Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 2 PETER Chapter 2

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 2 Peter chapter 2.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 2 || 03 ||

2 PETER Chapter 2

1.
1096//1161
egenonto de
ἐγένοντο δὲ
V-3PADI//Conj
But there were
2532
kai
καὶ
Conj
also
5578
pseudoprophētai
ψευδοπροφῆται
N-NMP
false prophets
1722
en
ἐν
Prep
among
3588

τῷ
Art-DMS
the
2992
laō
λαῷ
N-DMS
people,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
2532
kai
καὶ
Conj
also
1722
en
ἐν
Prep
among
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
2071
esontai
ἔσονται
V-3PFMI
shall be
5572
pseudodidaskaloi
ψευδοδιδάσκαλοι
N-NMP
false teachers,
3748
hoitines
οἵτινες
RlPr-NMP
who
3919
pareisaxousin
παρεισάξουσιν
V-3PFAI
will secretly bring in
139
haireseis
αἱρέσεις
N-AFP
heresies
684
apōleias
ἀπωλείας
N-GFS
of ruin,
2532
kai
καὶ
Conj
even
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
59
agorasanta
ἀγοράσαντα
V-AMS-AAP
having bought
846
autous
αὐτοὺς
PPr-3AMP
them
1203
despotēn
δεσπότην
N-AMS
master
720
arnoumenoi
ἀρνούμενοι
V-NMP-PDP
denying,
1863
epagontes
ἐπάγοντες
V-NMP-PAP
bringing on
1438
heautois
ἑαυτοῖς
RfPr-3DMP
themselves
5031
tachinēn
ταχινὴν
Adj-AFS
swift
684
apōleian
ἀπώλειαν
N-AFS
ruin.
2.
2532
kai
καὶ
Conj
And
4183
polloi
πολλοὶ
Adj-NMP
many
1811
exakolouthēsousin
ἐξακολουθήσουσιν
V-3PFAI
will follow
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
684
apōleiais
ἀπωλείαις
N-DFP
ruinous ways,
1223
di'
διʼ
Prep
because of
3739
hous
οὓς
RlPr-AMP
whom
3588


Art-NFS
the
3598
hodos
ὁδὸς
N-NFS
way
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
225
alēthias
ἀληθείας
N-GFS
truth
987
blasphēmēthēsetai
βλασφημηθήσεται
V-3SFPI
will be spoken evil of,
3.
2532
kai
καὶ
Conj
And
1722
en
ἐν
Prep
by
4124
pleonexia
πλεονεξίᾳ
N-DFS
covetousness
4112
plastois
πλαστοῖς
Adj-DMP
with deceptive
3056
logois
λόγοις
N-DMP
words
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1710
emporeusontai
ἐμπορεαι
V-3PFDI
they will use for gain,
3739
hois
οἷς
RlPr-DMP
for whom
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
2917
krima
κρίμα
N-NNS
judgement
1597
ekpalai
ἔκπαλαι
Adv
of old
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
691
argei
ἀργεῖ
PPr-3GMP
of them
2980
lalei
λαλεῖ
V-3SPAI
does delay
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588


Art-NFS
the
684
apōleia
ἀπώλεια
N-NFS
ruin
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
3756
ou
οὐ
Adv
not
3573
nustadzei
νυστάζει
PPr-3GMP
of them
2980
lalei
λαλεῖ
V-3SPAI
does slumber.
4.
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
Conj
For if
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
32
angelōn
ἀγγέλων
N-GMP
the angels
264
hamartēsantōn
ἁμαρτησάντων
V-GMP-AAP
having sinned
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
5339
epheisato
ἐφείσατο
V-3SADI
did spare,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
4577
seirais
σειραῖς
N-DFP
to chains
2217
zophou
ζόφου
N-GMS
of blackness
5020
tartrōsas
ταρταρώσας
V-NMS-AAP
thrust down to Tartarus
3860
paredōken
παρέδωκεν
V-3SAAI
delivered
1519
eis
εἰς
Prep
for
2920
krisin
κρίσιν
N-AFS
judgement
5083
tetērēmenous
τετηρημένους
V-AMP-RPP
having been kept.
5.
2532
kai
καὶ
Conj
And
744
archaiou
ἀρχαίου
Adj-GMS
the ancient
2889
cosmou
κόσμου
N-GMS
world
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
5339
epheisato
ἐφείσατο
V-3SADI
he did spare,
235
all'
ἀλλʼ
Conj
but
3590
ogdoon
ὄγδοον
NAdj-AMS
the eighth
3575
nōe
νῶε
N-Ind
Noah
1343
dikaiosunēs
δικαιοσύνης
N-GFS
of righteousness
2783
kēruka
κήρυκα
N-AMS
a preacher
5442
ephulaxen
ἐφύλαξεν
V-3SAAI
kept,
2627
kataklusmon
κατακλυσμὸν
N-AMS
a flood
2889
kosmō
κόσμῳ
N-DMS
the world
765
asebōn
ἀσεβῶν
Adj-GMP
of the ungodly
1863
epaxas
ἐπάξας
V-NMS-AAP
having brought on.
6.
2532
kai
καὶ
Conj
And
4172
poleis
πόλεις
N-NFP
the cities
4670
sodomōn
σοδόμων
N-GNP
of Sodom
2532
kai
καὶ
Conj
and
1116
gomorras
γομόῤῥας
N-GFS
Gomorrah
5077
tephrōsas
τεφρώσας
V-NMS-AAP
having reduced to ashes
2692
katastrophē
καταστροφῇ
N-DFS
with a catastrophe
2632
katekrinen
κατέκρινεν
V-3SAAI
he condemned,
5262
hupodeigma
ὑπόδειγμα
N-ANS
an example


 

to those
3195
mellontōn
μελλόντων
V-GMP-PAP
being about
764
asebein
ἀσεβεῖν
V-PAN
to live ungodly
5087
tetheikōs
τεθεικώς
V-NMS-RAP
having set.
7.
2532
kai
καὶ
Conj
And
1342
dikaion
δίκαιον
Adj-AMS
righteous
3091
lōt
λὼτ
N-Ind
Lot,
2669
kataponoumenon
καταπονούμενον
V-AMS-PPP
being oppressed
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the deeds
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
113
athesmōn
ἀθέσμων
Adj-GMP
lawless
1722
en
ἐν
Prep
with
766
aselgeia
ἀσελγείᾳ
N-DFS
uncontrolled
391
anastrophēs
ἀναστροφῆς
N-GFS
conduct,
4506
errusato
ἐῤῥύσατο
V-3SADI
he delivered.
8.
990//1063
blemmati gar
βλέμματι γὰρ
N-DNS//Conj
For in seeing
2532
kai
καὶ
Conj
and
189
akoē
ἀκοῇ
N-DFS
hearing,
3588
ho

Art-NMS
the
1342
dikaios
δίκαιος
Adj-NMS
righteous man
1460
enkatoikōn
ἐγκατοικῶν
V-NMS-PAP
dwelling
1722
en
ἐν
Prep
among
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
them,
2250
hēmeran
ἡμέραν
N-AFS
day
1537
ex
ἐξ
Prep
by
2250
hēmeras
ἡμέρας
N-GFS
day
5590
psuchēn
ψυχὴν
N-AFS
his soul
1342
dikaian
δικαίαν
Adj-AFS
righteous
459
anomois
ἀνόμοις
Adj-DNP
with their lawless
2041
ergois
ἔργοις
N-DNP
deeds
928
ebasanidzen
ἐβασάνιζεν
V-3SIAI
was tormenting.
9.
1492
oiden
οἶδεν
V-3SRAI
Knows
2962
kurios
κύριος
N-NMS
the Lord
2152
eusebeis
εὐσεβεῖς
Adj-AMP
the godly
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
3986
peirasmou
πειρασμοῦ
N-GMS
temptation
4506
rhuesthai
ῥύεσθαι
V-PDN
to deliver,
94//1161
adikous de
ἀδίκους δὲ
Adj-AMP//Conj
and the unrighteous
1519
eis
εἰς
Prep
for
2250
hēmeran
ἡμέραν
N-AFS
day
2920
kriseōs
κρίσεως
N-GFS
of judgement
2849
koladzomenous
κολαζομένους
V-AMP-PPP
being punished
5083
tērein
τηρεῖν
V-PAN
to keep.
10.
3122//1161
malista de
μάλιστα δὲ
Adv//Conj
But most of all
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
3694
opisō
ὀπίσω
Adv
after
4561
sarkos
σαρκὸς
N-GFS
flesh
1722
en
ἐν
Prep
in
1939
epithumia
ἐπιθυμίᾳ
N-DFS
lust
3394
miasmou
μιασμοῦ
N-GMS
of defilement
4198
poreuomenous
πορευομένους
V-AMP-PDP
going,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2963
kuriotētos
κυριότητος
N-GFS
lordship
2706
kataphronountas
καταφρονοῦντας
V-AMP-PAP
despising.
5113
tolmētai
τολμηταί
N-NMP
They are daring,
829
authadeis
αὐθάδεις
Adj-NMP
self-pleasing,
1391
doxas
δόξας
N-AFP
glories
3756
ou
οὐ
Adv
not
5141
tremousin
τρέμουσιν
V-3PPAI
they do tremble
987
blasphēmountes
βλασφημοῦντες
V-NMP-PAP
speaking evil of.
11.
3699
hopou
ὅπου
Adv
Where
32
angeloi
ἄγγελοι
N-NMP
angels
2479
ischui
ἰσχύϊ
N-DFS
in strength
2532
kai
καὶ
Conj
and
1411
dunamei
δυνάμει
N-DFS
in power
3187
meidzones
μείζονες
CAdj-NMP
greater
1510
ontes
ὄντες
V-NMP-PAP
being,
3756
ou
οὐ
Adv
not
5342
pherousin
φέρουσιν
V-3PPAI
do bring
2596
kat'
κατʼ
Prep
against
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
them
3844
para
παρὰ
Prep
before
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord
989
blasphēmon
βλάσφημον
Adj-AFS
a blasphemous
2920
krisin
κρίσιν
N-AFS
judgement.
12.
3778//1161
houtoi de
οὗτοι δέ
DPr-NMP//Conj
But these,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
249
aloga
ἄλογα
Adj-NNP
irrational
2226
zōa
ζῷα
N-NNP
beasts,
5446
phusika
φυσικὰ
Adj-NNP
natural
1096
gegenēma
γεγενημένα
V-NMP-RDP
having been born
1519
eis
εἰς
Prep
for
259
halōsin
ἅλωσιν
N-AFS
capture
2532
kai
καὶ
Conj
and
5356
phthoran
φθοράν
N-AFS
corruption,
1722
en
ἐν
Prep
in
3739
hois
οἷς
RlPr-DNP
which
50
agnoousin
ἀγνοοῦσιν
V-3PPAI
they are ignorant
987
blasphēmountes
βλασφημοῦντες
V-NMP-PAP
speaking evil
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
5356
phthorā
φθορᾷ
N-DFS
corruption
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
2704
kataphtharēsontai
καταφθαρήσονται
V-3PFPI
they shall perish;
13.
2865
komioumenoi
κομιούμενοι
V-NMP-FDP
Being about to receive
3408
misthon
μισθὸν
N-AMS
the reward
93
adikias
ἀδικίας
N-GFS
of unrighteousness,
2237
hēdonēn
ἡδονὴν
N-AFS
pleasure
2233
hēgoumenoi
ἡγούμενοι
V-NMP-PDP
counting
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1722
en
ἐν
Prep
in
2250
hēmera
ἡμέρᾳ
N-DFS
the day
5172
truphēn
τρυφήν
N-AFS
revel,
4695
spiloi
σπίλοι
N-NMP
spots
2532
kai
καὶ
Conj
and
3470
mōmoi
μῶμοι
N-NMP
blemishes
1792
entruphōtes
ἐντρυφῶντες
V-NMP-PAP
revelling
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
539
apatais
ἀπάταις
N-DFP
deceits
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
4910
suneuōchoumenoi
συνευωχούμενοι
V-NMP-PDP
while feasting together
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
with you;
14.
3788
ophthalmous
ὀφθαλμοὺς
N-AMP
Eyes
2192
echontes
ἔχοντες
V-NMP-PAP
having
3324
mestous
μεστοὺς
Adj-AMP
full
3428
moichalidos
μοιχαλίδος
N-GFS
of adultery
2532
kai
καὶ
Conj
and
180
akatapaustous
ἀκαταπαύστους
Adj-AMP
not ceasing
266
hamartias
ἁμαρτίας
N-GFS
from sin,
1185
deleadzontes
δελεάζοντες
V-NMP-PAP
enticing
5590
psuchas
ψυχὰς
N-AFP
souls
793
astēriktous
ἀστηρίκτους
Adj-AFP
unstable,
2588
kardian
καρδίαν
N-AFS
a heart
1128
gegumnasmenēn
γεγυμνασμένην
V-AFS-RPP
having been trained
4124
pleonexiais
πλεονεξίαις
N-DFP
in covetousness
2192
echontes
ἔχοντες
V-NMP-PAP
having
2671
kataras
κατάρας
N-GFS
of a curse
5043
tekna
τέκνα
N-NNP
children;
15.
2641
katalipontes
καταλίποντες
V-NMP-AAP
Having forsaken
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2117
eutheian
εὐθεῖαν
Adj-AFS
right
3598
hodon
ὁδὸν
N-AFS
way
4105
eplanēthēsan
ἐπλανήθησαν
V-3PAPI
they went astray
1811
exakolouthēsantes
ἐξακολουθήσαντες
V-NMP-AAP
by following
3588

τῇ
Art-DFS
in the
3598
hodō
ὁδῷ
N-DFS
way
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
903
balaam
βαλαὰμ
N-GMS
Balaam
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the son
1007
bosor
βοσόρ
N-GMS
of Bosor,
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
who
3408
misthon
μισθὸν
N-AMS
the reward
93
adikias
ἀδικίας
N-GFS
of unrighteousness
25
ēgapēsen
ἠγάπησεν
V-3SAAI
loved.
16.
1649//1161
elenxin de
ἔλεγξιν δὲ
N-AFS//Conj
And a rebuke
2192
eschen
ἔσχεν
V-3SAAI
had
2398
idias
ἰδίας
Adj-GFS
for his own
3892
paranomias
παρανομίας
N-GFS
lawless deed,
5268
hupodzugion
ὑποζύγιον
N-NNS
a donkey
880
aphōnon
ἄφωνον
Adj-NNS
dumb
1722
en
ἐν
Prep
with
444
anthrōpou
ἀνθρώπου
N-GMS
a man's
5456
phōnē
φωνῇ
N-DFS
voice
5350
phthenxamenon
φθεγξάμενον
V-NNS-ADP
by speaking
2967
ekōlusen
ἐκώλυσεν
V-3SAAI
restrained
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
4396
prophētou
προφήτου
N-GMS
prophet
3913
paraphonian
παραφρονίαν
N-AFS
madness.
17.
3778
houtoi
οὗτοί
DPr-NMP
These
1510
eisin
εἰσιν
V-3PPAI
are
4077
pēgai
πηγαὶ
N-NFP
wells
504
anudroi
ἄνυδροι
Adj-NFP
without water,
3507
nephelai
νεφέλαι
N-NFP
clouds
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
2978
lailapos
λαίλαπος
N-GFS
a storm
1643
elaunomenai
ἐλαυνόμεναι
V-NFP-PPP
being driven,
3739
hois
οἷς
RlPr-DMP
for whom
3588
ho

Art-NMS
the
2217
zophos
ζόφος
N-NMS
blackness
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
4655
skotous
σκότους
N-GNS
darkness
1519
eis
εἰς
Prep
for
165
aiōna
αἰῶνα
N-AMS
an age
5083
tetērētai
τετήρηται
V-3SRPI
is being kept.
18.
5246//1063
huperonka gar
ὑπέρογκα γὰρ
Adj-ANP//Conj
For swelling words
3153
mataiotētos
ματαιότητος
N-GFS
of vanity
5350
phthengomenoi
φθεγγόμενοι
V-NMP-PDP
speaking,
1185
deleadzousin
δελεάζουσιν
V-3PPAI
enticing
1722
en
ἐν
Prep
by
1939
epithumiais
ἐπιθυμίαις
N-DFP
the lusts
4561
sarkos
σαρκὸς
N-GFS
of the flesh
766
asegeiais
ἀσελγείαις
N-DFP
without restraint
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
3689
ontōs
ὄντως
Adv
indeed
668
apophugontas
ἀποφύγοντας
V-AMP-AAP
having escaped
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
1722
en
ἐν
Prep
in
4106
planē
πλάνῃ
N-DFS
error
390
anastrepsomenous
ἀναστρεφομένους
V-AMP-PMP
living,
19.
1657
eleutherian
ἐλευθερίαν
N-AFS
Freedom
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
to them
1861
epangellomenoi
ἐπαγγελλόμενοι
V-NMP-PDP
promising
846
autoi
αὐτοὶ
PPr-3NMP
themselves
1401
douloi
δοῦλοι
N-NMP
servants
5225
huparchontes
ὑπάρχοντες
V-NMP-PAP
being
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5356
phthorās
φθορᾶς
N-GFS
corruption;
3739//1063
hō gar
ᾧ γάρ
RlPr-DMS//Conj
for by whom
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
2274
hēttētai
ἥττηται
V-3PRDI
has been overcome,
5129
toutō
τούτῳ
DPr-DMS
to this one
2532
kai
καὶ
Conj
also
1402
dedoulōtai
δεδούλωται
V-3SRPI
he is in bondage.
20.
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
Conj
For if
668
apophugontes
ἀποφυγόντες
V-NMP-AAP
having escaped from
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
3393
miasmata
μιάσματα
N-ANP
defilements
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2889
cosmou
κόσμου
N-GMS
world
1722
en
ἐν
Prep
by
1922
epignōsei
ἐπιγνώσει
N-DFS
a full knowledge
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2532
kai
καὶ
Conj
and
4990
sōtēros
σωτῆρος
N-GMS
Saviour
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
5125//1161
toutios de
τούτοις δὲ
DPr-DNP//Conj
and in these
3825
palin
πάλιν
Adv
again
1707
emplakentes
ἐμπλακέντες
V-NMP-APP
by being entangled
2274
hēttōntai
ἡττῶνται
V-3PPDI
are overcome,
1096
gegonen
γέγονεν
V-3SRAI
has become
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
to them
3588
ta
τὰ
Art-NNP
the
2078
eschata
ἔσχατα
Adj-NNP
last
5501
cheirona
χείρονα
CAdj-NNS
worse
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
than the
4413
prōtōn
πρώτων
NAdj-GNP
first.
21.
2909//1063
kraitton gar
κρεῖττον γὰρ
CAdj-NNS//Conj
For better
2258
ēn
ἦν
V-3SIAI
it was
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
for them
3361

μὴ
Adv
not
1921
apegnōkenai
ἐπεγνωκέναι
V-RAN
to have fully known
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3598
hodon
ὁδὸν
N-AFS
way
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1343
dikaiosunēs
δικαιοσύνης
N-GFS
righteousness,
2228
ē

Conj
than
1921
epignousin
ἐπιγνοῦσιν
V-DMP-AAP
having fully known
1994
epistrepsai
ἐπιστρέψαι
V-AAN
to turn
1537
ek
ἐκ
Prep
from
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
3860
paradotheisēs
παραδοθείσης
V-GFS-APP
having been delivered
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
to them
40
hagias
ἁγίας
Adj-GFS
holy
1785
entolēs
ἐντολῆς
N-GFS
commandment.
22.
4819//1161
sumbebēken de
συμβέβηκεν δὲ
V-3SRAI//Conj
But it has happened
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
to them
3588
to
τὸ
Art-NNS
the word
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
227
alēthous
ἀληθοῦς
Adj-GFS
true
3942
paroimias
παροιμίας
N-GFS
proverb:
2964
kuōn
κύων
N-NMS
A dog
1994
epistrpepsas
ἐπιστρέψας
V-NMS-AAP
having turned
1909
epi
ἐπὶ
Prep
to
3588//2398
to idion
τὸ ἴδιον
Art-ANS//Adj-ANS
its own
1829
exerama
ἐξέραμα
N-ANS
vomit,
2532
kai
καί
Conj
and
5300
hus
ὗς
N-NFS
a sow
3068
lousamenē
λουσαμένη
V-NFS-AMP
that was washed
1519
eis
εἰς
Prep
to
2946
kulisma
κὺλισμα
N-AMS
a rolling place
1004
borborou
βορβόρου
N-GMS
of mud.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 2 || 03 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top