Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 2 TIMOTHY Chapter 1

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 2 Timothy chapter 1.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 TIMOTHY Chapter 1

1.
3962
paulos
παῦλος
N-NMS
Paul,
652
apostolos
ἀπόστολος
N-NMS
an apostle
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
1223
dia
διὰ
Prep
through
2307
thelēmatos
θελήματος
N-GNS
the will
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God,
2596
kat'
κατ᾽
Prep
according to
1860
epangelian
ἐπαγγελίαν
N-AFS
the promise
2222
zōēs
ζωῆς
N-GFS
of life
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
-
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus;
2.
5095
timotheō
τιμοθέῳ
N-DMS
To Timothy,
27
agapētō
ἀγαπητῷ
Adj-DMS
beloved
5043
teknō
τέκνῳ
N-DNS
child,
5485
charis
χάρις
N-NFS
Grace,
1656
eleos
ἔλεος
N-NNS
mercy,


 

and
1515
eirēnē
εἰρήνη
N-NFS
peace,
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
3962
patros
πατρὸς
N-GMS
the Father
2532
kai
καὶ
Conj
and
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us.
3.
5484
charin
χάριν
N-AFS
Grace
2192
echō
ἔχω
V-1SPAI
I have
3588

τῷ
Art-DMS
from the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God,
3739


RlPr-DMS
whom
3000
latreuō
λατρεύω
V-1SPAI
I serve
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
4269
progonōn
προγόνων
N-GMP
my forefathers
1722
en
ἐν
Prep
with
2513
katharā
καθαρᾷ
Adj-DFS
a pure
4893
suneidēsei
συνειδήσει
N-DFS
conscience,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
88
adialeipton
ἀδιάλειπτον
Adj-AFS
without ceasing
2192
echō
ἔχω
V-1SPAI
I have
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
4771
sou
σοῦ
PPr-2GMS
you
3417
mneian
μνείαν
N-AFS
remembrance
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
1162
deēsesin
δεήσεσίν
N-DFP
supplications
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
3571
nuktos
νυκτὸς
N-GFS
night
2532
kai
καὶ
Conj
and
2250
hēmeras
ἡμέρας
N-GFS
day,
4.
1971
epipothōn
ἐπιποθῶν
V-NMS-PAP
Longing
4571
se
σε
PPr-2AMS
you
1492
idein
ἰδεῖν
V-AAN
to see,
3403
memnēmenos
μεμνημένος
V-NMS-RPP
being reminded
4675
sou
σου
PPr-2GMS
of you
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
the
1144
dakruōn
δακρύων
N-GNP
tears,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
5479
charās
χαρᾶς
N-GFS
with joy
4137
plērōthō
πληρωθῶ
V-1SAPS
I may be filled,
5.
5280
hupomnēsin
ὑπόμνησιν
N-AFS
A recollection
2983
lambanōn
λαμβάνων
V-NMS-PAP
having taken
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1722
en
ἐν
Prep
in
4771
soi
σοὶ
PPr-2DMS
you
505
anupokritou
ἀνυποκρίτου
Adj-GFS
without hypocrisy
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith,
3748
hētis
ἥτις
RlPr-NFS
which
1774
enōkēsen
ἐνῴκησεν
V-3SAAI
dwelt
4412
prōton
πρῶτον
NAdv
first
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
3125
mammē
μάμμῃ
N-DFS
grandmother
4675
sou
σου
PPr-2GMS
of you,
3090
lōidi
λωΐδι
N-DFS
Lois,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588

τῇ
Art-DFS
the
3384
mētri
μητρί
N-DFS
mother
4675
sou
σου
PPr-2GMS
of you,
2131
eunikē
ἐυνείκῃ
N-DFS
Eunice,
3982//1161
pepeismai de
πέπεισμαι δὲ
V-1SRPI//Conj
and I am pursuaded
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2532
kai
καὶ
Conj
also
1722
en
ἐν
Prep
in
4771
soi
σοὶ
PPr-2DMS
you.
6.
1223
di'
δι᾽
Prep
For
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
which
156
aitian
αἰτίαν
N-AFS
cause,
363
anamimnēskō
ἀναμιμνῄσκω
V-1SPAI
I remind
4571
se
σε
PPr-2AMS
you
329
anadzōpurein
ἀναζωπυρεῖν
V-PAN
to fire up
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
5486
charisma
χάρισμα
N-ANS
gift
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3739
ho

RlPr-NNS
which
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
1722
en
ἐν
Prep
in
4771
soi
σοὶ
PPr-2DMS
you
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1936
epitheseōs
ἐπιθέσεως
N-GFS
laying on
3588
tōn
τῶν
Art-GFP
of the
5495
cheirōn
χειρῶν
N-GFP
hands
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me.
7.
3756//1063
ou gar
οὐ γὰρ
Adv//Conj
For not
1325
edōken
ἔδωκεν
V-3SAAI
has given
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
to us
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
4151
pneuma
πνεῦμα
N-ANS
a spirit
1167
deilias
δειλίας
N-GFS
of fear,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
1411
dunameōs
δυνάμεως
N-GFS
of power,
2532
kai
καὶ
Conj
and
26
agapēs
ἀγάπης
N-GFS
of love,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4995
sōphronismou
σωφρονισμοῦ
N-GMS
of a sound mind.
8.
3361

μὴ
Adv
Do not,
3767
oun
οὖν
Conj
therefore,
1870
epaischunthēs
ἐπαισχυνθῇς
V-2SADS
be ashamed of
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
3142
marturion
μαρτύριον
N-ANS
testimony
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
3366
mēde
μηδὲ
Conj
nor
1691
eme
ἐμὲ
PPr-1AMS
of me
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
1198
desmion
δέσμιον
N-AMS
prisoner
846
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
4777
sunkakopathēson
συγκακοπάθησον
V-2SAAM
suffer evil together
3588

τῷ
Art-DNS
in the
2098
euangeliō
εὐαγγελίῳ
N-DNS
gospel,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
1411
dunamin
δύναμιν
N-AFS
the power
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God,
9.
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
The God
4982
sōsantos
σώσαντος
V-GMS-AAP
having saved
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AP
us,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2564
kalesantos
καλέσαντος
V-GMS-AAP
having called us
2821
klēsei
κλήσει
N-DFS
with a calling
40
hagia
ἁγίᾳ
Adj-DFS
holy,
3756
ou
οὐ
Adv
not
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
2041
erga
ἔργα
N-ANP
works
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2596
kat'
κατ᾽
Prep
according to
2398
idian
ἰδίαν
Adj-AFS
his own
4286
prothesin
πρόθεσιν
N-AFS
purpose
2532
kai
καὶ
Conj
and
5484
charin
χάριν
N-AFS
grace,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the grace
1325
dotheisan
δοθεῖσαν
V-AFS-APP
having been given
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
to us
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus
4253
pro
πρὸ
Prep
before
5550
chronōn
χρόνων
N-GMP
the times
166
aiōniōn
αἰωνίων
Adj-GMP
age-lasing,
10.
5319//1161
phanerōtheisan de
φανερωθεῖσαν δὲ
V-AFS-APP//Conj
But having been manifested
3568
nūn
νῦν
Adv
now
1223
dia
διὰ
Prep
by
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
2015
epiphaneias
ἐπιφανείας
N-GFS
appearing
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
4990
sōtēros
σωτῆρος
N-GMS
saviour
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
2673
katargēsantos
καταργήσαντος
V-GMS-AAP
having anulled
3303
men
μὲν
Prt
indeed
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2288
thanaton
θάνατον
Art-AMS
death,
5461//1161
phōtisantos de
φωτίσαντος δὲ
V-GMS-AAP//Conj
and having brought to light
2222
zōēn
ζωὴν
N-AFS
life
2532
kai
καὶ
Conj
and
861
aphtharsian
ἀφθαρσίαν
N-AFS
immortality
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
N-GNS
gospel,
11.
1519
eis
εἰς
Prep
For
3739
ho

RlPr-ANS
which
5087
etethēn
ἐτέθην
V-1SAPI
was appointed
1473
egō
ἐγὼ
PPr-1NMS
I
2783
kērux
κῆρυξ
N-NMS
a preacher,
2532
kai
καὶ
Conj
and
652
apostolos
ἀπόστολος
N-NMS
an apostle,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1320
didaskalos
διδάσκαλος
N-NMS
a teacher
1484
ethnōn
ἐθνῶν
N-GNP
of the Gentiles.
12.
1223
di'
δι᾽
Prep
For
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
which
156
aitian
αἰτίαν
N-AFS
reason,
2532
kai
καὶ
Conj
also
5023
tauta
ταῦτα
DPr-ANP
these things
3958
paschō
πάσχω
V-1SPAI
I suffer,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1870
epaischunomai
ἐπαισχύνομαι
V-1SPDI
I am ashamed,
1492//1063
oida gar
οἶδα γὰρ
V-1SRAI//Conj
for I know
3739


RlPr-DMS
whom
4100
pepisteuka
πεπίστευκα
V-1SRAI
I have believed,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3982
pepeismai
πέπεισμαι
V-1SRPI
I am pursuaded
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1415
dunatos
δυνατός
Adj-NMS
able
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
he is
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3866
parathēkēn
παραθήκην
N-AFS
deposit
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
5442
phulaxai
φυλάξαι
V-AAN
to keep safe
1519
eis
εἰς
Prep
to
1565
ekeinēn
ἐκείνην
DPr-AFS
that
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2250
hēmeran
ἡμέραν
N-AFS
day.
13.
5296
hupotupōsin
ὑποτύπωσιν
N-AFS
A pattern
2192
eche
ἔχε
V-2SPAM
have
5198
hugiainontōn
ὑγιαινόντων
V-GMP-PAP
of sound
3056
logōn
λόγων
N-GMP
words,
3739
hōn
ὧν
RlPr-GMP
of which
3844
par'
παρ᾽
Prep
from
1700
emou
ἐμοῦ
PPr-1GMS
me
191
ēkousas
ἤκουσας
V-2SAAI
you heard,
1722
en
ἐν
Prep
in
4102
pistei
πίστει
N-DFS
faith
2532
kai
καὶ
Conj
and
26
agapē
ἀγάπῃ
N-DFS
love
3588

τῇ
Art-DFS
-
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus.
14.
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
The
2570
kalēn
καλὴν
Adj-AFS
good
3872
parakatathēkēn
παρακαταθήκην
N-AFS
deposit
5442
phulaxon
φύλαξον
V-2SAAM
keep
1223
dia
διὰ
Prep
through
4151
pneumatos
πνεύματος
N-GNS
Spirit
40
hagiou
ἁγίου
Adj-GNS
Holy,
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the one
1774
evoikountos
ἐνοικοῦντος
V-GNS-PAP
dwelling
1722
en
ἐν
Prep
in
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
us.
15.
1492
oidas
οἶδας
V-2SRAI
You know
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
654
apestraphēsan
ἀπεστράφησάν
V-3PAPI
turned away from
3165
me
με
PPr-1AMS
me
3956
pantes
πάντες
Adj-NMP
all
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
773
asia
ἀσίᾳ
N-DFS
Asia,
3739
hōn
ὧν
RlPr-GP
of whom
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
5436
phugellos
φύγελλος
N-NMS
Phygellus
2532
kai
καὶ
Conj
and
2061
hermogenēs
ἑρμογένης
N-NMS
Hermogenes.
16.
1325
dōē
δῴη
V-3SAAO
May give
1656
eleos
ἔλεος
N-NNS
mercy
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
3588

τῷ
Art-DMS
to the
3683
onēsiphorou
ὀνησιφόρου
N-GMS
of Onesiphorus
3650
oikō
οἴκῳ
N-DMS
house,
3754
hoti
ὅτι
Conj
because
4178
pollakis
πολλάκις
Adv
often
3165
me
με
PPr-1AMS
me
404
anepsuxen
ἀνέψυξεν
V-3SAAI
he refreshed,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
254
halusin
ἅλυσίν
N-AFS
chain
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1870
epaischunthē
ἐπῆσχύνθη
V-3SAPI
he was ashamed of.
17.
235
alla
ἀλλὰ
Conj
But
1096
genomenos
γενόμενος
V-NMS-ADP
having arrived
1722
en
ἐν
Prep
in
4516
rhōmē
ῥώμῃ
N-DFS
Rome,
4706
spoudaioteron
σπουδαιότερον
CAdv
very diligently
2212
edzētēsen
ἐζήτησέν
V-3SAAI
he sought
3165
me
με
PPr-1AMS
me,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2147
heuren
εὗρεν
V-3SAAI
found me.
18.
1325
dōē
δῴη
V-3SAAO
May give
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
to him
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
2147
heurein
εὑρεῖν
V-AAN
to find
1656
eleos
ἔλεος
N-NNS
mercy
3844
para
παρὰ
Prep
from
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
the Lord
1722
en
ἐν
Prep
on
1565
ekeinē
ἐκείνῃ
DPr-DFS
that
3588

τῇ
Art-DFS
-
2250
hēmera
ἡμέρᾳ
N-DFS
day,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3745
hosa
ὅσα
RlPr-ANP
how much
1722
en
ἐν
Prep
in
2181
ephesō
ἐφέσῳ
N-DFS
Ephesus
1247
diēkonēsen
διηκόνησεν
V-3SAAI
he served,
957
beltion
βέλτιον
CAdv
very well
4771
su
σὺ
PPr-2NMS
you
1097
ginōskeis
γινώσκεις
V-2SPAI
know.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top