Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 2 TIMOTHY Chapter 4

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 2 Timothy chapter 4.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 TIMOTHY Chapter 4

1.
1263
diamarturomai
διαμαρτύρομαι
V-1SPDI
Testify
3767
oun
οὖν
Conj
therefore,
1473
egō
ἐγὼ
PPr-1NMS
I
1799
enōpion
ἐνώπιον
Adv
in the sight of
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
-
3195
mellontos
μέλλοντος
V-GMS-PAP
being about
2919
krinein
κρίνειν
V-PAN
to judge
2198
zōntas
ζῶντας
V-AMP-PAP
the living
2532
kai
καὶ
Conj
and
3498
nekrous
νεκρούς
Adj-AMP
the dead
2596
kata
κατὰ
Prep
at
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2015
epiphaneian
ἐπιφάνειαν
N-AFS
appearance
846
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
932
basileian
βασιλείαν
N-AFS
kingdom
846
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him.
2.
2784
kēruxon
κήρυξον
V-2SAAM
Preach
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3056
logon
λόγον
N-AMS
word,
2186
epistēthi
ἐπίστηθι
V-2SAAM
stand firm
2122
eukairōs
εὐκαίρως
Adv
in season,
171
akairōs
ἀκαίρως
Adv
out of season,
1651
elenxon
ἔλεγξον
V-2SAAM
reprove,
2008
epitimēson
ἐπιτίμησον
V-2SAAM
reuke,
3870
parakaleson
παρακάλεσον
V-2SAAM
exhort
1722
en
ἐν
Prep
with
3956
pasē
πάσῃ
Adj-DFS
all
3115
makrothumia
μακροθυμίᾳ
N-DFS
long-suffering
2532
kai
καὶ
Conj
and
1322
didachē
διδαχῇ
N-DFS
teaching.
3.
1510//1063
estai gar
ἔσται γὰρ
V-3SFAI//Conj
For there will be
2540
kairos
καιρὸς
N-NMS
a time
3753
hote
ὅτε
Adv
when
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
5198
hugiainousēs
ὑγιαινούσης
V-GFS-PAP
sound
1319
didaskalias
διδασκαλίας
N-GFS
teaching
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
430
anexontai
ἀνέξονται
V-3PFDI
they will endure,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
1939
epithumias
ἐπιθυμίας
N-AFP
lusts
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
2398
idias
ἰδίας
Adj-AFP
own,
1438
heautois
ἑαυτοῖς
RfPr-3DMP
to themselves
2002
episōreusousin
ἐπισωρεύσουσιν
V-3PFAI
they will heap up
1320
didaskalous
διδασκάλους
N-AMP
teachers,
2833
knēthomenoi
κνηθόμενοι
V-NMP-PPP
tickling
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
189
akoēn
ἀκοήν
N-AFS
ear,
4.
2532
kai
καὶ
Conj
And
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3303
men
μὲν
Prt
indeed
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
225
alētheias
ἀληθείας
N-GFS
truth,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
189
akoēn
ἀκοὴν
N-AFS
ear
654
apostrepsousin
ἀποστρέψουσιν
V-3PFAI
they will turn away,
1909//1161
epi de
ἐπὶ δὲ
Prep//Conj
and to
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
3454
muthous
μύθους
N-AMP
myths
1624
ektrapēsontai
ἐκτραπήσονται
V-3PFAI
they will turn.
5.
4771//1161
su de
σὺ δὲ
PPr-2NMS//Conj
But you
3525
nēphe
νῆφε
V-2SPAM
be sensible
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DNP
all things,
2553
kakopathēson
κακοπάθησον
V-2SAAM
suffer the evil,
2041
ergon
ἔργον
N-ANS
the work
4160
poiēson
ποίησον
V-2SAAM
do
2099
euangelistou
εὐαγγελιστοῦ
N-GMS
of an evangelist,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1248
diakonian
διακονίαν
N-AFS
ministry
4675
sou
σου
PPr-2GMS
of you
4135
plērophorēson
πληροφόρησον
V-2SAAM
you fulfil.
6.
2235
ēdē
ἤδη
Adv
Already
4689
spendomai
σπένδομαι
V-1SPPI
I am being poured out,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
ho

Art-NMS
the
2540
kairos
καιρὸς
N-NMS
time
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
359
analuseōs
ἀναλύσεώς
N-GFS
departure
1473
mou
μου
PPr-1GMS
of me
2186
ephestēken
ἐφέστηκεν
V-3SRAI
has come.
7.
3588
ton
τὸν
Art-AMS
The
73
agōna
ἀγῶνα
N-AMS
fight
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2570
kalon
καλὸν
Adj-AMS
good
75
ēgōnismai
ἠγώνισμαι
V-1SRDI
I have fought,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
1408
dromon
δρόμον
N-AMS
course
5055
teteleka
τετέλεκα
V-1SRAI
I have finished,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
4102
pistin
πίστιν
N-AFS
faith
50835083
tetērēka
τετήρηκα
V-1SRAI
I have kept.
8.
115
loipon
λοιπὸν
Adj-ANS
From now on,
606
apokeitai
ἀπόκειταί
V-3SPDI
there is laid up
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
for me
3588
ho

Art-NMS
the
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1343
dikaiosunēs
δικαιοσύνης
N-GFS
righteousness
4735
stephanos
στέφανος
N-NMS
crown,
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
which
591
apodōsei
ἀποδώσει
V-3SFAI
will give
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
1722
en
ἐν
Prep
on
1565
ekeinē
ἐκείνῃ
DPr-DFS
that
3588

τῇ
Art-DFS
-
2250
hēmera
ἡμέρᾳ
N-DFS
day,
3588
ho

Art-NMS
the
1342
dikaios
δίκαιος
Adj-NMS
righteous
2923
kritēs
κριτής
N-NMS
judge,
3756
ou
οὐ
Adv
not
3440//1161
monon de
μόνον δὲ
Adv//Conj
and only
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
to me,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2532
kai
καὶ
Conj
also
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-NMP
all
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
those
25
ēgapēkosin
ἠγαπηκόσιν
V-DMP-RAP
having loved
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2015
epiphaneian
ἐπιφάνειαν
N-AFS
appearance
846
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him.
9.
4704
spoudason
σπούδασον
V-2SAAM
Be diligent
2064
elthein
ἐλθεῖν
V-AAN
to come
4314
pros
πρός
Prep
to
3165
me
με
PPr-1AMS
me
5030
tacheōs
ταχέως
Adv
quickly;
10.
1214//1063
dēmās gar
δημᾶς γάρ
N-NMS//Conj
For Demas
3165
me
με
PPr-1AMS
me
1459
enkatelipen
ἐγκατέλιπεν
V-3SAAI
deserted,
25
agapēsas
ἀγαπήσας
V-NMS-AAP
having loved
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3568
nūn
νῦν
Adv
present
165
aiōna
αἰῶνα
N-AMS
age
2532
kai
καὶ
Conj
and
4198
eporeuthē
ἐπορεύθη
V-3SADI
went
1519
eis
εἰς
Prep
to
2332
thessalonikēn
θεσσαλονίκην
N-AFS
Thessalonica,
2913
krēskēs
κρήσκης
N-NMS
Crescens
1519
eis
εἰς
Prep
to
1053
galatian
γαλατίαν
N-AFS
Galatia,
5103
titos
τίτος
N-NMS
Titus
1519
eis
εἰς
Prep
to
1149
dalmatian
δαλματίαν
N-AFS
Dalmatia.
11.
3065
loukās
λουκᾶς
N-NMS
Luke
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
3441
monos
μόνος
Adj-NMS
only
3326
met'
μετ᾽
Prep
with
1700
emou
ἐμοῦ
PPr-1GMS
me.
3138
mārkon
μᾶρκον
N-AMS
Mark
353
analabōn
ἀναλαβὼν
V-NMS-AAP
take,
71
age
ἄγε
V-2SPAM
bring him
3326
meta
μετὰ
Prep
with
4572
seautou
σεαυτοῦ
RfPr-3GMS
you,
1510//1063
estin gar
ἔστιν γάρ
V-3SPAI//Conj
for he is
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
2173
euchrēstos
εὔχρηστος
Adj-NMS
useful
1519
eis
εἰς
Prep
for
1248
diakonian
διακονίαν
N-AFS
ministry.
12.
5190//1161
tuchikon de
τυχικὸν δὲ
N-AMS//Conj
But Tychicus
649
apesteila
ἀπέστειλα
V-1SAAI
I sent
1519
eis
εἰς
Prep
to
2181
epheson
ἔφεσον
N-AFS
Ephesus.
13.
3588
ton
τὸν
Art-AMS
The
5341
phailonēn
φαιλόνην
N-AMS
cloak
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
which
620
apelipon
ἀπέλιπον
V-1SAAI
I left
1722
en
ἐν
Prep
in
5174
trōadi
τρῳάδι
N-DFS
Troas
3844
para
παρὰ
Prep
with
2591
karpō
κάρπῳ
N-DMS
Carpus,
2064
erchomenos
ἐρχόμενος
V-NMS-PDP
when coming
5342
phere
φέρε
V-2SPAM
bring,
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
975
biblia
βιβλία
N-ANP
scrolls,
3122
malista
μάλιστα
Adv
especially
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
3200
membranas
μεμβράνας
N-AFP
parchments.
14.
223
alexandros
ἀλέξανδρος
N-NMS
Alexander
3588
ho

Art-NMS
the
5471
chalkeus
χαλκεὺς
N-NMS
copper-smith
4183
polla
πολλά
Adj-ANP
many
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
2556
kaka
κακὰ
Adj-ANP
evil things
1731
enedeixato
ἐνεδείξατο
V-3SAMI
showed.
591
apodōē
ἀποδῴη
V-3SAAO
May give
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
to him
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
2041
erga
ἔργα
N-ANP
works
846
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
15.
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
Concerning whom
2532
kai
καὶ
Conj
also
4771
su
σὺ
PPr-2NMS
you
5442
phulassou
φυλάσσου
V-2SPMM
be on guard,
3029//1063
lian gar
λίαν γὰρ
Adv//Conj
for greatly
436
ἀντhέστηken
ἀνθέστηκεν
V-3SRAI
he has opposed
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
-
2251
hēmeterois
ἡμετέροις
PPr-1DMP
our
3056
logois
λόγοις
N-DMP
words.
16.
1722
en
ἐν
Prep
At
3588

τῇ
Art-DFS
the
4413
prōtē
πρώτῃ
NAdj-DFS
first
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
627
apologia
ἀπολογίᾳ
N-DFS
defense
3762
oudeis
οὐδείς
Adj-NMS
no one
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
me
4836
sumparegeneto
συμπαρεγένετο
V-3SADI
stood with,
3956
pantes
πάντες
Adj-NMP
all
3165
me
με
PPr-1AMS
me
1459
enkatelipon
ἐγκατέλιπον
V-3PAAI
deserted.
3361

μὴ
Adv
Not
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
to them
3049
logistheiē
λογισθείη
V-3SAPO
may it not be counted.
17.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
And the
2962
kurios
κύριός
N-NMS
Lord
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
me
3936
parestē
παρέστη
V-3SAAI
stood with,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1743
enedunamōsen
ἐνεδυνάμωσέν
V-3SAAI
empowered
3165
me
με
PPr-1AMS
me,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1700
emou
ἐμοῦ
PPr-1GMS
me
1223
di'
δι᾽
Prep
through
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
2782
kērugma
κήρυγμα
N-NNS
preaching
4135
plērophorēthē
πληροφορηθῇ
V-3SAPS
could be fully done,
2532
kai
καὶ
Conj
and
191
akousē
ἀκούσῃ
V-3SAAS
could hear
3956
panta
πάντα
Adj-NNP
all
3588
ta
τὰ
Art-NNP
the
1484
ethnē
ἔθνη
N-NNP
Gentiles.
2532
kai
καὶ
Conj
And
4506
errusthēn
ἐῤῥύσθην
V-1SAPI
I was delivered
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
4750
stomatos
στόματος
N-GNS
I mouth
2023
leontos
λέοντος
N-GMS
of the lion.
18.
2532
kai
καὶ
Conj
And
4506
rhusetai
ῥύσεταί
V-3SFDI
will deliver
3165
me
με
PPr-1AMS
me
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3956
pantos
παντὸς
Adj-GNS
every
2041
ergou
ἔργου
N-GNS
work
4190
ponērou
πονηροῦ
Adj-GNS
evil,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4982
sōsei
σώσει
V-3SFAI
will save me
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
932
basileian
βασιλείαν
N-AFS
kingdom
846
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2032
epouranion
ἐπουράνιον
Adj-AFS
heavenly;
3739


RlPr-DMS
to whom


 

belongs
3588


Art-NFS
the
1391
doxa
δόξα
N-NFS
glory
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
165
aiōnas
αἰῶνας
N-AMP
ages
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
165
aiōnōn
αἰώνων
N-GMP
ages.
281
amēn
ἀμήν
Heb
Amen.
19.
782
aspasai
ἄσπασαι
V-2SADM
Greet
4251
priskan
πρίσκαν
N-AFS
Prisca
2532
kai
καὶ
Conj
and
207
akulan
ἀκύλαν
N-AMS
Aquilla
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3683
onēsiphorou
ὀνησιφόρου
N-GMS
of Onesiphorus
3624
oikon
οἶκον
N-AMS
house.
20.
2037
erastos
ἔραστος
N-NMS
Erastus
3306
emeinen
ἔμεινεν
V-3SAAI
has remained
1722
en
ἐν
Prep
in
2882
corinthō
κορίνθῳ
N-DFS
Corinth,
5161//1161
trophimon de
τρόφιμον δὲ
N-AMS//Conj
but Trophimus
620
apelipon
ἀπέλιπον
V-1SAAI
I left
1722
en
ἐν
Prep
in
3399
milētō
μιλήτῳ
N-DFS
Miletus
770
asthenounta
ἀσθενοῦντα
V-AMS-PAP
sick.
21.
4704
spoudason
σπούδασον
V-2SAAM
Be diligent
4253
pro
πρὸ
Prep
before
5494
cheimōnos
χειμῶνος
N-GMS
winter
2064
elthein
ἐλθεῖν
V-AAN
to come.
782
spazetai
ἀσπάζεταί
V-3SPDI
Greets
4571
se
σε
PPr-2AMS
you
2102
euboulos
εὔβουλος
N-NMS
Ebulus,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4227
poudēs
πούδης
N-NMS
Pudens,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3044
linos
λίνος
N-NMS
Linus,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2803
klaudia
κλαυδία
N-NFS
Claudia,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
80
adelphoi
ἀδελφοὶ
N-NMP
brothers
3956
pantes
πάντες
Adj-NMP
all.
22.
3588
ho

Art-NMS
The
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
2424
yēsous
ἰησοῦς
N-NMS
Jesus
5547
christos
χριστὸς
N-NMS
Christ
3326
meta
μετὰ
Prep
be with
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the
4151
pneumatos
πνεύματός
N-GNS
spirit
4675
sou
σου
PPr-2GMS
of you.
3588


Art-NFS
The
5485
charis
χάρις
N-NFS
grace
3326
meth'
μεθ᾽
Prep
be with
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you.
281
amēn
ἀμήν
Heb
Amen.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top