Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 2 TIMOTHY Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 2 Timothy chapter 3.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 ||

2 TIMOTHY Chapter 3

1.
3778//1161
touto de
τοῦτο δὲ
DPr-ANS//Conj
And this
1097
ginōske
γίνωσκε
V-2SPAM
know,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1722
en
ἐν
Prep
in
2078
eschatais
ἐσχάταις
Adj-DFP
the last
2250
hēmerais
ἡμέραις
N-DFP
days
1764
enstēsontai
ἐνστήσονται
V-3PFMI
shall stand
2540
kairoi
καιροὶ
N-NMP
times
5467
chalepoi
χαλεποί
Adj-NMP
hard.
2.
1510//1063
esontai gar
ἔσονται γὰρ
V-3PFMI//Conj
For will be
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
444
anthrōpoi
ἄνθρωποι
N-NMP
men
5367
philautoi
φίλαυτοι
Adj-NMP
lovers of self,
5366
philarguroi
φιλάργυροι
Adj-NMP
lovers of money,
213
aldzones
ἀλαζόνες
N-NMP
boasters,
5244
huperēphanoi
ὑπερήφανοι
Adj-NMP
haughty,
989
blasphēmoi
βλάσφημοι
Adj-NMP
blasphemers,
1118
goneusin
γονεῦσιν
N-DMP
to parents
545
apeitheis
ἀπειθεῖς
Adj-NMP
disobedient,
884
acharistoi
ἀχάριστοι
Adj-NMP
ungrateful,
462
anosioi
ἀνόσιοι
Adj-NMP
unholy,
3.
794
astorgoi
ἄστοργοι
Adj-NMP
Unloving,
786
aspondoi
ἄσπονδοι
Adj-NMP
truce-breakers,
1228
diaboloi
διάβολοι
Adj-NMP
devilish,
193
akrateis
ἀκρατεῖς
Adj-NMP
without self-control,
434
anēmeroi
ἀνήμεροι
Adj-NMP
fierce,
865
aphilagathoi
ἀφιλάγαθοι
Adj-NMP
not lovers of good,
4.
4273
prodotai
προδόται
N-NMP
Traitors,
4312
propeteis
προπετεῖς
Adj-NMP
reckless,
5187
tetuphōmenoi
τετυφωμένοι
V-NMP-RPP
puffed up,
5369
philēdonoi
φιλήδονοι
Adj-NMP
lovers of pleasure
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
more
2228
ē

Conj
than
5377
philotheoi
φιλόθεοι
Adj-NMP
lovers of God,
5.
2192
echontes
ἔχοντες
V-NMP-PAP
Having
3446
morphōsin
μόρφωσιν
N-AFS
a form
2150
eusebeias
εὐσεβείας
N-GFS
of godliness,
3588//1161
tēn de
τὴν δὲ
Art-AFS//Conj
but the
1411
dunamin
δύναμιν
N-AFS
power
846
autēs
αὐτῆς
PPr-3GFS
of it
720
ērnēmenoi
ἠρνημένοι
V-NMP-RDP
denying;
2532
kai
καὶ
Conj
and
3778
toutous
τούτους
DPr-AMP
these
665
apotrepou
ἀποτρέπου
V-2SPMM
turn away from.
6.
1537//3778//1063
ek toutōn gar
ἐκ τούτων γάρ
Prep//DPr-GMP//Conj
For of these
1510
eisin
εἰσιν
V-3PPAI
are
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
1744
endunontes
ἐνδύνοντες
V-NMP-PAP
entering
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
3614
oikias
οἰκίας
N-AFP
houses,
2532
kai
καὶ
Conj
and
162
aichmalōteuontes
αἰχμαλωτεύοντες
V-NMP-PAP
leading captive
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1133
gunaikaria
γυναικάρια
N-ANP
silly women,
4987
sesōreumena
σεσωρευμένα
V-ANP-RPP
having been loaded
266
hamariais
ἁμαρτίαις
N-DFP
with sins,
71
agomena
ἀγόμενα
V-ANP-PPP
being led away
1939
epithumiais
ἐπιθυμίαις
N-DFP
by lusts
4164
poikilais
ποικίλαις
Adj-DFP
various,
7.
3842
pantote
πάντοτε
Adv
Always
3129
manthanonta
μανθάνοντα
V-ANP-PAP
learning,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3368
mēdepote
μηδέποτε
Adv
never
1519
eis
εἰς
Prep
into
1922
epignōsin
ἐπίγνωσιν
N-AFS
full knowledge
225
alētheias
ἀληθείας
N-GFS
of the truth
2064
elthein
ἐλθεῖν
V-AAN
to come
1410
dunamena
δυνάμενα
V-ANP-PDP
being able.
8.
3739//5158//1161
hon tropon de
ὃν τρόπον δὲ
RlPr-AMS//N-AMS//Conj
In which way
2389
yannēs
ἰάννης
N-NMS
Jannes
2532
kai
καὶ
Conj
and
2387
yambrēs
ἰαμβρῆς
N-NMS
Jambres
436
antestēsan
ἀντέστησαν
V-3PAAI
opposed
3475
mōusei
μωϋσεῖ
N-DMS
Moses,
3779
houtōs
οὕτως
Adv
so
2532
kai
καὶ
Conj
also
3778
houtoi
οὗτοι
DPr-NMP
these
436
anthistantai
ἀνθίστανται
V-3PPMI
oppose
3588

τῇ
Art-DFS
the
225
alētheia
ἀληθείᾳ
N-DFS
truth,
444
anthrōpoi
ἄνθρωποι
N-NMP
men
2704
katephtharmenoi
κατεφθαρμένοι
V-NMP-RPP
having been corrupted
3588
ton
τὸν
Art-AMS
in the
3563
noun
νοῦν
N-AMS
mind,
96
adokimoi
ἀδόκιμοι
Adj-NMP
unapproved
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
4102
pistin
πίστιν
N-AFS
faith.
9.
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
But
3756
ou
οὐ
Adv
not
4298
prokopsousin
προκόψουσιν
V-3PFAI
they will avance
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
4119
pleion
πλεῖον
CAdj-ANS
further,
3588//1063
hē gar
ἡ γὰρ
Art-NFS//Conj
for the
454
anoia
ἄνοια
N-NFS
folly
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
1552
ekdēlos
ἔκδηλος
Adj-NMS
plain
1510
estai
ἔσται
V-3SFAI
will be
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
to all,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588


Art-NFS
the folly
1565
ekeinōn
ἐκείνων
DPr-GMP
of those
1096
egeneto
ἐγένετο
V-3SADI
was.
10.
4771//1161
su de
σὺ δὲ
PPr-2NMS//Conj
But you
3877
parēkolouthēkas
παρηκολούθηκάς
V-2SRAI
have closely followed
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
3588

τῇ
Art-DFS
the
1319
didaskalia
διδασκαλίᾳ
N-DFS
teaching,
3588

τῇ
Art-DFS
the
72
agōgē
ἀγωγῇ
N-DFS
conduct,
3588

τῇ
Art-DFS
the
4286
prothesei
προθέσει
N-DFS
purpose,
3588

τῇ
Art-DFS
the
4102
pistei
πίστει
N-DFS
faith,
3588

τῇ
Art-DFS
the
3115
makrothumia
μακροθυμίᾳ
N-DFS
long-suffering,
3588

τῇ
Art-DFS
the
26
agapē
ἀγάπῃ
N-DFS
love,
3588

τῇ
Art-DFS
the
5281
hupomonē
ὑπομονῇ
N-DFS
endurance,
11.
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
The
1375
diōgmois
διωγμοῖς
N-DMP
persecutions,
3588
tois
τοῖς
Art-DNP
the
3804
pathēmasin
παθήμασιν
N-DNP
sufferings,
3634
hoia
οἷά
RlPr-NNP
such as
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
1096
egeneto
ἐγένετο
V-3SADI
happened
1722
en
ἐν
Prep
in
490
antiocheia
ἀντιοχείᾳ
N-DFS
Antioch,
1722
en
ἐν
Prep
in
2430
ikoniō
ἰκονίῳ
N-DNS
Iconium,
1722
en
ἐν
Prep
in
3082
lustrois
λύστροις
N-DNP
Lystra:
3634
hoious
οἵους
CPr-AMP
what
1375
diōgmous
διωγμοὺς
N-AMP
persecutions
5297
hupēnenka
ὑπήνεγκα
V-1SAAI
I endured;
2532
kai
καὶ
Conj
and
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
3956
pantōn
πάντων
Adj-GNP
all
3165
me
με
PPr-1AMS
me
4506
errusato
ἐῤῥύσατο
V-3SADI
delivered
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord.
12.
2532//3956//1161
kai pantes de
καὶ πάντες δὲ
Conj//Adj-NMP//Conj
And also all
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
2309
thelontes
θέλοντες
V-NMP-PAP
willing
2153
eusebōs
εὐσεβῶς
Adv
godly
2198
zēn
ζῆν
V-PAN
to live
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus
1377
diōchthēsontai
διωχθήσονται
V-3PFPI
will be persecuted.
13.
4190//1161
ponēroi de
πονηροὶ δὲ
Adj-NMP//Conj
But evil
444
anthrōpoi
ἄνθρωποι
N-NMP
men
2532
kai
καὶ
Conj
and
1114
goētes
γόητες
N-NMP
imposters
4298
ptokopsousin
προκόψουσιν
V-3PFAI
will advance on
1909
epi
ἐπὶ
Prep
for
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
5501
cheiron
χεῖρον
CAdj-ANS
worse,
4105
planōntes
πλανῶντες
V-NMP-PAP
deceiving
2532
kai
καὶ
Conj
and
4105
planōmenoi
πλανώμενοι
V-NMP-PPP
being deceived.
14.
4771//1161
su de
σὺ δὲ
PPr-2NMS//Conj
But you
3306
mene
μένε
V-2SPAM
continue
1722
en
ἐν
Prep
in
3739
hois
οἷς
RlPr-DNP
those things
3129
emathes
ἔμαθες
V-2SAAI
you have learned
2532
kai
καὶ
Conj
and
4104
epistōthēs
ἐπιστώθης
V-2SAPI
were assured of,
1492
eidōs
εἰδὼς
V-NMS-RAP
knowing
3844
para
παρὰ
Prep
from
5101
tinos
τίνος
ItPr-GMS
whom
3129
emathes
ἔμαθες
V-2SAAI
you learned them,
15.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
1025
brephous
βρέφους
N-GNS
an infant,
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
2413
hiera
ἱερὰ
Adj-ANP
holy
1121
grammata
γράμματα
N-ANP
scriptures
1492
oidas
οἶδας
V-2SRAI
you have known,
3588
ta
τὰ
Art-ANP
those
1410
dunamena
δυνάμενά
V-ANP-PDP
being able
4571
se
σε
PPr-2AMS
you
4679
sophisai
σοφίσαι
V-AAN
to make wise
1519
eis
εἰς
Prep
to
4991
sōtērian
σωτηρίαν
N-AFS
salvation,
1223
dia
διὰ
Prep
through
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
-
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus.
16.
3956
pāsa
πᾶσα
Adj-NFS
Every
1124
graphē
γραφὴ
N-NFS
scripture
2315
theopneusatos
θεόπνευστος
Adj-NFS
is inspired by God,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5624
ōphelimos
ὠφέλιμος
Adj-NMS
is profitable
4314
pros
πρὸς
Prep
for
1319
didaskalian
διδασκαλίαν
N-AFS
teaching,
4314
pros
πρὸς
Prep
for
1650
elenchon
ἔλεγχον
N-AMS
reproof,
4314
pros
πρὸς
Prep
for
1882
epanorthōsin
ἐπανόρθωσιν
N-AFS
correction,
4314
pros
πρὸς
Prep
for
3809
paideian
παιδείαν
N-AFS
instruction
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
-
1722
en
ἐν
Prep
in
1343
dikaiosunē
δικαιοσύνῃ
N-DFS
righteousness;
17.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
739
artios
ἄρτιος
Adj-NMS
complete
1510
ē

V-3SPAS
may be
3588
ho

Art-NMS
the
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
444
anthrōpos
ἄνθρωπος
N-NMS
man,
4314
pros
πρὸς
Prep
for
3956
pān
πᾶν
Adj-ANS
every
2041
ergon
ἔργον
N-ANS
work
18
agathon
ἀγαθὸν
Adj-ANS
good
1822
exērtismenos
ἐξηρτισμένος
V-NMS-RPP
having been equipped.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top