Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Hebrews 1

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

HEBREWS CHAPTER 1

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Hebrews 1:1 Multifariam, multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis: Hebrews 1:1 polumerwj kai polutropwj palai o qeoj lalhsaj toij patrasin en toij profhtaij ep esxatwn twn hmerwn toutwn elalhsen hmin en uiw Hebrews 1:1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,
1:2 novissime, diebus istis locutus est nobis in Filio, quem constituit hæredem universorum, per quem fecit et sæcula: 1:2 on eqhken klhronomon pantwn di ou kai touj aiwnaj epoihsen 1:2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;
1:3 qui cum sit splendor gloriæ, et figura substantiæ ejus, portansque omnia verbo virtutis suæ, purgationem peccatorum faciens, sedet ad dexteram majestatis in excelsis: 1:3 oj wn apaugasma thj dochj kai xarakthr thj upostasewj autou ferwn te ta panta tw rhmati thj dunamewj autou di eautou kaqarismon poihsamenoj twn amartiwn hmwn ekaqisen en decia thj megalwsunhj en uyhloij 1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high;
1:4 tanto melior angelis effectus, quanto differentius præ illis nomen hæreditavit. 1:4 tosoutw kreittwn genomenoj twn aggelwn osw diaforwteron par autouj keklhronomhken onoma 1:4 Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they.
1:5 Cui enim dixit aliquando angelorum: Filius meus es tu, ego hodie genui te? Et rursum: Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium? 1:5 tini gar eipen pote twn aggelwn uioj mou ei su egw shmeron gegennhka se kai palin egw esomai autw eij patera kai autoj estai moi eij uion 1:5 For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son?
1:6 Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terræ, dicit: Et adorent eum omnes angeli Dei. 1:6 otan de palin eisagagh ton prwtotokon eij thn oikoumenhn legei kai proskunhsatwsan autw pantej aggeloi qeou 1:6 And again, when he bringeth in the firstbegotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him.
1:7 Et ad angelos quidem dicit: Qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flammam ignis. 1:7 kai proj men touj aggelouj legei o poiwn touj aggelouj autou pneumata kai touj leitourgouj autou puroj floga 1:7 And of the angels he saith, Who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire.
1:8 Ad Filium autem: Thronus tuus Deus in sæculum sæculi: virga æquitatis, virga regni tui. 1:8 proj de ton uion o qronoj sou o qeoj eij ton aiwna tou aiwnoj rabdoj euquthtoj h rabdoj thj basileiaj sou 1:8 But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom.
1:9 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem: propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo exultationis præ participibus tuis. 1:9 hgaphsaj dikaiosunhn kai emishsaj anomian dia touto exrisen se o qeoj o qeoj sou elaion agalliasewj para touj metoxouj sou 1:9 Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.
Hebrews 1:10 Et: Tu in principio, Domine, terram fundasti: et opera manuum tuarum sunt cæli. Hebrews 1:10 kai su kat arxaj kurie thn ghn eqemeliwsaj kai erga twn xeirwn sou eisin oi ouranoi Hebrews 1:10 And, Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands:
1:11 Ipsi peribunt, tu autem permanebis, et omnes ut vestimentum veterascent: 1:11 autoi apolountai su de diameneij kai pantej wj imation palaiwqhsontai 1:11 They shall perish; but thou remainest; and they all shall wax old as doth a garment;
1:12 et velut amictum mutabis eos, et mutabuntur: tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient. 1:12 kai wsei peribolaion eliceij autouj kai allaghsontai su de o autoj ei kai ta eth sou ouk ekleiyousin 1:12 And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but thou art the same, and thy years shall not fail.
1:13 Ad quem autem angelorum dixit aliquando: Sede a dextris meis, quoadusque ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum? 1:13 proj tina de twn aggelwn eirhken pote kaqou ek deciwn mou ewj an qw touj exqrouj sou upopodion twn podwn sou 1:13 But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, until I make thine enemies thy footstool?
1:14 Nonne omnes sunt administratorii spiritus, in ministerium missi propter eos, qui hæreditatem capient salutis? 1:14 ouxi pantej eisin leitourgika pneumata eij diakonian apostellomena dia touj mellontaj klhronomein swthrian 1:14 Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation?

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles