Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Mark 4

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 4

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Mark 4:1 kai palin hrcato didaskein para thn qalassan kai sunhxqh proj auton oxloj poluj wste auton embanta eij to ploion kaqhsqai en th qalassh kai paj o oxloj proj thn qalassan epi thj ghj hn Mark 4:1 And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.
4:2 kai edidasken autouj en parabolaij polla kai elegen autoij en th didaxh autou 4:2 And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,
4:3 akouete idou echlqen o speirwn tou speirai 4:3 Hearken; Behold, there went out a sower to sow:
4:4 kai egeneto en tw speirein o men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina tou ouranou kai katefagen auto 4:4 And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.
4:5 allo de epesen epi to petrwdej opou ouk eixen ghn pollhn kai euqewj ecaneteilen dia to mh exein baqoj ghj 4:5 And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:
4:6 hliou de anateilantoj ekaumatisqh kai dia to mh exein rizan echranqh 4:6 But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.
4:7 kai allo epesen eij taj akanqaj kai anebhsan ai akanqai kai sunepnican auto kai karpon ouk edwken 4:7 And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.
4:8 kai allo epesen eij thn ghn thn kalhn kai edidou karpon anabainonta kai aucanonta kai eferen en triakonta kai en echkonta kai en ekaton 4:8 And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.
4:9 kai elegen autoij o exwn wta akouein akouetw 4:9 And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.
Mark 4:10 ote de egeneto katamonaj hrwthsan auton oi peri auton sun toij dwdeka thn parabolhn Mark 4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.
4:11 kai elegen autoij umin dedotai gnwnai to musthrion thj basileiaj tou qeou ekeinoij de toij ecw en parabolaij ta panta ginetai 4:11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables:
4:12 ina blepontej blepwsin kai mh idwsin kai akouontej akouwsin kai mh suniwsin mhpote epistreywsin kai afeqh autoij ta amarthmata 4:12 That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them.
4:13 kai legei autoij ouk oidate thn parabolhn tauthn kai pwj pasaj taj parabolaj gnwsesqe 4:13 And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables?
4:14 o speirwn ton logon speirei 4:14 The sower soweth the word.
4:15 outoi de eisin oi para thn odon opou speiretai o logoj kai otan akouswsin euqewj erxetai o satanaj kai airei ton logon ton esparmenon en taij kardiaij autwn 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.
4:16 kai outoi eisin omoiwj oi epi ta petrwdh speiromenoi oi otan akouswsin ton logon euqewj meta xaraj lambanousin auton 4:16 And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness;
4:17 kai ouk exousin rizan en eautoij alla proskairoi eisin eita genomenhj qliyewj h diwgmou dia ton logon euqewj skandalizontai 4:17 And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended.
4:18 kai outoi eisin oi eij taj akanqaj speiromenoi oi ton logon akouontej 4:18 And these are they which are sown among thorns; such as hear the word,
4:19 kai ai merimnai tou aiwnoj toutou kai h apath tou ploutou kai ai peri ta loipa epiqumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpoj ginetai 4:19 And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.
Mark 4:20 kai outoi eisin oi epi thn ghn thn kalhn sparentej oitinej akouousin ton logon kai paradexontai kai karpoforousin en triakonta kai en echkonta kai en ekaton Mark 4:20 And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.
4:21 kai elegen autoij mhti o luxnoj erxetai ina upo ton modion teqh h upo thn klinhn oux ina epi thn luxnian epiteqh 4:21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?
4:22 ou gar estin ti krupton o ean mh fanerwqh oude egeneto apokrufon all ina eij faneron elqh 4:22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.
4:23 ei tij exei wta akouein akouetw 4:23 If any man have ears to hear, let him hear.
4:24 kai elegen autoij blepete ti akouete en w metrw metreite metrhqhsetai umin kai prosteqhsetai umin toij akouousin 4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.
4:25 oj gar an exh doqhsetai autw kai oj ouk exei kai o exei arqhsetai ap autou 4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.
4:26 kai elegen outwj estin h basileia tou qeou wj ean anqrwpoj balh ton sporon epi thj ghj 4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;
4:27 kai kaqeudh kai egeirhtai nukta kai hmeran kai o sporoj blastanh kai mhkunhtai wj ouk oiden autoj 4:27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.
4:28 automath gar h gh karpoforei prwton xorton eita staxun eita plhrh siton en tw staxui 4:28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.
4:29 otan de paradw o karpoj euqewj apostellei to drepanon oti paresthken o qerismoj 4:29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.
Mark 4:30 kai elegen tini omoiwswmen thn basileian tou qeou h en poia parabolh parabalwmen authn Mark 4:30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?
4:31 wj kokkw sinapewj oj otan sparh epi thj ghj mikroteroj pantwn twn spermatwn estin twn epi thj ghj 4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:
4:32 kai otan sparh anabainei kai ginetai pantwn twn laxanwn meizwn kai poiei kladouj megalouj wste dunasqai upo thn skian autou ta peteina tou ouranou kataskhnoun 4:32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.
4:33 kai toiautaij parabolaij pollaij elalei autoij ton logon kaqwj hdunanto akouein 4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it.
4:34 xwrij de parabolhj ouk elalei autoij kat idian de toij maqhtaij autou epeluen panta 4:34 But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.
4:35 kai legei autoij en ekeinh th hmera oyiaj genomenhj dielqwmen eij to peran 4:35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.
4:36 kai afentej ton oxlon paralambanousin auton wj hn en tw ploiw kai alla de ploiaria hn met autou 4:36 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.
4:37 kai ginetai lailay anemou megalh ta de kumata epeballen eij to ploion wste auto hdh gemizesqai 4:37 And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.
4:38 kai hn autoj epi th prumnh epi to proskefalaion kaqeudwn kai diegeirousin auton kai legousin autw didaskale ou melei soi oti apollumeqa 4:38 And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?
4:39 kai diegerqeij epetimhsen tw anemw kai eipen th qalassh siwpa pefimwso kai ekopasen o anemoj kai egeneto galhnh megalh 4:39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.
Mark 4:40 kai eipen autoij ti deiloi este outwj pwj ouk exete pistin Mark 4:40 And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?
4:41 kai efobhqhsan fobon megan kai elegon proj allhlouj tij ara outoj estin oti kai o anemoj kai h qalassa upakouousin autw 4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles