Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Mark 12

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 12

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Mark 12:1 kai hrcato autoij en parabolaij legein ampelwna efuteusen anqrwpoj kai perieqhken fragmon kai wrucen upolhnion kai wkodomhsen purgon kai ecedoto auton gewrgoij kai apedhmhsen Mark 12:1 And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the winefat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country.
12:2 kai apesteilen proj touj gewrgouj tw kairw doulon ina para twn gewrgwn labh apo tou karpou tou ampelwnoj 12:2 And at the season he sent to the husbandmen a servant, that he might receive from the husbandmen of the fruit of the vineyard.
12:3 oi de labontej auton edeiran kai apesteilan kenon 12:3 And they caught him, and beat him, and sent him away empty.
12:4 kai palin apesteilen proj autouj allon doulon kakeinon liqobolhsantej ekefalaiwsan kai apesteilan htimwmenon 12:4 And again he sent unto them another servant; and at him they cast stones, and wounded him in the head, and sent him away shamefully handled.
12:5 kai palin allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollouj allouj touj men derontej touj de apokteinontej 12:5 And again he sent another; and him they killed, and many others; beating some, and killing some.
12:6 eti oun ena uion exwn agaphton autou apesteilen kai auton proj autouj esxaton legwn oti entraphsontai ton uion mou 12:6 Having yet therefore one son, his wellbeloved, he sent him also last unto them, saying, They will reverence my son.
12:7 ekeinoi de oi gewrgoi eipon proj eautouj oti outoj estin o klhronomoj deute apokteinwmen auton kai hmwn estai h klhronomia 12:7 But those husbandmen said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and the inheritance shall be ours.
12:8 kai labontej auton apekteinan kai ecebalon ecw tou ampelwnoj 12:8 And they took him, and killed him, and cast him out of the vineyard.
12:9 ti oun poihsei o kurioj tou ampelwnoj eleusetai kai apolesei touj gewrgouj kai dwsei ton ampelwna alloij 12:9 What shall therefore the lord of the vineyard do? he will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard unto others.
Mark 12:10 oude thn grafhn tauthn anegnwte liqon on apedokimasan oi oikodomountej outoj egenhqh eij kefalhn gwniaj Mark 12:10 And have ye not read this scripture; The stone which the builders rejected is become the head of the corner:
12:11 para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoij hmwn 12:11 This was the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?
12:12 kai ezhtoun auton krathsai kai efobhqhsan ton oxlon egnwsan gar oti proj autouj thn parabolhn eipen kai afentej auton aphlqon 12:12 And they sought to lay hold on him, but feared the people: for they knew that he had spoken the parable against them: and they left him, and went their way.
12:13 kai apostellousin proj auton tinaj twn farisaiwn kai twn hrwdianwn ina auton agreuswsin logw 12:13 And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.
12:14 oi de elqontej legousin autw didaskale oidamen oti alhqhj ei kai ou melei soi peri oudenoj ou gar blepeij eij proswpon anqrwpwn all ep alhqeiaj thn odon tou qeou didaskeij ecestin khnson kaisari dounai h ou 12:14 And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man: for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?
12:15 dwmen h mh dwmen o de eidwj autwn thn upokrisin eipen autoij ti me peirazete ferete moi dhnarion ina idw 12:15 Shall we give, or shall we not give? But he, knowing their hypocrisy, said unto them, Why tempt ye me? bring me a penny, that I may see it.
12:16 oi de hnegkan kai legei autoij tinoj h eikwn auth kai h epigrafh oi de eipon autw kaisaroj 12:16 And they brought it. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar's.
12:17 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij apodote ta kaisaroj kaisari kai ta tou qeou tw qew kai eqaumasan ep autw 12:17 And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marvelled at him.
12:18 kai erxontai saddoukaioi proj auton oitinej legousin anastasin mh einai kai ephrwthsan auton legontej 12:18 Then come unto him the Sadducees, which say there is no resurrection; and they asked him, saying,
12:19 didaskale mwshj egrayen hmin oti ean tinoj adelfoj apoqanh kai kataliph gunaika kai tekna mh afh ina labh o adelfoj autou thn gunaika autou kai ecanasthsh sperma tw adelfw autou 12:19 Master, Moses wrote unto us, If a man's brother die, and leave his wife behind him, and leave no children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.
Mark 12:20 epta oun adelfoi hsan kai o prwtoj elaben gunaika kai apoqnhskwn ouk afhken sperma Mark 12:20 Now there were seven brethren: and the first took a wife, and dying left no seed.
12:21 kai o deuteroj elaben authn kai apeqanen kai oude autoj afhken sperma kai o tritoj wsautwj 12:21 And the second took her, and died, neither left he any seed: and the third likewise.
12:22 kai elabon authn oi epta kai ouk afhkan sperma esxath pantwn apeqanen kai h gunh 12:22 And the seven had her, and left no seed: last of all the woman died also.
12:23 en th oun anastasei otan anastwsin tinoj autwn estai gunh oi gar epta esxon authn gunaika 12:23 In the resurrection therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.
12:24 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij ou dia touto planasqe mh eidotej taj grafaj mhde thn dunamin tou qeou 12:24 And Jesus answering said unto them, Do ye not therefore err, because ye know not the scriptures, neither the power of God?
12:25 otan gar ek nekrwn anastwsin oute gamousin oute gamiskontai all eisin wj aggeloi oi en toij ouranoij 12:25 For when they shall rise from the dead, they neither marry, nor are given in marriage; but are as the angels which are in heaven.
12:26 peri de twn nekrwn oti egeirontai ouk anegnwte en th biblw mwsewj epi thj batou wj eipen autw o qeoj legwn egw o qeoj abraam kai o qeoj isaak kai o qeoj iakwb 12:26 And as touching the dead, that they rise: have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?
12:27 ouk estin o qeoj nekrwn alla qeoj zwntwn umeij oun polu planasqe 12:27 He is not the God of the dead, but the God of the living: ye therefore do greatly err.
12:28 kai proselqwn eij twn grammatewn akousaj autwn suzhtountwn eidwj oti kalwj autoij apekriqh ephrwthsen auton poia estin prwth paswn entolh 12:28 And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?
12:29 o de ihsouj apekriqh autw oti prwth paswn twn entolwn akoue israhl kurioj o qeoj hmwn kurioj eij estin 12:29 And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:
Mark 12:30 kai agaphseij kurion ton qeon sou ec olhj thj kardiaj sou kai ec olhj thj yuxhj sou kai ec olhj thj dianoiaj sou kai ec olhj thj isxuoj sou auth prwth entolh Mark 12:30 And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.
12:31 kai deutera omoia auth agaphseij ton plhsion sou wj seauton meizwn toutwn allh entolh ouk estin 12:31 And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.
12:32 kai eipen autw o grammateuj kalwj didaskale ep alhqeiaj eipaj oti eij estin qeoj kai ouk estin alloj plhn autou 12:32 And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth: for there is one God; and there is none other but he:
12:33 kai to agapan auton ec olhj thj kardiaj kai ec olhj thj sunesewj kai ec olhj thj yuxhj kai ec olhj thj isxuoj kai to agapan ton plhsion wj eauton pleion estin pantwn twn olokautwmatwn kai twn qusiwn 12:33 And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices.
12:34 kai o ihsouj idwn auton oti nounexwj apekriqh eipen autw ou makran ei apo thj basileiaj tou qeou kai oudeij ouketi etolma auton eperwthsai 12:34 And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question.
12:35 kai apokriqeij o ihsouj elegen didaskwn en tw ierw pwj legousin oi grammateij oti o xristoj uioj estin dabid 12:35 And Jesus answered and said, while he taught in the temple, How say the scribes that Christ is the Son of David?
12:36 autoj gar dabid eipen en tw pneumati tw agiw eipen o kurioj tw kuriw mou kaqou ek deciwn mou ewj an qw touj exqrouj sou upopodion twn podwn sou 12:36 For David himself said by the Holy Ghost, The LORD said to my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool.
12:37 autoj oun dabid legei auton kurion kai poqen uioj autou estin kai o poluj oxloj hkouen autou hdewj 12:37 David therefore himself calleth him Lord; and whence is he then his son? And the common people heard him gladly.
12:38 kai elegen autoij en th didaxh autou blepete apo twn grammatewn twn qelontwn en stolaij peripatein kai aspasmouj en taij agoraij 12:38 And he said unto them in his doctrine, Beware of the scribes, which love to go in long clothing, and love salutations in the marketplaces,
12:39 kai prwtokaqedriaj en taij sunagwgaij kai prwtoklisiaj en toij deipnoij 12:39 And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:
Mark 12:40 oi katesqiontej taj oikiaj twn xhrwn kai profasei makra proseuxomenoi outoi lhyontai perissoteron krima Mark 12:40 Which devour widows' houses, and for a pretence make long prayers: these shall receive greater damnation.
12:41 kai kaqisaj o ihsouj katenanti tou gazofulakiou eqewrei pwj o oxloj ballei xalkon eij to gazofulakion kai polloi plousioi eballon polla 12:41 And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury: and many that were rich cast in much.
12:42 kai elqousa mia xhra ptwxh ebalen lepta duo o estin kodranthj 12:42 And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing.
12:43 kai proskalesamenoj touj maqhtaj autou legei autoij amhn legw umin oti h xhra auth h ptwxh pleion pantwn beblhken twn balontwn eij to gazofulakion 12:43 And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, That this poor widow hath cast more in, than all they which have cast into the treasury:
12:44 pantej gar ek tou perisseuontoj autoij ebalon auth de ek thj usterhsewj authj panta osa eixen ebalen olon ton bion authj 12:44 For all they did cast in of their abundance; but she of her want did cast in all that she had, even all her living.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles