Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Mark 15

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 15

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Mark 15:1 kai euqewj epi to prwi sumboulion poihsantej oi arxiereij meta twn presbuterwn kai grammatewn kai olon to sunedrion dhsantej ton ihsoun aphnegkan kai paredwkan tw pilatw Mark 15:1 And straightway in the morning the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council, and bound Jesus, and carried him away, and delivered him to Pilate.
15:2 kai ephrwthsen auton o pilatoj su ei o basileuj twn ioudaiwn o de apokriqeij eipen autw su legeij 15:2 And Pilate asked him, Art thou the King of the Jews? And he answering said unto him, Thou sayest it.
15:3 kai kathgoroun autou oi arxiereij polla autoj de ouden apekrinato 15:3 And the chief priests accused him of many things: but he answered nothing.
15:4 o de pilatoj palin ephrwthsen auton legwn ouk apokrinh ouden ide posa sou katamarturousin 15:4 And Pilate asked him again, saying, Answerest thou nothing? behold how many things they witness against thee.
15:5 o de ihsouj ouketi ouden apekriqh wste qaumazein ton pilaton 15:5 But Jesus yet answered nothing; so that Pilate marvelled.
15:6 kata de eorthn apeluen autoij ena desmion onper htounto 15:6 Now at that feast he released unto them one prisoner, whomsoever they desired.
15:7 hn de o legomenoj barabbaj meta twn sustasiastwn dedemenoj oitinej en th stasei fonon pepoihkeisan 15:7 And there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection with him, who had committed murder in the insurrection.
15:8 kai anabohsaj o oxloj hrcato aiteisqai kaqwj aei epoiei autoij 15:8 And the multitude crying aloud began to desire him to do as he had ever done unto them.
15:9 o de pilatoj apekriqh autoij legwn qelete apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn 15:9 But Pilate answered them, saying, Will ye that I release unto you the King of the Jews?
Mark 15:10 eginwsken gar oti dia fqonon paradedwkeisan auton oi arxiereij Mark 15:10 For he knew that the chief priests had delivered him for envy.
15:11 oi de arxiereij aneseisan ton oxlon ina mallon ton barabban apolush autoij 15:11 But the chief priests moved the people, that he should rather release Barabbas unto them.
15:12 o de pilatoj apokriqeij palin eipen autoij ti oun qelete poihsw on legete basilea twn ioudaiwn 15:12 And Pilate answered and said again unto them, What will ye then that I shall do unto him whom ye call the King of the Jews?
15:13 oi de palin ekracan staurwson auton 15:13 And they cried out again, Crucify him.
15:14 o de pilatoj elegen autoij ti gar kakon epoihsen oi de perissoterwj ekracan staurwson auton 15:14 Then Pilate said unto them, Why, what evil hath he done? And they cried out the more exceedingly, Crucify him.
15:15 o de pilatoj boulomenoj tw oxlw to ikanon poihsai apelusen autoij ton barabban kai paredwken ton ihsoun fragellwsaj ina staurwqh 15:15 And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them, and delivered Jesus, when he had scourged him, to be crucified.
15:16 oi de stratiwtai aphgagon auton esw thj aulhj o estin praitwrion kai sugkalousin olhn thn speiran 15:16 And the soldiers led him away into the hall, called Praetorium; and they call together the whole band.
15:17 kai enduousin auton porfuran kai peritiqeasin autw plecantej akanqinon stefanon 15:17 And they clothed him with purple, and platted a crown of thorns, and put it about his head,
15:18 kai hrcanto aspazesqai auton xaire basileu twn ioudaiwn 15:18 And began to salute him, Hail, King of the Jews!
15:19 kai etupton autou thn kefalhn kalamw kai eneptuon autw kai tiqentej ta gonata prosekunoun autw 15:19 And they smote him on the head with a reed, and did spit upon him, and bowing their knees worshipped him.
Mark 15:20 kai ote enepaican autw ecedusan auton thn porfuran kai enedusan auton ta imatia ta idia kai ecagousin auton ina staurwswsin auton Mark 15:20 And when they had mocked him, they took off the purple from him, and put his own clothes on him, and led him out to crucify him.
15:21 kai aggareuousin paragonta tina simwna kurhnaion erxomenon ap agrou ton patera alecandrou kai roufou ina arh ton stauron autou 15:21 And they compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross.
15:22 kai ferousin auton epi golgoqa topon o estin meqermhneuomenon kraniou topoj 15:22 And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.
15:23 kai edidoun autw piein esmurnismenon oinon o de ouk elaben 15:23 And they gave him to drink wine mingled with myrrh: but he received it not.
15:24 kai staurwsantej auton diemerizon ta imatia autou ballontej klhron ep auta tij ti arh 15:24 And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take.
15:25 hn de wra trith kai estaurwsan auton 15:25 And it was the third hour, and they crucified him.
15:26 kai hn h epigrafh thj aitiaj autou epigegrammenh o basileuj twn ioudaiwn 15:26 And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS.
15:27 kai sun autw staurousin duo lhstaj ena ek deciwn kai ena ec euwnumwn autou 15:27 And with him they crucify two thieves; the one on his right hand, and the other on his left.
15:28 kai eplhrwqh h grafh h legousa kai meta anomwn elogisqh 15:28 And the scripture was fulfilled, which saith, And he was numbered with the transgressors.
15:29 kai oi paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinountej taj kefalaj autwn kai legontej oua o kataluwn ton naon kai en trisin hmeraij oikodomwn 15:29 And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it in three days,
Mark 15:30 swson seauton kai kataba apo tou staurou Mark 15:30 Save thyself, and come down from the cross.
15:31 omoiwj de kai oi arxiereij empaizontej proj allhlouj meta twn grammatewn elegon allouj eswsen eauton ou dunatai swsai 15:31 Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He saved others; himself he cannot save.
15:32 o xristoj o basileuj tou israhl katabatw nun apo tou staurou ina idwmen kai pisteuswmen kai oi sunestaurwmenoi autw wneidizon auton 15:32 Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him.
15:33 genomenhj de wraj ekthj skotoj egeneto ef olhn thn ghn ewj wraj ennathj 15:33 And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.
15:34 kai th wra th ennath ebohsen o ihsouj fwnh megalh legwn elwi elwi lamma sabaxqani o estin meqermhneuomenon o qeoj mou o qeoj mou eij ti me egkatelipej 15:34 And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?
15:35 kai tinej twn paresthkotwn akousantej elegon idou hlian fwnei 15:35 And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.
15:36 dramwn de eij kai gemisaj spoggon ocouj periqeij te kalamw epotizen auton legwn afete idwmen ei erxetai hliaj kaqelein auton 15:36 And one ran and filled a spunge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone; let us see whether Elias will come to take him down.
15:37 o de ihsouj afeij fwnhn megalhn ecepneusen 15:37 And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.
15:38 kai to katapetasma tou naou esxisqh eij duo apo anwqen ewj katw 15:38 And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.
15:39 idwn de o kenturiwn o paresthkwj ec enantiaj autou oti outwj kracaj ecepneusen eipen alhqwj o anqrwpoj outoj uioj hn qeou 15:39 And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.
Mark 15:40 hsan de kai gunaikej apo makroqen qewrousai en aij hn kai maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou tou mikrou kai iwsh mhthr kai salwmh Mark 15:40 There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome;
15:41 ai kai ote hn en th galilaia hkolouqoun autw kai dihkonoun autw kai allai pollai ai sunanabasai autw eij ierosoluma 15:41 (Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him;) and many other women which came up with him unto Jerusalem.
15:42 kai hdh oyiaj genomenhj epei hn paraskeuh o estin prosabbaton 15:42 And now when the even was come, because it was the preparation, that is, the day before the sabbath,
15:43 hlqen iwshf o apo arimaqaiaj eusxhmwn bouleuthj oj kai autoj hn prosdexomenoj thn basileian tou qeou tolmhsaj eishlqen proj pilaton kai hthsato to swma tou ihsou 15:43 Joseph of Arimathaea, an honourable counsellor, which also waited for the kingdom of God, came, and went in boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus.
15:44 o de pilatoj eqaumasen ei hdh teqnhken kai proskalesamenoj ton kenturiwna ephrwthsen auton ei palai apeqanen 15:44 And Pilate marvelled if he were already dead: and calling unto him the centurion, he asked him whether he had been any while dead.
15:45 kai gnouj apo tou kenturiwnoj edwrhsato to swma tw iwshf 15:45 And when he knew it of the centurion, he gave the body to Joseph.
15:46 kai agorasaj sindona kai kaqelwn auton eneilhsen th sindoni kai kateqhken auton en mnhmeiw o hn lelatomhmenon ek petraj kai prosekulisen liqon epi thn quran tou mnhmeiou 15:46 And he bought fine linen, and took him down, and wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre.
15:47 h de maria h magdalhnh kai maria iwsh eqewroun pou tiqetai 15:47 And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles