Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Mark 9

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 9

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Mark 9:1 kai elegen autoij amhn legw umin oti eisin tinej twn wde esthkotwn oitinej ou mh geuswntai qanatou ewj an idwsin thn basileian tou qeou elhluquian en dunamei Mark 9:1 And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power.
9:2 kai meq hmeraj ec paralambanei o ihsouj ton petron kai ton iakwbon kai ton iwannhn kai anaferei autouj eij oroj uyhlon kat idian monouj kai metemorfwqh emprosqen autwn 9:2 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them.
9:3 kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian wj xiwn oia gnafeuj epi thj ghj ou dunatai leukanai 9:3 And his raiment became shining, exceeding white as snow; so as no fuller on earth can white them.
9:4 kai wfqh autoij hliaj sun mwsei kai hsan sullalountej tw ihsou 9:4 And there appeared unto them Elias with Moses: and they were talking with Jesus.
9:5 kai apokriqeij o petroj legei tw ihsou rabbi kalon estin hmaj wde einai kai poihswmen skhnaj treij soi mian kai mwsei mian kai hlia mian 9:5 And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
9:6 ou gar hdei ti lalhsh hsan gar ekfoboi 9:6 For he wist not what to say; for they were sore afraid.
9:7 kai egeneto nefelh episkiazousa autoij kai hlqen fwnh ek thj nefelhj legousa outoj estin o uioj mou o agaphtoj autou akouete 9:7 And there was a cloud that overshadowed them: and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.
9:8 kai ecapina peribleyamenoi ouketi oudena eidon alla ton ihsoun monon meq eautwn 9:8 And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves.
9:9 katabainontwn de autwn apo tou orouj diesteilato autoij ina mhdeni dihghswntai a eidon ei mh otan o uioj tou anqrwpou ek nekrwn anasth 9:9 And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of man were risen from the dead.
Mark 9:10 kai ton logon ekrathsan proj eautouj suzhtountej ti estin to ek nekrwn anasthnai Mark 9:10 And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean.
9:11 kai ephrwtwn auton legontej oti legousin oi grammateij oti hlian dei elqein prwton 9:11 And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come?
9:12 o de apokriqeij eipen autoij hliaj men elqwn prwton apokaqista panta kai pwj gegraptai epi ton uion tou anqrwpou ina polla paqh kai ecoudenwqh 9:12 And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought.
9:13 alla legw umin oti kai hliaj elhluqen kai epoihsan autw osa hqelhsan kaqwj gegraptai ep auton 9:13 But I say unto you, That Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him.
9:14 kai elqwn proj touj maqhtaj eiden oxlon polun peri autouj kai grammateij suzhtountaj autoij 9:14 And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them.
9:15 kai euqewj paj o oxloj idwn auton eceqambhqh kai prostrexontej hspazonto auton 9:15 And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him.
9:16 kai ephrwthsen touj grammateij ti suzhteite proj autouj 9:16 And he asked the scribes, What question ye with them?
9:17 kai apokriqeij eij ek tou oxlou eipen didaskale hnegka ton uion mou proj se exonta pneuma alalon 9:17 And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit;
9:18 kai opou an auton katalabh rhssei auton kai afrizei kai trizei touj odontaj autou kai chrainetai kai eipon toij maqhtaij sou ina auto ekbalwsin kai ouk isxusan 9:18 And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not.
9:19 o de apokriqeij autw legei w genea apistoj ewj pote proj umaj esomai ewj pote anecomai umwn ferete auton proj me 9:19 He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me.
Mark 9:20 kai hnegkan auton proj auton kai idwn auton euqewj to pneuma esparacen auton kai peswn epi thj ghj ekulieto afrizwn Mark 9:20 And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming.
9:21 kai ephrwthsen ton patera autou posoj xronoj estin wj touto gegonen autw o de eipen paidioqen 9:21 And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child.
9:22 kai pollakij auton kai eij pur ebalen kai eij udata ina apolesh auton all ei ti dunasai bohqhson hmin splagxnisqeij ef hmaj 9:22 And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.
9:23 o de ihsouj eipen autw to ei dunasai pisteusai panta dunata tw pisteuonti 9:23 Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.
9:24 kai euqewj kracaj o pathr tou paidiou meta dakruwn elegen pisteuw kurie bohqei mou th apistia 9:24 And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief.
9:25 idwn de o ihsouj oti episuntrexei oxloj epetimhsen tw pneumati tw akaqartw legwn autw to pneuma to alalon kai kwfon egw soi epitassw ecelqe ec autou kai mhketi eiselqhj eij auton 9:25 When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him.
9:26 kai kracan kai polla sparacan auton echlqen kai egeneto wsei nekroj wste pollouj legein oti aeqanen 9:26 And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead.
9:27 o de ihsouj krathsaj auton thj xeiroj hgeiren auton kai anesth 9:27 But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose.
9:28 kai eiselqonta auton eij oikon oi maqhtai autou ephrwtwn auton kat idian oti hmeij ouk hdunhqhmen ekbalein auto 9:28 And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out?
9:29 kai eipen autoij touto to genoj en oudeni dunatai ecelqein ei mh en proseuxh kai nhsteia 9:29 And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting.
Mark 9:30 kai ekeiqen ecelqontej pareporeuonto dia thj galilaiaj kai ouk hqelen ina tij gnw Mark 9:30 And they departed thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it.
9:31 edidasken gar touj maqhtaj autou kai elegen autoij oti o uioj tou anqrwpou paradidotai eij xeiraj anqrwpwn kai apoktenousin auton kai apoktanqeij th trith hmera anasthsetai 9:31 For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall kill him; and after that he is killed, he shall rise the third day.
9:32 oi de hgnooun to rhma kai efobounto auton eperwthsai 9:32 But they understood not that saying, and were afraid to ask him.
9:33 kai hlqen eij kapernaoum kai en th oikia genomenoj ephrwta autouj ti en th odw proj eautouj dielogizesqe 9:33 And he came to Capernaum: and being in the house he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way?
9:34 oi de esiwpwn proj allhlouj gar dielexqhsan en th odw tij meizwn 9:34 But they held their peace: for by the way they had disputed among themselves, who should be the greatest.
9:35 kai kaqisaj efwnhsen touj dwdeka kai legei autoij ei tij qelei prwtoj einai estai pantwn esxatoj kai pantwn diakonoj 9:35 And he sat down, and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all.
9:36 kai labwn paidion esthsen auto en mesw autwn kai enagkalisamenoj auto eipen autoij 9:36 And he took a child, and set him in the midst of them: and when he had taken him in his arms, he said unto them,
9:37 oj ean en twn toioutwn paidiwn dechtai epi tw onomati mou eme dexetai kai oj ean eme dechtai ouk eme dexetai alla ton aposteilanta me 9:37 Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me: and whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me.
9:38 apekriqh de autw o iwannhj legwn didaskale eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia oj ouk akolouqei hmin kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei hmin 9:38 And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us.
9:39 o de ihsouj eipen mh kwluete auton oudeij gar estin oj poihsei dunamin epi tw onomati mou kai dunhsetai taxu kakologhsai me 9:39 But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me.
Mark 9:40 oj gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin Mark 9:40 For he that is not against us is on our part.
9:41 oj gar an potish umaj pothrion udatoj en tw onomati mou oti xristou este amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou 9:41 For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.
9:42 kai oj an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eij eme kalon estin autw mallon ei perikeitai liqoj mulikoj peri ton traxhlon autou kai beblhtai eij thn qalassan 9:42 And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea.
9:43 kai ean skandalizh se h xeir sou apokoyon authn kalon soi estin kullon eij thn zwhn eiselqein h taj duo xeiraj exonta apelqein eij thn geennan eij to pur to asbeston 9:43 And if thy hand offend thee, cut it off: it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched:
9:44 opou o skwlhc autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai 9:44 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
9:45 kai ean o pouj sou skandalizh se apokoyon auton kalon estin soi eiselqein eij thn zwhn xwlon h touj duo podaj exonta blhqhnai eij thn geennan eij to pur to asbeston 9:45 And if thy foot offend thee, cut it off: it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched:
9:46 opou o skwlhc autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai 9:46 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
9:47 kai ean o ofqalmoj sou skandalizh se ekbale auton kalon soi estin monofqalmon eiselqein eij thn basileian tou qeou h duo ofqalmouj exonta blhqhnai eij thn geennan tou puroj 9:47 And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:
9:48 opou o skwlhc autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai 9:48 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
9:49 paj gar puri alisqhsetai kai pasa qusia ali alisqhsetai 9:49 For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt.
Mark 9:50 kalon to alaj ean de to alaj analon genhtai en tini auto artusete exete en eautoij alaj kai eirhneuete en allhloij Mark 9:50 Salt is good: but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles