Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Mark 11

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 11

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Mark 11:1 kai ote eggizousin eij ierousalhm eij bhqfagh kai bhqanian proj to oroj twn elaiwn apostellei duo twn maqhtwn autou Mark 11:1 And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples,
11:2 kai legei autoij upagete eij thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqewj eisporeuomenoi eij authn eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeij anqrwpwn kekaqiken lusantej auton agagete 11:2 And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring him.
11:3 kai ean tij umin eiph ti poieite touto eipate oti o kurioj autou xreian exei kai euqewj auton apostelei wde 11:3 And if any man say unto you, Why do ye this? say ye that the Lord hath need of him; and straightway he will send him hither.
11:4 aphlqon de kai euron ton pwlon dedemenon proj thn quran ecw epi tou amfodou kai luousin auton 11:4 And they went their way, and found the colt tied by the door without in a place where two ways met; and they loose him.
11:5 kai tinej twn ekei esthkotwn elegon autoij ti poieite luontej ton pwlon 11:5 And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt?
11:6 oi de eipon autoij kaqwj eneteilato o ihsouj kai afhkan autouj 11:6 And they said unto them even as Jesus had commanded: and they let them go.
11:7 kai hgagon ton pwlon proj ton ihsoun kai epebalon autw ta imatia autwn kai ekaqisen ep autw 11:7 And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him; and he sat upon him.
11:8 polloi de ta imatia autwn estrwsan eij thn odon alloi de stoibadaj ekopton ek twn dendrwn kai estrwnnuon eij thn odon 11:8 And many spread their garments in the way: and others cut down branches off the trees, and strawed them in the way.
11:9 kai oi proagontej kai oi akolouqountej ekrazon legontej wsanna euloghmenoj o erxomenoj en onomati kuriou 11:9 And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord:
Mark 11:10 euloghmenh h erxomenh basileia en onomati kuriou tou patroj hmwn dabid wsanna en toij uyistoij Mark 11:10 Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.
11:11 kai eishlqen eij ierosoluma o ihsouj kai eij to ieron kai peribleyamenoj panta oyiaj hdh oushj thj wraj echlqen eij bhqanian meta twn dwdeka 11:11 And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the twelve.
11:12 kai th epaurion ecelqontwn autwn apo bhqaniaj epeinasen 11:12 And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry:
11:13 kai idwn sukhn makroqen exousan fulla hlqen ei ara eurhsei ti en auth kai elqwn ep authn ouden euren ei mh fulla ou gar hn kairoj sukwn 11:13 And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet.
11:14 kai apokriqeij o ihsouj eipen auth mhketi ek sou eij ton aiwna mhdeij karpon fagoi kai hkouon oi maqhtai autou 11:14 And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter for ever. And his disciples heard it.
11:15 kai erxontai eij ierosoluma kai eiselqwn o ihsouj eij to ieron hrcato ekballein touj pwlountaj kai agorazontaj en tw ierw kai taj trapezaj twn kollubistwn kai taj kaqedraj twn pwlountwn taj peristeraj katestreyen 11:15 And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves;
11:16 kai ouk hfien ina tij dienegkh skeuoj dia tou ierou 11:16 And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple.
11:17 kai edidasken legwn autoij ou gegraptai oti o oikoj mou oikoj proseuxhj klhqhsetai pasin toij eqnesin umeij de epoihsate auton sphlaion lhstwn 11:17 And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves.
11:18 kai hkousan oi grammateij kai oi arxiereij kai ezhtoun pwj auton apolesousin efobounto gar auton oti paj o oxloj eceplhsseto epi th didaxh autou 11:18 And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him: for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine.
11:19 kai ote oye egeneto eceporeueto ecw thj polewj 11:19 And when even was come, he went out of the city.
Mark 11:20 kai prwi paraporeuomenoi eidon thn sukhn echrammenhn ek rizwn Mark 11:20 And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots.
11:21 kai anamnhsqeij o petroj legei autw rabbi ide h sukh hn kathrasw echrantai 11:21 And Peter calling to remembrance saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away.
11:22 kai apokriqeij ihsouj legei autoij exete pistin qeou 11:22 And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.
11:23 amhn gar legw umin oti oj an eiph tw orei toutw arqhti kai blhqhti eij thn qalassan kai mh diakriqh en th kardia autou alla pisteush oti a legei ginetai estai autw o ean eiph 11:23 For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.
11:24 dia touto legw umin panta osa an proseuxomenoi aiteisqe pisteuete oti lambanete kai estai umin 11:24 Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.
11:25 kai otan sthkhte proseuxomenoi afiete ei ti exete kata tinoj ina kai o pathr umwn o en toij ouranoij afh umin ta paraptwmata umwn 11:25 And when ye stand praying, forgive, if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.
11:26 ei de umeij ouk afiete oude o pathr umwn o en toij ouranoij afhsei ta paraptwmata umwn 11:26 But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.
11:27 kai erxontai palin eij ierosoluma kai en tw ierw peripatountoj autou erxontai proj auton oi arxiereij kai oi grammateij kai oi presbuteroi 11:27 And they come again to Jerusalem: and as he was walking in the temple, there come to him the chief priests, and the scribes, and the elders,
11:28 kai legousin autw en poia ecousia tauta poieij kai tij soi thn ecousian tauthn edwken ina tauta poihj 11:28 And say unto him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority to do these things?
11:29 o de ihsouj apokriqeij eipen autoij eperwthsw umaj kagw ena logon kai apokriqhte moi kai erw umin en poia ecousia tauta poiw 11:29 And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things.
Mark 11:30 to baptisma iwannou ec ouranou hn h ec anqrwpwn apokriqhte moi Mark 11:30 The baptism of John, was it from heaven, or of men? answer me.
11:31 kai elogizonto proj eautouj legontej ean eipwmen ec ouranou erei dia ti oun ouk episteusate autw 11:31 And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say, Why then did ye not believe him?
11:32 all ean eipwmen ec anqrwpwn efobounto ton laon apantej gar eixon ton iwannhn oti ontwj profhthj hn 11:32 But if we shall say, Of men; they feared the people: for all men counted John, that he was a prophet indeed.
11:33 kai apokriqentej legousin tw ihsou ouk oidamen kai o ihsouj apokriqeij legei autoij oude egw legw umin en poia ecousia tauta poiw 11:33 And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles