Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Mark 10

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Mark Chapter 10

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Mark 10:1 kakeiqen anastaj erxetai eij ta oria thj ioudaiaj dia tou peran tou iordanou kai sumporeuontai palin oxloi proj auton kai wj eiwqei palin edidasken autouj Mark 10:1 And he arose from thence, and cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan: and the people resort unto him again; and, as he was wont, he taught them again.
10:2 kai proselqontej oi farisaioi ephrwthsan auton ei ecestin andri gunaika apolusai peirazontej auton 10:2 And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.
10:3 o de apokriqeij eipen autoij ti umin eneteilato mwshj 10:3 And he answered and said unto them, What did Moses command you?
10:4 oi de eipon mwshj epetreyen biblion apostasiou grayai kai apolusai 10:4 And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.
10:5 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij proj thn sklhrokardian umwn egrayen umin thn entolhn tauthn 10:5 And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept.
10:6 apo de arxhj ktisewj arsen kai qhlu epoihsen autouj o qeoj 10:6 But from the beginning of the creation God made them male and female.
10:7 eneken toutou kataleiyei anqrwpoj ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proj thn gunaika autou 10:7 For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;
10:8 kai esontai oi duo eij sarka mian wste ouketi eisin duo alla mia sarc 10:8 And they twain shall be one flesh: so then they are no more twain, but one flesh.
10:9 o oun o qeoj sunezeucen anqrwpoj mh xwrizetw 10:9 What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
Mark 10:10 kai en th oikia palin oi maqhtai autou peri tou autou ephrwthsan auton Mark 10:10 And in the house his disciples asked him again of the same matter.
10:11 kai legei autoij oj ean apolush thn gunaika autou kai gamhsh allhn moixatai ep authn 10:11 And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth adultery against her.
10:12 kai ean gunh apolush ton andra authj kai gamhqh allw moixatai 10:12 And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.
10:13 kai proseferon autw paidia ina ayhtai autwn oi de maqhtai epetimwn toij prosferousin 10:13 And they brought young children to him, that he should touch them: and his disciples rebuked those that brought them.
10:14 idwn de o ihsouj hganakthsen kai eipen autoij afete ta paidia erxesqai proj me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou 10:14 But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.
10:15 amhn legw umin oj ean mh dechtai thn basileian tou qeou wj paidion ou mh eiselqh eij authn 10:15 Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein.
10:16 kai enagkalisamenoj auta tiqeij taj xeiraj ep auta hulogei auta 10:16 And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them.
10:17 kai ekporeuomenou autou eij odon prosdramwn eij kai gonupethsaj auton ephrwta auton didaskale agaqe ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw 10:17 And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?
10:18 o de ihsouj eipen autw ti me legeij agaqon oudeij agaqoj ei mh eij o qeoj 10:18 And Jesus said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God.
10:19 taj entolaj oidaj mh moixeushj mh foneushj mh kleyhj mh yeudomarturhshj mh aposterhshj tima ton patera sou kai thn mhtera 10:19 Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother.
Mark 10:20 o de apokriqeij eipen autw didaskale tauta panta efulacamhn ek neothtoj mou Mark 10:20 And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.
10:21 o de ihsouj embleyaj autw hgaphsen auton kai eipen autw en soi usterei upage osa exeij pwlhson kai doj toij ptwxoij kai eceij qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi araj ton stauron 10:21 Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.
10:22 o de stugnasaj epi tw logw aphlqen lupoumenoj hn gar exwn kthmata polla 10:22 And he was sad at that saying, and went away grieved: for he had great possessions.
10:23 kai peribleyamenoj o ihsouj legei toij maqhtaij autou pwj duskolwj oi ta xrhmata exontej eij thn basileian tou qeou eiseleusontai 10:23 And Jesus looked round about, and saith unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!
10:24 oi de maqhtai eqambounto epi toij logoij autou o de ihsouj palin apokriqeij legei autoij tekna pwj duskolon estin touj pepoiqotaj epi toij xrhmasin eij thn basileian tou qeou eiselqein 10:24 And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God!
10:25 eukopwteron estin kamhlon dia thj trumaliaj thj rafidoj dielqein h plousion eij thn basileian tou qeou eiseqein 10:25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
10:26 oi de perisswj eceplhssonto legontej proj eautouj kai tij dunatai swqhnai 10:26 And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who then can be saved?
10:27 embleyaj de autoij o ihsouj legei para anqrwpoij adunaton all ou para tw qew panta gar dunata estin para tw qew 10:27 And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.
10:28 kai hrcato o petroj legein autw idou hmeij afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi 10:28 Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.
10:29 apokriqeij de o ihsouj eipen amhn legw umin oudeij estin oj afhken oikian h adelfouj h adelfaj h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouj eneken emou kai tou euaggeliou 10:29 And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel's,
Mark 10:30 ean mh labh ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw oikiaj kai adelfouj kai adelfaj kai mhteraj kai tekna kai agrouj meta diwgmwn kai en tw aiwni tw erxomenw zwhn aiwnion Mark 10:30 But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
10:31 polloi de esontai prwtoi esxatoi kai oi esxatoi prwtoi 10:31 But many that are first shall be last; and the last first.
10:32 hsan de en th odw anabainontej eij ierosoluma kai hn proagwn autouj o ihsouj kai eqambounto kai akolouqountej efobounto kai paralabwn palin touj dwdeka hrcato autoij legein ta mellonta autw sumbainein 10:32 And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen unto him,
10:33 oti idou anabainomen eij ierosoluma kai o uioj tou anqrwpou paradoqhsetai toij arxiereusin kai toij grammateusin kai katakrinousin auton qanatw kai paradwsousin auton toij eqnesin 10:33 Saying, Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests, and unto the scribes; and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles:
10:34 kai empaicousin autw kai mastigwsousin auton kai emptusousin autw kai apoktenousin auton kai th trith hmera anasthsetai 10:34 And they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him: and the third day he shall rise again.
10:35 kai prosporeuontai autw iakwboj kai iwannhj oi uioi zebedaiou legontej didaskale qelomen ina o ean aithswmen poihshj hmin 10:35 And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire.
10:36 o de eipen autoij ti qelete poihsai me umin 10:36 And he said unto them, What would ye that I should do for you?
10:37 oi de eipon autw doj hmin ina eij ek deciwn sou kai eij ec euwnumwn sou kaqiswmen en th doch sou 10:37 They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory.
10:38 o de ihsouj eipen autoij ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw pinw kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai 10:38 But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask: can ye drink of the cup that I drink of? and be baptized with the baptism that I am baptized with?
10:39 oi de eipon autw dunameqa o de ihsouj eipen autoij to men pothrion o egw pinw piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe 10:39 And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of; and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized:
Mark 10:40 to de kaqisai ek deciwn mou kai ec euwnumwn mou ouk estin emon dounai all oij htoimastai Mark 10:40 But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it shall be given to them for whom it is prepared.
10:41 kai akousantej oi deka hrcanto aganaktein peri iakwbou kai iwannou 10:41 And when the ten heard it, they began to be much displeased with James and John.
10:42 o de ihsouj proskalesamenoj autouj legei autoij oidate oti oi dokountej arxein twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katecousiazousin autwn 10:42 But Jesus called them to him, and saith unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them; and their great ones exercise authority upon them.
10:43 oux outwj de estai en umin all oj ean qelh genesqai megaj en umin estai diakonoj umwn 10:43 But so shall it not be among you: but whosoever will be great among you, shall be your minister:
10:44 kai oj an qelh umwn genesqai prwtoj estai pantwn douloj 10:44 And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all.
10:45 kai gar o uioj tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuxhn autou lutron anti pollwn 10:45 For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
10:46 kai erxontai eij ierixw kai ekporeuomenou autou apo ierixw kai twn maqhtwn autou kai oxlou ikanou uioj timaiou bartimaioj o tufloj ekaqhto para thn odon prosaitwn 10:46 And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging.
10:47 kai akousaj oti ihsouj o nazwraioj estin hrcato krazein kai legein o uioj dabid ihsou elehson me 10:47 And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.
10:48 kai epetimwn autw polloi ina siwphsh o de pollw mallon ekrazen uie dabid elehson me 10:48 And many charged him that he should hold his peace: but he cried the more a great deal, Thou Son of David, have mercy on me.
10:49 kai staj o ihsouj eipen auton fwnhqhnai kai fwnousin ton tuflon legontej autw qarsei egeirai fwnei se 10:49 And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.
Mark 10:50 o de apobalwn to imation autou anastaj hlqen proj ton ihsoun Mark 10:50 And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.
10:51 kai apokriqeij legei autw o ihsouj ti qeleij poihsw soi o de tufloj eipen autw rabboni ina anableyw 10:51 And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.
10:52 o de ihsouj eipen autw upage h pistij sou seswken se kai euqewj anebleyen kai hkolouqei tw ihsou en th odw 10:52 And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles