Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 PETER Chapter 1

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Peter chapter 1.

Interlinear New Testament Index

|| 1 || 02 || 03 || 04 || 05 ||

1 PETER Chapter 1

1.
4074
petros
πέτρος
N-NMS
Peter,
652
apostolos
ἀπόστολος
N-NMS
an apostle
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
1588
eklectois
ἐκλεκτοῖς
Adj-DMP
to the elect
3927
parepidēmois
παρεπιδήμοις
Adj-DMP
sojourners
1290
diasporās
διασπορᾶς
N-GFS
of the dispersion,
4195
pontou
πόντου
N-GMS
of Pontus,
1053
galatias
γαλατίας
N-GFS
of Galatia,
2587
kappadokias
καππαδοκίας
N-GFS
of Cappadocia,
773
asias
ἀσίας
N-GFS
of Asia,
2532
kai
καὶ
Conj
and
978
bithunias
βιθυνίας
N-GFS
of Bithynia,
2.
2596
kata
κατὰ
Prep
According to
4268
prognōsin
πρόγνωσιν
N-AFS
the foreknowledge
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
3962
patros
πατρός
N-GMS
the Father,
1722
en
ἐν
Prep
by
38
hagiasmō
ἁγιασμῷ
N-DMS
sanctification
4151
pneumatos
πνεύματος
N-GNS
of the Spirit,
1519
eis
εἰς
Prep
into
5218
hupakoēn
ὑπακοὴν
N-AFS
obedience
2532
kai
καὶ
Conj
and
4473
rhantismon
ῥαντισμὸν
N-AMS
sprinkling
129
haimatos
αἵματος
N-GNS
of the blood
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
5485
charis
χάρις
N-NFS
Grace
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
2532
kai
καὶ
Conj
and
1515
eirēnē
εἰρήνη
N-NFS
peace
4129
plēthuntheiē
πληθυνθείη
V-3SAPO
be multiplied.
3.
2128
eulogētos
εὐλογητὸς
Adj-NMS
Blessed is
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
2532
kai
καὶ
Conj
and
3962
patēr
πατὴρ
N-NMS
Father
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
4183
polu
πολὺ
Adj-ANS
great
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
1656
eleos
ἔλεος
N-NNS
mercy
313
anagennēsas
ἀναγεννήσας
V-NMS-AAP
having begotten from above
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us,
1519
eis
εἰς
Prep
into
1680
elpida
ἐλπίδα
N-AFS
a hope
2198
zōsan
ζῶσαν
V-AFS-PAP
living
1223
di'
διʼ
Prep
through
386
anastaseōs
ἀναστάσεως
N-GFS
the resurrection
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
1537
ek
ἐκ
Prep
from
3498
nekrōn
νεκρῶν
Adj-GMP
the dead,
4.
1519
eis
εἰς
Prep
Into
2817
klēronomian
κληρονομίαν
N-AFS
an inheritance
862
aphtharton
ἄφθαρτον
Adj-AFS
incorruptible,
2532
kai
καὶ
Conj
and
283
amianton
ἀμίαντον
Adj-AFS
undefiled,
2532
kai
καὶ
Conj
and
263
amartanon
ἀμάραντον
Adj-AFS
unfading,
5083
tetērēmenēn
τετηρημένην
V-AFS-RPP
having been kept
1722
en
ἐν
Prep
in
3772
ouranois
οὐρανοῖς
N-DMP
the heavens
1519
eis
εἰς
Prep
for
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us;
5.
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
Those
1722
en
ἐν
Prep
by
1411
dunamei
δυνάμει
N-DFS
the power
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
5432
phrouroumenous
φρουρουμένους
V-NMP-PPP
being kept,
1223
dia
διὰ
Prep
through
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith,
1519
eis
εἰς
Prep
for
4991
sōtērian
σωτηρίαν
N-AFS
salvation
2092
hetoimēn
ἑτοίμην
Adj-AFS
ready
601
apokaluphthēnai
ἀποκαλυφθῆναι
V-APN
to be revealed
1722
en
ἐν
Prep
in
2540
kairō
καιρῷ
N-DMS
the time
2078
eschatō
ἐσχάτῳ
Adj-DMS
last.
6.
1722
en
ἐν
Prep
In
3739


RlPr-DMS
which
21
agalliāsthe
ἀγαλλιᾶσθε
V-2PPDI
you rejoice
3641
oligon
ὀλίγον
Adj-ANS
a little
737
arti
ἄρτι
Adv
now,
1487
ei
εἰ
Conj
if
1163
deon
δέον
V-NNS-PAP
necessary
2076
estin
ἐστὶν
V-3SPAI
it is,
3076
lupēthentes
λυπηθέντες
V-NMP-APP
having been sorrowful
1722
en
ἐν
Prep
in
4164
poikilois
ποικίλοις
Adj-DMP
various
3986
peirasmois
πειρασμοῖς
N-DMP
trials,
7.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
1383
dokimion
δοκίμιον
N-NNS
proving
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith,
4183
polu
πολυ
Adj-NNS
much
5093
timiōteron
τιμιώτερον
CAdj-NNS
more precious
5553
krusiou
χρυσίου
N-GNS
than gold,
3588//622
tou apollumenou
τοῦ ἀπολλυμένου
Art-GNS//V-GNS-PMP
the one perishing,
1223//4442//1161
dia puros de
διὰ πυρὸς δὲ
Prep//N-GNS//Conj
but through fire
1381
dokimadzomenou
δοκιμαζομένου
V-GNS-PPP
being proved,
2147
heurethē
εὑρεθῇ
V-3SAPS
may be found
1519
eis
εἰς
Prep
to
1868
epainon
ἔπαινον
N-AMS
praise
2532
kai
καὶ
Conj
and
5092
timēn
τιμὴν
N-AFS
honour
2532
kai
καὶ
Conj
and
1391
doxan
δόξαν
N-AFS
glory
1722
en
ἐν
Prep
at
601
apokalupsei
ἀποκαλύψει
V-3SFAI
the revelation
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ:
8.
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
Whom
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1492
eidotes
εἰδότες
V-NMP-RAP
having seen,
25
agapāte
ἀγαπᾶτε
V-2PPAI
you love,
1519
eis
εἰς
Prep
in
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
whom
737
arti
ἄρτι
Adv
now
3361

μὴ
Adv
not
3708
horōntes
ὁρῶντες
V-NMP-PAP
seeing,
4100//1161
pisteusontes de
πιστεύοντες δὲ
V-NMP-PAP//Conj
but believing,
21
agalliāsthe
ἀγαλλιᾶσθε
V-2PPDI
you rejoice
5479
charā
χαρᾷ
N-DFS
with joy
412
aneklalētō
ἀνεκλαλήτῳ
Adj-DFS
unspeakable
2532
kai
καὶ
Conj
and
1392
dedoxasmenē
δεδοξασμένῃ
V-DFS-RPP
being glorified,
9.
2865
komidzomenoi
κομιζόμενοι
V-NMP-PMP
Receiving
3588
to
τὸ
Art-NNS
at the
5056
telos
τέλος
N-NNS
end
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
4991
sōtērian
σωτηρίαν
N-AFS
the salvation
5590
psuchōn
ψυχῶν
N-GFP
of your souls.
10.
4012
peri
περὶ
Prep
Concerning
3739
hēs
ἧς
RlPr-GFS
which
4991
sōtērias
σωτηρίας
N-GFS
salvation
1567
exedzētēsan
ἐξεζήτησαν
V-3PAAI
sought out
2532
kai
καὶ
Conj
and
1830
exēreunēsan
ἐξηρεύνησαν
V-3PAAI
searched out
4396
prophētai
προφῆται
N-NMP
the prophets,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1519
eis
εἰς
Prep
for
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
5485
charitos
χάριτος
N-GFS
grace
4655
prophēteusantes
προφητεύσαντες
V-NMP-AAP
having prophesied;
11.
2045
ereunōntes
ἐρευνῶντες
V-NMP-PAP
Searching
1519
eis
εἰς
Prep
for
5101
tina
τίνα
ItPr-AMS
what,
2228
ē

Conj
or
4169
poion
ποῖον
ItPr-ANS
what kind of
2540
kairon
καιρὸν
N-AMS
time
1213
edēlou
ἐδήλου
V-3SIAI
was signifying
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
1722
en
ἐν
Prep
in
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
them
4151
pneuma
πνεῦμα
N-NNS
Spirit
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
of Christ,
4303
promarturomenon
προμαρτυρόμενον
V-NNS-PDP
testifying beforehand
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1519
eis
εἰς
Prep
in
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ
3804
pathēmata
παθήματα
N-ANP
sufferings,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
3326
meta
μετὰ
Prep
after
5023
tauta
ταῦτα
DPr-ANP
these
1391
doxas
δόξας
N-AFP
glories.
12.
3739
hois
οἷς
RlPr-DMP
To whom
601
apekaluphthē
ἀπεκαλύφθη
V-3SAPI
it was revealed,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3756
ouch
οὐχ
Adv
not
1438
heautois
ἑαυτοῖς
RfPr-3DMP
to themselves,
2254//1161
hēmīn de
ἡμῖν δὲ
PPr-1DMP//Conj
but to us
1247
diēkonoun
διηκόνουν
V-3PIAI
they were ministering
846
auta
αὐτά
PPr-3ANP
those things
3739
ha

RlPr-ANP
which
3568
nūn
νῦν
Adv
now
312
anēngelē
ἀνηγγέλη
V-3SAPI
have been told
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
those
2097
euangelisamenōn
εὐαγγελισαμένων
V-GMP-AMP
having preached the gospel
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
to you,
1722
en
ἐν
Prep
by
4152
pneumati
πνεύματι
N-DNS
Spirit
40
hagiō
ἁγίῳ
Adj-DNS
Holy
649
apostalenti
ἀποσταλέντι
V-DNS-APP
sent
575
ap'
ἀπʼ
Prep
from
2772
ouranou
οὐρανοῦ
N-GMS
heaven,
1519
eis
εἰς
Prep
into
3739
ha

RlPr-ANP
which things
1937
epithumousin
ἐπιθυμοῦσιν
V-3PPAI
desire
32
angeloi
ἄγγελοι
N-NMP
the angels
3879
parakupsai
παρακύψαι
V-AAN
to look.
13.
3879
dio
διὸ
Conj
Therefore,
328
anadzōsamenoi
ἀναζωσάμενοι
V-NMP-AMP
gird up
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
3751
osphuas
ὀσφύας
N-AFP
loins
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1271
dianoias
διανοίας
N-GFS
mind
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
3525
nēphontes
νήφοντες
V-NMP-PAP
being sober,
5049
teleiōs
τελείως
Adv
perfectly
1679
elpisate
ἐλπίσατε
V-2PAAM
hope
1909
epi
ἐπὶ
Prep
for
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5342
pheromenēn
φερομένην
V-AFS-PPP
to be brought
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
5485
charin
χάριν
N-AFS
grace
1722
en
ἐν
Prep
at
601
apokalupsei
ἀποκαλύψει
V-3SFAI
the revelation
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ;
14.
5613
hōs
ὡς
Adv
As
5043
tekna
τέκνα
N-NNP
children
5218
hupakoēs
ὑπακοῆς
N-GFS
of obedience,
3361

μὴ
Adv
not
4964
suschēmatidzomenoi
συσχηματιζόμενοι
V-NMP-PMP
conforming yourselves
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
to the
4386
proteron
πρότερον
CAdj-ANS
previous
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
52
agnoia
ἀγνοίᾳ
N-DFS
ignorance
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
1939
epithumiais
ἐπιθυμίαις
N-DFP
lusts.
15.
235
alla
ἀλλὰ
Conj
But
2596
kata
κατὰ
Prep
according as
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the one
2564
kalesanta
καλέσαντα
V-AMS-AAP
having called
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
40
hagion
ἅγιον
Adj-AMS
is holy,
2532
kai
καὶ
Conj
also
846
autoi
αὐτοὶ
PPr-3NMP
yourselves
40
hagioi
ἅγιοι
Adj-NMP
holy
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pasē
πάσῃ
Adj-DFS
all
391
anastrophē
ἀναστροφῇ
N-DFS
conduct
1096
genēthēte
γενήθητε
V-2PADM
you become,
16.
1360
dioti
διότι
Conj
For
1125
gegraptai
γέγραπται
V-3SRPI
it is written,
40
hagioi
ἅγιοι
Adj-NMP
Holy
1096
genesthe
γένεσθε
V-2PADM
become
3754
hoti
ὅτι
Conj
because
1473
egō
ἐγὼ
PPr-1NMS
I
40
hagios
ἅγιος
Adj-NMS
holy
1510
eimi
εἰμι
V-1SPAI
am.
17.
2532
kai
καὶ
Conj
And
1487
ei
εἰ
Conj
if
3962
patera
πατέρα
N-AMS
the Father
1941
epikaleisthe
ἐπικαλεῖσθε
V-2PPMI
you call on,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the Father
678
aprosōpolēptōs
ἀπροσωπολήπτως
Adv
without respect of persons
2919
krinonta
κρίνοντα
V-AMS-PAP
judging
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
1538
hekastou
ἑκάστου
Adj-GMS
of each one
2041
ergon
ἔργον
N-ANS
work,
1722
en
ἐν
Prep
in
5401
phobō
φόβῳ
N-DMS
fear
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
3940
paroikias
παροικίας
N-GFS
sojourning
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
5550
chronon
χρόνον
N-AMS
time
390
anastraphēte
ἀναστράφητε
V-2PAPM
pass;
18.
1492
eidotes
εἰδότες
V-NMP-RAP
Knowing
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3756
ou
οὐ
Adv
not
5349
phthartois
φθαρτοῖς
Adj-DNP
with corruptible
694
argupiō
ἀργυρίῳ
N-DNS
silver
2228
ē

Conj
or
5553
chrusiō
χρυσίῳ
N-DNS
gold
3084
elutrōthēte
ἐλυτρώθητε
V-2PAPI
you were redeemed
1537
ek
ἐκ
Prep
from
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
3152
mataias
ματαίας
Adj-GFS
vain
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
766
anastrophēs
ἀναστροφῆς
N-GFS
conduct
3790
patroparadotou
πατροπαραδότου
Adj-GFS
handed down from
your fathers,
19.
235
alla
ἀλλὰ
Conj
But
5093
timiō
τιμίῳ
Adj-DNS
by the precious
129
haimati
αἵματι
N-DNS
blood
5613
hōs
ὡς
Adv
as
286
amnou
ἀμνοῦ
N-GMS
of a lamb
299
amōmou
ἀμώμου
Adj-GMS
without fault
2532
kai
καὶ
Conj
and
785
aspilou
ἀσπίλου
Adj-GMS
without spot
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
of Christ,
20.
4267
proegnōsmenou
προεγνωσμένου
V-GMS-RPP
Having been foreknown
3303
men
μὲν
Prt
indeed
4253
pro
πρὸ
Prep
before
2602
katabolēs
καταβολῆς
N-GFS
the foundation
2889
cosmou
κόσμου
N-GMS
of the world,
5319//1161
phanerōthentos de
φανερωθέντος δὲ
V-GMS-APP//Conj
but was manifested
1909
ep'
ἐπʼ
Prep
in
2078
eschatōn
ἐσχάτων
Adj-GMP
the last
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
5550
chronōn
χρόνων
N-GMP
times
1223
di'
διʼ
Prep
for
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you,
21.
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
Those
1223
di'
διʼ
Prep
through
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
him
4100
pisteuontas
πιστεύοντας
V-AMP-PAP
believing
1519
eis
εἰς
Prep
in
2316
theon
θεὸν
N-AMS
God,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the God
1453
egeiranta
ἐγείραντα
V-AMS-AAP
having raised up
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him
1537
ek
ἐκ
Prep
from
3498
nekrōn
νεκρῶν
Adj-GMP
the dead,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1391
doxan
δόξαν
N-AFS
glory
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
to him
1325
donta
δόντα
V-AMS-AAP
having given,
5620
hōste
ὥστε
Conj
so as
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
for the
4102
pistin
πίστιν
N-AFS
faith
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
2532
kai
καὶ
Conj
and
1680
elpida
ἐλπίδα
N-AFS
hope
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be
1519
eis
εἰς
Prep
in
2316
theon
θεόν
N-AMS
God.
22.
3588
tas
τὰς
Art-AFP
The
5590
psuchas
ψυχὰς
N-AFP
souls
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
48
hēgnikotes
ἡγνικότες
V-NMP-RAP
having purified
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
5218
hupakoē
ὑπακοῇ
N-DFS
obedience
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
225
alēthias
ἀληθείας
N-GFS
truth,
1223
dia
διὰ
Prep
through
4151
pneumatos
πνεύματος
N-GNS
the Spirit,
1519
eis
εἰς
Prep
into
5360
philadephian
φιλαδελφίαν
N-AFS
brotherly love
505
anupokriton
ἀνυπόκριτον
Adj-AFS
without pretence,
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
2513
katharās
καθαρᾶς
Adj-GFS
a pure
2588
kardias
καρδίας
N-GFS
heart
240
allēlous
ἀλλήλους
RcPr-AMP
one another
25
agapēsate
ἀγαπήσατε
V-2PAAM
love
1619
ektenōs
ἐκτενῶς
Adv
fervently,
23.
313
anagegennēmenoi
ἀναγεγεννημένοι
V-NMP-PPP
Having been born
from above,
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1537
ek
ἐκ
Prep
of
4701
sporās
σπορᾶς
N-GFS
seed
5349
phthartēs
φθαρτῆς
Adj-GFS
corruptible,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
862
aphthartou
ἀφθάρτου
Adj-GFS
of incorruptible,
1223
dia
διὰ
Prep
through
3056
logou
λόγου
N-GMS
word
2198
zōntos
ζῶντος
V-AMS-PAP
the living
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3306
menontos
μένοντος
V-GMS-PAP
remaining
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
165
aiōna
αἰῶνα
N-AMS
age.
24.
1360
dioti
διότι
Conj
Because
3956
pāsa
πᾶσα
Adj-NFS
all
4561
sarx
σὰρξ
N-NFS
flesh is
5613
hōs
ὡς
Adv
as
5528
chortos
χόρτος
N-NMS
grass,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3956
pāsa
πᾶσα
Adj-NFS
every
1391
doxa
δόξα
N-NFS
glory
444
anthrōpou
ἀνθρώπου
N-GMS
of man
5613
hōs
ὡς
Adv
as
438
anthos
ἄνθος
N-NNS
a flower
5528
chortou
χόρτου
N-GMS
of grass,
3583
exēranthē
ἐξηράνθη
V-3SAPI
dries up
3588
ho

Art-NMS
the
5528
chortos
χόρτος
N-NMS
grass
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
438
anthos
ἄνθος
N-NNS
flower
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GNS
of it
1601
exepesen
ἐξέπεσεν
V-3SAAI
falls off,
25.
3588//1161
to de
τὸ δὲ
Art-NNS//Conj
But the
4487
rhēma
ῥῆμα
N-NNS
word
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
of the Lord
3306
menei
μένει
V-3SPAI
remains
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
165
aiōna
αἰῶνα
N-AMS
age,
5124//1161
touto de
τοῦτο δέ
DPr-NNS//Conj
and this
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
4487
rhēma
ῥῆμα
N-NNS
word,
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
2097
euangelisthen
εὐαγγελισθὲν
V-NNS-APP
gospel which
was preached
1519
eis
εἰς
Prep
to
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you.

Interlinear New Testament Index

|| 1 || 02 || 03 || 04 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top