Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 PETER Chapter 4

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Peter chapter 4.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 4 || 05 ||

1 PETER Chapter 4

1.
5547
christou
χριστοῦ
Christ
3767
oun
οὖν
then,
3958
pathontos
παθόντος
having suffered
5228
huper
ὑπὲρ
for
2257
hēmōn
ἡμῶν
us
4561
sarki
σαρκὶ
in the flesh,
2532
kai
καὶ
also
5210
humeis
ὑμεῖς
you


 
with
3588
tēn
τὴν
the
846
autēn
αὐτὴν
same
1771
ennoian
ἔννοιαν
mind
3695
hoplisasthe
ὁπλίσασθε
arm yourselves,
3754
hoti
ὅτι
because
3588
ho

the one
3958
pathōn
παθὼν
having suffered
1722
en
ἐν
in
4561
sarki
σαρκὶ
the flesh
3973
pepautai
πέπαυται
has ceased
266
hamartias
ἁμαρτίας
from sin,
2.
1519//3588
eis to
εἰς τὸ
For you
3371
mēketi
μηκέτι
no more
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
of men
1939
epithumiais
ἐπιθυμίαις
in the lusts,
235
alla
ἀλλὰ
but
2307
thelēmati
θελήματι
in the will
2316
theou
θεοῦ
of God,
3588
ton
τὸν
the
1954
epiloipon
ἐπίλοιπον
rest of
1722
en
ἐν
in
4561
sarki
σαρκὶ
the flesh
980
biōsai
βιῶσαι
to live


 
your
5550
chronon
χρόνον
time.
3.
713//1161
arketos gar
ἀρκετὸς γὰρ
For enough
2257
hēmīn
ἡμῖν
for us
3588
ho

the
3928
parelēluthōs
παρεληλυθὼς
having passed
5550
chronos
χρόνος
time
3588
tou
τοῦ
of the
979
biou
βίου
life,
3588
to
τὸ
the
2307
thelēma
θέλημα
will
3588
tōn
τῶν
of the
1484
ethnōn
ἐθνῶν
nations
2716
katergasasthai
κατεργάσασθαι
to have worked out,
4198
peporoumenous
πεπορευμένους
having gone
1722
en
ἐν
in
766
aselgeiais
ἀσελγείαις
lack of self control,
1939
epithumiais
ἐπιθυμίαις
lusts,
3632
oinophlugiais
οἰνοφλυγίαις
drunkenness,
2970
kōmois
κώμοις
revelling,
4224
topois
πότοις
drinking sprees,
2532
kai
καὶ
and
111
athemitois
ἀθεμίτοις
unlawful
1495
eidōlolatreiais
εἰδωλολατρείαις
idolatries;
4.
1722
en
ἐν
In
3739


which
3579
xenidzontai
ξενίζονται
they are surprised,
3361

μὴ
not
4936
suntrechontōn
συντρεχόντων
running together
5216
humōn
ὑμῶν
you
1519
eis
εἰς
into
3588
tēn
τὴν
the
846
autēn
αὐτὴν
same
3588
tēs
τῆς
of the
810
asōtias
ἀσωτίας
wastefulness
401
anachusin
ἀνάχυσιν
excess,
987
blasphēmountes
βλασφημοῦντες
blaspheming.
5.
3739
hoi
οἳ
Who
591
apodōsousin
ἀποδώσουσιν
will give
3056
logon
λόγον
an account
3588

τῷ
to the one
2093
etoimōs
ἑτοίμως
readiness
2192
echonti
ἔχοντι
having
2919
krīnai
κρῖναι
to judge
2198
zōntas
ζῶντας
the living
2532
kai
καὶ
and
3498
nekrous
νεκρούς
the dead.
6.
1519//5124//1063
eis touto gar
εἰς τοῦτο γὰρ
For, to this


 
purpose
2532
kai
καὶ
also
3498
nekrois
νεκροῖς
to the dead
2097
euēngelisthē
εὐηγγελίσθη
the gospel was preached,
2443
hina
ἵνα
that
2919
krithōsin
κριθῶσιν
they might be judged
3303
men
μὲν
indeed
2596
kata
κατὰ
according to
444
anthrōpous
ἀνθρώπους
men
4561
sarki
σαρκὶ
in the flesh,
2093//1161
zōsin de
ζῶσιν δὲ
but might live
2596
kata
κατὰ
according to
2316
theon
θεὸν
God
4152
pneumati
πνεύματι
in the Spirit.
7.
3956//1161
pantōn de
πάντων δὲ
But of all things
3588
to
τὸ
the
5056
telos
τέλος
end
1448
ēngiken
ἤγγικεν
has drawn near.
4993
sōphronēsate
σωφρονήσατε
Be sound-minded
3767
oun
οὖν
therefore,
2532
kai
καὶ
and
3525
nēpsate
νήψατε
be sober
1519
eis
εἰς
in
3588
tas
τὰς
the
4335
proseuchas
προσευχάς
prayers.
8.
4253//1161
pro pantōn de
πρὸ πάντων δὲ
But before all


 
things,
3588
tēn
τὴν
the
1519
eis
εἰς
in
1438
heautous
ἑαυτοὺς
yourselves
26
agapēn
ἀγάπην
love
1618
ektenē
ἐκτενῆ
fervent
2192
echontes
ἔχοντες
having,
3754
hoti
ὅτι
because
26
agapē
ἀγάπη
love
2572
kalupsei
καλύψει
will cover
4128
plēthos
πλῆθος
a multitude
266
hamartiōn
ἁμαρτιῶν
of sins.
9.
5382
philoxenoi
φιλόξενοι
Be hospitable
1519
eis
εἰς
to
240
allēlous
ἀλλήλους
one another
427
aneu
ἄνευ
without
1112
gongusmōn
γογγυσμῶν
murmurings.
10.
1538
hekastos
ἕκαστος
Each one
2531
kathōs
καθὼς
as
2983
elaben
ἔλαβεν
has received
5486
charisma
χάρισμα
a gift,
1519
eis
εἰς
among
1438
heautous
ἑαυτοὺς
yourselves
846
auto
αὐτὸ
it
1247
diakonountes
διακονοῦντες
ministering
5613
hōs
ὡς
as
2570
kaloi
καλοὶ
good
3623
oikonomoi
οἰκονόμοι
stewards
4164
poikilēs
ποικίλης
of the manifold
5485
charitos
χάριτος
grace
2316
theou
θεοῦ
of God.
11.
1487
ei
εἴ
If
5100
tis
τις
anyone
2980
lalei
λαλεῖ
speaks,


 
speak
5613
hōs
ὡς
as
3051
logia
λόγια
the words
2316
theou
θεοῦ
of God,
1487
ei
εἴ
if
5100
tis
τις
anyone
1247
diakonei
διακονεῖ
ministers,


 
minister
5613
hōs
ὡς
as
1537
ex
ἐξ
out of
2479
ischuos
ἰσχύος
the strength
3739
hēs
ἧς
which
5524
chorēgei
χορηγεῖ
provides
3588
ho

the
2316
theos
θεός
God,
2443
hina
ἵνα
that
1722
en
ἐν
in
3956
pāsin
πᾶσιν
all things
1392
doxadzētai
δοξάζηται
may be glorified
3588
ho

the
2316
theos
θεὸς
God
1223
dia
διὰ
through
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
3739


to whom
2076
estin
ἐστιν
is
3588


the
1391
doxa
δόξα
glory
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
2904
kratos
κράτος
might
1519
eis
εἰς
for
3588
tous
τοὺς
the
165
aiōnas
αἰῶνας
ages
3588
tōn
τῶν
of the
165
aiōnōn
αἰώνων
ages.
281
amēn
ἀμήν
Amen.
12.
27
agapētoi
ἀγαπητοί
Beloved,
3361

μὴ
not
3579
xenidzesthe
ξενίζεσθε
be surprised
3588

τῇ
at the
1722
en
ἐν
among
5213
humīn
ὑμῖν
you
4451
purōsei
πυρώσει
fiery trial,
4314
pros
πρὸς
for
3986
peirasmon
πειρασμὸν
a test
5213
humīn
ὑμῖν
to you
1096
ginomenē
γινομένῃ
happening,
5613
hōs
ὡς
as


 
if
3581
xenou
ξένου
a strange


 
thing
5213
humīn
ὑμῖν
to you
4819
sumbainontos
συμβαίνοντος
is happening;
13.
235
alla
ἀλλὰ
But
2526
katho
καθὸ
according as
2841
koinōneite
κοινωνεῖτε
you share
3588
tois
τοῖς
in the
3588
tou
τοῦ
of the
5547
christou
χριστοῦ
Christ
3804
pathēmasin
παθήμασιν
sufferings,
5463
chairete
χαίρετε
rejoice,
2443
hina
ἵνα
that
2532
kai
καὶ
also
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
602
apokalupsei
ἀποκαλύψει
revelation
3588
tēs
τῆς
of the
1391
doxēs
δόξης
glory
848
autou
αὐτοῦ
of him
5463
charēte
χαρῆτε
you may rejoice
21
agalliōmenoi
ἀγαλλιώμενοι
with great gladness.
14.
1487
ei
εἰ
If
3679
oneididzesthe
ὀνειδίζεσθε
you are reproached
1722
en
ἐν
for
3686
onomati
ὀνόματι
the name
5547
christou
χριστοῦ
Christ,


 
you are
3107
makarioi
μακάριοι
blessed,
3754
hoti
ὅτι
for
3588
to
τὸ
the
3588
tēs
τῆς
of the
1391
doxēs
δόξης
glory
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
4151
pneuma
πνεῦμα
Spirit
1909
eph'
ἐφ᾽
on
5209
humās
ὑμᾶς
you
373
anapauetai
ἀναπαύεται
rests;
2596
kata
κατὰ
by
3303
men
μὲν
indeed
846
autous
αὐτοὺς
them
987
blasphēmeitai
βλασφημεῖται
he is blasphemed,
2596//1161
kata de
κατὰ δὲ
but by
5209
humās
ὑμᾶς
you
1392
doxadzetai
δοξάζεται
he is glorified.
15.
3361//1063
mē gar
μὴ γάρ
For not
5100
tis
τις
any
5216
humōn
ὑμῶν
of you
3958
paschetō
πασχέτω
let suffer
5613
hōs
ὡς
as
5406
phoneus
φονεὺς
a murderer,
2228
ē

or
2812
kleptēs
κλέπτης
a thief.
2228
ē

or
2555
kakopoios
κακοποιὸς
an evil-doer,
2228
ē

or
5613
hōs
ὡς
as
244
allotrioepiskopos
ἀλλοτριοεπίσκοπος
a meddler in other men's affairs.
16.
1487//1161
ei de
εἰ δὲ
But if


 
any of you suffer
5613
hōs
ὡς
as
5546
chrisianos
χριστιανός
a Christian,
3361

μὴ
not
153
aischunesthō
αἰσχυνέσθω
let him be ashamed,
1392//1161
doxadzetō de
δοξαζέτω δὲ
but let him glorify
3588
ton
τὸν
the
2316
theon
θεὸν
God
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
3313
merei
μέρει
part
5129
toutō
τούτῳ
this.
17.
3754
hoti
ὅτι
Because
3588
ho

the
2540
kairos
καιρὸς
time


 
will come
3588//756
tou arxasthai
τοῦ ἄρξασθαι
to begin
3588
to
τὸ
the
2917
krima
κρίμα
judgement
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tou
τοῦ
the
3624
oikou
οἴκου
house
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God;
1487//1161
ei de
εἰ δὲ
and if
4412
prōton
πρῶτον
first
575
aph'
ἀφʼ
from
2257
hēmōn
ἡμῶν
us,
5101
ti
τί
what


 
will be
3588
to
τὸ
the
5056
telos
τέλος
end
3588
tōn
τῶν
of those
544
apeithountōn
ἀπειθούντων
disobeying
3588

τῷ
the
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
2098
euangeliō
εὐαγγελίῳ
gospel?
18.
2532
kai
καὶ
And
1487
ei
εἰ
if
3588
ho

the
1342
dikaios
δίκαιος
righteous
3433
molis
μόλις
with difficulty
4982
sōdzetai
σῴζεται
is being saved,
3588
ho

the
765
asebēs
ἀσεβὴς
ungodly
2532
kai
καὶ
and
268
hamartōlos
ἁμαρτωλὸς
sinner
4226
pou
ποῦ
where
5316
phaneitai
φανεῖται
will appear?
19.
5620
hōste
ὥστε
So as
2532
kai
καὶ
also
3588
hoi
οἱ
those
3958
paschontes
πάσχοντες
suffering
2596
kata
κατὰ
according to
3588
to
τὸ
the
2307
thelēma
θέλημα
will
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God,
5613
hōs
ὡς
as
4103
pistō
πιστῷ
to a faithful
2939
ktistē
κτίστῃ
creator
3908
paratithesthōsan
παρατιθέσθωσαν
let them commit
3588
tas
τὰς
the
5590
psuchas
ψυχὰς
souls
1438
heautōn
ἑαυτῶν
themselves
1722
en
ἐν
in
16
agathopoiia
ἀγαθοποιΐᾳ
well doing.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 4 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top