Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 PETER Chapter 5

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Peter chapter 5.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 5 ||

1 PETER Chapter 5

1.
4245//3588
presbuterous tous
πρεσβυτέρους τοὺς
The elders
1722
en
ἐν
among
5213
humīn
ὑμῖν
you
3870
parakalō
παρακαλῶ
I exhort,
3588
ho

the
4850
sumpresbuteros
συμπρεσβύτερος
fellow-elder
2532
kai
καὶ
and
3144
martus
μάρτυς
witness
3588
tōn
τῶν
of the
3588
tou
τοῦ
of the
5547
christou
χριστοῦ
Christ
3804
pathēmatōn
παθημάτων
sufferings,
3588
ho

the one
2532
kai
καὶ
also
3588
tēs
τῆς
of the
3195
mellousēs
μελλούσης
being about
601
apokaluptesthai
ἀποκαλύπτεσθαι
to be revealed
1391
doxēs
δόξης
glory
2844
koinōnos
κοινωνός
a partaker.
2.
4165
poimanate
ποιμάνατε
Shepherd
3588
to
τὸ
the
1722
en
ἐν
with
5213
humīn
ὑμῖν
you
4168
poimnion
ποίμνιον
flock
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God,
1983
episkopountes
ἐπισκοποῦντες
overseeing it
3361

μὴ
not
317
anankastōs
ἀναγκαστῶς
by compulsion,
235
all'
ἀλλʼ
but
1596
ekousiōs
ἑκουσίως
willingly,
3366
mēde
μηδὲ
nor
147
eischrokerdōs
αἰσχροκερδῶς
for greedy gain,
235
alla
ἀλλὰ
but
4290
prothumōs
προθύμως
readily,
3.
3366
mēd'
μηδʼ
Nor
5613
hōs
ὡς
as
2634
katakurieuontes
κατακυριεύοντες
being lords
3588
tōn
τῶν
of those
2819
klērōn
κλήρων
allotted


 
to you,
235
alla
ἀλλὰ
but
5179
putoi
τύποι
examples
1096
ginomenoi
γινόμενοι
becoming
3588
tou
τοῦ
of the
4168
poimniou
ποιμνίου
flock.
4.
2532
kai
καὶ
And
5319
phanerōthentos
φανερωθέντος
having appeared
3588
tou
τοῦ
the
750
archipoimenos
ἀρχιποίμενος
chief shepherd
2865
komieisthe
κομιεῖσθε
you will receive
3588
ton
τὸν
the
262
amarantinon
ἀμαράντινον
unfading
3588
tēs
τῆς
of the
1391
doxēs
δόξης
glory
4735
stephanon
στέφανον
crown.
5.
3668
homoiōs
ὁμοίως
Likewise,
3501
neōteroi
νεώτεροι
younger
5293
hupotagēte
ὑποτάγητε
be subject
4245
presbuterois
πρεσβυτέροις
to the elders,
3956//1161
pantes de
πάντες δὲ
and all
240
allēlois
ἀλλήλοις
to one another
5293
hupotassomenoi
ὑποτασσόμενοι
be subject,
3588
tēn
τὴν
the
5012
tateinophrosunēn
ταπεινοφροσύνην
humble mind
1463
enkombōsasthe
ἐγκομβώσασθε
put on,
3754
hoti
ὅτι
because
3588
ho

the
2316
theos
θεὸς
God
5244
huperēphanois
ὑπερηφάνοις
the proud
498
antitassetai
ἀντιτάσσεται
sets himself against,
5011//1161
tateinois de
ταπεινοῖς δὲ
but to the humble
1325
didōsin
δίδωσιν
he gives
5485
charin
χάριν
grace.
6.
5013
tateinōthēte
ταπεινώθητε
Humble yourselves,
3767
oun
οὖν
therefore,
5259
hupo
ὑπὸ
under
3588
tēn
τὴν
the
2900
krataian
κραταιὰν
mighty
5495
keira
χεῖρα
hand
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God,
2443
hina
ἵνα
that
5209
humās
ὑμᾶς
you
5312
hupsōsē
ὑψώσῃ
he may exalt
1722
en
ἐν
in
2540
kairō
καιρῷ
time,
7.
3956
pāsan
πᾶσαν
All
3588
tēn
τὴν
the
3308
merimnan
μέριμναν
care
5216
humōn
ὑμῶν
of you
1977
epirripsantes
ἐπιῤῥίψαντες
having cast
1909
ep'
ἐπʼ
on
848
auton
αὐτόν
him,
3754
hoti
ὅτι
because
846
autō
αὐτῷ
with him
3199
melei
μέλει
there is a care
4012
peri
περὶ
for
5216
humōn
ὑμῶν
you.
8.
3525
nēpsate
νήψατε
Be sober,
1127
grēgorēsate
γρηγορήσατε
watch,
3754
hoti
ὅτι
because
3588
ho

the
476
antidikos
ἀντίδικος
adversary
5216
humōn
ὑμῶν
of you
1228
diabalos
διάβολος
the Devil
5613
hōs
ὡς
as
3023
leōn
λέων
a lion
5612
ōruomenos
ὠρυόμενος
roaring
4043
peripatei
περιπατεῖ
walks about
2212
zētōn
ζητῶν
seeking
5100
tina
τινα
whom
2666
katapiē
καταπίῃ
he may devour,
9.
3739


Whom
436
antistēte
ἀντίστητε
resist
4731
stereoi
στερεοὶ
strong
3588

τῇ
in the
4102
pistei
πίστει
faith,
1492
eidotes
εἰδότες
knowing
3588
ta
τὰ
the
846
auta
αὐτὰ
same
3588
tōn
τῶν
of the
3804
pathēmatōn
παθημάτων
sufferings,
3588

τῇ
by the
1722
en
ἐν
in
2889
kosmō
κόσμῳ
the world
5216
humōn
ὑμῶν
of you
81
adelphotēti
ἀδελφότητι
brotherhood
2005
epiteleisthai
ἐπιτελεῖσθαι
are to be accomplished.
10.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
And the
2316
theos
θεὸς
God
3956
pasēs
πάσης
all
5485
charitos
χάριτος
grace,
3588
ho

the


 
God
2564
kalesas
καλέσας
having called
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
1519
eis
εἰς
for
3588
tēn
τὴν
the
166
aiōnion
αἰώνιον
eternal
848
autou
αὐτοῦ
of him
1391
doxan
δόξαν
glory
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus,
3641
oligon
ὀλίγον
a little
3958
pathontas
παθόντας
having suffered,
846//2675
autos katartisai
αὐτὸς καταρτίσαι
may he perfect
5209
humās
ὑμᾶς
you,
4741
stērixai
στηρίξαι
establish,
4599
sthenōsai
σθενώσαι
strengthen,


 
and
2311
themeliōsai
θεμελιώσαι
ground


 
you.
11.
846
autō
αὐτῷ
To him


 
belongs
3588


the
1391
doxa
δόξα
glory
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
2904
kratos
κράτος
might
1519
eis
εἰς
for
3588
tous
τοὺς
the
165
aiōnas
αἰῶνας
ages
3588
tōn
τῶν
of the
165
aiōnōn
αἰώνων
ages.
281
amēn
ἀμήν
Amen.
12.
1223
dia
διὰ
Through
4610
silouanou
σιλουανοῦ
Silvanus
5213
humīn
ὑμῖν
to you,
3588
tou
τοῦ
the
4103
pistou
πιστοῦ
faithful
80
adelphou
ἀδελφοῦ
brother
5613
hōs
ὡς
as
3049
logidzomai
λογίζομαι
I reckon,
1223
di'
διʼ
through
3641
oligōn
ὀλίγων
a few


 
words
1125
egrapsa
ἔγραψα
I wrote,
3870
parakalōn
παρακαλῶν
exhorting
2532
kai
καὶ
and
1957
epimarturōn
ἐπιμαρτυρῶν
witnessing
5026
tautēn
ταύτην
this
1511
einai
εἶναι
to be
227
alēthē
ἀληθῆ
the true
5485
charin
χάριν
grace
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
of God
1519
eis
εἰς
in
3739
hēn
ἣν
which
2476
hestēkate
ἑστήκατε
you stand.
13.
782
aspadzetai
ἀσπάζεται
Greets
5209
humās
ὑμᾶς
you
3588


the


 
church
1722
en
ἐν
at
897
babulōni
βαβυλῶνι
Babylon
4899
suneklektē
συνεκλεκτὴ
elected with you,
2532
kai
καὶ
and
3138
mārkos
μᾶρκος
Mark
3588
ho

the
5207
huios
υἱός
Son
3450
mou
μου
of me.
14.
782
aspasasthe
ἀσπάσασθε
Greet
240
allēlous
ἀλλήλους
one another
1722
en
ἐν
with
5370
philēmati
φιλήματι
a kiss
26
agapēs
ἀγάπης
of love.
1515
eirēnē
εἰρήνη
Peace


 
be
5213
humīn
ὑμῖν
to you,
3956
pāsin
πᾶσιν
to all
3588
tois
τοῖς
those
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus.
281
amēn
ἀμὴν
Amen.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 5 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top