Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 PETER Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Peter chapter 3.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 3 || 04 || 05 ||

1 PETER Chapter 3

1.
3668
homoiōs
ὁμοίως
Likewise
3588
hai
αἱ
the
1135
gunaikes
γυναῖκες
wives
5293
hupotassomenai
ὑποτασσόμεναι
be submitted
3588
tois
τοῖς
to their
2398
idiois
ἰδίοις
own
435
andrasin
ἀνδράσιν
husbands,
2443
hina
ἵνα
that
2532
kai
καὶ
even
1487
ei
εἴ
if
5100
tines
τινες
any
544
apeithousin
ἀπειθοῦσιν
disobey
3588

τῷ
the
3056
logō
λόγῳ
word,
1223
dia
διὰ
through
3588
tēs
τῆς
the
3588
tōn
τῶν
of the
1135
gunaikōn
γυναικῶν
wives
766
anastrophēs
ἀναστροφῆς
conduct,
427
aneu
ἄνευ
without
3056
logou
λόγου
a word
2770
kerdēthēsōntai
κερδηθήσωνται
they will be won,
2.
2029
epopteusantes
ἐποπτεύσαντες
By seeing
3588
tēn
τὴν
the
1722
en
ἐν
in
5401
phobō
φόβῳ
fear
53
hagnēn
ἁγνὴν
pure
391
anastrophēn
ἀναστροφὴν
conduct
5216
humōn
ὑμῶν
of you.
3.
3739
hōn
ὧν
Of whom
2077
estō
ἔστω
let it be
3756
ouch
οὐχ
not
3588
ho

the
1855
exōthen
ἔξωθεν
outward,
1708
emplokēs
ἐμπλοκῆς
of platting
2359
trichōn
τριχῶν
of hairs
2532
kai
καὶ
and
4025
peritheseōs
περιθέσεως
of wearing
5553
chrusiōn
χρυσίων
of gold,
2228
ē

or
1745
endudeōs
ἐνδύσεως
of wearing
2440
himatiōn
ἱματίων
garments
2889
kosmos
κόσμος
arrangement;
4.
235
all'
ἀλλʼ
But
3588
ho

the
2927
kruptos
κρυπτὸς
hidden
3588
tēs
τῆς
of the
2588
kardias
καρδίας
heart
444
anthrōpos
ἄνθρωπος
man,
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
862
aphthartō
ἀφθάρτῳ
incorruptible
3588
tou
τοῦ
of the
4239
praeos
πρᾳέος
meek
2532
kai
καὶ
and
2272
hēsuchiou
ἡσυχίου
quiet
4151
pneumatos
πνεύματος
spirit,
3739
ho

which
2076
estin
ἐστιν
is
1799
enōpion
ἐνώπιον
in the sight of
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God
4185
poluteles
πολυτελές
a much desired end.
5.
3779//1063
houtōs gar
οὕτως γάρ
For so
4218
pote
ποτε
in time past
2532
kai
καὶ
also
3588
hai
αἱ
the
40
hagai
ἅγιαι
holy
1135
gunaikes
γυναῖκες
women,
3588
hai
αἱ
those
1679
elpidzousai
ἐλπίζουσαι
hoping
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
ton
τὸν
the
2316
theon
θεὸν
God,
2885
ekosmoun
ἐκόσμουν
arranged
1438
heautas
ἑαυτάς
themselves,
5293
hupotassomenai
ὑποτασσόμεναι
being subject
3588
tois
τοῖς
to their
2398
idiois
ἰδίοις
own
435
andrasin
ἀνδράσιν
husbands,
6.
5613
hōs
ὡς
As
4564
sarra
σάῤῥα
Sarah
5219
hupēkousen
ὑπήκουσεν
submitted
3588//11
tō abraam
τῷ ἀβραάμ
to Abraham,
2962
kurion
κύριον
lord
846
auton
αὐτὸν
him
2564
kalousa
καλοῦσα
calling,
3739
hēs
ἧς
of whom
1096
egenēthēte
ἐγενήθητε
you became
5043
tekna
τέκνα
children
15
agathopoiousai
ἀγαθοποιοῦσαι
doing good,
2532
kai
καὶ
and
3361

μὴ
not
5399
phoboumenai
φοβούμεναι
fearing
3367
mēdemian
μηδεμίαν
any
4423
ptoēsin
πτόησιν
terror.
7.
3588
hoi
οἱ
The
435
andres
ἄνδρες
husbands
3668
homoiōs
ὁμοίως
likewise
4924
sunoikountes
συνοικοῦντες
dwell with


 
them
2596
kata
κατὰ
according to
1108
gnōsin
γνῶσιν
knowledge,
5613
hōs
ὡς
as
772
asthenesterō
ἀσθενεστέρῳ
a weaker
4632
skeuei
σκεύει
vessel
3588

τῷ
to the
1134
gunaikeiō
γυναικείῳ
wife
632
aponemontes
ἀπονέμοντες
bestowing
5092
timēn
τιμήν
honour,
5613
hōs
ὡς
as
2532
kai
καὶ
also
4789
sunklēronomoi
συγκληρονόμοι
joint-heirs
5485
charitos
χάριτος
of the grace
2222
zōēs
ζωῆς
of life,
1519//3588
eis to
εἰς τὸ
so as
3361

μὴ
not
1581
ekkoptesthai
ἐκκόπτεσθαι
to cut off
3588
tas
τὰς
the
4335
proseuchas
προσευχὰς
prayers
5216
humōn
ὑμῶν
of you.
8.
3588//1161
to de
τὸ δὲ
And the
5056
telos
τέλος
end,
3956
pantes
πάντες
all


 
have the
3675
homophrones
ὁμόφρονες
same mind,
4835
sumpatheis
συμπαθεῖς
sympathetic,
5361
philadelphoi
φιλάδελφοι
loving the brothers,
2155
eusplanchnoi
εὔσπλαγχνοι
tender-hearted,
5391
philophrones
φιλόφρονες
friendly,
9.
3361

μὴ
Not
591
apodidontes
ἀποδιδόντες
giving back
2556
kakon
κακὸν
evil
473
anti
ἀντὶ
for
2556
kakou
κακοῦ
evil,
2228
ē

or
3059
loidorian
λοιδορίαν
railing
473
anti
ἀντὶ
for
3059
loidorias
λοιδορίας
railing,
5121//1161
tounantion de
τοὐναντίον δὲ
but on the contrary
2127
eulogountes
εὐλογοῦντες
blessing,
1492
eidotes
εἰδότες
knowing
3754
hoti
ὅτι
that
1519
eis
εἰς
for
5124
touto
τοῦτο
this
2564
eklēthēte
ἐκλήθητε
you were called,
2443
hina
ἵνα
that
2129
eulogian
εὐλογίαν
a blessing
2816
klēronomēsēte
κληρονομήσητε
you might inherit.
10.
3588//1063
ho gar
ὁ γὰρ
For the one
2309
thelōn
θέλων
desiring
2222
zōēn
ζωὴν
life
25
agapān
ἀγαπᾶν
to love
2532
kai
καὶ
and
1492
idein
ἰδεῖν
to see
2250
hēmeras
ἡμέρας
days
18
agathas
ἀγαθὰς
good,
3973
pausatō
παυσάτω
let him refrain
3588
tēn
τὴν
the
1100
glōssan
γλῶσσαν
tongue
848
autou
αὐτοῦ
of him
575
apo
ἀπὸ
from
2556
kakou
κακοῦ
evil,
2532
kai
καὶ
and
5491
cheilē
χείλη
lips
848
autou
αὐτοῦ
of him
3588
tou
τοῦ
-
3361

μὴ
not
2980
lalēsai
λαλῆσαι
to speak
1388
dolon
δόλον
deceit,
11.
1578
ekklinasatō
ἐκκλινάτω
Let him turn away
575
apo
ἀπὸ
from
2556
kakou
κακοῦ
evil
2532
kai
καὶ
and
4160
poiēsatō
ποιησάτω
do
18
agathon
ἀγαθόν
good,
2212
zētēsatō
ζητησάτω
seek
1515
eirēnēn
εἰρήνην
peace
2532
kai
καὶ
and
1377
diōxatō
διωξάτω
pursue
846
autēn
αὐτήν
it;
12.
3754
hoti
ὅτι
Because
3588
hoi
οἱ
the
3788
ophthalmoi
ὀφθαλμοὶ
eyes
2962
kuriou
κυρίου
of the Lord


 
are
1909
epi
ἐπὶ
on
1342
dikaious
δικαίους
the righteous
2532
kai
καὶ
and
3775
ōta
ὦτα
ears
848
autou
αὐτοῦ
of him


 
are open
1519
eis
εἰς
to
1162

δέησιν
a prayer
848
autōn
αὐτῶν
of them,
4383//1161
prosōpon de
πρόσωπον δὲ
but the face
2962
kuriou
κυρίου
of the Lord
1909
epi
ἐπὶ
against
4160
poiountas
ποιοῦντας
those doing
2556
kaka
κακά
evil.
13.
2532
kai
καὶ
And
5101
tis
τίς
who


 
is
3588
ho

the one
2559
kakōsōn
κακώσων
who will harm
5209
humās
ὑμᾶς
you
1437
ean
ἐὰν
if
3588
tou
τοῦ
of the
18
agathou
ἀγαθοῦ
good
3402
mimētai
μιμηταὶ
imitators
1096
genēsthe
γένησθε
you become?
14.
235
all'
ἀλλʼ
But
1487
ei
εἰ
if
2532
kai
καὶ
also
3958
paschoite
πάσχοιτε
you suffer
1223
dia
διὰ
for
1343
dikaiosunēn
δικαιοσύνην
righteousness,


 
you are
3107
makarioi
μακάριοι
blessed,
3588//1161
ton de
τὸν δὲ
but the
5401
phobon
φόβον
fear
848
autōn
αὐτῶν
of them
3361

μὴ
not
5399
phobēthēte
φοβηθῆτε
let us fear,
3366
mēde
μηδὲ
nor
5015
tarachthēte
ταραχθῆτε
be troubled.
15.
2962//1161
kurion de
κύριον δὲ
But the Lord
3588
ton
τὸν
the
2316
theon
θεὸν
God
37
hagiasate
ἁγιάσατε
sanctify
1722
en
ἐν
in
3588
tais
ταῖς
the
2588
kardiais
καρδίαις
hearts
5216
humōn
ὑμῶν
of you,
2092//1161
hetoimoi de
ἕτοιμοι δὲ
and be ready
104
aei
ἀεὶ
always
4314
pros
πρὸς
to
627
apologian
ἀπολογίαν
answer
3956
panti
παντὶ
everyone,
3588

τῷ
the one
154
aitounti
αἰτοῦντι
asking
5209
humās
ὑμᾶς
you
3056
logon
λόγον
a word
4012
peri
περὶ
concerning
3588
tēs
τῆς
the
1722
en
ἐν
in
5213
humīn
ὑμῖν
you
1680
elpidos
ἐλπίδος
hope
3326
meta
μετά
with
4240
prautētos
πραΰτητος
meekness
2532
kai
καί
and
5401
phobou
φόβου
fear;
16.
4893
suneidēsin
συνείδησιν
Conscience
2192
echontes
ἔχοντες
having
18
agathēn
ἀγαθήν
a good,
2443
hina
ἵνα
that
1722
en
ἐν
in
3739


what
2635
katalalōsin
καταλαλῶσιν
they may speak against
5216
humōn
ὑμῶν
you
5613
hōs
ὡς
as
2555
kakopoiōn
κακοποιων
evil-doers
2617
kataischskunthōsin
καταισχυνθῶσιν
they may be ashamed,
3588
hoi
οἱ
those
1908
epēreadzontes
ἐπηρεάζοντες
slandering
5216
humōn
ὑμῶν
of you
3588
tēn
τὴν
the
18
agathēn
ἀγαθὴν
good
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
391
anastrophēn
ἀναστροφήν
conduct.
17.
2909//1063
kreitton gar
κρεῖττον γὰρ
For it is better
15
agathopoiountas
ἀγαθοποιοῦντας
doing good
1487
ei
εἰ
if
2307
thelei
θέλει
desires
3588
to
τὸ
the
2307
thelēma
θέλημα
will
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
of God
3958
paschein
πάσχειν
to suffer,
2228
ē

than
2554
kakopoiountas
κακοποιοῦντας
for doing evil.
18.
3754
hoti
ὅτι
Because
2532
kai
καὶ
also
5547
christos
χριστὸς
Christ
530
hapax
ἅπαξ
once
4012
peri
περὶ
for
266
hamartiōn
ἁμαρτιῶν
sins
3958
epathen
ἔπαθεν
suffered,
1342
dikaios
δίκαιος
the righteous
5228
huper
ὑπὲρ
for
94
adikōn
ἀδίκων
the unrighteous
2443
hina
ἵνα
that
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
4317
prosagagē
προσαγάγῃ
he might bring
3588

τῷ
to the
2316
theō
θεῷ
God,
2289
thanatōtheis
θανατωθεὶς
having been put to death
3303
men
μὲν
indeed
4561
sarki
σαρκὶ
in the flesh,
2227//1161
zōopoiētheis de
ζῳοποιηθεὶς δὲ
but having been made alive
3588

τῷ
by the
4152
pneumati
πνεύματι
Spirit;
19.
1722
en
ἐν
By
3739


which
2532
kai
καὶ
also
3588
tois
τοῖς
to the
1722
en
ἐν
in
5438
phulakē
φυλακῇ
prison
4151
pneumasin
πνεύμασιν
spirits
4198
poreutheis
πορευθεὶς
having gone
2874
ekēruxen
ἐκήρυξεν
he preached,
20.
544
apeithsasin
ἀπειθήσασίν
Who disobeyed
4218
pote
ποτε
in time past,
3753
hote
ὅτε
when
530
hapax
ἅπαξ
once
1551
exedecheto
ἐξεδέχετο
was waiting
3588


the
3588//2316
tou theou
τοῦ θεοῦ
of God
3115
makrothumia
μακροθυμία
long-suffering
1722
en
ἐν
in
2250
hēmerais
ἡμέραις
days
3575
nōe
νῶε
of Noah,
2680
kataskeuadzomenēs
κατασκευαζομένης
while was being prepared
2787
kibōtou
κιβωτοῦ
an ark
1519
eis
εἰς
in
3739
hēn
ἣν
which
3641
oligai
ὀλίγαι
a few,
5123
toutestin
τουτέστιν
that is,
3638
oktō
ὀκτὼ
eight
5590
psuchai
ψυχαί
souls
1295
diesōthēsan
διεσώθησαν
were saved
1223
di'
διʼ
through
5204
hudatos
ὕδατος
water.
21.
3739
ho

Which
2532
kai
καὶ
also
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
499
antitupon
ἀντίτυπον
antitype
3568
nūn
νῦν
now
4982
sōdzei
σῴζει
saves,
908
baptisma
βάπτισμα
baptism,
3756
ou
οὐ
not
4561
sarkos
σαρκὸς
of the flesh
595
apothesis
ἀπόθεσις
putting off
4509
rhupou
ῥύπου
of the filth,
235
alla
ἀλλὰ
but
4893
suneidēseōs
συνειδήσεως
of a conscience
18
agathēs
ἀγαθῆς
good
1906
eperōtēma
ἐπερώτημα
the answer
1519
eis
εἰς
to
2316
theon
θεόν
God,
1223
di'
διʼ
through
386
anastaseōs
ἀναστάσεως
the resurrection
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
22.
3739
hos
ὅς
Who
2076
estin
ἐστιν
is
1722
en
ἐν
at
1188
dexiā
δεξιᾷ
right
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
of God,
4198
poreutheis
πορευθεὶς
having gone
1519
eis
εἰς
into
3772
ouranon
οὐρανόν
heaven,
5393
hupotagentōn
ὑποταγέντων
having been subjected
846
autō
αὐτῷ
to him
32
angelōn
ἀγγέλων
angels,
2532
kai
καὶ
and
1849
exousiōn
ἐξουσιῶν
authorities,
2532
kai
καὶ
and
1411
dunameōn
δυνάμεων
powers.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 3 || 04 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top