Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 PETER Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Peter chapter 3.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 3 || 04 || 05 ||

1 PETER Chapter 3

1.
3668
ὁμοίως
Likewise
3588
αἱ
the
1135
γυναῖκες
wives
5293
ὑποτασσόμεναι
be submitted
3588
τοῖς
to their
2398
ἰδίοις
own
435
ἀνδράσιν
husbands,
2443
ἵνα
that
2532
καὶ
even
1487
εἴ
if
5100
τινες
any
544
ἀπειθοῦσιν
disobey
3588
τῷ
the
3056
λόγῳ
word,
1223
διὰ
through
3588
τῆς
the
3588
τῶν
of the
1135
γυναικῶν
wives
766
ἀναστροφῆς
conduct,
427
ἄνευ
without
3056
λόγου
a word
2770
κερδηθήσωνται
they will be won,
2.
2029
ἐποπτεύσαντες
By seeing
3588
τὴν
the
1722
ἐν
in
5401
φόβῳ
fear
53
ἁγνὴν
pure
391
ἀναστροφὴν
conduct
5216
ὑμῶν
of you.
3.
3739
ὧν
Of whom
2077
ἔστω
let it be
3756
οὐχ
not
3588

the
1855
ἔξωθεν
outward,
1708
ἐμπλοκῆς
of platting
2359
τριχῶν
of hairs
2532
καὶ
and
4025
περιθέσεως
of wearing
5553
χρυσίων
of gold,
2228

or
1745
ἐνδύσεως
of wearing
2440
ἱματίων
garments
2889
κόσμος
arrangement;
4.
235
ἀλλʼ
But
3588

the
2927
κρυπτὸς
hidden
3588
τῆς
of the
2588
καρδίας
heart
444
ἄνθρωπος
man,
1722
ἐν
in
3588
τῷ
the
862
ἀφθάρτῳ
incorruptible
3588
τοῦ
of the
4239
πρᾳέος
meek
2532
καὶ
and
2272
ἡσυχίου
quiet
4151
πνεύματος
spirit,
3739

which
2076
ἐστιν
is
1799
ἐνώπιον
in the sight of
3588
τοῦ
the
2316
θεοῦ
God
4185
πολυτελές
a much desired end.
5.
3779//1063
οὕτως γάρ
For so
4218
ποτε
in time past
2532
καὶ
also
3588
αἱ
the
40
ἅγιαι
holy
1135
γυναῖκες
women,
3588
αἱ
those
1679
ἐλπίζουσαι
hoping
1909
ἐπὶ
on
3588
τὸν
the
2316
θεὸν
God,
2885
ἐκόσμουν
arranged
1438
ἑαυτάς
themselves,
5293
ὑποτασσόμεναι
being subject
3588
τοῖς
to their
2398
ἰδίοις
own
435
ἀνδράσιν
husbands,
6.
5613
ὡς
As
4564
σάῤῥα
Sarah
5219
ὑπήκουσεν
submitted
3588//11
τῷ ἀβραάμ
to Abraham,
2962
κύριον
lord
846
αὐτὸν
him
2564
καλοῦσα
calling,
3739
ἧς
of whom
1096
ἐγενήθητε
you became
5043
τέκνα
children
15
ἀγαθοποιοῦσαι
doing good,
2532
καὶ
and
3361
μὴ
not
5399
φοβούμεναι
fearing
3367
μηδεμίαν
any
4423
πτόησιν
terror.
7.
3588
οἱ
The
435
ἄνδρες
husbands
3668
ὁμοίως
likewise
4924
συνοικοῦντες
dwell with

 
them
2596
κατὰ
according to
1108
γνῶσιν
knowledge,
5613
ὡς
as
772
ἀσθενεστέρῳ
a weaker
4632
σκεύει
vessel
3588
τῷ
to the
1134
γυναικείῳ
wife
632
ἀπονέμοντες
bestowing
5092
τιμήν
honour,
5613
ὡς
as
2532
καὶ
also
4789
συγκληρονόμοι
joint-heirs
5485
χάριτος
of the grace
2222
ζωῆς
of life,
1519//3588
εἰς τὸ
so as
3361
μὴ
not
1581
ἐκκόπτεσθαι
to cut off
3588
τὰς
the
4335
προσευχὰς
prayers
5216
ὑμῶν
of you.
8.
3588//1161
τὸ δὲ
And the
5056
τέλος
end,
3956
πάντες
all

 
have the
3675
ὁμόφρονες
same mind,
4835
συμπαθεῖς
sympathetic,
5361
φιλάδελφοι
loving the brothers,
2155
εὔσπλαγχνοι
tender-hearted,
5391
φιλόφρονες
friendly,
9.
3361
μὴ
Not
591
ἀποδιδόντες
giving back
2556
κακὸν
evil
473
ἀντὶ
for
2556
κακοῦ
evil,
2228

or
3059
λοιδορίαν
railing
473
ἀντὶ
for
3059
λοιδορίας
railing,
5121//1161
τοὐναντίον δὲ
but on the contrary
2127
εὐλογοῦντες
blessing,
1492
εἰδότες
knowing
3754
ὅτι
that
1519
εἰς
for
5124
τοῦτο
this
2564
ἐκλήθητε
you were called,
2443
ἵνα
that
2129
εὐλογίαν
a blessing
2816
κληρονομήσητε
you might inherit.
10.
3588//1063
ὁ γὰρ
For the one
2309
θέλων
desiring
2222
ζωὴν
life
25
ἀγαπᾶν
to love
2532
καὶ
and
1492
ἰδεῖν
to see
2250
ἡμέρας
days
18
ἀγαθὰς
good,
3973
παυσάτω
let him refrain
3588
τὴν
the
1100
γλῶσσαν
tongue
848
αὐτοῦ
of him
575
ἀπὸ
from
2556
κακοῦ
evil,
2532
καὶ
and
5491
χείλη
lips
848
αὐτοῦ
of him
3588
τοῦ
-
3361
μὴ
not
2980
λαλῆσαι
to speak
1388
δόλον
deceit,
11.
1578
ἐκκλινάτω
Let him turn away
575
ἀπὸ
from
2556
κακοῦ
evil
2532
καὶ
and
4160
ποιησάτω
do
18
ἀγαθόν
good,
2212
ζητησάτω
seek
1515
εἰρήνην
peace
2532
καὶ
and
1377
διωξάτω
pursue
846
αὐτήν
it;
12.
3754
ὅτι
Because
3588
οἱ
the
3788
ὀφθαλμοὶ
eyes
2962
κυρίου
of the Lord

 
are
1909
ἐπὶ
on
1342
δικαίους
the righteous
2532
καὶ
and
3775
ὦτα
ears
848
αὐτοῦ
of him

 
are open
1519
εἰς
to
1162
δέησιν
a prayer
848
αὐτῶν
of them,
4383//1161
πρόσωπον δὲ
but the face
2962
κυρίου
of the Lord
1909
ἐπὶ
against
4160
ποιοῦντας
those doing
2556
κακά
evil.
13.
2532
καὶ
And
5101
τίς
who

 
is
3588

the one
2559
κακώσων
who will harm
5209
ὑμᾶς
you
1437
ἐὰν
if
3588
τοῦ
of the
18
ἀγαθοῦ
good
3402
μιμηταὶ
imitators
1096
γένησθε
you become?
14.
235
ἀλλʼ
But
1487
εἰ
if
2532
καὶ
also
3958
πάσχοιτε
you suffer
1223
διὰ
for
1343
δικαιοσύνην
righteousness,

 
you are
3107
μακάριοι
blessed,
3588//1161
τὸν δὲ
but the
5401
φόβον
fear
848
αὐτῶν
of them
3361
μὴ
not
5399
φοβηθῆτε
let us fear,
3366
μηδὲ
nor
5015
ταραχθῆτε
be troubled.
15.
2962//1161
κύριον δὲ
But the Lord
3588
τὸν
the
2316
θεὸν
God
37
ἁγιάσατε
sanctify
1722
ἐν
in
3588
ταῖς
the
2588
καρδίαις
hearts
5216
ὑμῶν
of you,
2092//1161
ἕτοιμοι δὲ
and be ready
104
ἀεὶ
always
4314
πρὸς
to
627
ἀπολογίαν
answer
3956
παντὶ
everyone,
3588
τῷ
the one
154
αἰτοῦντι
asking
5209
ὑμᾶς
you
3056
λόγον
a word
4012
περὶ
concerning
3588
τῆς
the
1722
ἐν
in
5213
ὑμῖν
you
1680
ἐλπίδος
hope
3326
μετά
with
4240
πραΰτητος
meekness
2532
καί
and
5401
φόβου
fear;
16.
4893
συνείδησιν
Conscience
2192
ἔχοντες
having
18
ἀγαθήν
a good,
2443
ἵνα
that
1722
ἐν
in
3739

what
2635
καταλαλῶσιν
they may speak against
5216
ὑμῶν
you
5613
ὡς
as
2555
κακοποιων
evil-doers
2617
καταισχυνθῶσιν
they may be ashamed,
3588
οἱ
those
1908
ἐπηρεάζοντες
slandering
5216
ὑμῶν
of you
3588
τὴν
the
18
ἀγαθὴν
good
1722
ἐν
in
5547
χριστῷ
Christ
391
ἀναστροφήν
conduct.
17.
2909//1063
κρεῖττον γὰρ
For it is better
15
ἀγαθοποιοῦντας
doing good
1487
εἰ
if
2307
θέλει
desires
3588
τὸ
the
2307
θέλημα
will
3588
τοῦ
of the
2316
θεοῦ
of God
3958
πάσχειν
to suffer,
2228

than
2554
κακοποιοῦντας
for doing evil.
18.
3754
ὅτι
Because
2532
καὶ
also
5547
χριστὸς
Christ
530
ἅπαξ
once
4012
περὶ
for
266
ἁμαρτιῶν
sins
3958
ἔπαθεν
suffered,
1342
δίκαιος
the righteous
5228
ὑπὲρ
for
94
ἀδίκων
the unrighteous
2443
ἵνα
that
2248
ἡμᾶς
us
4317
προσαγάγῃ
he might bring
3588
τῷ
to the
2316
θεῷ
God,
2289
θανατωθεὶς
having been put to death
3303
μὲν
indeed
4561
σαρκὶ
in the flesh,
2227//1161
ζῳοποιηθεὶς δὲ
but having been made alive
3588
τῷ
by the
4152
πνεύματι
Spirit;
19.
1722
ἐν
By
3739

which
2532
καὶ
also
3588
τοῖς
to the
1722
ἐν
in
5438
φυλακῇ
prison
4151
πνεύμασιν
spirits
4198
πορευθεὶς
having gone
2874
ἐκήρυξεν
he preached,
20.
544
ἀπειθήσασίν
Who disobeyed
4218
ποτε
in time past,
3753
ὅτε
when
530
ἅπαξ
once
1551
ἐξεδέχετο
was waiting
3588

the
3588//2316
τοῦ θεοῦ
of God
3115
μακροθυμία
long-suffering
1722
ἐν
in
2250
ἡμέραις
days
3575
νῶε
of Noah,
2680
κατασκευαζομένης
while was being prepared
2787
κιβωτοῦ
an ark
1519
εἰς
in
3739
ἣν
which
3641
ὀλίγαι
a few,
5123
τουτέστιν
that is,
3638
ὀκτὼ
eight
5590
ψυχαί
souls
1295
διεσώθησαν
were saved
1223
διʼ
through
5204
ὕδατος
water.
21.
3739

Which
2532
καὶ
also
2248
ἡμᾶς
us
499
ἀντίτυπον
antitype
3568
νῦν
now
4982
σῴζει
saves,
908
βάπτισμα
baptism,
3756
οὐ
not
4561
σαρκὸς
of the flesh
595
ἀπόθεσις
putting off
4509
ῥύπου
of the filth,
235
ἀλλὰ
but
4893
συνειδήσεως
of a conscience
18
ἀγαθῆς
good
1906
ἐπερώτημα
the answer
1519
εἰς
to
2316
θεόν
God,
1223
διʼ
through
386
ἀναστάσεως
the resurrection
2424
ἰησοῦ
of Jesus
5547
χριστοῦ
Christ,
22.
3739
ὅς
Who
2076
ἐστιν
is
1722
ἐν
at
1188
δεξιᾷ
right
3588
τοῦ
of the
2316
θεοῦ
of God,
4198
πορευθεὶς
having gone
1519
εἰς
into
3772
οὐρανόν
heaven,
5393
ὑποταγέντων
having been subjected
846
αὐτῷ
to him
32
ἀγγέλων
angels,
2532
καὶ
and
1849
ἐξουσιῶν
authorities,
2532
καὶ
and
1411
δυνάμεων
powers.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 3 || 04 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top