Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT HEBREWS Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Hebrews chapter 3.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

HEBREWS Chapter 3

1.
3606
hothen
ὅθεν
Conj
Therefore,
80
adelphoi
ἀδελφοὶ
N-VMP
brothers
40
hagioi
ἅγιοι
N-VMP
holy,
2821
klēseōs
κλήσεως
N-GFS
calling
2032
epouraniou
ἐπουρανίου
Adj-GFS
of the heavenly
3353
metochoi
μέτοχοι
Adj-VMP
partakers,
2657
katanoēsate
κατανοήσατε
V-2PAAM
consider
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
652
apostolon
ἀπόστολον
N-AMS
apostle
2532
kai
καὶ
Conj
and
749
archierea
ἀρχιερέα
N-AMS
high priest
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
3671
homologias
ὁμολογίας
N-GFS
confession
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ
2424
yēsoun
ἰησοῦν
N-AMS
Jesus,
2.
4103
piston
πιστὸν
Adj-AMS
Faithful
5607
onta
ὄντα
V-AMP-PAP
being
3588

τῷ
Art-DMS
to the one
4160
poiēsanti
ποιήσαντι
V-DMS-AAP
having made
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him


 

high priest,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
2532
kai
καὶ
Conj
also
3475
mōsēs
μωσῆς
N-NMS
Moses
1722
en
ἐν
Prep
in
3650
holō
ὅλῳ
Adj-DMS
all
3588

τῷ
Art-DMS
the
3650
oikō
οἴκῳ
N-DMS
house
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him.
3.
4119//1063
pleionos gar
πλείονος γὰρ
CAdj-GFS//Conj
For of more
1391
doxēs
δόξης
N-GFS
glory
3778
houtos
οὗτος
DPr-NMS
this man
3844
para
παρὰ
Prep
above
3475
mōsēn
μωσῆν
N-AMS
Moses
515
ēxiōtai
ἠξίωται
V-3SRPI
has been
counted worthy,
2596
kath'
καθ᾽
Prep
in
3745
hoson
ὅσον
RlPr-ANS
as much as,
4119
pleiona
πλείονα
CAdj-AFS
more
5092
timēn
τιμὴν
N-AFS
honour
2192
echei
ἔχει
V-3SPAI
he has
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
than the
3624
oikou
οἴκου
N-GMS
house,
3588
ho

Art-NMS
the one
2680
kataskeuasas
κατασκευάσας
V-NMS-AAP
having built
848
auton
αὐτόν
PPr-3AMS
it.
4.
3956//1063
pās gar
πᾶς γὰρ
Adj-NMS//Conj
For every
3624
oikos
οἶκος
N-NMS
house
2680
kataskeuadzetai
κατασκευάζεται
V-3SPPI
is being built
5259
hupo
ὑπό
Prep
by
5100
tinos
τινος
IdPr-GMS
someone,
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
but the one
3588
ta
τὰ
Art-ANP
-
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all things
2680
kataskeuasas
κατασκευάσας
V-NMS-AAP
having built
2316
theos
θεός
N-NMS
is God.
5.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3475
mōsēs
μωσῆς
N-NMS
Moses
3303
men
μὲν
Prt
indeed
4103
pistos
πιστὸς
Adj-NMS
faithful
1722
en
ἐν
Prep
in
3650//3588
holō tō
ὅλῳ τῷ
Adj-DMS//Art-DMS
the whole
3650
oikō
οἴκῳ
N-DMS
house
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
2324
therapōn
θεράπων
N-NMS
a servant
1519
eis
εἰς
Prep
for
3142
marturion
μαρτύριον
N-ANS
a witness
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
of the things
2980
lalēthēsomenōn
λαληθησομένων
V-GNP-FPP
which will be spoken;
6.
5547//1161
christos de
χριστὸς δὲ
N-NMS//Conj
But Christ,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
5207
huios
υἱὸς
N-NMS
 a son
1909
epi
ἐπὶ
Prep
over
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3624
oikon
οἶκον
N-AMS
house
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
3739
hou
οὗ
RlPr-GMS
whose
3624
oikos
οἶκός
N-NMS
house
2070
esmen
ἐσμεν
V-1PPAI
are
2249
hēmeis
ἡμεῖς
PPr-1NP
we,
1437//4007
eanper
ἐάνπερ
Conj//Prt
if indeed
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3954
parrēsian
παῤῥησίαν
N-AFS
confidence
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2745
kauchēma
καύχημα
N-ANS
boast
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1680
elpidos
ἐλπίδος
N-GFS
hope
3360
mechri
μέχρι
Adv
until
5056
telous
τέλους
N-GNS
the end
949
bebaian
βεβαίαν
Adj-AFS
firm
2722
kataschōmen
κατάσχωμεν
V-1PAAS
we should hold.
7.
1352
dio
διό
Conj
Therefore,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
as
3004
legei
λέγει
V-3SPAI
says
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
4151
pneuma
πνεῦμα
N-NNS
Spirit,
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
40
hagion
ἅγιον
Adj-NNS
holy,
4594
sēmeron
σήμερον
Adv
Today,
1437
ean
ἐὰν
Conj
if
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5456
phōnēs
φωνῆς
N-GFS
a voice
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
191
akousēte
ἀκούσητε
V-2PAAS
you may hear,
8.
3361//4645
mē sklērunēte
μὴ σκληρύνητε
Adv//V-2PPAS
Do not harden
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
2588
kardias
καρδίας
N-AFP
hearts
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
5613
hōs
ὡς
Adv
as
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DMS
the
3894
parapikrasmō
παραπικρασμῷ
N-DMS
rebellion,
2596
kata
κατὰ
Prep
in
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2250
hēmeran
ἡμέραν
N-AFS
day
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
3986
peirasmou
πειρασμοῦ
N-GMS
trial
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
2048
erēmō
ἐρήμῳ
Adj-DFS
wilderness,
9.
3739
hou
οὗ
Adv
Where
3985
epeirasan
ἐπείρασαν
V-3PAAI
tempted
3165
me
με
PPr-1AMS
me
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
3962
pateres
πατέρες
N-NMP
fathers
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
1381
edokimasan
ἐδοκιμασάν
V-3PAAI
proved
3165
me
με
PPr-1AMS
me,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3708
eidon
εἶδον
V-1SAAI
saw
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
2041
erga
ἔργα
N-ANP
works
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
5062
tessarakonta
τεσσαράκοντα
NAdj-Ind
forty
2094
etē
ἔτη
N-ANP
years.
10.
1353
dio
διὸ
Conj
Therefore,
4360
prosōchthisa
προσώχθισα
V-1SAAI
I was grieved
3588

τῇ
Art-DFS
by the
1074
geneā
γενεᾷ
N-DFS
generation
1565
ekeinē
ἐκείνῃ
DPr-DFS
that,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2036
eipon
εἶπον
V-1SAAI
said,
104
aei
ἀεὶ
Adv
always
4105
planōntai
πλανῶνται
V-3PPPI
they go astray
3588

τῇ
Art-DFS
in the
2588
kardia
καρδίᾳ
N-DFS
heart,
846//1161
autoi de
αὐτοὶ δὲ
PPr-3NMP//Conj
and they
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1097
egnōsan
ἔγνωσαν
V-3PAAI
have known
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
3598
hodous
ὁδούς
N-AFP
ways
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me;
11.
5613
hōs
ὡς
Adv
As
3660
ōmosa
ὤμοσα
V-1SAAI
I swore
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
3709
orgē
ὀργῇ
N-DFS
anger
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
1487
ei
εἰ
Conj
if
1525
eiseleusontai
εἰσελεύσονται
V-3PFDI
they shall enter
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2663
katapausin
κατάπαυσιν
N-AFS
rest
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me.
12.
991
blepete
βλέπετε
V-2PPAM
Watch,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers
3379
mēpote
μήποτε
Adv
lest at any time
2071
estai
ἔσται
V-3SFI
there shall be
1722
en
ἔν
Prep
in
5100
tini
τινι
IdPr-DMS
any
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
2588
kardia
καρδία
N-NFS
a heart
4190
ponēra
πονηρὰ
Adj-NFS
evil
570
apistias
ἀπιστίας
N-GFS
of unbelief,
1722
en
ἐν
Prep
in
3588//868
tō apostēnai
τῷ ἀποστῆναι
Art-DNS//V-AAN
departing
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
2198
zōntos
ζῶντος
V-AMS-PAP
the living.
13.
235
alla
ἀλλὰ
Conj
But
3870
parakaleite
παρακαλεῖτε
V-2PPAM
encourage
1438
heautous
ἑαυτοὺς
RfPr-3AMP
each other
2596
kath'
καθ᾽
Prep
according to
1538
hekastēn
ἑκάστην
Adj-AFS
each
2250
hēmeran
ἡμέραν
N-AFS
day,
891
achris
ἄχρις
Adv
until
3739
hou
οὗ
RlPr-GNS
of which
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
4594
sēmeron
σήμερον
Adv
today
2564
kaleitai
καλεῖται
V-3SPPI
it is being
called,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3361

μὴ
Adv
not
4645
sklērunthē
σκληρυνθῇ
V-3SAPS
may be hardened
5100
tis
τις
IdPr-NMS
any
1537
ex
ἐξ
Prep
of
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you
539
apatē
ἀπάτῃ
N-DFS
by the deceit
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
266
hamartias
ἁμαρτίας
N-GFS
sin.
14.
3353//1063
metochoi gar
μέτοχοι γὰρ
Adj-VMP//Conj
For partakers
1096
gegonamen
γεγόναμεν
V-1PRAI
we become
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
1437//4007
eanper
ἐάνπερ
Conj//Prt
if indeed
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
746
archēn
ἀρχὴν
N-AFS
beginning
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5287
hupostaseōs
ὑποστάσεως
N-GFS
confidence
3360
mechri
μέχρι
Adv
until
5056
telous
τέλους
N-GNS
the end
949
bebaian
βεβαίαν
Adj-AFS
firm
2722
kataschōmen
κατάσχωμεν
V-1PAAS
we should hold.
15.
1722
en
ἐν
Prep
In
3588

τῷ
Art-DNS
the
3004
legesthai
λέγεσθαι
V-PPN
saying,
4594
sēmeron
σήμερον
Adv
Today,
1437
ean
ἐὰν
Conj
if
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
5456
phōnēs
φωνῆς
N-GFS
voice
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
191
akousēte
ἀκούσητε
V-2PAAS
you may hear,
3361//4645
mē sklērunēte
μὴ σκληρύνητε
Adv//V-2PPAS
do not harden
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
2588
kardias
καρδίας
N-AFP
hearts
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DMS
the
3894
parapikrasmō
παραπικρασμῷ
N-DMS
rebellion,
16.
5100//1063
tines gar
τίνες γὰρ
IdPr-NMP//Conj
For some
191
akousantes
ἀκούσαντες
V-NMP-AAP
having heard
3893
parepikranan
παρεπίκραναν
V-3PAAI
rebelled,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
3756
ou
οὐ
Adv
not
3956
pantes
πάντες
Adj-NMP
all
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
1831
exelthontes
ἐξελθόντες
V-NMP-AAP
having come
1537
ex
ἐξ
Prep
out of
125
aiguptou
αἰγύπτου
N-GFS
Egypt
1223
dia
διὰ
Prep
by
3475
mōseōs
μωσέως
N-GMS
Moses.
17.
5101//1161
tising de
τίσιν δὲ
IdPr-DMP//Conj
But with whom
4360
prosōchthisen
προσώχθισεν
V-3SAAI
was he grieved
5062
tessarakonta
τεσσαράκοντα
NAdj-Ind
forty
2094
etē
ἔτη
N-ANP
years,
3780
ouchi
οὐχὶ
Adv
if not
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
with those
264
hamartēsasin
ἁμαρτήσασιν
V-DMP-AAP
who sinned,
3739
hōn
ὧν
RlPr-GMP
of whom
3588
ta
τὰ
Art-NNP
the
2966
kōla
κῶλα
N-NNP
corpses
4098
epesen
ἔπεσεν
V-3SAAI
fell
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
2048
erēmō
ἐρήμῳ
Adj-DFS
wilderness?
18.
5101//1161
tising de
τίσιν δὲ
IdPr-DMP//Conj
And to whom
3660
ōmosen
ὤμοσεν
V-3SAAI
he swore
3361

μὴ
Adv
not
1525
eiseleusesthai
εἰσελεύσεσθαι
V-FDN
to enter
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2663
katapausin
κατάπαυσιν
N-AFS
rest
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
1487
ei
εἰ
Conj
if
3361

μὴ
Adv
not
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
those
544
apeithēsasin
ἀπειθήσασιν
V-DMP-AAP
having not obeyed?
19.
2532
kai
καὶ
Conj
And
991
blepomen
βλέπομεν
V-1PPAI
we see,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1410
ēdunēthēsan
ἠδυνήθησαν
V-3PAPI
they were able
1525
eiselthein
εἰσελθεῖν
V-AAN
to enter in
1223
di'
δι᾽
Prep
because of
570
apistian
ἀπιστίαν
N-AFS
unbelief.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top