Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT HEBREWS Chapter 4

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Hebrews chapter 4.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

HEBREWS Chapter 4

1.
5399
phobēthōmen
φοβηθῶμεν
V-1PADS
We should fear
3767
oun
οὖν
Conj
then,
3379
mēpote
μήποτε
Adv
lest at any time
2641
kataleipomenēs
καταλειπομένης
V-GFS-PPP
being left
1860
epangelias
ἐπαγγελίας
N-GFS
a promise
1525
eiselthein
εἰσελθεῖν
V-AAN
to enter
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2663
katapausin
κατάπαυσιν
N-AFS
rest
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
1380
dokē
δοκῇ
V-3SPAS
might seem
5100
tis
τις
IdPr-NMS
any
1537
ex
ἐξ
Prep
of
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you
5302
husterēkenai
ὑστερηκέναι
V-RAN
to fall short.
2.
2532//1063
kai gar
καὶ γάρ
Conj
For also
2070
esmen
ἐσμεν
V-1PPAI
we are
2097
euēngelismenoi
εὐηγγελισμένοι
V-NMP-RPP
having had the
gospel preached


 

to us,
2509
kathaper
καθάπερ
Adv
even as
2548
kakeinoi
κἀκεῖνοι
DPr-NMP
them also;
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
3756//5623
ouk ōphelēsen
οὐκ ὠφέλησεν
Adv//V-3SAAI
did not profit
3588
ho

Art-NMS
the
3056
logos
λόγος
N-NMS
word
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
189
akoēs
ἀκοῆς
N-GFS
hearing
1565
ekeinous
ἐκείνους
DPr-AMP
those,
3361

μὴ
Adv
not
4786
sunkekramenos
συγκεκραμένος
V-NMS-RPP
having been mixed
3588

τῇ
Art-DFS
with the
4102
pistei
πίστει
N-DFS
faith
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
in those
191
akusasin
ἀκούσασιν
V-DMP-AAP
who heard.
3.
1525//1063
eiserchometha gar
εἰσερχόμεθα γὰρ
V-1PPDI//Conj
For we are entering
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2663
katapausin
κατάπαυσιν
N-AFS
rest,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
4100
pisteusantes
πιστεύσαντες
V-NMP-AAP
having believed,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
2046
eirēken
εἴρηκεν
V-3SRAI
he has said,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
3660
ōmosa
ὤμοσα
V-1SAAI
I swore
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
3709
orgē
ὀργῇ
N-DFS
anger
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
1487
ei
εἰ
Conj
if
1525
eiseleusontai
εἰσελεύσονται
V-3PFDI
they shall enter
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2663
katapausin
κατάπαυσιν
N-AFS
rest
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
2543
kaitoi
καίτοι
Conj
although
3588
tōn
τῶν
Art-GP
the
2041
ergōn
ἔργων
N-GNP
works
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
2602
katabolēs
καταβολῆς
N-GFS
the foundation
2889
cosmou
κόσμου
N-GMS
of the world
1096
genēthentōn
γενηθέντων
V-GNP-ADP
having existed.
4.
2046//1063
eirēken gar
εἴρηκεν γάρ
V-3SRAI//Conj
For he has said
4225
pou
πού
Adv
somewhere
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1442
hebdomēs
ἑβδόμης
Adj-GFS
seventh day
3779
houtōs
οὕτως
Adv
like this,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2664
katepausen
κατέπαυσεν
V-3SAAI
rested
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
1722
en
ἐν
Prep
on
3588

τῇ
Art-DFS
the
2250
hēmera
ἡμέρᾳ
N-DFS
day,
3588

τῇ
Art-DFS
the
1442
hebdomē
ἑβδόμῃ
Adj-DFS
seventh,
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3956
pantōn
πάντων
Adj-GNP
all
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
the
2041
ergōn
ἔργων
N-GNP
works
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him.
5.
2532
kai
καὶ
Conj
And
1722
en
ἐν
Prep
in
5129
toutō
τούτῳ
DPr-DMS
this place
3825
palin
πάλιν
Adv
again,
1487
ei
εἰ
Conj
if
1525
eiseleusontai
εἰσελεύσονται
V-3PFDI
they shall enter
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2663
katapausin
κατάπαυσιν
N-AFS
rest
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me.
6.
1893
Since
ἐπεὶ
Conj
So
3767
oun
οὖν
Conj
then,
620
apoleipetai
ἀπολείπεται
V-3SPPI
it remains
5100
tinas
τινὰς
IdPr-AMP
for some
1525
eiselthein
εἰσελθεῖν
V-AAN
to enter
1519
eis
εἰς
Prep
into
846
autēn
αὐτήν
PPr-3AFS
it,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
4386
proteron
πρότερον
CAdv
before,
2097
euangelisthentes
εὐαγγελισθέντες
V-NMP-APP
having had the
gospel preached


 

to them,
3756//1525
ouk eisēlthon
οὐκ εἰσῆλθον
Adv//V-3PAAI
did not enter in
1223
di'
δι᾽
Prep
because of
543
apeitheian
ἀπείθειαν
N-AFS
disobedience.
7.
3825
palin
πάλιν
Adv
Again,
5100
tina
τινὰ
IdPr-AFS
a certain
3724
horidzei
ὁρίζει
V-3SPAI
he determines
2250
hēmeran
ἡμέραν
N-AFS
day,
4594
sēmeron
σήμερον
Adv
Today,
1722
en
ἐν
Prep
by
1138
dabid
δαβὶδ
N-Ind
David
3004
legōn
λέγων
V-NMS-PAP
saying,
3326
meta
μετὰ
Prep
after
5118
tosouton
τοσοῦτον
DPr-ANS
so much
5550
chronon
χρόνον
N-AMS
time,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
as
2046
eirētai
εἴρηται
V-3SRPI
he has said,
4594
sēmeron
σήμερον
Adv
Today,
1437
ean
ἐὰν
Conj
if
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
5456
phōnēs
φωνῆς
N-GFS
voice
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
191
akousēte
ἀκούσητε
V-2PAAS
you may hear,
3361//4645
mē sklērunēte
μὴ σκληρύνητε
V-2PAAS
do not harden
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
2588
kardias
καρδίας
N-AFP
hearts
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you.
8.
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
Conj
For if
846
autous
αὐτοὺς
PPr-3AMP
them
2424
yēsous
ἰησοῦς
N-NMS
Joshua
2664
katepausen
κατέπαυσεν
V-3SAAI
had rested,
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
302
an
ἂν
Prt
ever
4012
peri
περὶ
Prep
about
243
allēs
ἄλλης
Adj-GFS
another
2980
elalei
ἐλάλει
V-3SIAI
he would
have spoken
3326
meta
μετὰ
Prep
after
5023
tauta
ταῦτα
DPr-ANP
these things,
2250
hēmeras
ἡμέρας
N-GFS
a day.
9.
686
ara
ἄρα
Prt
Therefore,
620
apoleipetai
ἀπολείπεται
V-3SPPI
there remains
4520
sabbatismos
σαββατισμὸς
N-NMS
a Sabbath rest
3588

τῷ
Art-DMS
for the
2992
laō
λαῷ
N-DMS
people
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God.
10.
3588//1063
ho gar
ὁ γὰρ
Art-NMS//Conj
For the one
1525
eiselthōn
εἰσελθὼν
V-NMS-AAP
having entered
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2663
katapausin
κατάπαυσιν
N-AFS
rest
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
2532
kai
καὶ
Conj
also
846
autos
αὐτὸς
PPr-3NMS
himself
2664
katepausen
κατέπαυσεν
V-3SAAI
has rested
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
the
2041
ergōn
ἔργων
N-GNP
works
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
5618
hōsper
ὥσπερ
Adv
even as
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588//2398
tōn idiōn
τῶν ἰδίων
Art-GNP//Adj-GNP
his own
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεός
N-NMS
God did.
11.
4704
spoudasōmen
σπουδάσωμεν
V-1PAAS
We should be diligent
3767
oun
οὖν
Conj
then,
1525
eiselthein
εἰσελθεῖν
V-AAN
to enter
1519
eis
εἰς
Prep
into
1565
ekeinēn
ἐκείνην
DPr-AFS
that
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2663
katapausin
κατάπαυσιν
N-AFS
rest,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3361

μὴ
Adv
not
1722
en
ἐν
Prep
by
3588

τῷ
Art-DNS
the
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DNS
same
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
5262
hupodeigmati
ὑποδείγματι
N-DNS
example
4098
pesē
πέσῃ
V-3SAAS
should fall
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
543
apeitheias
ἀπειθείας
N-GFS
disobedience.
12.
2198//1063
zōn gar
ζῶν γὰρ
V-NMS-PAP//Conj
For living is
3588
ho

Art-NMS
the
3056
logos
λόγος
N-NMS
word
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
2532
kai
καὶ
Conj
and
1756
energēs
ἐνεργὴς
Adj-NMS
effective,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5114
tomōteros
τομώτερος
CAdj-NMS
sharper
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
than
3956
pāsan
πᾶσαν
Adj-AFS
every
3162
machairan
μάχαιραν
N-AFS
sword
1366
distomon
δίστομον
Adj-AFS
two-mouthed,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1338
diiknoumenos
διϊκνούμενος
V-NMS-PDP
piercing
891
achri
ἄχρι
Adv
even to
3311
merismou
μερισμοῦ
N-GMS
the dividing
5590//5037
psuchēs te
ψυχῆς τε
N-GFS//Prt
of both soul
2532
kai
καὶ
Conj
and
4151
pneumatos
πνεύματος
N-GNS
Spirit,
719//5037
harmōn te
ἁρμῶν τὲ
N-GMP//Prt
of both joints
2532
kai
καὶ
Conj
and
3452
muelōn
μυελῶν
N-GMP
marrow,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2924
kritikos
κριτικὸς
Adj-NMS
able to discern
1761
enthumēseōn
ἐνθυμήσεων
N-GFP
thoughts
2532
kai
καὶ
Conj
and
1771
ennoiōn
ἐννοιῶν
N-GFP
intentions
2588
kardias
καρδίας
N-GFS
of a heart.
13.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1510
estin
ἔστιν
V-3SPAI
there is
2937
ktisis
κτίσις
N-NFS
a creature
852
aphanēs
ἀφανὴς
Adj-NFS
hidden
1799
enōpion
ἐνώπιον
Adv
in the sight of
848//1161
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
3956
panta de
πάντα
Adj-NNP//Conj
but all things
1131
gumna
γυμνὰ δὲ
Adj-NNP
are naked
2532
kai
καὶ
Conj
and
5136
tetrachēlismena
τετραχηλισμένα
V-NNP-RPP
having been exposed
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to the
3788
ophthalmois
ὀφθαλμοῖς
N-DMP
eyes
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
4314
pros
πρὸς
Prep
with
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
whom
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
to us
3588
ho

Art-NMS
the
3056
logos
λόγος
N-NMS
account


 

is.
14.
2192
echontes
ἕχοντες
V-NMP-PAP
Having,
3767
oun
οὖν
Conj
therefore,
749
archierea
ἀρχιερέα
N-AMS
a high priest
3173
megan
μέγαν
Adj-AMS
great
1330
dielēluthota
διεληλυθότα
V-AMS-RAP
having passed
through
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
3772
ouranous
οὐρανούς
N-AMP
heavens,
2424
yēsoun
ἰησοῦν
N-AMS
Jesus,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
5207
huion
υἱὸν
N-AMS
son
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
2902
kratōmen
κρατῶμεν
V-1PPAS
we should hold firm
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
3671
homologias
ὁμολογίας
N-GFS
confession.
15.
3756//1063
ou gar
οὐ γὰρ
Adv//Conj
For not
2192
echomen
ἔχομεν
V-1PPAI
we do have
749
archierea
ἀρχιερέα
N-AMS
a high priest
3361

μὴ
Adv
not
1410
dunamenon
δυνάμενον
V-AMS-PDP
being able
4834
sumpathēsai
συμπαθῆσαι
V-AAN
to sympathize
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
with the
769
astheneiais
ἀσθενείαις
N-DFP
weaknesses
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
3985//1161
pepeirasmenon de
πεπειραμένον δὲ
V-AMS-RPP//Conj
but having been tempted
2596
kata
κατὰ
Prep
in
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all things
2596
kath'
καθ᾽
Prep
in
3665
homoiotēta
ὁμοιότητα
N-AFS
the same way
5565
chōris
χωρὶς
Adv
without
266
hamartias
ἁμαρτίας
N-GFS
sin.
16.
4334
proserchōmetha
προσερχώμεθα
V-1PPDS
We may come
3767
oun
οὖν
Conj
then
3326
meta
μετὰ
Prep
with
3954
parrēsias
παῤῥησίας
N-GFS
boldness
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2362
thronō
θρόνῳ
N-DMS
throne
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5485
charitos
χάριτος
N-GFS
grace,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
2983
labōmen
λάβωμεν
V-1PAAS
we may receive
1656
eleon
ἔλεον
N-AMS
mercy,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5485
charin
χάριν
N-AFS
grace
2147
heurōmen
εὕρωμεν
V-1PAAS
may find
1519
eis
εἰς
Prep
in
2121
eukairon
εὔκαιρον
Adj-AFS
a time of need
996
boētheian
βοήθειαν
N-AFS
to help.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top