Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT HEBREWS Chapter 12

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Hebrews chapter 12.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

HEBREWS Chapter 12

1.
5105
toigaroun
τοιγαροῦν
Conj
So then,
2532
kai
καὶ
Conj
also
2249
hēmeis
ἡμεῖς
PPr-1NP
we,
5118
tosouton
τοσοῦτον
DPr-ANS
so great
2192
echontes
ἔχοντες
V-NMP-PAP
having
4029
perikeimenon
περικείμενον
V-ANS-PPP
around
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
us
3509
nephos
νέφος
N-ANS
a cloud
4144
marturōn
μαρτύρων
N-GMP
of witnesses,
3591
onkon
ὄγκον
N-AMS
weight
659
apothemenoi
ἀποθέμενοι
V-NMP-AMP
having laid aside
3956
panta
πάντα
Adj-AMS
every,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2139
euperistaton
εὐπερίστατον
Adj-AFS
easily besetting
266
hamartian
ἁμαρτίαν
N-AFS
sin,
1223
di'
δι᾽
Prep
by
5281
hupomonēs
ὑπομονῆς
N-GFS
endurance
5143
trechōmen
τρέχωμεν
V-1PPAS
we could run
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
4259
prokeimenon
προκείμενον
V-AMS-PDP
set before
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
us
73
agōna
ἀγῶνα
N-AMS
race,
2.
872
aphorōntes
ἀφορῶντες
V-NMP-PAP
Looking
1519
eis
εἰς
Prep
to
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
747
archēgon
ἀρχηγὸν
N-AMS
author
2532
kai
καὶ
Conj
and
5051
teleiōtēn
τελειωτὴν
N-AMS
perfecter,
2424
yēsoun
ἰησοῦν
N-AMS
Jesus,
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
who
473
anti
ἀντὶ
Prep
for
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
4295
prokeimenēs
προκειμένης
V-GFS-PDP
being set before
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him
5479
charās
χαρᾶς
N-GFS
joy,
5278
hupemeinen
ὑπέμεινεν
V-3SAAI
endured
4716
stauron
σταυρὸν
N-AMS
the cross,
152
aischunēs
αἰσχύνης
N-GFS
the shame
2706
kataphronēsas
καταφρονήσας
V-NMS-AAP
having despised,
1722
en
ἐν
Prep
at
1188
dexiā
δεξιᾷ
Adj-DFS
the right
5037
te
τε
Prt
-
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2362
thronou
θρόνου
N-GMS
throne
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
2523
ekathisen
εκάθισεν
V-3SAAI
he sat down.
3.
357//1063
analogisasthe gar
ἀναλογίσασθε γὰρ
V-2PAMM//Conj
For fully consider
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the one
5108
toiautēn
τοιαύτην
DPr-AFS
such
5278
hupomemenēkota
ὑπομεμενηκότα
V-AMS-RAP
having endured
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
268
hamartōlōn
ἁμαρτωλῶν
Adj-GMP
sinners
1519
eis
εἰς
Prep
against
848
auton
ἀυτὸν
PPr-3AMS
him
485
antilogian
ἀντιλογίαν
N-AFS
opposition,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3361

μὴ
Adv
not
2577
kamēte
κάμητε
V-2PAAS
you may tire
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
in the
5590
psuchais
ψυχαῖς
N-DFP
souls
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
1590
ekluomenoi
ἐκλυόμενοι
V-NMP-PMP
fainting.
4.
3768
oupō
οὔπω
Adv
Not yet
3360
mechris
μέχρις
Adv
until
129
haimatos
αἵματος
N-GNS
blood
478
antikatestēte
ἀντικατέστητε
V-2PAAI
you have resisted,
4314
pros
πρὸς
Prep
against
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
266
hamartian
ἁμαρτίαν
N-AFS
sin
464
antagōnidzomenoi
ἀνταγωνιζόμενοι
V-NMP-PDP
striving,
5.
2532
kai
καὶ
Conj
And
1585
eklelēsthe
ἐκλέλησθε
V-2PRPI
you have forgotten
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
3874
paraklēseōs
παρακλήσεως
N-GFS
exhortation
3748
hētis
ἥτις
RlPr-NFS
which
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DP
to you
5613
hōs
ὡς
Adv
as
5207
huiois
υἱοῖς
N-DMP
sons
1256
dialegetai
διαλέγεται
V-3SPDI
reasons:
5207
huie
υἱέ
N-VMS
son
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
3361

μὴ
Adv
not
3643
oligōrei
ὀλιγώρει
V-2SPAM
despise
3809
paideias
παιδείας
N-GFS
the correction
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
of the Lord,
3366
mēde
μηδὲ
Conj
nor
1590
ekluou
ἐκλύου
V-2PPPM
be faint
5259
hup'
ὑπ᾽
Prep
by
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
him
1651
eklenchomenos
ἐλεγχόμενος
V-NMS-PPP
being rebuked.
6.
3739//1063
hon gar
ὃν γὰρ
RlPr-AMS//Conj
For whom
25
agapā
ἀγαπᾷ
V-3SPAS
he loves
2962
kurios
κύριος
N-NMS
the Lord
3811
paideuei
παιδεύει
V-3SPAI
corrects,
3146//1161
mastigoi de
μαστιγοῖ δὲ
V-3SPAI//Conj
and whips
3956
panta
πάντα
Adj-AMS
every
5207
huion
υἱὸν
N-AMS
son
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
whom
3858
paradechetai
παραδέχεται
V-3SPDI
he receives.
7.
1487
ei
εἴ
Conj
If
3809
paideian
παιδείαν
N-AFS
correction
5278
hupomenete
ὑπομένετε
V-2PPAI
you endure,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
5207
huiois
υἱοῖς
N-DMP
sons
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
4374
prospheretai
προσφέρεται
V-3SPPI
is treating
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεός
N-NMS
God;
5101//1063
tis gar
τίς γὰρ
ItPr-NMS//Conj
for what
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
5207
huios
υἱὸς
N-NMS
a son
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
whom
3756
ou
οὐ
Adv
not
3811
paideuei
παιδεύει
V-3SPAI
corrects
3962
patēr
πατήρ
N-NMS
a father?
8.
1487//1161
ei de
εἰ δὲ
Conj
But if
5565
chōris
χωρίς
Adv
without
2075
este
ἐστε
V-2PPAI
you are
3809
paideias
παιδείας
N-GFS
correction,
3739
hēs
ἧς
RlPr-GFS
of which
3353
metochoi
μέτοχοι
Adj-VMP
sharers
1096
gegonasin
γεγόνασιν
V-3PRAI
have become
3956
pantes
πάντες
Adj-NMP
all,
686
ara
ἄρα
Prt
then
3541
nothoi
νόθοι
Adj-NMP
illegitimate
2075
este
ἐστε
V-2PPAI
you are
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ouch
οὐχ
Adv
not
5207
huioi
υἱοί
N-NMP
sons.
9.
1534
eita
εἶτα
Adv
Furthermore,
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
3303
men
μὲν
Prt
indeed
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4561
sarkos
σαρκὸς
N-GFS
flesh
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
3962
pateras
πατέρας
N-AMP
fathers
2192
eichomen
εἴχομεν
V-1PIAI
we have had


 

who were
3810
paideutas
παιδευτὰς
N-AMP
correctors,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1788
enetrepometha
ἐνετρεπόμεθα
V-1PIPI
we respected them;
3756
ou
οὐ
Adv
not
4183
pollō
πολλῷ
Adj-DMS
much
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
more
5293
hupotagēsometha
ὑποταγησόμεθα
V-1PFPI
shall we be subject
3588

τῷ
Art-DMS
to the
3962
patri
πατρὶ
N-DMS
Father
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
of the
4151
pneumatōn
πνευμάτων
N-GNP
spirits,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2198
zēsomen
ζήσομεν
V-1PFAI
shall live?
10.
3588//3303//1063
hoi men de
οἱ μὲν γὰρ
Art-NMP//Prt//Conj
For indeed, those
4314
pros
πρὸς
Prep
for
3641
oligas
ὀλίγας
Adj-AFP
a few
2250
hēmeras
ἡμέρας
N-AFP
days
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
to
τὸ
Art-ANS
that
1380
dokoun
δοκοῦν
V-ANS-PAP
seeming good
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
to them
3811
epaideuon
ἐπαίδευον
V-3PIAI
they corrected us;
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
but he,
1909
epi
ἐπὶ
Prep
for
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
4851
sumpheron
συμφέρον
V-ANS-PAP
profit of us,
1519//3335
eis to
εἰς τὸ
Prep//Art-ANS
in order
3335
metalabein
μεταλαβεῖν
V-AAN
to partake
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
41
hagiotētos
ἁγιότητος
N-GFS
holiness
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him.
11.
3956//1161
pāsa de
πᾶσα δὲ
Adj-NFS//Conj
And every
3809
paideia
παιδεία
N-NFS
correction
4314//3303
pros men
πρὸς μὲν
Prep//Prt
indeed for
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
3918
paron
παρὸν
V-ANS-PAP
present
3756
ou
οὐ
Adv
not
1380
dokei
δοκεῖ
V-3SPAI
does seem
5479
charās
χαρᾶς
N-GFS
of joy
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
3077
lupēs
λύπης
N-GFS
of grief;
5305//1161
husteron de
ὕστερον δὲ
Adv//Conj
but afterward
2590
karpon
καρπὸν
N-AMS
the fruit
1516
eirēnikon
εἰρηνικὸν
Adj-AMS
peaceable
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to those
1223
di'
δι᾽
Prep
through
846
autēs
αὐτῆς
PPr-3GFS
it
1128
γεγυμνασμένοις
γεγυμνασμένοις
V-DMP-RPP
having been excersised
591
apodidōsin
ἀποδίδωσιν
V-3SPAI
it yields
1343
dikaiosunēs
δικαιοσύνης
N-GFS
righteousness.
12.
1353
dio
διὸ
Conj
Therefore,
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
3935
pareimenas
παρειμένας
V-AFP-RPP
hanging down
5495
cheiras
χεῖρας
N-AFS
hands
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
3886
paralelumena
παραλελυμένα
V-ANP-RPP
being feeble
1119
gonata
γόνατα
N-ANP
knees
461
anorthōsate
ἀνορθώσατε
V-2PAAM
lift up,
13.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5163
trochias
τροχιὰς
N-AFP
ways
3717
orthas
ὀρθὰς
Adj-AFP
staight
4160
poiēsate
ποιήσατε
V-2PAAM
make
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
for the
4228
posin
ποσὶν
N-DMP
feet
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3361

μὴ
Adv
not
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
5560
chōlon
χωλὸν
Adj-NNS
lame
1624
ektrapē
ἐκτραπῇ
V-3SAPS
should be
turned aside,
3290//1161
iathē de
ἰαθῇ δὲ
V-3SAPS//Conj
but should
be healed
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
rather.
14.
1515
eirēnēn
εἰρήνην
N-AFS
Peace
1377
diōkete
διώκετε
V-2PPAM
pusue
3326
meta
μετὰ
Prep
with
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
all,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
38
hagiasmon
ἁγιασμόν
N-AMS
holiness
3739
hou
οὗ
RlPr-GMS
which
5565
chōris
χωρὶς
Adv
without
3762
oudeis
οὐδεὶς
Adj-NMS
no one
3708
opsetai
ὄψεται
V-3SFMI
will see
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2962
kurion
κύριον
N-AMS
Lord,
15.
1983
episkopountes
ἐπισκοποῦντες
V-NMP-PAP
Watching over,
3361

μή
Adv
lest
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
5302
husterōn
ὑστερῶν
V-NMS-PAP
is lacking
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
5485
charitos
χάριτος
N-GFS
grace
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3361

μή
Adv
lest
5100
tis
τις
IdPr-NMS
any
4491
rhidza
ῥίζα
N-NFS
root
4088
pikrias
πικρίας
N-GFS
of bitterness
507
anō
ἄνω
Adv
up
5453
phuousa
φύουσα
V-NFS-PAP
springing up
1776
enochlē
ἐνοχλῇ
V-3SPAS
should trouble,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1223
dia
διὰ
Prep
through
3778
tautēs
ταὐτῆς
DPr-GFS
this
3392
mianthōsin
μιανθῶσιν
V-3PAPS
would be defiled
4183
polloi
πολλοί
Adj-NMP
many,
16.
3361

μή
Adv
Lest
5100
tis
τις
IdPr-NMS
any
4205
pornos
πόρνος
N-NMS
fornicator
2228
ē

Conj
or
952
bebēlos
βέβηλος
Adj-NMS
profane,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
2269
ēsau
ἠσαῦ
N-NMS
Esau,
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
who
473
anti
ἀντὶ
Prep
for
1035
brōseōs
βρώσεως
N-GFS
meal
1520
miās
μιᾶς
NAdj-GFS
one
591
apedoto
ἀπέδοτο
V-3SAMI
sold
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
4415
prōtotokia
πρωτοτόκια
N-ANP
birthright
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him.
17.
1492//1063
iste gar
ἴστε γὰρ
V-2PRAI//Conj
For you know
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2532
kai
καὶ
Conj
also
3347
metepeita
μετέπειτα
Adv
afterward,
2309
thelōn
θέλων
V-NMS-PAP
desiring
2816
klēronomēsai
κληρονομῆσαι
V-AAN
to inherit
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2129
eulogian
εὐλογίαν
N-AFS
blessing,
593
apedokimasthē
ἀπεδοκιμάσθη
V-3SAPI
it was not allowed;
3341//1063
metanoias gar
μετανοίας γὰρ
N-GFS//Conj
for of repentance
5117
topon
τόπον
N-AMS
a place
3756
ouch
οὐχ
Adv
not
2147
heuren
εὗρεν
V-3SAAI
he found,
2539
kaiper
καίπερ
Conj
though
3326
meta
μετὰ
Prep
with
1144
dakruōn
δακρύων
N-GNP
tears
1567
ekdzētēsas
ἐκζητήσας
V-NMS-AAP
having diligently sought
846
autēn
αὐτήν
PPr-3AFS
it.
18.
3756//1063
ou gar
οὐ γὰρ
Adv//Conj
For not
4334
proselēluthate
προσεληλύθατε
V-2PRAI
you have come to
5584
psēlaphōmenō
ψηλαφωμένῳ
V-DNS-PPP
the being touched
3735
orei
ὄρει
N-DNS
mountain,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2545
kekaumenō
κεκαυμένῳ
V-DNS-RPP
having been burned
4442
puri
πυρὶ
N-DNS
with fire,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1105
gnophō
γνόφῳ
N-DMS
to thick cloud,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4655
skotō
σκότῳ
N-DMS
to darkness,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2366
thuellē
θυέλλῃ
N-DFS
to tempest,
19.
2532
kai
καὶ
Conj
And
4536
salpingos
σάλπιγγος
N-GFS
of a trumpet
2279
ēchō
ἤχῳ
N-DMS
to the sound,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5456
phōnē
φωνῇ
N-DFS
to the voice
4487
rhēmatōn
ῥημάτων
N-GNP
words,
3739
hēs
ἧς
RlPr-GFS
which
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
191
akousantes
ἀκούσαντες
V-NMP-AAP
having heard
3868
parētēsanto
παρῃτήσαντο
V-3PADI
responded
3361

μὴ
Adv
not
4369
prostethēnai
προστεθῆναι
V-APN
to be added
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
to them
3056
logon
λόγον
N-AMS
a word,
20.
3756//5342//1063
ouk epheron gar
οὐκ ἔφερον γὰρ
Adv//V-3PIAI//Conj
For they did not bear
3588
to
τὸ
Art-ANS
the word
1291
diastellomenon
διαστελλόμενον
V-ANS-PPP
being commanded;
2579
kan
κἂν
Conj
and if ever
2342
thērion
θηρίον
N-NNS
a beast
2345
thigē
θίγῃ
V-3SAAS
should touch
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the
3735
orous
ὄρους
N-GNS
mountain,
3036
lithobolēthēsetai
λιθοβοληθήσεται
V-3SFPI
it shall be stoned
2228
ē

Conj
or
1002
bolidi
βολίδι
N-DFS
with a javelin
2700
katatoxeuthēsetai
κατατοξευθήσεται
V-3SFPI
thrust through;
21.
2532
kai
καί
Conj
And
3779
houtōs
οὕτως
Adv
so
5398
phoberon
φοβερὸν
Adj-NNS
fearful
2258
ēn
ἦν
V-3SIAI
was
3588
to
τὸ
Art-NNS
the thing
5324
phantadzomenon
φανταζόμενον
V-NNS-PPP
being seen,
3475
mōsēs
μωσῆς
N-NMS
Moses
3004
eipen
εἶπεν
V-3SAAI
said,
1630
ekphobos
ἔκφοβός
Adj-NMS
Greatly afraid
1510
eimi
εἰμι
V-1SPAI
I am,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1790
entromos
ἔντρομος
Adj-NMS
trembling.
22.
235
alla
ἀλλὰ
Conj
But
4334
proselēluthate
προσεληλύθατε
V-2PRAI
you have come to
4622
siōn
σιὼν
N-Ind
Zion
3735
orei
ὄρει
N-DNS
mount,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4172
polei
πόλει
N-DFS
to the city
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
2198
zōntos
ζῶντος
V-AMS-PAP
the living,
2419
yerousalēm
ἰερουσαλὴμ
N-Ind
to Jerusalem
3032
epouraniō
ἐπουρανίῳ
Adj-DFS
the heavenly,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3461
muriasin
μυριάσιν
NN-DMP
to myriads
32
angelōn
ἀγγέλων
N-GMP
of angels,
23.
3831
panēgurei
πανηγύρει
N-DFS
To the assembly
2532
kai
καὶ
Conj
and
1577
ekklēsia
ἐκκλησίᾳ
N-DFS
church
4416
prōtotokōn
πρωτοτόκων
Adj-GMP
of the firatborn
1722
en
ἐν
Prep
in
3772
ouranois
οὐρανοῖς
N-DMP
the heavens
583
apogegrammenōn
ἀπογεγραμμένων
V-GMP-RPP
having been written,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2923
kritē
κριτῇ
N-DMS
to the judge
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
of all,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4151
pneumasin
πνεύμασιν
N-DNP
to the spirits
1342
dikaiōn
δικαίων
Adj-GMP
of the righteous
5048
teteleiōmenōn
τετελειωμένων
V-GMP-RPP
having been perfected,
24.
2532
kai
καὶ
Conj
And
1242
diathēkēs
διαθήκης
N-GFS
of a covenant
3501
neas
νέας
Adj-GFS
new
3316
mesitē
μεσίτῃ
N-DMS
the mediator
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
to Jesus,
2532
kai
καὶ
Conj
and
129
haimati
αἵματι
N-DNS
the blood
4473
rhantismou
ῥαντισμοῦ
N-GMS
of sprinking
2909
kreittona
κρείττονα
Adj-ANP
better things
2980
lalounti
λαλοῦντι
V-DMS-PAP
speaking
3844
para
παρὰ
Prep
than
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
6
abel
ἄβελ
N-AMS
Abel.
25.
991
blepete
βλέπετε
V-2PPAM
See,
3361

μὴ
Adv
that not
3868
paraitēsēsthe
παραιτήσησθε
V-2PADS
you refuse
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the one
2980
lalounta
λαλοῦντα
V-AMS-PAP
speaking;
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
Conj
for if
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
5343
ephugon
ἔφυγον
V-3PAAI
they escaped,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the one
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1093
gēs
γῆς
N-GFS
earth
3868
paraitēsamenoi
παραιτησάμενοι
V-NMP-ADP
having refused
5537
chrēmatidzonta
χρηματίζοντα
V-AMS-PAP
warning;
4183
pollō
πολλῷ
Adj-DNS
much
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
more
2249
hēmeis
ἡμεῖς
PPr-1NP
we,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the one
575
ap'
ἀπ᾽
Prep
from
3772
ouranōn
οὐρανῶν
N-GMP
the heavens
654
apostrephomenoi
ἀποστρεφόμενοι
V-NMP-PMP
turning away from,
26.
3739
hou
οὗ
RlPr-GMS
Of whom
3588


Art-NFS
the
5456
phōnē
φωνὴ
N-NFS
voice
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1093
gēn
γῆν
N-AFS
earth
4531
esaleusen
ἐσάλευσεν
V-3SAAI
shook
5119
tote
τότε
Adv
then,
3568//1161
nūn de
νῦν δὲ
Adv//Conj
but now
1861
epēngeltai
ἐπήγγελται
V-3SRDI
he has promised
3004
legōn
λέγων
V-NMS-PAP
saying,
2089
eti
ἔτι
Adv
Yet
530
hapax
ἅπαξ
Adv
once more
1473
egō
ἐγὼ
PPr-1NMS
I
4579
seiō
σείω
V-1SPAI
shake
3756
ou
οὐ
Adv
not
3440
monon
μόνον
Adv
only
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1093
gēn
γῆν
N-AFS
earth,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3772
ouranon
οὐρανόν
N-AMS
heaven.
27.
3588//1161
to de
τὸ δέ
Art-NNS//Conj
And the word,
2089
eti
ἔτι
Adv
yet
530
hapax
ἅπαξ
Adv
once more,
1213
dēloi
δηλοῖ
V-3SPAI
makes clear
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
of the things
4531
saleuomenōn
σαλευομένων
V-GNP-PPP
being shaken
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3331
metathesin
μετάθεσιν
N-AFS
removal,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
4160
pepoiēmenōn
πεποιημένων
V-GNP-RPP
having been made,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3306
meinē
μείνῃ
V-3SPAS
would remain
3588
ta
τὰ
Art-NNP
the things
3361

μὴ
Adv
not
4531
saleuomena
σαλευόμενα
V-NNP-PPP
being shaken.
28.
1353
dio
διὸ
Conj
Therefore,
932
basileian
βασιλείαν
N-AFS
a kingdom
761
asaleuton
ἀσάλευτον
Adj-AFS
immoveable
3880
paralambanontes
παραλαμβάνοντες
V-NMP-PAP
receiving,
2192
echōmen
ἔχωμεν
V-1PPAS
we should have
5485
charin
χάριν
N-AFS
grace
1223
di'
δι᾽
Prep
through
3739
hēs
ἧς
RlPr-GFS
which
3000
latreuōmen
λατρεύωμεν
V-1PPAS
we may serve
2102
euarestōs
εὐαρέστως
Adv
well pleasingly
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
3326
meta
μετὰ
Prep
with
127
aidous
αἰδοῦς
N-GFS
reverence
2532
kai
καὶ
Conj
and
2124
eulabeias
εὐλαβείας
N-GFS
godly fear.
29.
2532//1063
kai gar
καὶ γὰρ
Conj
For even
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
4442
pūr
πῦρ
N-NNS
is a fire
2654
katanaliskon
καταναλίσκον
V-NNS-PAP
consuming.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top