Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT HEBREWS Chapter 7

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Hebrews chapter 7.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

HEBREWS Chapter 7

1.
3778//1063
houtos gar
οὗτος γὰρ
DPr-NMS//Conj
For this
3198
melchisedek
μελχισέδεκ
N-Ind
Melchizedek,
935
basileus
βασιλεὺς
N-NMS
king
4532
salēm
σαλήμ
N-Ind
of Salem,
2409
hiereus
ἱερεὺς
N-NMS
priest
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
-
5310
hupsistou
ὑψίστου
Adj-GMS
Most High,
3588
ho

Art-NMS
the one
4876
sunantēsas
συναντήσας
V-NMS-AAP
having met
11
abraam
ἀβραὰμ
N-Ind
Abraham
5290
hupostrephonti
ὑποστρέφοντι
V-DMS-PAP
returning
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
2871
kopēs
κοπῆς
N-GFS
slaughter
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
935
basileōn
βασιλέων
N-GMP
kings,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2127
eulogēsas
εὐλογήσας
V-NMS-AAP
blessed
848
auton
αὐτόν
PPr-3AMS
him,
2.
3739


RlPr-DMS
To whom
2532
kai
καὶ
Conj
also
1181
dekatēn
δεκάτην
Adj-AFS
a tenth
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3956
pantōn
πάντων
Adj-GNP
all
3307
emerisen
ἐμέρισεν
V-3SAAI
divided
11
abraam
ἀβραάμ
N-Ind
Abraham,
4412
prōton
πρῶτον
NAdv
first
3303
men
μὲν
Prt
indeed
2059
hermēneuomenos
ἑρμηνευόμενος
V-NMS-PPP
being inerpreted
935
basileus
βασιλεὺς
N-NMS
king
1343
dikaiosunēs
δικαιοσύνης
N-GFS
of righteousness,
1899//1161
epeita de
ἔπειτα δὲ
Adv//Conj
but then
2532
kai
καὶ
Conj
also
935
basileus
βασιλεὺς
N-NMS
king
4532
salēm
σαλήμ
N-Ind
of Salem,
3739
ho

RlPr-NNS
which
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
935
basileus
βασιλεὺς
N-NMS
king
1515
eirēnēs
εἰρήνης
N-GFS
of peace.
3.
540
apatōr
ἀπάτωρ
Adj-NMS
Wthout father,
282
amētōr
ἀμήτωρ
Adj-NMS
without mother,
35
agenealogētos
ἀγενεαλόγητος
Adj-NMS
without genealogy,
3383
mēte
μήτε
Conj
nor
746
archēn
ἀρχὴν
N-AFS
a beginning
2250
hēmerōn
ἡμερῶν
N-GFP
of days,
3383
mēte
μήτε
Conj
or
2222
zōēs
ζωῆς
N-GFS
of life
5056
telos
τέλος
N-NNS
an end
2192
echōn
ἔχων
V-NMS-PAP
having,
871//1161
aphōmoiōmenos de
ἀφωμοιωμένος δὲ
V-NMS-RPP//Conj
but made like
3588

τῷ
Art-DMS
the
5207
huiō
υἱῷ
N-DMS
son
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3306
menei
μένει
V-3SPAI
remains
2409
hiereus
ἱερεὺς
N-NMS
a priest
1519//3588//1336
eis to diēnekes
εἰς τὸ διηνεκές
Prep//Art-ANS//Adj-ANS
continually.
4.
2334//1161
theōreite de
θεωρεῖτε δὲ
V-2PPAM//Conj
Now consider
4080
pēlikos
πηλίκος
Adj-NMS
how great
3778
houtos
οὗτος
DPr-NMS
this


 

Melchizedek was,
3739


RlPr-DMS
to whom
2532
kai
καὶ
Conj
also
1181
dekatēn
δεκάτην
Adj-AFS
a tenth
11
abraam
ἀβραὰμ
N-Ind
Abraham
1325
edōken
ἔδωκεν
V-3SAAI
gave
1537
ek
ἐκ
Prep
of
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
of the
205
akrothiniōn
ἀκροθινίων
N-GNP
plunder,
3588
ho

Art-NMS
the
3966
patriarchēs
πατριάρχης
N-NMS
patriarch.
5.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
3303
men
μὲν
Prt
indeed
1537
ek
ἐκ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
5207
huiōn
υἱῶν
N-GMP
sons
3017
levi
λευὶ
N-Ind
of Levi,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2405
hierateian
ἱερατείαν
N-AFS
priesthood
2983
lambanontes
λαμβάνοντες
V-NMP-PAP
receiving,
1785
entolēn
ἐντολὴν
N-AFS
a commandment
2192
echousin
ἔχουσιν
V-3PPAI
have
586
apodekatoun
ἀποδεκατοῦν
V-PAN
to tithe
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2992
laon
λαὸν
N-AMS
people
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3551
nomon
νόμον
N-AMS
law,
3778
tout'
τοῦτ’
DPr-NNS
that
1510
estin
ἔστιν
V-3SPAI
is,
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
80
adelphous
ἀδελφοὺς
N-AMP
brothers
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them,
2539
kaiper
καίπερ
Conj
though
1831
exelēluthotas
ἐξεληλυθότας
V-AMP-RAP
having come
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
3751
osphuos
ὀσφύος
N-GFS
loin
11
abraam
ἀβραάμ
N-Ind
Abraham.
6.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
But the one
3361

μὴ
Adv
not
1075
genealogoumenos
γενεαλογούμενος
V-NMS-PPP
being of descent
1537
ex
ἐξ
Prep
from
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
them,
1183
dedekatōken
δεδεκάτωκεν
V-3SRAI
received tithes from
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
11
abraam
ἀβραάμ
N-Ind
Abraham,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the one
2192
echonta
ἔχοντα
V-AMS-PAP
having
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
1860
epangelias
ἐπαγγελίας
N-AFP
promises
2127
eulogēken
εὐλόγηκεν
V-3SRAI
he has blessed.
7.
5565//1161
chōris de
χωρὶς δὲ
Adv//Conj
And without
3956
pasēs
πάσης
Adj-GFS
all
485
antilogias
ἀντιλογίας
N-GFS
contradiction
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
1640
elatton
ἔλαττον
CAdj-NNS
lesser
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2909
kreittonos
κρείττονος
Adj-GMS
better
2127
eulogeitai
εὐλογεῖται
V-3SPPI
is blessed.
8.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5602
hōde
ὧδε
Adv
here
3303
men
μὲν
Prt
indeed,
1181
dekatas
δεκάτας
Adj-AFP
tithes
599
apothnēskontes
ἀποθνῄσκοντες
V-NMP-PAP
dying
444
anthrōpoi
ἄνθρωποι
N-NMP
men
2983
lambanousin
λαμβάνουσιν
V-3PPAI
receive,
1563//1161
ekei de
ἐκεῖ δὲ
Adv//Conj
but there
3140
marturoumenos
μαρτυρούμενος
V-NMS-PPP
it is being witnessed
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2198

ζῇ
V-3SPAI
he lives.
9.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5613
hōs
ὡς
Adv
as
2031
epos
ἔπος
N-ANS
in a word
2036
eipein
εἰπεῖν
V-AAN
to say,
1223
dia
διὰ
Prep
because of
11
abraam
ἀβραὰμ
N-Ind
Abraham,
2532
kai
καὶ
Conj
even
,
3017
levi
λευὶ
N-Ind
Levi,
3588
ho

Art-NMS
the one
1181
dekatas
δεκάτας
Adj-AFP
tithes
2983
lambanōn
λαμβάνων
V-NMS-PAP
receiving,
1183
dedekatōtai
δεδεκάτωται
V-3SRPI
has been tithed.
10.
2089//1063
eti gar
ἔτι γὰρ
Adv//Conj
For yet
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
3751
osphui
ὀσφύϊ
N-DFS
loin
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
3962
patros
πατρὸς
N-GMS
Father
2258
ēn
ἦν
V-3SIAI
he was
3753
hote
ὅτε
Adv
when
4876
sunēntēsen
συνήντησεν
V-3SAAI
met
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him
3588
ho

Art-NMS
the
3198
melchisedek
μελχισέδεκ
N-Ind
Melchizedek.
11.
1487
ei
εἰ
Conj
If
3303
men
μὲν
Prt
indeed
3767
oun
οὖν
Conj
then,
5050
teleiōsis
τελείωσις
N-NFS
perfection
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
3020
leuitikēs
λευιτικῆς
Adj-GFS
Levitical
2420
hierōsunēs
ἱερωσύνης
N-GFS
priesthood
2258
ēn
ἦν
V-3SIAI
was,
3588//2992//1063
ho laos gar
ὁ λαὸς γὰρ
Art-NMS//N-NMS//Conj
for the people
1909
ep'
ἐπ᾽
Prep
by
846
autē
αὐτῇ
PPr-3DFS
it
3549
nenomothetēto
νενομοθέτητο
V-3SLPI
had received the law,
5101
tis
τίς
ItPr-NMS
what
2089
eti
ἔτι
Adv
yet
5532
chreia
χρεία
N-NFS
need
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5010
taxin
τάξιν
N-AFS
order
3198
melchisedek
μελχισέδεκ
N-Ind
of Melchizedek,
2087
heteron
ἕτερον
Adj-AMS
for another
450
anistasthai
ἀνίστασθαι
V-PMN
to arise
2409
hierea
ἱερέα
N-AMS
priest,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ou
οὐ
Adv
not
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5010
taxin
τάξιν
N-AFS
order
2
aarōn
ἀαρὼν
N-GMS
Aaron
3004
legesthai
λέγεσθαι
V-PPN
to be called?
12.
3346//1063
metatithemenēs gar
μετατιθεμένης γὰρ
V-GFS-PPP//Conj
For being changed
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
2420
hierōsunēs
ἱερωσύνης
N-GFS
priesthood,
1537
ex
ἐξ
Prep
out of
318
anankēs
ἀνάγκης
N-GFS
necessity
2532
kai
καὶ
Conj
also
3551
nomou
νόμου
N-GMS
of the law
3331
metathesis
μετάθεσις
N-NFS
a change
1096
ginetai
γίνεται
V-3PADI
came to be.
13.
1909//3739//1063
eph' hon gar
ἐφ᾽ ὃν γὰρ
Prep//RlPr-AMS//Conj
For of whom
3004
legetai
λέγεται
V-3SPPI
are spoken
5023
tauta
ταῦτα
DPr-NNP
these things,
5443
phulēs
φυλῆς
N-GFS
a tribe
2087
heteras
ἑτέρας
Adj-GFS
another
3348
meteschēken
μετέσχηκεν
V-3SRAI
he belonged to,
575
aph'
ἀφ᾽
Prep
from
3739
hēs
ἧς
RlPr-GFS
which
3762
oudeis
οὐδεὶς
Adj-NMS
no one
4337
proseschēken
προσέσχηκεν
V-3SRAI
had attended
3588

τῷ
Art-DNS
at the
2379
thusiastēriō
θυσιαστηρίῳ
N-DNS
altar.
14.
4271
prodēlon
πρόδηλον
Adj-NNS//Conj
For it is very clear
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1537
ex
ἐξ
Prep
out of
2455
youda
ἰούδα
N-GMS
Judah
393
anatetalken
ἀνατέταλκεν
V-3SRAI
rose up
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
1519
eis
εἰς
Prep
as to
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
which
5443
phulēn
φυλὴν
N-AFS
tribe
3762
ouden
οὐδὲν
Adj-ANS
nothing
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
2420
hiereōsunēs
ἱερωσυνής
N-GFS
priesthood
3475
mōsēs
μωσῆς
N-NMS
Moses
2980
elalēsen
ἐλάλησεν
V-3SAAI
spoke.
15.
2532
kai
καὶ
Conj
And
4054
perissoteron
περισσότερον
Adv
far more
2089
eti
ἔτι
Adv
yet
2612
katadēlon
κατάδηλόν
Adj-NNS
evident
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
it is,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3665
homoiotēta
ὁμοιότητα
N-AFS
likeness
3198
melchisedek
μελχισέδεκ
N-Ind
of Melchizedek,
450
anistatai
ἀνίσταται
V-3SPMI
arises
2409
hiereus
ἱερεὺς
N-NMS
priest
2087
heteros
ἕτερος
Adj-NMS
another,
16.
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
Who,
3756
ou
οὐ
Adv
not
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3551
nomon
νόμον
N-AMS
the law
1785
entolēs
ἐντολῆς
N-GFS
of a commandment
4560
sarkinēs
σαρκίκης
Adj-GFS
fleshly
1096
gegonen
γέγονεν
V-3SRAI
has come,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
1411
dunamin
δύναμιν
N-AFS
the power
2222
zōēs
ζωῆς
N-GFS
of life
179
akatalutou
ἀκαταλύτου
Adj-GFS
endless.
17.
3140//1063
marturei gar
μαρτυρεῖ γὰρ
V-3SPAI//Conj
For he testifies
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
4771
su
σὺ
PPr-2NMS
you are
2409
hiereus
ἱερεὺς
N-NMS
a priest
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
165
aiōna
αἰῶνα
N-AMS
age
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5010
taxin
τάξιν
N-AFS
order
3198
melchisedek
μελχισέδεκ
N-Ind
of Melchizedek,
18.
115
athetēsis
ἀθέτησις
N-NFS
An annulling
3303
men
μὲν
Prt
indeed
1096
ginetai
γίνεται
V-3PADI
there is
4254
proagousēs
προαγούσης
V-GFS-PAP
of the previous
1785
entolēs
ἐντολῆς
N-GFS
commandment,
1223
dia
διὰ
Prep
because of
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
846
autēs
αὐτῆς
PPr-3GFS
of it
772
asthenes
ἀσθενὲς
Adj-ANS
weakness
2532
kai
καὶ
Conj
and
512
anōpheles
ἀνωφελές
Adj-ANS
lack of profit,
19.
3762//1063
ouden
οὐδὲν γὰρ
Adj-ANS//Conj
For nothing
5048
eteleiōsen
ἐτελείωσεν
V-3SAAI
made perfect
3588
ho

Art-NMS
the
3551
nomos
νόμος
N-NMS
law,
1898//1161
epeisagōgē de
ἐπεισαγωγὴ δὲ
N-NFS//Conj
but the bringing in
2909
kreittonos
κρείττονος
Adj-GFS
of a better
1680
elpidos
ἐλπίδος
N-GFS
hope did,
1223
di'
δι᾽
Prep
by
3739
hēs
ἧς
RlPr-GFS
which
1448
engidzomen
ἐγγίζομεν
V-1PPAI
we draw near
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God.
20.
2532
kai
καὶ
Conj
And
2596
kath'
καθ᾽
Prep
in
3745
hoson
ὅσον
CPr-AMS
as much as


 

he was
3756
ou
οὐ
Adv
not


 

made a priest
5565
chōris
χωρὶς
Adv
without
3728
horkōmosias
ὁρκωμοσίας
N-GFS
an oath,
21.
3588//3303//1063
hoi men gar
οἱ μέν γάρ
Art-NMP//Prt//Adv
For indeed, those
5565
chōris
χωρίς
Adv
without
3728
horkōmosias
ὁρκωμοσίας
N-GFS
an oath
1510
eisin
εἰσιν
V-3PPAI
are
2409
hiereis
ἱερεῖς
N-NMP
priests
1096
gegontes
γεγονότες
V-NMP-RAP
having become,
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
but the one
3326
meta
μετὰ
Prep
with
3728
horkōmosias
ὁρκωμοσίας
N-GFS
an oath,
1223
dia
διὰ
Prep
by
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the one
3004
logontos
λέγοντος
V-GMS-PAP
saying
4314
pros
πρὸς
Prep
to
848
auton
αὐτόν
PPr-3AMS
him;
3660
ōmosen
ὢμοσεν
V-3SAAI
Has sworn
2962
kurios
κύριος
N-NMS
the Lord
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ou
οὐ
Adv
not
3338
metamelēthēsetai
μεταμεληθήσεται
V-3SFDI
will change his mind,
4771
su
σὺ
PPr-2NMS
you are
2409
hiereus
ἱερεὺς
N-NMS
a priest
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
165
aiōna
αἰῶνα
N-AMS
age
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5010
taxin
τάξιν
N-AFS
order
3198
melchisedek
μελχισέδεκ
N-Ind
of Melchizedek,
22.
2596
kata
κατὰ
Prep
By
5118
tosouton
τοσοῦτον
DPr-ANS
so much
2909
kreittonos
κρείττονος
Adj-GFS
of a better
1242
diathēkēs
διαθήκης
N-GFS
covenant
1096
gegonen
γέγονεν
V-3SRAI
has become
1450
enguos
ἔγγυος
Adj-NMS
surety
2424
yēsous
ἰησοῦς
N-NMS
Jesus.
23.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
3303
men
μὲν
Prt
indeed
4119
pleiones
πλείονές
CAdj-NMP
many more
1510
eisin
εἰσιν
V-3PPAI
are
1096
gegontes
γεγονότες
V-NMP-RAP
having become
2409
hiereis
ἱερεῖς
N-NMP
priests,
1223
dia
διὰ
Prep
because of
3588
to
τὸ
Art-ANS
-
2288
thanatō
θανάτῳ
N-DMS
death
2967
kōluesthai
κωλύεσθαι
V-PPN
being prevented
3887
paramenein
παραμένειν
V-PAN
to continue.
24.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
But the one,
1223
dia
διὰ
Prep
because of
3588
to
τὸ
Art-ANS
-
3306
menein
μένειν
V-PAN
continuing
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
165
aiōna
αἰῶνα
N-AMS
age,
531
aparabaton
ἀπαράβατον
Adj-AFS
a permanent
2192
echei
ἔχει
V-3SPAI
he has
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2420
hierōsunēn
ἱερωσύνην
N-AFS
priesthood.
25.
3606
hothen
ὅθεν
Conj
Therefore,
2532
kai
καὶ
Conj
also
4982
sōdzein
σῴζειν
V-PAN
to save
1519
eis
εἰς
Prep
to
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
3838
panteles
παντελὲς
Adj-ANS
uttermost
1410
dunatai
δύναται
V-3SPDI
he is able
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
4334
proserchomenous
προσερχομένους
V-AMP-PDP
coming near
1223
di'
δι᾽
Prep
through
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
him
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God,
3842
pantote
πάντοτε
Adv
always
2198
zōn
ζῶν
V-NMS-PAP
living
1519//3588
eis to
εἰς τὸ
Prep//Art-ANS
in order
1793
entunchanein
ἐντυγχάνειν
V-PAN
to intercede
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
them.
26.
5108//1063
toioutos gar
τοιοῦτος γὰρ
DPr-NMS//Conj
For such
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
for us
4241
eprepen
ἔπρεπεν
V-3SIAI
was fitting
749
archiereus
ἀρχιερεύς
N-NMS
a high priest,
3741
hosios
ὅσιος
Adj-NMS
holy,
172
akakos
ἄκακος
Adj-NMS
innocent,
283
amiantos
ἀμίαντος
Adj-NMS
undefiled,
5563
kechōrismenos
κεχωρισμένος
V-NMS-RPP
having been separated
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
268
hamartōlōn
ἁμαρτωλῶν
Adj-GMP
sinners,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5308
hupsēloteros
ὑψηλότερος
CAdj-NMS
higher
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
than the
3772
ouranōn
οὐρανῶν
N-GMP
heavens
1096
genomenos
γενόμενος
V-NMS-ADP
having become,
27.
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
Who
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
2192
echei
ἔχει
V-3SPAI
he has
2596
kath'
καθ᾽
Prep
every
2250
hēmeran
ἡμέραν
N-AFS
day
318
anankēn
ἀνάγκην
N-AFS
a need,
5618
hōsper
ὥσπερ
Adv
even as
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
749
archiereis
ἀρχιερεῖς
N-NMP
high priests,
4386
proteron
πρότερον
Adj-ANS
first
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
3588
tōn
τῶν
Art-GFP
their
2398
idiōn
ἰδίων
Adj-GFP
own
266
hamartiōn
ἁμαρτιῶν
N-GFP
sins
2378
thusias
θυσίας
N-AFP
sacrifices
399
anapherein
ἀναφέρειν
V-PAN
to offer up,
1899
epeita
ἔπειτα
Adv
then
3588
tōn
τῶν
Art-GFP
those
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2992
laou
λαοῦ
N-GMS
people;
5124//1063
touto gar
τοῦτο γὰρ
DPr-ANS//Conj
for this
4160
epoiēsen
ἐποίησεν
V-3SAAI
he did
2178
ephapax
ἐφάπαξ
Adv
once
1438
heauton
ἑαυτὸν
RfPr-3AMS
himself
399
anenenkas
ἀνενέγκας
V-NMS-AAP
by offering up.
28.
3588//3551//1063
ho nomos gar
ὁ νόμος γὰρ
Art-NMS//N-NMS//Conj
For the law
2525
kathistēsin
καθίστησιν
V-3SPAI
appoints
749
archiereis
ἀρχιερεῖς
N-AMP
high priests
2192
echontas
ἔχοντας
V-AMP-PAP
having
769
astheneian
ἀσθένειαν
N-AFS
weakness,
3588//3056//1161
ho logos de
ὁ λόγος δὲ
Art-NMS//N-NMS//Conj
but the word
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
3728
horkōmosias
ὁρκωμοσίας
N-GFS
oath,
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the oath
3326
meta
μετὰ
Prep
after
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3551
nomon
νόμον
N-AMS
law,


 

appoints
5207
huion
υἱὸν
N-AMS
the son
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
165
aiōna
αἰῶνα
N-AMS
age
5048
teteleiōmenon
τετελειωμένον
V-AMS-RPP
who was perfected.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top