Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 1 Corinthians 2

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 CORINTHIANS CHAPTER 2

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
1 Corinthians 2:1 Et ego, cum venissem ad vos, fratres, veni non in sublimitate sermonis, aut sapientiæ, annuntians vobis testimonium Christi. 1 Corinthians 2:1 kagw elqwn proj umaj adelfoi hlqon ou kaq uperoxhn logou h sofiaj kataggellwn umin to marturion tou qeou 1 Corinthians 2:1 And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.
2:2 Non enim judicavi me scire aliquid inter vos, nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum. 2:2 ou gar ekrina tou eidenai ti en umin ei mh ihsoun xriston kai touton estaurwmenon 2:2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.
2:3 Et ego in infirmitate, et timore, et tremore multo fui apud vos: 2:3 kai egw en asqeneia kai en fobw kai en tromw pollw egenomhn proj umaj 2:3 And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.
2:4 et sermo meus, et prædicatio mea non in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis: 2:4 kai o logoj mou kai to khrugma mou ouk en peiqoij anqrwpinhj sofiaj logoij all en apodeicei pneumatoj kai dunamewj 2:4 And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:
2:5 ut fides vestra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei. 2:5 ina h pistij umwn mh h en sofia anqrwpwn all en dunamei qeou 2:5 That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
2:6 Sapientiam autem loquimur inter perfectos: sapientiam vero non hujus sæculi, neque principum hujus sæculi, qui destruuntur: 2:6 sofian de laloumen en toij teleioij sofian de ou tou aiwnoj toutou oude twn arxontwn tou aiwnoj toutou twn katargoumenwn 2:6 Howbeit we speak wisdom among them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought:
2:7 sed loquimur Dei sapientiam in mysterio, quæ abscondita est, quam prædestinavit Deus ante sæcula in gloriam nostram, 2:7 alla laloumen sofian qeou en musthriw thn apokekrummenhn hn prowrisen o qeoj pro twn aiwnwn eij docan hmwn 2:7 But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory:
2:8 quam nemo principum hujus sæculi cognovit: si enim cognovissent, numquam Dominum gloriæ crucifixissent. 2:8 hn oudeij twn arxontwn tou aiwnoj toutou egnwken ei gar egnwsan ouk an ton kurion thj dochj estaurwsan 2:8 Which none of the princes of this world knew: for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory.
2:9 Sed sicut scriptum est: Quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec in Corinthians hominis ascendit, quæ præparavit Deus iis qui diligunt illum: 2:9 alla kaqwj gegraptai a ofqalmoj ouk eiden kai ouj ouk hkousen kai epi kardian anqrwpou ouk anebh a htoimasen o qeoj toij agapwsin auton 2:9 But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.
1 Corinthians 2:10 nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum: Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei. 1 Corinthians 2:10 hmin de o qeoj apekaluyen dia tou pneumatoj autou to gar pneuma panta ereuna kai ta baqh tou qeou 1 Corinthians 2:10 But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.
2:11 Quis enim hominum scit quæ sunt hominis, nisi spiritus hominis, qui in ipso est? ita et quæ Dei sunt, nemo cognovit, nisi Spiritus Dei. 2:11 tij gar oiden anqrwpwn ta tou anqrwpou ei mh to pneuma tou anqrwpou to en autw outwj kai ta tou qeou oudeij oiden ei mh to pneuma tou qeou 2:11 For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.
2:12 Nos autem non spiritum hujus mundi accepimus, sed Spiritum qui ex Deo est, ut sciamus quæ a Deo donata sunt nobis: 2:12 hmeij de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou ina eidwmen ta upo tou qeou xarisqenta hmin 2:12 Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.
2:13 quæ et loquimur non in doctis humanæ sapientiæ verbis, sed in doctrina Spiritus, spiritualibus spiritualia comparantes. 2:13 a kai laloumen ouk en didaktoij anqrwpinhj sofiajlogoij all en didaktoij pneumatoj agiou pneumatikoij pneumatika sugkrinontej 2:13 Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual.
2:14 Animalis autem homo non percipit ea quæ sunt Spiritus Dei: stultitia enim est illi, et non potest intelligere: quia spiritualiter examinatur. 2:14 yuxikoj de anqrwpoj ou dexetai ta tou pneumatoj tou qeou mwria gar autw estin kai ou dunatai gnwnai oti pneumatikwj anakrinetai 2:14 But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.
2:15 Spiritualis autem judicat omnia: et ipse a nemine judicatur. 2:15 o de pneumatikoj anakrinei men panta autoj de up oudenoj anakrinetai 2:15 But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man.
2:16 Quis enim cognovit sensum Domini, qui instruat eum? nos autem sensum Christi habemus. 2:16 tij gar egnw noun kuriou oj sumbibasei auton hmeij de noun xristou exomen 2:16 For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles