Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 1 Corinthians 11

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 CORINTHIANS CHAPTER 11

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
1 Corinthians 11:1 Imitatores mei estote, sicut et ego Christi. 1 Corinthians 11:1 mimhtai mou ginesqe kaqwj kagw xristou 1 Corinthians 11:1 Be ye followers of me, even as I also am of Christ.
11:2 Laudo autem vos fratres quod per omnia mei memores estis: et sicut tradidi vobis, præcepta mea tenetis. 11:2 epainw de umaj adelfoi oti panta mou memnhsqe kai kaqwj paredwka umin taj paradoseij katexete 11:2 Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you.
11:3 Volo autem vos scire quod omnis viri caput, Christus est: caput autem mulieris, vir: caput vero Christi, Deus. 11:3 qelw de umaj eidenai oti pantoj androj h kefalh o xristoj estin kefalh de gunaikoj o anhr kefalh de xristou o qeoj 11:3 But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.
11:4 Omnis vir orans, aut prophetans velato capite, deturpat caput suum. 11:4 paj anhr proseuxomenoj h profhteuwn kata kefalhj exwn kataisxunei thn kefalhn autou 11:4 Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head.
11:5 Omnis autem mulier orans, aut prophetans non velato capite, deturpat caput suum: unum enim est ac si decalvetur. 11:5 pasa de gunh proseuxomenh h profhteuousa akatakaluptw th kefalh kataisxunei thn kefalhn eauthj en gar estin kai to auto th ecurhmenh 11:5 But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head: for that is even all one as if she were shaven.
11:6 Nam si non velatur mulier, tondeatur. Si vero turpe est mulieri tonderi, aut decalvari, velet caput suum. 11:6 ei gar ou katakaluptetai gunh kai keirasqw ei de aisxron gunaiki to keirasqai h curasqai katakaluptesqw 11:6 For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
11:7 Vir quidem non debet velare caput suum: quoniam imago et gloria Dei est, mulier autem gloria viri est. 11:7 anhr men gar ouk ofeilei katakaluptesqai thn kefalhn eikwn kai doca qeou uparxwn gunh de doca androj estin 11:7 For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.
11:8 Non enim vir ex muliere est, sed mulier ex viro. 11:8 ou gar estin anhr ek gunaikoj alla gunh ec androj 11:8 For the man is not of the woman; but the woman of the man.
11:9 Etenim non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum. 11:9 kai gar ouk ektisqh anhr dia thn gunaika alla gunh dia ton andra 11:9 Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.
1 Corinthians 11:10 Ideo debet mulier potestatem habere supra caput propter angelos. 1 Corinthians 11:10 dia touto ofeilei h gunh ecousian exein epi thj kefalhj dia touj aggelouj 1 Corinthians 11:10 For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.
11:11 Verumtamen neque vir sine muliere: neque mulier sine viro in Domino. 11:11 plhn oute anhr xwrij gunaikoj oute gunh xwrij androj en kuriw 11:11 Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord.
11:12 Nam sicut mulier de viro, ita et vir per mulierem: omnia autem ex Deo. 11:12 wsper gar h gunh ek tou androj outwj kai o anhr dia thj gunaikoj ta de panta ek tou qeou 11:12 For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God.
11:13 Vos ipsi judicate: decet mulierem non velatam orare Deum? 11:13 en umin autoij krinate prepon estin gunaika akatakalupton tw qew proseuxesqai 11:13 Judge in yourselves: is it comely that a woman pray unto God uncovered?
11:14 Nec ipsa natura docet vos, quod vir quidem si comam nutriat, ignominia est illi: 11:14 h oude auth h fusij didaskei umaj oti anhr men ean koma atimia autw estin 11:14 Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him?
11:15 mulier vero si comam nutriat, gloria est illi: quoniam capilli pro velamine ei dati sunt. 11:15 gunh de ean koma doca auth estin oti h komh anti peribolaiou dedotai auth 11:15 But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given her for a covering.
11:16 Si quis autem videtur contentiosus esse: nos talem consuetudinem non habemus, neque ecclesia Dei. 11:16 ei de tij dokei filoneikoj einai hmeij toiauthn sunhqeian ouk exomen oude ai ekklhsiai tou qeou 11:16 But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God.
11:17 Hoc autem præcipio: non laudans quod non in melius, sed in deterius convenitis. 11:17 touto de paraggellwn ouk epainw oti ouk eij to kreitton all eij to htton sunerxesqe 11:17 Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse.
11:18 Primum quidem convenientibus vobis in ecclesiam, audio scissuras esse inter vos, et ex parte credo. 11:18 prwton men gar sunerxomenwn umwn en th ekklhsia akouw sxismata en umin uparxein kai meroj ti pisteuw 11:18 For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you; and I partly believe it.
11:19 Nam oportet et hæreses esse, ut et qui probati sunt, manifesti fiant in vobis. 11:19 dei gar kai aireseij en umin einai ina oi dokimoi faneroi genwntai en umin 11:19 For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you.
1 Corinthians 11:20 Convenientibus ergo vobis in unum, jam non est Dominicam cœnam manducare. 1 Corinthians 11:20 sunerxomenwn oun umwn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon fagein 1 Corinthians 11:20 When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's supper.
11:21 Unusquisque enim suam cœnam præsumit ad manducandum, et alius quidem esurit, alius autem ebrius est. 11:21 ekastoj gar to idion deipnon prolambanei en tw fagein kai oj men peina oj de mequei 11:21 For in eating every one taketh before other his own supper: and one is hungry, and another is drunken.
11:22 Numquid domos non habetis ad manducandum, et bibendum? aut ecclesiam Dei contemnitis, et confunditis eos qui non habent? Quid dicam vobis? laudo vos? in hoc non laudo. 11:22 mh gar oikiaj ouk exete eij to esqiein kai pinein h thj ekklhsiaj tou qeou katafroneite kai kataisxunete touj mh exontaj ti umin eipw epainesw umaj en toutw ouk epainw 11:22 What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.
11:23 Ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis, quoniam Dominus Jesus in qua nocte tradebatur, accepit panem, 11:23 egw gar parelabon apo tou kuriou o kai paredwka umin oti o kurioj ihsouj en th nukti h paredidoto elaben arton 11:23 For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread:
11:24 et gratias agens fregit, et dixit: Accipite, et manducate: hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur: hoc facite in meam commemorationem. 11:24 kai euxaristhsaj eklasen kai eipen labete fagete touto mou estin to swma to uper umwn klwmenon touto poieite eij thn emhn anamnhsin 11:24 And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.
11:25 Similiter et calicem, postquam cœnavit, dicens: Hic calix novum testamentum est in meo sanguine: hoc facite quotiescumque bibetis, in meam commemorationem. 11:25 wsautwj kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh estin en tw emw aimati touto poieite osakij an pinhte eij thn emhn anamnhsin 11:25 After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.
11:26 Quotiescumque enim manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat. 11:26 osakij gar an esqihte ton arton touton kai to pothrion touto pinhte ton qanaton tou kuriou kataggellete axrij ou an elqh 11:26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come.
11:27 Itaque quicumque manducaverit panem hunc, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. 11:27 wste oj an esqih ton arton touton h pinh to pothrion tou kuriou anaciwj enoxoj estai tou swmatoj kai aimatoj tou kuriou 11:27 Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.
11:28 Probet autem seipsum homo: et sic de pane illo edat, et de calice bibat. 11:28 dokimazetw de anqrwpoj eauton kai outwj ek tou artou esqietw kai ek tou pothriou pinetw 11:28 But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.
11:29 Qui enim manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat et bibit, non dijudicans corpus Domini. 11:29 o gar esqiwn kai pinwn anaciwj krima eautw esqiei kai pinei mh diakrinwn to swma tou kuriou 11:29 For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
1 Corinthians 11:30 Ideo inter vos multi infirmi et imbecilles, et dormiunt multi. 1 Corinthians 11:30 dia touto en umin polloi asqeneij kai arrwstoi kai koimwntai ikanoi 1 Corinthians 11:30 For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.
11:31 Quod si nosmetipsos dijudicaremus, non utique judicaremur. 11:31 ei gar eautouj diekrinomen ouk an ekrinomeqa 11:31 For if we would judge ourselves, we should not be judged.
11:32 Dum judicamur autem, a Domino corripimur, ut non cum hoc mundo damnemur. 11:32 krinomenoi de upo kuriou paideuomeqa ina mh sun tw kosmw katakriqwmen 11:32 But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world.
11:33 Itaque fratres mei, cum convenitis ad manducandum, invicem exspectate. 11:33 wste adelfoi mou sunerxomenoi eij to fagein allhlouj ekdexesqe 11:33 Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another.
11:34 Si quis esurit, domi manducet, ut non in judicium conveniatis. Cetera autem, cum venero, disponam. 11:34 ei de tij peina en oikw esqietw ina mh eij krima sunerxhsqe ta de loipa wj an elqw diatacomai 11:34 And if any man hunger, let him eat at home; that ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles