Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 1 Corinthians 3

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 CORINTHIANS CHAPTER 3

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
1 Corinthians 3:1 Et ego, fratres, non potui vobis loqui quasi spiritualibus, sed quasi carnalibus. Tamquam parvulis in Christo, 1 Corinthians 3:1 kai egw adelfoi ouk hdunhqhn lalhsai umin wj pneumatikoij all wj sarkikoij wj nhpioij en xristw 1 Corinthians 3:1 And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ.
3:2 lac vobis potum dedi, non escam: nondum enim poteratis: sed nec nunc quidem potestis: adhuc enim carnales estis. 3:2 gala umaj epotisa kai ou brwma oupw gar hdunasqe all oute eti nun dunasqe 3:2 I have fed you with milk, and not with meat: for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able.
3:3 Cum enim sit inter vos zelus, et contentio: nonne carnales estis, et secundum hominem ambulatis? 3:3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin zhloj kai erij kai dixostasiai ouxi sarkikoi este kai kata anqrwpon peripateite 3:3 For ye are yet carnal: for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men?
3:4 Cum enim quis dicat: Ego quidem sum Pauli; alius autem: Ego Apollo: nonne homines estis? 3:4 otan gar legh tij egw men eimi paulou eteroj de egw apollw ouxi sarkikoi este 3:4 For while one saith, I am of Paul; and another, I am of Apollos; are ye not carnal?
3:5 Quid igitur est Apollo? quid vero Paulus? ministri ejus, cui credidistis, ut unicuique sicut Dominus dedit. 3:5 tij oun estin pauloj tij de apollwj all h diakonoi di wn episteusate kai ekastw wj o kurioj edwken 3:5 Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man?
3:6 Ego plantavi, Apollo rigavit: sed Deus incrementum dedit. 3:6 egw efuteusa apollwj epotisen all o qeoj hucanen 3:6 I have planted, Apollos watered; but God gave the increase.
3:7 Itaque neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat: sed qui incrementum dat, Deus. 3:7 wste oute o futeuwn estin ti oute o potizwn all o aucanwn qeoj 3:7 So then neither is he that planteth any thing, neither he that watereth; but God that giveth the increase.
3:8 Qui autem plantat, et qui rigat, unum sunt. Unusquisque autem propriam mercedem accipiet, secundum suum laborem. 3:8 o futeuwn de kai o potizwn en eisin ekastoj de ton idion misqon lhyetai kata ton idion kopon 3:8 Now he that planteth and he that watereth are one: and every man shall receive his own reward according to his own labour.
3:9 Dei enim sumus adjutores: Dei agricultura estis, Dei ædificatio estis. 3:9 qeou gar esmen sunergoi qeou gewrgion qeou oikodomh este 3:9 For we are labourers together with God: ye are God's husbandry, ye are God's building.
1 Corinthians 3:10 Secundum gratiam Dei, quæ data est mihi, ut sapiens architectus fundamentum posui: alius autem superædificat. Unusquisque autem videat quomodo superædificet. 1 Corinthians 3:10 kata thn xarin tou qeou thn doqeisan moi wj sofoj arxitektwn qemelion teqeika alloj de epoikodomei ekastoj de blepetw pwj epoikodomei 1 Corinthians 3:10 According to the grace of God which is given unto me, as a wise masterbuilder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon.
3:11 Fundamentum enim aliud nemo potest ponere præter id quod positum est, quod est Christus Jesus. 3:11 qemelion gar allon oudeij dunatai qeinai para ton keimenon oj estin ihsouj o xristoj 3:11 For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ.
3:12 Si quis autem superædificat super fundamentum hoc, aurum, argentum, lapides pretiosos, ligna, fœnum, stipulam, 3:12 ei de tij epoikodomei epi ton qemelion touton xruson arguron liqouj timiouj cula xorton kalamhn 3:12 Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble;
3:13 uniuscujusque opus manifestum erit: dies enim Domini declarabit, quia in igne revelabitur: et uniuscujusque opus quale sit, ignis probabit. 3:13 ekastou to ergon faneron genhsetai h gar hmera dhlwsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur dokimasei 3:13 Every man's work shall be made manifest: for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire; and the fire shall try every man's work of what sort it is.
3:14 Si cujus opus manserit quod superædificavit, mercedem accipiet. 3:14 ei tinoj to ergon menei o epwkodomhsen misqon lhyetai 3:14 If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward.
3:15 Si cujus opus arserit, detrimentum patietur: ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem. 3:15 ei tinoj to ergon katakahsetai zhmiwqhsetai autoj de swqhsetai outwj de wj dia puroj 3:15 If any man's work shall be burned, he shall suffer loss: but he himself shall be saved; yet so as by fire.
3:16 Nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat in vobis? 3:16 ouk oidate oti naoj qeou este kai to pneuma tou qeou oikei en umin 3:16 Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
3:17 Si quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos. 3:17 ei tij ton naon tou qeou fqeirei fqerei touton o qeoj o gar naoj tou qeou agioj estin oitinej este umeij 3:17 If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.
3:18 Nemo se seducat: si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc sæculo, stultus fiat ut sit sapiens. 3:18 mhdeij eauton ecapatatw ei tij dokei sofoj einai en umin en tw aiwni toutw mwroj genesqw ina genhtai sofoj 3:18 Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.
3:19 Sapientia enim hujus mundi, stultitia est apud Deum. Scriptum est enim: Comprehendam sapientes in astutia eorum. 3:19 h gar sofia tou kosmou toutou mwria para tw qew estin gegraptai gar o drassomenoj touj sofouj en th panourgia autwn 3:19 For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness.
1 Corinthians 3:20 Et iterum: Dominus novit cogitationes sapientium quoniam vanæ sunt. 1 Corinthians 3:20 kai palin kurioj ginwskei touj dialogismouj twn sofwn oti eisin mataioi 1 Corinthians 3:20 And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain.
3:21 Nemo itaque glorietur in hominibus. Omnia enim vestra sunt, 3:21 wste mhdeij kauxasqw en anqrwpoij panta gar umwn estin 3:21 Therefore let no man glory in men. For all things are yours;
3:22 sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas, sive mundus, sive vita, sive mors, sive præsentia, sive futura: omnia enim vestra sunt: 3:22 eite pauloj eite apollwj eite khfaj eite kosmoj eite zwh eite qanatoj eite enestwta eite mellonta panta umwn estin 3:22 Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours;
3:23 vos autem Christi: Christus autem Dei. 3:23 umeij de xristou xristoj de qeou 3:23 And ye are Christ's; and Christ is God's.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles