Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 1 Corinthians 5

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

1 CORINTHIANS CHAPTER 5

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
1 Corinthians 5:1 Omnino auditur inter vos fornicatio, et talis fornicatio, qualis nec inter gentes, ita ut uxorem patris sui aliquis habeat. 1 Corinthians 5:1 olwj akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htij oude en toij eqnesin onomazetai wste gunaika tina tou patroj exein 1 Corinthians 5:1 It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife.
5:2 Et vos inflati estis: et non magis luctum habuistis ut tollatur de medio vestrum qui hoc opus fecit. 5:2 kai umeij pefusiwmenoi este kai ouxi mallon epenqhsate ina ecarqh ek mesou umwn o to ergon touto poihsaj 5:2 And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from among you.
5:3 Ego quidem absens corpore, præsens autem spiritu, jam judicavi ut præsens eum, qui sic operatus est, 5:3 egw men gar wj apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika wj parwn ton outwj touto katergasamenon 5:3 For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed,
5:4 in nomine Domini nostri Jesu Christi, congregatis vobis et meo spiritu, cum virtute Domini nostri Jesu, 5:4 en tw onomati tou kuriou hmwn ihsou xristou sunaxqentwn umwn kai tou emou pneumatoj sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou xristou 5:4 In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ,
5:5 tradere hujusmodi Satanæ in interitum carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini nostri Jesu Christi. 5:5 paradounai ton toiouton tw satana eij oleqron thj sarkoj ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou ihsou 5:5 To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.
5:6 Non est bona gloriatio vestra. Nescitis quia modicum fermentum totam massam corrumpit? 5:6 ou kalon to kauxhma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi 5:6 Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?
5:7 Expurgate vetus fermentum, ut sitis nova conspersio, sicut estis azymi. Etenim Pascha nostrum immolatus est Christus. 5:7 ekkaqarate oun thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqwj este azumoi kai gar to pasxa hmwn uper hmwn equqh xristoj 5:7 Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us:
5:8 Itaque epulemur: non in fermento veteri, neque in fermento malitiæ et nequitiæ: sed in azymis sinceritatis et veritatis. 5:8 wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaj kai ponhriaj all en azumoij eilikrineiaj kai alhqeiaj 5:8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth.
5:9 Scripsi in epistola: Ne commisceamini fornicariis: 5:9 egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoij 5:9 I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators:
1 Corinthians 5:10 non utique fornicariis hujus mundi, aut avaris, aut rapacibus, aut idolis servientibus: alioquin debueratis de hoc mundo exiisse. 1 Corinthians 5:10 kai ou pantwj toij pornoij tou kosmou toutou h toij pleonektaij h arpacin h eidwlolatraij epei ofeilete ara ek tou kosmou ecelqein 1 Corinthians 5:10 Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world.
5:11 Nunc autem scripsi vobis non commisceri: si is qui frater nominatur, est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum ejusmodi nec cibum sumere. 5:11 nuni de egraya umin mh sunanamignusqai ean tij adelfoj onomazomenoj h pornoj h pleonekthj h eidwlolatrhj h loidoroj h mequsoj h arpac tw toioutw mhde sunesqiein 5:11 But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner; with such an one no not to eat.
5:12 Quid enim mihi de iis qui foris sunt, judicare? nonne de iis qui intus sunt, vos judicatis? 5:12 ti gar moi kai touj ecw krinein ouxi touj esw umeij krinete 5:12 For what have I to do to judge them also that are without? do not ye judge them that are within?
5:13 nam eos qui foris sunt, Deus judicabit. Auferte malum ex vobis ipsis. 5:13 touj de ecw o qeoj krinei kai ecareite ton ponhron ec umwn autwn 5:13 But them that are without God judgeth. Therefore put away from among yourselves that wicked person.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles