Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 2 Corinthians 3

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 CORINTHIANS CHAPTER 3

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
2 Corinthians 3:1 Incipimus iterum nosmetipsos commendare? aut numquid egemus (sicut quidam) commendatitiis epistolis ad vos, aut ex vobis? 2 Corinthians 3:1 arxomeqa palin eautouj sunistanein h mh xrhzomen wj tinej sustatikwn epistolwn proj umaj h ec umwn sustatikwn 2 Corinthians 3:1 Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?
3:2 Epistola nostra vos estis, scripta in cordibus nostris, quæ scitur, et legitur ab omnibus hominibus: 3:2 h epistolh hmwn umeij este eggegrammenh en taij kardiaij hmwn ginwskomenh kai anaginwskomenh upo pantwn anqrwpwn 3:2 Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men:
3:3 manifestati quod epistola estis Christi, ministrata a nobis, et scripta non atramento, sed Spiritu Dei vivi: non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus. 3:3 faneroumenoi oti este epistolh xristou diakonhqeisa uf hmwn eggegrammenh ou melani alla pneumati qeou zwntoj ouk en placin liqinaij all en placin kardiaj sarkinaij 3:3 Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart.
3:4 Fiduciam autem talem habemus per Christum ad Deum: 3:4 pepoiqhsin de toiauthn exomen dia tou xristou proj ton qeon 3:4 And such trust have we through Christ to God-ward:
3:5 non quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis: sed sufficientia nostra ex Deo est: 3:5 oux oti ikanoi esmen af eautwn logisasqai ti wj ec eautwn all h ikanothj hmwn ek tou qeou 3:5 Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God;
3:6 qui et idoneos nos fecit ministros novi testamenti: non littera, sed Spiritu: littera enim occidit, Spiritus autem vivificat. 3:6 oj kai ikanwsen hmaj diakonouj kainhj diaqhkhj ou grammatoj alla pneumatoj to gar gramma apokteinei to de pneuma zwopoiei 3:6 Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.
3:7 Quod si ministratio mortis litteris deformata in lapidibus fuit in gloria, ita ut non possent intendere filii Israël in faciem Moysi propter gloriam vultus ejus, quæ evacuatur: 3:7 ei de h diakonia tou qanatou en grammasin entetupwmenh en liqoij egenhqh en doch wste mh dunasqai atenisai touj uiouj israhl eij to proswpon mwsewj dia thn docan tou proswpou autou thn katargoumenhn 3:7 But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away:
3:8 quomodo non magis ministratio Spiritus erit in gloria? 3:8 pwj ouxi mallon h diakonia tou pneumatoj estai en doch 3:8 How shall not the ministration of the spirit be rather glorious?
3:9 Nam si ministratio damnationis gloria est: multo magis abundat ministerium justitiæ in gloria. 3:9 ei gar h diakonia thj katakrisewj doca pollw mallon perisseuei h diakonia thj dikaiosunhj en doch 3:9 For if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory.
2 Corinthians 3:10 Nam nec glorificatum est, quod claruit in hac parte, propter excellentem gloriam. 2 Corinthians 3:10 kai gar oude dedocastai to dedocasmenon en toutw tw merei eneken thj uperballoushj dochj 2 Corinthians 3:10 For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth.
3:11 Si enim quod evacuatur, per gloriam est: multo magis quod manet, in gloria est. 3:11 ei gar to katargoumenon dia dochj pollw mallon to menon en doch 3:11 For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious.
3:12 Habentes igitur talem spem, multa fiducia utimur: 3:12 exontej oun toiauthn elpida pollh parrhsia xrwmeqa 3:12 Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech:
3:13 et non sicut Moyses ponebat velamen super faciem suam, ut non intenderent filii Israël in faciem ejus, quod evacuatur, 3:13 kai ou kaqaper mwshj etiqei kalumma epi to proswpon eautou proj to mh atenisai touj uiouj israhl eij to teloj tou katargoumenou 3:13 And not as Moses, which put a vail over his face, that the children of Israel could not stedfastly look to the end of that which is abolished:
3:14 sed obtusi sunt sensus eorum. Usque in hodiernum enim diem, idipsum velamen in lectione veteris testamenti manet non revelatum (quoniam in Christo evacuatur), 3:14 all epwrwqh ta nohmata autwn axri gar thj shmeron to auto kalumma epi th anagnwsei thj palaiaj diaqhkhj menei mh anakaluptomenon o ti en xristw katargeitai 3:14 But their minds were blinded: for until this day remaineth the same vail untaken away in the reading of the old testament; which vail is done away in Christ.
3:15 sed usque in hodiernum diem, cum legitur Moyses, velamen positum est super Corinthians eorum. 3:15 all ewj shmeron hnika anaginwsketai mwshj kalumma epi thn kardian autwn keitai 3:15 But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart.
3:16 Cum autem conversus fuerit ad Dominum, auferetur velamen. 3:16 hnika d an epistreyh proj kurion periaireitai to kalumma 3:16 Nevertheless when it shall turn to the Lord, the vail shall be taken away.
3:17 Dominus autem Spiritus est: ubi autem Spiritus Domini, ibi libertas. 3:17 o de kurioj to pneuma estin ou de to pneuma kuriou ekei eleuqeria 3:17 Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
3:18 Nos vero omnes, revelata facie gloriam Domini speculantes, in eamdem imaginem transformamur a claritate in claritatem, tamquam a Domini Spiritu. 3:18 hmeij de pantej anakekalummenw proswpw thn docan kuriou katoptrizomenoi thn authn eikona metamorfoumeqa apo dochj eij docan kaqaper apo kuriou pneumatoj 3:18 But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles