Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES 2 Corinthians 12

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 CORINTHIANS CHAPTER 12

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
2 Corinthians 12:1 Si gloriari oportet (non expedit quidem), veniam autem ad visiones et revelationes Domini. 2 Corinthians 12:1 kauxasqai dh ou sumferei moi eleusomai gar eij optasiaj kai apokaluyeij kuriou 2 Corinthians 12:1 It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord.
12:2 Scio hominem in Christo ante annos quatuordecim, sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum hujusmodi usque ad tertium cælum. 12:2 oida anqrwpon en xristw pro etwn dekatessarwn eite en swmati ouk oida eite ektoj tou swmatoj ouk oida o qeoj oiden arpagenta ton toiouton ewj tritou ouranou 12:2 I knew a man in Christ above fourteen years ago, (whether in the body, I cannot tell; or whether out of the body, I cannot tell: God knoweth;) such an one caught up to the third heaven.
12:3 Et scio hujusmodi hominem sive in corpore, sive extra corpus nescio, Deus scit: 12:3 kai oida ton toiouton anqrwpon eite en swmati eite ektoj tou swmatoj ouk oida o qeoj oiden 12:3 And I knew such a man, (whether in the body, or out of the body, I cannot tell: God knoweth;)
12:4 quoniam raptus est in paradisum: et audivit arcana verba, quæ non licet homini loqui. 12:4 oti hrpagh eij ton paradeison kai hkousen arrhta rhmata a ouk econ anqrwpw lalhsai 12:4 How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.
12:5 Pro hujusmodi gloriabor: pro me autem nihil gloriabor nisi in infirmitatibus meis. 12:5 uper tou toioutou kauxhsomai uper de emautou ou kauxhsomai ei mh en taij asqeneiaij mou 12:5 Of such an one will I glory: yet of myself I will not glory, but in mine infirmities.
12:6 Nam etsi voluero gloriari, non ero insipiens: veritatem enim dicam: parco autem, ne quis me existimet supra id quod videt in me, aut aliquid audit ex me. 12:6 ean gar qelhsw kauxhsasqai ouk esomai afrwn alhqeian gar erw feidomai de mh tij eij eme logishtai uper o blepei me h akouei ti ec emou
12:6 For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I will say the truth: but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me.
12:7 Et ne magnitudo revelationum extollat me, datus est mihi stimulus carnis meæ angelus Satanæ, qui me colaphizet. 12:7 kai th uperbolh twn apokaluyewn ina mh uperairwmai edoqh moi skoloy th sarki aggeloj satan ina me kolafizh ina mh uperairwmai
12:7 And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure.
12:8 Propter quod ter Dominum rogavi ut discederet a me: 12:8 uper toutou trij ton kurion parekalesa ina aposth ap emou 12:8 For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.
12:9 et dixit mihi: Sufficit tibi gratia mea: nam virtus in infirmitate perficitur. Libenter igitur gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi. 12:9 kai eirhken moi arkei soi h xarij mou h gar dunamij mou en asqeneia teleioutai hdista oun mallon kauxhsomai en taij asqeneiaij mou ina episkhnwsh ep eme h dunamij tou xristou 12:9 And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.
2 Corinthians 12:10 Propter quod placeo mihi in infirmitatibus meis, in contumeliis, in necessitatibus, in persecutionibus, in angustiis pro Christo: cum enim infirmor, tunc potens sum. 2 Corinthians 12:10 dio eudokw en asqeneiaij en ubresin en anagkaij en diwgmoij en stenoxwriaij uper xristou otan gar asqenw tote dunatoj eimi 2 Corinthians 12:10 Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.
12:11 Factus sum insipiens, vos me coëgistis. Ego enim a vobis debui commendari: nihil enim minus fui ab iis, qui sunt supra modum Apostoli: tametsi nihil sum: 12:11 gegona afrwn kauxwmenoj umeij me hnagkasate egw gar wfeilon uf umwn sunistasqai ouden gar usterhsa twn uper lian apostolwn ei kai ouden eimi 12:11 I am become a fool in glorying; ye have compelled me: for I ought to have been commended of you: for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing.
12:12 signa tamen apostolatus mei facta sunt super vos in omni patientia, in signis, et prodigiis, et virtutibus. 12:12 ta men shmeia tou apostolou kateirgasqh en umin en pash upomonh en shmeioij kai terasin kai dunamesin 12:12 Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs, and wonders, and mighty deeds.
12:13 Quid est enim, quod minus habuistis præ ceteris ecclesiis, nisi quod ego ipse non gravavi vos? donate mihi hanc injuriam. 12:13 ti gar estin o htthqhte uper taj loipaj ekklhsiaj ei mh oti autoj egw ou katenarkhsa umwn xarisasqe moi thn adikian tauthn 12:13 For what is it wherein ye were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? forgive me this wrong.
12:14 Ecce tertio hoc paratus sum venire ad vos: et non ero gravis vobis. Non enim quæro quæ vestra sunt, sed vos. Nec enim debent filii parentibus thesaurizare, sed parentes filiis. 12:14 idou triton etoimwj exw elqein proj umaj kai ou katanarkhsw umwn ou gar zhtw ta umwn all umaj ou gar ofeilei ta tekna toij goneusin qhsaurizein all oi goneij toij teknoij 12:14 Behold, the third time I am ready to come to you; and I will not be burdensome to you: for i seek not yours, but you: for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children.
12:15 Ego autem libentissime impendam, et super impendar ipse pro animabus vestris: licet plus vos diligens, minus diligar. 12:15 egw de hdista dapanhsw kai ekdapanhqhsomai uper twn yuxwn umwn ei kai perissoterwj umaj agapwn htton agapwmai 12:15 And I will very gladly spend and be spent for you; though the more abundantly I love you, the less I be loved.
12:16 Sed esto: ego vos non gravavi: sed cum essem astutus, dolo vos cepi. 12:16 estw de egw ou katebarhsa umaj all uparxwn panourgoj dolw umaj elabon
12:16 But be it so, I did not burden you: nevertheless, being crafty, I caught you with guile.
12:17 Numquid per aliquem eorum, quod misi ad vos, circumveni vos? 12:17 mh tina wn apestalka proj umaj di autou epleonekthsa umaj 12:17 Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you?
12:18 Rogavi Titum, et misi cum illo fratrem. Numquid Titus vos circumvenit? nonne eodem spiritu ambulavimus? nonne iisdem vestigiis? 12:18 parekalesa titon kai sunapesteila ton adelfon mh ti epleonekthsen umaj titoj ou tw autw pneumati periepathsamen ou toij autoij ixnesin 12:18 I desired Titus, and with him I sent a brother. Did Titus make a gain of you? walked we not in the same spirit? walked we not in the same steps?
12:19 Olim putatis quod excusemus nos apud vos? coram Deo in Christo loquimur: omnia autem, carissimi, propter ædificationem vestram. 12:19 palin dokeite oti umin apologoumeqa katenwpion tou qeou en xristw laloumen ta de panta agaphtoi uper thj umwn oikodomhj 12:19 Again, think ye that we excuse ourselves unto you? we speak before God in Christ: but we do all things, dearly beloved, for your edifying.
2 Corinthians 12:20 Timeo enim ne forte cum venero, non quales volo, inveniam vos: et ego inveniar a vobis, qualem non vultis: ne forte contentiones, æmulationes, animositates, dissensiones, detractiones, susurrationes, inflationes, seditiones sint inter vos: 2 Corinthians 12:20 foboumai gar mhpwj elqwn oux oiouj qelw eurw umaj kagw eureqw umin oion ou qelete mhpwj ereij zhloi qumoi eriqeiai katalaliai yiqurismoi fusiwseij akatastasiai 2 Corinthians 12:20 For I fear, lest, when I come, I shall not find you such as I would, and that i shall be found unto you such as ye would not: lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults:
12:21 ne iterum cum venero, humiliet me Deus apud vos, et lugeam multos ex iis qui ante peccaverunt, et non egerunt pœnitentiam super immunditia, et fornicatione, et impudicitia, quam gesserunt. 12:21 mh palin elqonta me tapeinwsh o qeoj mou proj umaj kai penqhsw pollouj twn prohmarthkotwn kai mh metanohsantwn epi th akaqarsia kai porneia kai aselgeia h epracan 12:21 And lest, when I come again, my God will humble me among you, and that I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles