Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Romans 7

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

ROMANS CHAPTER 7

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Romans 7:1 An ignoratis, fratres (scientibus enim legem loquor), quia lex in homine dominatur quanto tempore vivit? Romans 7:1 h agnoeite adelfoi ginwskousin gar nomon lalw oti o nomoj kurieuei tou anqrwpou ef oson xronon zh Romans 7:1 Know ye not, brethren, (for I speak to them that know the law,) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth?
7:2 Nam quæ sub viro est mulier, vivente viro, alligata est legi: si autem mortuus fuerit vir ejus, soluta est a lege viri. 7:2 h gar upandroj gunh tw zwnti andri dedetai nomw ean de apoqanh o anhr kathrghtai apo tou nomou tou androj 7:2 For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband.
7:3 Igitur, vivente viro, vocabitur adultera si fuerit cum alio viro: si autem mortuus fuerit vir ejus, liberata est a lege viri, ut non sit adultera si fuerit cum alio viro. 7:3 ara oun zwntoj tou androj moixalij xrhmatisei ean genhtai andri eterw ean de apoqanh o anhr eleuqera estin apo tou nomou tou mh einai authn moixalida genomenhn andri eterw 7:3 So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man.
7:4 Itaque fratres mei, et vos mortificati estis legi per corpus Christi: ut sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit, ut fructificemus Deo. 7:4 wste adelfoi mou kai umeij eqanatwqhte tw nomw dia tou swmatoj tou xristou eij to genesqai umaj eterw tw ek nekrwn egerqenti ina karpoforhswmen tw qew 7:4 Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ; that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.
7:5 Cum enim essemus in carne, passiones peccatorum, quæ per legem erant, operabantur in membris nostris, ut fructificarent morti. 7:5 ote gar hmen en th sarki ta paqhmata twn amartiwn ta dia tou nomou enhrgeito en toij melesin hmwn eij to karpoforhsai tw qanatw 7:5 For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death.
7:6 Nunc autem soluti sumus a lege mortis, in qua detinebamur, ita ut serviamus in novitate spiritus, et non in vetustate litteræ. 7:6 nuni de kathrghqhmen apo tou nomou apoqanontoj en w kateixomeqa wste douleuein hmaj en kainothti pneumatoj kai ou palaiothti grammatoj 7:6 But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held; that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter.
7:7 Quid ergo dicemus? lex peccatum est? Absit. Sed peccatum non cognovi, nisi per legem: nam concupiscentiam nesciebam, nisi lex diceret: Non concupisces. 7:7 ti oun eroumen o nomoj amartia mh genoito alla thn amartian ouk egnwn ei mh dia nomou thn te gar epiqumian ouk hdein ei mh o nomoj elegen ouk epiqumhseij 7:7 What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet.
7:8 Occasione autem accepta, peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscentiam. Sine lege enim peccatum mortuum erat. 7:8 aformhn de labousa h amartia dia thj entolhj kateirgasato en emoi pasan epiqumian xwrij gar nomou amartia nekra 7:8 But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin was dead.
7:9 Ego autem vivebam sine lege aliquando: sed cum venisset mandatum, peccatum revixit. 7:9 egw de ezwn xwrij nomou pote elqoushj de thj entolhj h amartia anezhsen egw de apeqanon 7:9 For I was alive without the law once: but when the commandment came, sin revived, and I died.
Romans 7:10 Ego autem mortuus sum: et inventum est mihi mandatum, quod erat ad vitam, hoc esse ad mortem. Romans 7:10 kai eureqh moi h entolh h eij zwhn auth eij qanaton Romans 7:10 And the commandment, which was ordained to life, I found to be unto death.
7:11 Nam peccatum occasione accepta per mandatum, seduxit me, et per illud occidit. 7:11 h gar amartia aformhn labousa dia thj entolhj echpathsen me kai di authj apekteinen 7:11 For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.
7:12 Itaque lex quidem sancta, et mandatum sanctum, et justum, et bonum. 7:12 wste o men nomoj agioj kai h entolh agia kai dikaia kai agaqh 7:12 Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good.
7:13 Quod ergo bonum est, mihi factum est mors? Absit. Sed peccatum, ut appareat peccatum, per bonum operatum est mihi mortem: ut fiat supra modum peccans peccatum per mandatum. 7:13 to oun agaqon emoi gegonen qanatoj mh genoito alla h amartia ina fanh amartia dia tou agaqou moi katergazomenh qanaton ina genhtai kaq uperbolhn amartwloj h amartia dia thj entolhj 7:13 Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by the commandment might become exceeding sinful.
7:14 Scimus enim quia lex spiritualis est: ego autem carnalis sum, venundatus sub peccato. 7:14 oidamen gar oti o nomoj pneumatikoj estin egw de sarkikoj eimi pepramenoj upo thn amartian 7:14 For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin.
7:15 Quod enim operor, non intelligo: non enim quod volo bonum, hoc ago: sed quod odi malum, illud facio. 7:15 o gar katergazomai ou ginwskw ou gar o qelw touto prassw all o misw touto poiw 7:15 For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I.
7:16 Si autem quod nolo, illud facio: consentio legi, quoniam bona est. 7:16 ei de o ou qelw touto poiw sumfhmi tw nomw oti kaloj 7:16 If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good.
7:17 Nunc autem jam non ego operor illud, sed quod habitat in me peccatum. 7:17 nuni de ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia 7:17 Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.
7:18 Scio enim quia non habitat in me, hoc est in carne mea, bonum. Nam velle, adjacet mihi: perficere autem bonum, non invenio. 7:18 oida gar oti ouk oikei en emoi tout estin en th sarki mou agaqon to gar qelein parakeitai moi to de katergazesqai to kalon oux euriskw 7:18 For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but how to perform that which is good I find not.
7:19 Non enim quod volo bonum, hoc facio: sed quod nolo malum, hoc ago. 7:19 ou gar o qelw poiw agaqon all o ou qelw kakon touto prassw 7:19 For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.
Romans 7:20 Si autem quod nolo, illud facio: jam non ego operor illud, sed quod habitat in me, peccatum. Romans 7:20 ei de o ou qelw egw touto poiw ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia Romans 7:20 Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.
7:21 Invenio igitur legem, volenti mihi facere bonum, quoniam mihi malum adjacet: 7:21 euriskw ara ton nomon tw qelonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai 7:21 I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me.
7:22 condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem: 7:22 sunhdomai gar tw nomw tou qeou kata ton esw anqrwpon 7:22 For I delight in the law of God after the inward man:
7:23 video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meæ, et captivantem me in lege peccati, quæ est in membris meis. 7:23 blepw de eteron nomon en toij melesin mou antistrateuomenon tw nomw tou nooj mou kai aixmalwtizonta me tw nomw thj amartiaj tw onti en toij melesin mou 7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.
7:24 Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis hujus? 7:24 talaipwroj egw anqrwpoj tij me rusetai ek tou swmatoj tou qanatou toutou 7:24 O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death?
7:25 gratia Dei per Jesum Christum Dominum nostrum. Igitur ego ipse mente servio legi Dei: carne autem, legi peccati. 7:25 euxaristw tw qew dia ihsou xristou tou kuriou hmwn ara oun autoj egw tw men noi douleuw nomw qeou th de sarki nomw amartiaj 7:25 I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles