Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Romans 14

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

ROMANS CHAPTER 14

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Romans 14:1 Infirmum autem in fide assumite, non in disceptationibus cogitationum. Romans 14:1 ton de asqenounta th pistei proslambanesqe mh eij diakriseij dialogismwn Romans 14:1 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.
14:2 Alius enim credit se manducare omnia: qui autem infirmus est, olus manducet. 14:2 oj men pisteuei fagein panta o de asqenwn laxana esqiei 14:2 For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs.
14:3 Is qui manducat, non manducantem non spernat: et qui non manducat, manducantem non judicet: Deus enim illum assumpsit. 14:3 o esqiwn ton mh esqionta mh ecouqeneitw kai o mh esqiwn ton esqionta mh krinetw o qeoj gar auton proselabeto 14:3 Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth: for God hath received him.
14:4 Tu quis es, qui judicas alienum servum? domino suo stat, aut cadit: stabit autem: potens est enim Deus statuere illum. 14:4 su tij ei o krinwn allotrion oikethn tw idiw kuriw sthkei h piptei staqhsetai de dunatoj gar estin o qeoj sthsai auton 14:4 Who art thou that judgest another man's servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand.
14:5 Nam alius judicat diem inter diem: alius autem judicat omnem diem: unusquisque in suo sensu abundet. 14:5 oj men krinei hmeran par hmeran oj de krinei pasan hmeran ekastoj en tw idiw noi plhroforeisqw 14:5 One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.
14:6 Qui sapit diem, Domino sapit, et qui manducat, Domino manducat: gratias enim agit Deo. Et qui non manducat, Domino non manducat, et gratias agit Deo. 14:6 o fronwn thn hmeran kuriw fronei kai o mh fronwn thn hmeran kuriw ou fronei o esqiwn kuriw esqiei euxaristei gar tw qew kai o mh esqiwn kuriw ouk esqiei kai euxaristei tw qew 14:6 He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks.
14:7 Nemo enim nostrum sibi vivit, et nemo sibi moritur. 14:7 oudeij gar hmwn eautw zh kai oudeij eautw apoqnhskei 14:7 For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.
14:8 Sive enim vivemus, Domino vivimus: sive morimur, Domino morimur. Sive ergo vivimus, sive morimur, Domini sumus. 14:8 ean te gar zwmen tw kuriw zwmen ean te apoqnhskwmen tw kuriw apoqnhskomen ean te oun zwmen ean te apoqnhskwmen tou kuriou esmen 14:8 For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's.
14:9 In hoc enim Christus mortuus est, et resurrexit: ut et mortuorum et vivorum dominetur. 14:9 eij touto gar xristoj kai apeqanen kai anesth kai anezhsen ina kai nekrwn kai zwntwn kurieush 14:9 For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living.
Romans 14:10 Tu autem quid judicas fratrem tuum? aut tu quare spernis fratrem tuum? omnes enim stabimus ante tribunal Christi. Romans 14:10 su de ti krineij ton adelfon sou h kai su ti ecouqeneij ton adelfon sou pantej gar parasthsomeqa tw bhmati tou xristou Romans 14:10 But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.
14:11 Scriptum est enim: Vivo ego, dicit Dominus, quoniam mihi flectetur omne genu: et omnis lingua confitebitur Deo. 14:11 gegraptai gar zw egw legei kurioj oti emoi kamyei pan gonu kai pasa glwssa ecomologhsetai tw qew 14:11 For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.
14:12 Itaque unusquisque nostrum pro se rationem reddet Deo. 14:12 ara oun ekastoj hmwn peri eautou logon dwsei tw qew 14:12 So then every one of us shall give account of himself to God.
14:13 Non ergo amplius invicem judicemus: sed hoc judicate magis, ne ponatis offendiculum fratri, vel scandalum. 14:13 mhketi oun allhlouj krinwmen alla touto krinate mallon to mh tiqenai proskomma tw adelfw h skandalon 14:13 Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.
14:14 Scio, et confido in Domino Jesu, quia nihil commune per ipsum, nisi ei qui existimat quid commune esset, illi commune est. 14:14 oida kai pepeismai en kuriw ihsou oti ouden koinon di eautou ei mh tw logizomenw ti koinon einai ekeinw koinon 14:14 I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean.
14:15 Si enim propter cibum frater tuus contristatur, jam non secundum caritatem ambulas. Noli cibo tuo illum perdere, pro quo Christus mortuus est. 14:15 ei de dia brwma o adelfoj sou lupeitai ouketi kata agaphn peripateij mh tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou xristoj apeqanen 14:15 But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died.
14:16 Non ergo blasphemetur bonum nostrum. 14:16 mh blasfhmeisqw oun umwn to agaqon 14:16 Let not then your good be evil spoken of:
14:17 Non est enim regnum Dei esca et potus: sed justitia, et pax, et gaudium in Spiritu Sancto: 14:17 ou gar estin h basileia tou qeou brwsij kai posij alla dikaiosunh kai eirhnh kai xara en pneumati agiw 14:17 For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost.
14:18 qui enim in hoc servit Christo, placet Deo, et probatus est hominibus. 14:18 o gar en toutoij douleuwn tw xristw euarestoj tw qew kai dokimoj toij anqrwpoij 14:18 For he that in these things serveth Christ is acceptable to God, and approved of men.
14:19 Itaque quæ pacis sunt, sectemur: et quæ ædificationis sunt, in invicem custodiamus. 14:19 ara oun ta thj eirhnhj diwkwmen kai ta thj oikodomhj thj eij allhlouj 14:19 Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another.
Romans 14:20 Noli propter escam destruere opus Dei, omnia quidem sunt munda: sed malum est homini, qui per offendiculum manducat. Romans 14:20 mh eneken brwmatoj katalue to ergon tou qeou panta men kaqara alla kakon tw anqrwpw tw dia proskommatoj esqionti Romans 14:20 For meat destroy not the work of God. All things indeed are pure; but it is evil for that man who eateth with offence.
14:21 Bonum est non manducare carnem, et non bibere vinum, neque in quo frater tuus offenditur, aut scandalizatur, aut infirmatur. 14:21 kalon to mh fagein krea mhde piein oinon mhde en w o adelfoj sou proskoptei h skandalizetai h asqenei 14:21 It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor any thing whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak.
14:22 Tu fidem habes? penes temetipsum habe coram Deo. Beatus qui non judicat semetipsum in eo quod probat. 14:22 su pistin exeij kata sauton exe enwpion tou qeou makarioj o mh krinwn eauton en w dokimazei 14:22 Hast thou faith? have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth.
14:23 Qui autem discernit, si manducaverit, damnatus est: quia non ex fide. Omne autem, quod non est ex fide, peccatum est. 14:23 o de diakrinomenoj ean fagh katakekritai oti ouk ek pistewj pan de o ouk ek pistewj amartia estin 14:23 And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles