Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Revelation 2

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 2

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Revelation 2:1 tw aggelw thj efesinhj ekklhsiaj grayon tade legei o kratwn touj epta asteraj en th decia autou o peripatwn en mesw twn epta luxniwn twn xruswn Revelation 2:1 Unto the angel of the church of Ephesus write; These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;
2:2 oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouj kai epeirasw touj faskontaj einai apostolouj kai ouk eisin kai eurej autouj yeudeij 2:2 I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars:
2:3 kai ebastasaj kai upomonhn exeij kai dia to onoma mou kekopiakaj kai ou kekmhkaj 2:3 And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast laboured, and hast not fainted.
2:4 all exw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkaj 2:4 Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.
2:5 mnhmoneue oun poqen ekpeptwkaj kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh erxomai soi taxu kai kinhsw thn luxnian sou ek tou topou authj ean mh metanohshj 2:5 Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.
2:6 alla touto exeij oti miseij ta erga twn nikolaitwn a kagw misw 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.
2:7 o exwn ouj akousatw ti to pneuma legei taij ekklhsiaij tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou culou thj zwhj o estin en mesw tou paradeisou tou qeou 2:7 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
2:8 kai tw aggelw thj ekklhsiaj smurnaiwn grayon tade legei o prwtoj kai o esxatoj oj egeneto nekroj kai ezhsen 2:8 And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;
2:9 oida sou ta erga kai thn qliyin kai thn ptwxeian plousioj de ei kai thn blasfhmian twn legontwn ioudaiouj einai eautouj kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana 2:9 I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and i know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.
Revelation 2:10 mhden fobou a melleij pasxein idou mellei balein ec umwn o diaboloj eij fulakhn ina peirasqhte kai ecete qliyin hmerwn deka ginou pistoj axri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thj zwhj Revelation 2:10 Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.
2:11 o exwn ouj akousatw ti to pneuma legei taij ekklhsiaij o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou 2:11 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death.
2:12 kai tw aggelw thj en pergamw ekklhsiaj grayon tade legei o exwn thn romfaian thn distomon thn oceian 2:12 And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges;
2:13 oida ta erga sou kai pou katoikeij opou o qronoj tou satana kai krateij to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en taij hmeraij en aij antipaj o martuj mou o pistoj oj apektanqh par umin opou katoikei o satanaj 2:13 I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth.
2:14 all exw kata sou oliga oti exeij ekei kratountaj thn didaxhn balaam oj edidasken ton balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai 2:14 But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.
2:15 outwj exeij kai su kratountaj thn didaxhn twn nikolaitwn o misw 2:15 So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate.
2:16 metanohson ei de mh erxomai soi taxu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatoj mou 2:16 Repent; or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth.
2:17 o exwn ouj akousatw ti to pneuma legei taij ekklhsiaij tw nikwnti dwsw autw fagein apo tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeij egnw ei mh o lambanwn 2:17 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it.
2:18 kai tw aggelw thj en quateiroij ekklhsiaj grayon tade legei o uioj tou qeou o exwn touj ofqalmouj autou wj floga puroj kai oi podej autou omoioi xalkolibanw 2:18 And unto the angel of the church in Thyatira write; These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass;
2:19 oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta esxata pleiona twn prwtwn 2:19 I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last to be more than the first.
Revelation 2:20 all exw kata sou oliga oti eaj thn gunaika iezabhl thn legousan eauthn profhtin didaskein kai planasqai emouj doulouj porneusai kai eidwloquta fagein Revelation 2:20 Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.
2:21 kai edwka auth xronon ina metanohsh ek thj porneiaj authj kai ou metenohsen 2:21 And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not.
2:22 idou egw ballw authn eij klinhn kai touj moixeuontaj met authj eij qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn 2:22 Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.
2:23 kai ta tekna authj apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouj kai kardiaj kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn 2:23 And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works.
2:24 umin de legw kai loipoij toij en quateiroij osoi ouk exousin thn didaxhn tauthn kai oitinej ouk egnwsan ta baqh tou satana wj legousin ou balw ef umaj allo baroj 2:24 But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.
2:25 plhn o exete krathsate axrij ou an hcw 2:25 But that which ye have already hold fast till I come.
2:26 kai o nikwn kai o thrwn axri telouj ta erga mou dwsw autw ecousian epi twn eqnwn 2:26 And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:
2:27 kai poimanei autouj en rabdw sidhra wj ta skeuh ta keramika suntribetai wj kagw eilhfa para tou patroj mou 2:27 And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.
2:28 kai dwsw autw ton astera ton prwinon 2:28 And I will give him the morning star.
2:29 o exwn ouj akousatw ti to pneuma legei taij ekklhsiaij 2:29 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles