Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Revelation 6

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 6

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Revelation 6:1 kai eidon ote hnoicen to arnion mian ek twn sfragidwn kai hkousa enoj ek twn tessarwn zwwn legontoj wj fwnhj bronthj erxou kai blepe Revelation 6:1 And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see.
6:2 kai eidon kai idou ippoj leukoj kai o kaqhmenoj ep autw exwn tocon kai edoqh autw stefanoj kai echlqen nikwn kai ina nikhsh 6:2 And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.
6:3 kai ote hnoicen thn deuteran sfragida hkousa tou deuterou zwou legontoj erxou kai blepe 6:3 And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see.
6:4 kai echlqen alloj ippoj purroj kai tw kaqhmenw ep autw edoqh autw labein thn eirhnhn apo thj ghj kai ina allhlouj sfacwsin kai edoqh autw maxaira megalh 6:4 And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given unto him a great sword.
6:5 kai ote hnoicen thn trithn sfragida hkousa tou tritou zwou legontoj erxou kai blepe kai eidon kai idou ippoj melaj kai o kaqhmenoj ep autw exwn zugon en th xeiri autou 6:5 And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo a black horse; and he that sat on him had a pair of balances in his hand.
6:6 kai hkousa fwnhn en mesw twn tessarwn zwwn legousan xoinic sitou dhnariou kai treij xoinikej kriqhj dhnariou kai to elaion kai ton oinon mh adikhshj 6:6 And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see thou hurt not the oil and the wine.
6:7 kai ote hnoicen thn sfragida thn tetarthn hkousa fwnhn tou tetartou zwou legousan erxou kai blepe 6:7 And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see.
6:8 kai eidon kai idou ippoj xlwroj kai o kaqhmenoj epanw autou onoma autw o qanatoj kai o adhj akolouqei met autou kai edoqh autoij ecousia apokteinai epi to tetarton thj ghj en romfaia kai en limw kai en qanatw kai upo twn qhriwn thj ghj 6:8 And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.
6:9 kai ote hnoicen thn pempthn sfragida eidon upokatw tou qusiasthriou taj yuxaj twn esfagmenwn dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian hn eixon 6:9 And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held:
Revelation 6:10 kai ekrazon fwnh megalh legontej ewj pote o despothj o agioj kai o alhqinoj ou krineij kai ekdikeij to aima hmwn apo twn katoikountwn epi thj ghj Revelation 6:10 And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?
6:11 kai edoqhsan ekastoij stolai leukai kai erreqh autoij ina anapauswntai eti xronon mikron ewj ou plhrwsontai kai oi sundouloi autwn kai oi adelfoi autwn oi mellontej apokteinesqai wj kai autoi 6:11 And white robes were given unto every one of them; and it was said unto them, that they should rest yet for a little season, until their fellowservants also and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled.
6:12 kai eidon ote hnoicen thn sfragida thn ekthn kai idou seismoj megaj egeneto kai o hlioj egeneto melaj wj sakkoj trixinoj kai h selhnh egeneto wj aima 6:12 And I beheld when he had opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood;
6:13 kai oi asterej tou ouranou epesan eij thn ghn wj sukh ballei touj olunqouj authj upo megalou anemou seiomenh 6:13 And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind.
6:14 kai ouranoj apexwrisqh wj biblion eilissomenon kai pan oroj kai nhsoj ek twn topwn autwn ekinhqhsan 6:14 And the heaven departed as a scroll when it is rolled together; and every mountain and island were moved out of their places.
6:15 kai oi basileij thj ghj kai oi megistanej kai oi plousioi kai oi xiliarxoi kai oi dunatoi kai paj douloj kai paj eleuqeroj ekruyan eautouj eij ta sphlaia kai eij taj petraj twn orewn 6:15 And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains;
6:16 kai legousin toij oresin kai taij petraij pesete ef hmaj kai kruyate hmaj apo proswpou tou kaqhmenou epi tou qronou kai apo thj orghj tou arniou 6:16 And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb:
6:17 oti hlqen h hmera h megalh thj orghj autou kai tij dunatai staqhnai 6:17 For the great day of his wrath is come; and who shall be able to stand?

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles