Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Revelation 15

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 15

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Revelation 15:1 kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston aggelouj epta exontaj plhgaj epta taj esxataj oti en autaij etelesqh o qumoj tou qeou Revelation 15:1 And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.
15:2 kai eidon wj qalassan ualinhn memigmenhn puri kai touj nikwntaj ek tou qhriou kai ek thj eikonoj autou kai ek tou xaragmatoj autou ek tou ariqmou tou onomatoj autou estwtaj epi thn qalassan thn ualinhn exontaj kiqaraj tou qeou 15:2 And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.
15:3 kai adousin thn wdhn mwsewj tou doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legontej megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeoj o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileuj twn agiwn 15:3 And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints.
15:4 tij ou mh fobhqh se kurie kai docash to onoma sou oti monoj osioj oti panta ta eqnh hcousin kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan 15:4 Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest.
15:5 kai meta tauta eidon kai idou hnoigh o naoj thj skhnhj tou marturiou en tw ouranw 15:5 And after that I looked, and, behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened:
15:6 kai echlqon oi epta aggeloi exontej taj epta plhgaj ek tou naou endedumenoi linon kaqaron kai lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaj xrusaj 15:6 And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles.
15:7 kai en ek twn tessarwn zwwn edwken toij epta aggeloij epta fialaj xrusaj gemousaj tou qumou tou qeou tou zwntoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn 15:7 And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.
15:8 kai egemisqh o naoj kapnou ek thj dochj tou qeou kai ek thj dunamewj autou kai oudeij hdunato eiselqein eij ton naon axri telesqwsin ai epta plhgai twn epta aggelwn 15:8 And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power; and no man was able to enter into the temple, till the seven plagues of the seven angels were fulfilled.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles