Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Revelation 14

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 14

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Revelation 14:1 kai eidon kai idou arnion esthkoj epi to oroj siwn kai met autou ekaton tessarakonta tessarej xiliadej exousai to onoma tou patroj autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn Revelation 14:1 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads.
14:2 kai hkousa fwnhn ek tou ouranou wj fwnhn udatwn pollwn kai wj fwnhn bronthj megalhj kai fwnhn hkousa kiqarwdwn kiqarizontwn en taij kiqaraij autwn 14:2 And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder: and I heard the voice of harpers harping with their harps:
14:3 kai adousin wj wdhn kainhn enwpion tou qronou kai enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn kai oudeij hdunato maqein thn wdhn ei mh ai ekaton tessarakonta tessarej xiliadej oi hgorasmenoi apo thj ghj 14:3 And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred and forty and four thousand, which were redeemed from the earth.
14:4 outoi eisin oi meta gunaikwn ouk emolunqhsan parqenoi gar eisin outoi eisin oi akolouqountej tw arniw opou an upagh outoi hgorasqhsan apo twn anqrwpwn aparxh tw qew kai tw arniw 14:4 These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb.
14:5 kai en tw stomati autwn oux eureqh doloj amwmoi gar eisin enwpion tou qronou tou qeou 14:5 And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the throne of God.
14:6 kai eidon allon aggelon petwmenon en mesouranhmati exonta euaggelion aiwnion euaggelisai touj katoikountaj epi thj ghj kai pan eqnoj kai fulhn kai glwssan kai laon 14:6 And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people,
14:7 legonta en fwnh megalh fobhqhte ton qeon kai dote autw docan oti hlqen h wra thj krisewj autou kai proskunhsate tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai phgaj udatwn 14:7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.
14:8 kai alloj aggeloj hkolouqhsen legwn epesen epesen babulwn h polij h megalh oti ek tou oinou tou qumou thj porneiaj authj pepotiken panta eqnh 14:8 And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.
14:9 kai tritoj aggeloj hkolouqhsen autoij legwn en fwnh megalh ei tij to qhrion proskunei kai thn eikona autou kai lambanei xaragma epi tou metwpou autou h epi thn xeira autou 14:9 And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand,
Revelation 14:10 kai autoj pietai ek tou oinou tou qumou tou qeou tou kekerasmenou akratou en tw pothriw thj orghj autou kai basanisqhsetai en puri kai qeiw enwpion twn agiwn aggelwn kai enwpion tou arniou Revelation 14:10 The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb:
14:11 kai o kapnoj tou basanismou autwn anabainei eij aiwnaj aiwnwn kai ouk exousin anapausin hmeraj kai nuktoj oi proskunountej to qhrion kai thn eikona autou kai ei tij lambanei to xaragma tou onomatoj autou 14:11 And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name.
14:12 wde upomonh twn agiwn estin wde oi thrountej taj entolaj tou qeou kai thn pistin ihsou 14:12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.
14:13 kai hkousa fwnhj ek tou ouranou legoushj moi grayon makarioi oi nekroi oi en kuriw apoqnhskontej aparti nai legei to pneuma ina anapauswntai ek twn kopwn autwn ta de erga autwn akolouqei met autwn 14:13 And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them.
14:14 kai eidon kai idou nefelh leukh kai epi thn nefelhn kaqhmenoj omoioj uiw anqrwpou exwn epi thj kefalhj autou stefanon xrusoun kai en th xeiri autou drepanon ocu 14:14 And I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.
14:15 kai alloj aggeloj echlqen ek tou naou krazwn en megalh fwnh tw kaqhmenw epi thj nefelhj pemyon to drepanon sou kai qerison oti hlqen soi h wra tou qerisai oti echranqh o qerismoj thj ghj 14:15 And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap: for the time is come for thee to reap; for the harvest of the earth is ripe.
14:16 kai ebalen o kaqhmenoj epi thn nefelhn to drepanon autou epi thn ghn kai eqerisqh h gh 14:16 And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth; and the earth was reaped.
14:17 kai alloj aggeloj echlqen ek tou naou tou en tw ouranw exwn kai autoj drepanon ocu 14:17 And another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle.
14:18 kai alloj aggeloj echlqen ek tou qusiasthriou exwn ecousian epi tou puroj kai efwnhsen kraugh megalh tw exonti to drepanon to ocu legwn pemyon sou to drepanon to ocu kai trughson touj botruaj thj ampelou thj ghj oti hkmasan ai stafulai authj 14:18 And another angel came out from the altar, which had power over fire; and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth; for her grapes are fully ripe.
14:19 kai ebalen o aggeloj to drepanon autou eij thn ghn kai etrughsen thn ampelon thj ghj kai ebalen eij thn lhnon tou qumou tou qeou thn megalhn 14:19 And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God.
14:20 kai epathqh h lhnoj ecw thj polewj kai echlqen aima ek thj lhnou axri twn xalinwn twn ippwn apo stadiwn xiliwn ecakosiwn Revelation 14:20 And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of a thousand and six hundred furlongs.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles