Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Revelation 19

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 19

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Revelation 19:1 kai meta tauta hkousa fwnhn oxlou pollou megalhn en tw ouranw legontoj allhlouia h swthria kai h doca kai h timh kai h dunamij kuriw tw qew hmwn Revelation 19:1 And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God:
19:2 oti alhqinai kai dikaiai ai kriseij autou oti ekrinen thn pornhn thn megalhn htij efqeiren thn ghn en th porneia authj kai ecedikhsen to aima twn doulwn autou ek thj xeiroj authj 19:2 For true and righteous are his judgments: for he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand.
19:3 kai deuteron eirhkan allhlouia kai o kapnoj authj anabainei eij touj aiwnaj twn aiwnwn 19:3 And again they said, Alleluia. And her smoke rose up for ever and ever.
19:4 kai epesan oi presbuteroi oi eikosi kai tessarej kai ta tessara zwa kai prosekunhsan tw qew tw kaqhmenw epi tou qronou legontej amhn allhlouia 19:4 And the four and twenty elders and the four beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen; Alleluia.
19:5 kai fwnh ek tou qronou echlqen legousa aineite ton qeon hmwn pantej oi douloi autou kai oi foboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi 19:5 And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great.
19:6 kai hkousa wj fwnhn oxlou pollou kai wj fwnhn udatwn pollwn kai wj fwnhn brontwn isxurwn legontaj allhlouia oti ebasileusen kurioj o qeoj o pantokratwr 19:6 And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.
19:7 xairwmen kai agalliwmeqa kai dwmen thn docan autw oti hlqen o gamoj tou arniou kai h gunh autou htoimasen eauthn 19:7 Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready.
19:8 kai edoqh auth ina peribalhtai bussinon kaqaron kai lampron to gar bussinon ta dikaiwmata estin twn agiwn 19:8 And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white: for the fine linen is the righteousness of saints.
19:9 kai legei moi grayon makarioi oi eij to deipnon tou gamou tou arniou keklhmenoi kai legei moi outoi oi logoi alhqinoi eisin tou qeou 19:9 And he saith unto me, Write, Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God.
Revelation 19:10 kai epeson emprosqen twn podwn autou proskunhsai autw kai legei moi ora mh sundouloj sou eimi kai twn adelfwn sou twn exontwn thn marturian tou ihsou tw qew proskunhson h gar marturia tou ihsou estin to pneuma thj profhteiaj Revelation 19:10 And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
19:11 kai eidon ton ouranon anewgmenon kai idou ippoj leukoj kai o kaqhmenoj ep auton kaloumenoj pistoj kai alhqinoj kai en dikaiosunh krinei kai polemei 19:11 And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war.
19:12 oi de ofqalmoi autou wj floc puroj kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla exwn onoma gegrammenon o oudeij oiden ei mh autoj 19:12 His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns; and he had a name written, that no man knew, but he himself.
19:13 kai peribeblhmenoj imation bebammenon aimati kai kaleitai to onoma autou o logoj tou qeou 19:13 And he was clothed with a vesture dipped in blood: and his name is called The Word of God.
19:14 kai ta strateumata ta en tw ouranw hkolouqei autw ef ippoij leukoij endedumenoi bussinon leukon kai kaqaron 19:14 And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean.
19:15 kai ek tou stomatoj autou ekporeuetai romfaia oceia ina en auth patassh ta eqnh kai autoj poimanei autouj en rabdw sidhra kai autoj patei thn lhnon tou oinou tou qumou kai thj orghj tou qeou tou pantokratoroj 19:15 And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.
19:16 kai exei epi to imation kai epi ton mhron autou onoma gegrammenon basileuj basilewn kai kurioj kuriwn 19:16 And he hath on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.
19:17 kai eidon ena aggelon estwta en tw hliw kai ekracen fwnh megalh legwn pasin toij orneoij toij petwmenoij en mesouranhmati deute kai sunagesqe eij to deipnon tou megalou qeou 19:17 And I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great God;
19:18 ina faghte sarkaj basilewn kai sarkaj xiliarxwn kai sarkaj isxurwn kai sarkaj ippwn kai twn kaqhmenwn ep autwn kai sarkaj pantwn eleuqerwn te kai doulwn kai mikrwn kai megalwn 19:18 That ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great.
19:19 kai eidon to qhrion kai touj basileij thj ghj kai ta strateumata autwn sunhgmena poihsai polemon meta tou kaqhmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatoj autou 19:19 And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war against him that sat on the horse, and against his army.
Revelation 19:20 kai epiasqh to qhrion kai meta toutou o yeudoprofhthj o poihsaj ta shmeia enwpion autou en oij eplanhsen touj labontaj to xaragma tou qhriou kai touj proskunountaj th eikoni autou zwntej eblhqhsan oi duo eij thn limnhn tou puroj thn kaiomenhn en tw qeiw Revelation 19:20 And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.
19:21 kai oi loipoi apektanqhsan en th romfaia tou kaqhmenou epi tou ippou th ekporeuomenh ek tou stomatoj autou kai panta ta ornea exortasqhsan ek twn sarkwn autwn 19:21 And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth: and all the fowls were filled with their flesh.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles