Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Revelation 7

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 7

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Revelation 7:1 kai meta tauta eidon tessaraj aggelouj estwtaj epi taj tessaraj gwniaj thj ghj kratountaj touj tessaraj anemouj thj ghj ina mh pneh anemoj epi thj ghj mhte epi thj qalasshj mhte epi pan dendron Revelation 7:1 And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree.
7:2 kai eidon allon aggelon anabainonta apo anatolhj hliou exonta sfragida qeou zwntoj kai ekracen fwnh megalh toij tessarsin aggeloij oij edoqh autoij adikhsai thn ghn kai thn qalassan 7:2 And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God: and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea,
7:3 legwn mh adikhshte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra axrij ou sfragiswmen touj doulouj tou qeou hmwn epi twn metwpwn autwn 7:3 Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.
7:4 kai hkousa ton ariqmon twn esfragismenwn rmd xiliadej esfragismenoi ek pashj fulhj uiwn israhl 7:4 And I heard the number of them which were sealed: and there were sealed an hundred and forty and four thousand of all the tribes of the children of Israel.
7:5 ek fulhj iouda ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj roubhn ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj gad ib xiliadej esfragismenoi 7:5 Of the tribe of Juda were sealed twelve thousand. Of the tribe of Reuben were sealed twelve thousand. Of the tribe of Gad were sealed twelve thousand.
7:6 ek fulhj ashr ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj nefqaleim ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj manassh ib xiliadej esfragismenoi 7:6 Of the tribe of Aser were sealed twelve thousand. Of the tribe of Nepthalim were sealed twelve thousand. Of the tribe of Manasses were sealed twelve thousand.
7:7 ek fulhj sumewn ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj leui ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj isaxar ib xiliadej esfragismenoi 7:7 Of the tribe of Simeon were sealed twelve thousand. Of the tribe of Levi were sealed twelve thousand. Of the tribe of Issachar were sealed twelve thousand.
7:8 ek fulhj zaboulwn ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj iwshf ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj beniamin ib xiliadej esfragismenoi 7:8 Of the tribe of Zabulon were sealed twelve thousand. Of the tribe of Joseph were sealed twelve thousand. Of the tribe of Benjamin were sealed twelve thousand.
7:9 meta tauta eidon kai idou oxloj poluj on ariqmhsai auton oudeij hdunato ek pantoj eqnouj kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwtej enwpion tou qronou kai enwpion tou arniou peribeblhmenoi stolaj leukaj kai foinikej en taij xersin autwn 7:9 After this I beheld, and, lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands;
Revelation 7:10 kai krazontej fwnh megalh legontej h swthria tw qew hmwn tw kaqhmenw epi tou qronou kai tw arniw Revelation 7:10 And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sitteth upon the throne, and unto the Lamb.
7:11 kai pantej oi aggeloi esthkesan kuklw tou qronou kai twn presbuterwn kai twn tessarwn zwwn kai epeson enwpion tou qronou epi proswpon autwn kai prosekunhsan tw qew 7:11 And all the angels stood round about the throne, and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God,
7:12 legontej amhn h eulogia kai h doca kai h sofia kai h euxaristia kai h timh kai h dunamij kai h isxuj tw qew hmwn eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn 7:12 Saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and might, be unto our God for ever and ever. Amen.
7:13 kai apekriqh eij ek twn presbuterwn legwn moi outoi oi peribeblhmenoi taj stolaj taj leukaj tinej eisin kai poqen hlqon 7:13 And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? and whence came they?
7:14 kai eirhka autw kurie su oidaj kai eipen moi outoi eisin oi erxomenoi ek thj qliyewj thj megalhj kai eplunan taj stolaj autwn kai eleukanan autaj en tw aimati tou arniou 7:14 And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb.
7:15 dia touto eisin enwpion tou qronou tou qeou kai latreuousin autw hmeraj kai nuktoj en tw naw autou kai o kaqhmenoj epi tou qronou skhnwsei ep autouj 7:15 Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple: and he that sitteth on the throne shall dwell among them.
7:16 ou peinasousin eti oude diyhsousin eti oude mh pesh ep autouj o hlioj oude pan kauma 7:16 They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat.
7:17 oti to arnion to ana meson tou qronou poimanei autouj kai odhghsei autouj epi zwsaj phgaj udatwn kai ecaleiyei o qeoj pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn 7:17 For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles