Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Revelation 11

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 11

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Revelation 11:1 kai edoqh moi kalamoj omoioj rabdw kai o aggeloj eisthkei legwn egeirai kai metrhson ton naon tou qeou kai to qusiasthrion kai touj proskunountaj en autw Revelation 11:1 And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein.
11:2 kai thn aulhn thn ecwqen tou naou ekbale ecw kai mh authn metrhshj oti edoqh toij eqnesin kai thn polin thn agian pathsousin mhnaj tessarakonta duo 11:2 But the court which is without the temple leave out, and measure it not; for it is given unto the Gentiles: and the holy city shall they tread under foot forty and two months.
11:3 kai dwsw toij dusin martusin mou kai profhteusousin hmeraj xiliaj diakosiaj echkonta peribeblhmenoi sakkouj 11:3 And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.
11:4 outoi eisin ai duo elaiai kai ai duo luxniai ai enwpion tou qeou thj ghj estwsai 11:4 These are the two olive trees, and the two candlesticks standing before the God of the earth.
11:5 kai ei tij autouj qelh adikhsai pur ekporeuetai ek tou stomatoj autwn kai katesqiei touj exqrouj autwn kai ei tij autouj qelh adikhsai outwj dei auton apoktanqhnai 11:5 And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies: and if any man will hurt them, he must in this manner be killed.
11:6 outoi exousin ecousian kleisai ton ouranon ina mh brexh uetoj en hmeraij autwn thj profhteiaj kai ecousian exousin epi twn udatwn strefein auta eij aima kai patacai thn ghn pash plhgh osakij ean qelhswsin 11:6 These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.
11:7 kai otan teleswsin thn marturian autwn to qhrion to anabainon ek thj abussou poihsei polemon met autwn kai nikhsei autouj kai apoktenei autouj 11:7 And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them.
11:8 kai ta ptwmata autwn epi thj plateiaj polewj thj megalhj htij kaleitai pneumatikwj sodoma kai aiguptoj opou kai o kurioj hmwn estaurwqh 11:8 And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified.
11:9 kai bleyousin ek twn lawn kai fulwn kai glwsswn kai eqnwn ta ptwmata autwn hmeraj treij kai hmisu kai ta ptwmata autwn ouk afhsousin teqhnai eij mnhmata 11:9 And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.
Revelation 11:10 kai oi katoikountej epi thj ghj xarousin ep autoij kai eufranqhsontai kai dwra pemyousin allhloij oti outoi oi duo profhtai ebasanisan touj katoikountaj epi thj ghj Revelation 11:10 And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another; because these two prophets tormented them that dwelt on the earth.
11:11 kai meta taj treij hmeraj kai hmisu pneuma zwhj ek tou qeou eishlqen ep autouj kai esthsan epi touj podaj autwn kai foboj megaj epesen epi touj qewrountaj autouj 11:11 And after three days and an half the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet; and great fear fell upon them which saw them.
11:12 kai hkousan fwnhn megalhn ek tou ouranou legousan autoij anabhte wde kai anebhsan eij ton ouranon en th nefelh kai eqewrhsan autouj oi exqroi autwn 11:12 And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud; and their enemies beheld them.
11:13 kai en ekeinh th wra egeneto seismoj megaj kai to dekaton thj polewj epesen kai apektanqhsan en tw seismw onomata anqrwpwn xiliadej epta kai oi loipoi emfoboi egenonto kai edwkan docan tw qew tou ouranou 11:13 And the same hour was there a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and in the earthquake were slain of men seven thousand: and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven.
11:14 h ouai h deutera aphlqen kai idou h ouai h trith erxetai taxu 11:14 The second woe is past; and, behold, the third woe cometh quickly.
11:15 kai o ebdomoj aggeloj esalpisen kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw legousai egenonto ai basileiai tou kosmou tou kuriou hmwn kai tou xristou autou kai basileusei eij touj aiwnaj twn aiwnwn 11:15 And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.
11:16 kai oi eikosi kai tessarej presbuteroi oi enwpion tou qeou kaqhmenoi epi touj qronouj autwn epesan epi ta proswpa autwn kai prosekunhsan tw qew 11:16 And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces, and worshipped God,
11:17 legontej euxaristoumen soi kurie o qeoj o pantokratwr o wn kai o hn kai o erxomenoj oti eilhfaj thn dunamin sou thn megalhn kai ebasileusaj 11:17 Saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty, which art, and wast, and art to come; because thou hast taken to thee thy great power, and hast reigned.
11:18 kai ta eqnh wrgisqhsan kai hlqen h orgh sou kai o kairoj twn nekrwn kriqhnai kai dounai ton misqon toij douloij sou toij profhtaij kai toij agioij kai toij foboumenoij to onoma sou toij mikroij kai toij megaloij kai diafqeirai touj diafqeirontaj thn ghn 11:18 And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great; and shouldest destroy them which destroy the earth.
11:19 kai hnoigh o naoj tou qeou en tw ouranw kai wfqh h kibwtoj thj diaqhkhj autou en tw naw autou kai egenonto astrapai kai fwnai kai brontai kai seismoj kai xalaza megalh 11:19 And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament: and there were lightnings, and voices, and thunderings, and an earthquake, and great hail.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles