Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Revelation 22

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22

Revelation Chapter 22

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Revelation 22:1 kai edeicen moi kaqaron potamon udatoj zwhj lampron wj krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou Revelation 22:1 And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.
22:2 en mesw thj plateiaj authj kai tou potamou enteuqen kai enteuqen culon zwhj poioun karpouj dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou culou eij qerapeian twn eqnwn 22:2 In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.
22:3 kai pan katanaqema ouk estai eti kai o qronoj tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw 22:3 And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him:
22:4 kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn 22:4 And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads.
22:5 kai nuc ouk estai ekei kai xreian ouk exousin luxnou kai fwtoj hliou oti kurioj o qeoj fwtizei autouj kai basileusousin eij touj aiwnaj twn aiwnwn 22:5 And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.
22:6 kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioj o qeoj twn agiwn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deicai toij douloij autou a dei genesqai en taxei 22:6 And he said unto me, These sayings are faithful and true: and the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done.
22:7 idou erxomai taxu makarioj o thrwn touj logouj thj profhteiaj tou bibliou toutou 22:7 Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.
22:8 kai egw iwannhj o blepwn tauta kai akouwn kai ote hkousa kai ebleya epesa proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoj moi tauta 22:8 And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.
22:9 kai legei moi ora mh sundouloj sou gar eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touj logouj tou bibliou toutou tw qew proskunhson 22:9 Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God.
Revelation 22:10 kai legei moi mh sfragishj touj logouj thj profhteiaj tou bibliou toutou oti o kairoj egguj estin Revelation 22:10 And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book: for the time is at hand.
22:11 o adikwn adikhsatw eti kai o rupwn rupwsatw eti kai o dikaioj dikaiwqhtw eti kai o agioj agiasqhtw eti 22:11 He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.
22:12 kai idou erxomai taxu kai o misqoj mou met emou apodounai ekastw wj to ergon autou estai 22:12 And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.
22:13 egw eimi to a kai to w arxh kai teloj o prwtoj kai o esxatoj 22:13 I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.
22:14 makarioi oi poiountej taj entolaj autou ina estai h ecousia autwn epi to culon thj zwhj kai toij pulwsin eiselqwsin eij thn polin 22:14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.
22:15 ecw de oi kunej kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneij kai oi eidwlolatrai kai paj o filwn kai poiwn yeudoj 22:15 For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.
22:16 egw ihsouj epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi taij ekklhsiaij egw eimi h riza kai to genoj tou dabid o asthr o lamproj kai orqrinoj 22:16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.
22:17 kai to pneuma kai h numfh legousin elqe kai o akouwn eipatw elqe kai o diywn elqetw kai o qelwn lambanetw to udwr zwhj dwrean 22:17 And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely.
22:18 summarturoumai gar panti akouonti touj logouj thj profhteiaj tou bibliou toutou ean tij epitiqh proj tauta epiqhsei o qeoj ep auton taj plhgaj taj gegrammenaj en bibliw toutw 22:18 For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:
22:19 kai ean tij afairh apo twn logwn biblou thj profhteiaj tauthj afairhsei o qeoj to meroj autou apo biblou thj zwhj kai ek thj polewj thj agiaj kai twn gegrammenwn en bibliw toutw 22:19 And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.
Revelation 22:20 legei o marturwn tauta nai erxomai taxu amhn nai erxou kurie ihsou Revelation 22:20 He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.
22:21 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meta pantwn umwn amhn 22:21 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles