Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Revelation 8

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 8

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Revelation 8:1 kai ote hnoicen thn sfragida thn ebdomhn egeneto sigh en tw ouranw wj hmiwrion Revelation 8:1 And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour.
8:2 kai eidon touj epta aggelouj oi enwpion tou qeou esthkasin kai edoqhsan autoij epta salpiggej 8:2 And I saw the seven angels which stood before God; and to them were given seven trumpets.
8:3 kai alloj aggeloj hlqen kai estaqh epi to qusiasthrion exwn libanwton xrusoun kai edoqh autw qumiamata polla ina dwsh taij proseuxaij twn agiwn pantwn epi to qusiasthrion to xrusoun to enwpion tou qronou 8:3 And another angel came and stood at the altar, having a golden censer; and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne.
8:4 kai anebh o kapnoj twn qumiamatwn taij proseuxaij twn agiwn ek xeiroj tou aggelou enwpion tou qeou 8:4 And the smoke of the incense, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand.
8:5 kai eilhfen o aggeloj to libanwton kai egemisen auto ek tou puroj tou qusiasthriou kai ebalen eij thn ghn kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoj 8:5 And the angel took the censer, and filled it with fire of the altar, and cast it into the earth: and there were voices, and thunderings, and lightnings, and an earthquake.
8:6 kai oi epta aggeloi oi exontej taj epta salpiggaj htoimasan eautouj ina salpiswsin 8:6 And the seven angels which had the seven trumpets prepared themselves to sound.
8:7 kai o prwtoj aggeloj esalpisen kai egeneto xalaza kai pur memigmena aimati kai eblhqh eij thn ghn kai to triton twn dendrwn katekah kai paj xortoj xlwroj katekah 8:7 The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth: and the third part of trees was burnt up, and all green grass was burnt up.
8:8 kai o deuteroj aggeloj esalpisen kai wj oroj mega puri kaiomenon eblhqh eij thn qalassan kai egeneto to triton thj qalasshj aima 8:8 And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea: and the third part of the sea became blood;
8:9 kai apeqanen to triton twn ktismatwn twn en th qalassh ta exonta yuxaj kai to triton twn ploiwn diefqarh 8:9 And the third part of the creatures which were in the sea, and had life, died; and the third part of the ships were destroyed.
Revelation 8:10 kai o tritoj aggeloj esalpisen kai epesen ek tou ouranou asthr megaj kaiomenoj wj lampaj kai epesen epi to triton twn potamwn kai epi taj phgaj udatwn Revelation 8:10 And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters;
8:11 kai to onoma tou asteroj legetai ayinqoj kai ginetai to triton twn udatwn eij ayinqon kai polloi anqrwpwn apeqanon ek twn udatwn oti epikranqhsan 8:11 And the name of the star is called Wormwood: and the third part of the waters became wormwood; and many men died of the waters, because they were made bitter.
8:12 kai o tetartoj aggeloj esalpisen kai eplhgh to triton tou hliou kai to triton thj selhnhj kai to triton twn asterwn ina skotisqh to triton autwn kai h hmera mh fainh to triton authj kai h nuc omoiwj 8:12 And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise.
8:13 kai eidon kai hkousa enoj aggelou petwmenou en mesouranhmati legontoj fwnh megalh ouai ouai ouai toij katoikousin epi thj ghj ek twn loipwn fwnwn thj salpiggoj twn triwn aggelwn twn mellontwn salpizein 8:13 And I beheld, and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe, to the inhabiters of the earth by reason of the other voices of the trumpet of the three angels, which are yet to sound!

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles