Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Revelation 12

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 12

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Revelation 12:1 kai shmeion mega wfqh en tw ouranw gunh peribeblhmenh ton hlion kai h selhnh upokatw twn podwn authj kai epi thj kefalhj authj stefanoj asterwn dwdeka Revelation 12:1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars:
12:2 kai en gastri exousa krazei wdinousa kai basanizomenh tekein 12:2 And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.
12:3 kai wfqh allo shmeion en tw ouranw kai idou drakwn megaj purroj exwn kefalaj epta kai kerata deka kai epi taj kefalaj autou diadhmata epta 12:3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads and ten horns, and seven crowns upon his heads.
12:4 kai h oura autou surei to triton twn asterwn tou ouranou kai ebalen autouj eij thn ghn kai o drakwn esthken enwpion thj gunaikoj thj melloushj tekein ina otan tekh to teknon authj katafagh 12:4 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.
12:5 kai eteken uion arrena oj mellei poimainein panta ta eqnh en rabdw sidhra kai hrpasqh to teknon authj proj ton qeon kai ton qronon autou 12:5 And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and to his throne.
12:6 kai h gunh efugen eij thn erhmon opou exei topon htoimasmenon apo tou qeou ina ekei trefwsin authn hmeraj xiliaj diakosiaj echkonta 12:6 And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred and threescore days.
12:7 kai egeneto polemoj en tw ouranw o mixahl kai oi aggeloi autou epolemhsan kata tou drakontoj kai o drakwn epolemhsen kai oi aggeloi autou 12:7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,
12:8 kai ouk isxusan oute topoj eureqh autwn eti en tw ouranw 12:8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.
12:9 kai eblhqh o drakwn o megaj o ofij o arxaioj o kaloumenoj diaboloj kai o satanaj o planwn thn oikoumenhn olhn eblhqh eij thn ghn kai oi aggeloi autou met autou eblhqhsan 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
Revelation 12:10 kai hkousa fwnhn megalhn legousan en tw ouranw arti egeneto h swthria kai h dunamij kai h basileia tou qeou hmwn kai h ecousia tou xristou autou oti kateblhqh o kathgoroj twn adelfwn hmwn o kathgorwn autwn enwpion tou qeou hmwn hmeraj kai nuktoj Revelation 12:10 And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.
12:11 kai autoi enikhsan auton dia to aima tou arniou kai dia ton logon thj marturiaj autwn kai ouk hgaphsan thn yuxhn autwn axri qanatou 12:11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death.
12:12 dia touto eufrainesqe oi ouranoi kai oi en autoij skhnountej ouai toij katoikousin thn ghn kai thn qalassan oti katebh o diaboloj proj umaj exwn qumon megan eidwj oti oligon kairon exei 12:12 Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.
12:13 kai ote eiden o drakwn oti eblhqh eij thn ghn ediwcen thn gunaika htij eteken ton arrena 12:13 And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child.
12:14 kai edoqhsan th gunaiki duo pterugej tou aetou tou megalou ina pethtai eij thn erhmon eij ton topon authj opou trefetai ekei kairon kai kairouj kai hmisu kairou apo proswpou tou ofewj 12:14 And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the serpent.
12:15 kai ebalen o ofij opisw thj gunaikoj ek tou stomatoj autou udwr wj potamon ina tauthn potamoforhton poihsh 12:15 And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood.
12:16 kai ebohqhsen h gh th gunaiki kai hnoicen h gh to stoma authj kai katepien ton potamon on ebalen o drakwn ek tou stomatoj autou 12:16 And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth.
12:17 kai wrgisqh o drakwn epi th gunaiki kai aphlqen poihsai polemon meta twn loipwn tou spermatoj authj twn thrountwn taj entolaj tou qeou kai exontwn thn marturian tou ihsou xristou 12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles