Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Romans 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Romans 1:1 pauloj douloj ihsou xristou klhtoj apostoloj afwrismenoj eij euaggelion qeou Romans 1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God,
1:2 o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafaij agiaij 1:2 (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,)
1:3 peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatoj dabid kata sarka 1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh;
1:4 tou orisqentoj uiou qeou en dunamei kata pneuma agiwsunhj ec anastasewj nekrwn ihsou xristou tou kuriou hmwn 1:4 And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead:
1:5 di ou elabomen xarin kai apostolhn eij upakohn pistewj en pasin toij eqnesin uper tou onomatoj autou 1:5 By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name:
1:6 en oij este kai umeij klhtoi ihsou xristou 1:6 Among whom are ye also the called of Jesus Christ:
1:7 pasin toij ousin en rwmh agaphtoij qeou klhtoij agioij xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou 1:7 To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.
1:8 prwton men euxaristw tw qew mou dia ihsou xristou uper pantwn umwn oti h pistij umwn kataggelletai en olw tw kosmw 1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.
1:9 martuj gar mou estin o qeoj w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou wj adialeiptwj mneian umwn poioumai 1:9 For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers;
Romans 1:10 pantote epi twn proseuxwn mou deomenoj eipwj hdh pote euodwqhsomai en tw qelhmati tou qeou elqein proj umaj Romans 1:10 Making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you.
1:11 epipoqw gar idein umaj ina ti metadw xarisma umin pneumatikon eij to sthrixqhnai umaj 1:11 For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;
1:12 touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia thj en allhloij pistewj umwn te kai emou 1:12 That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.
1:13 ou qelw de umaj agnoein adelfoi oti pollakij proeqemhn elqein proj umaj kai ekwluqhn axri tou deuro ina karpon tina sxw kai en umin kaqwj kai en toij loipoij eqnesin 1:13 Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, (but was let hitherto,) that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles.
1:14 ellhsin te kai barbaroij sofoij te kai anohtoij ofeilethj eimi 1:14 I am debtor both to the Greeks, and to the Barbarians; both to the wise, and to the unwise.
1:15 outwj to kat eme proqumon kai umin toij en rwmh euaggelisasqai 1:15 So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also.
1:16 ou gar epaisxunomai to euaggelion tou xristou dunamij gar qeou estin eij swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te prwton kai ellhni 1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.
1:17 dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistewj eij pistin kaqwj gegraptai o de dikaioj ek pistewj zhsetai 1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.
1:18 apokaluptetai gar orgh qeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn twn thn alhqeian en adikia katexontwn 1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness;
1:19 dioti to gnwston tou qeou faneron estin en autoij o gar qeoj autoij efanerwsen 1:19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them.
Romans 1:20 ta gar aorata autou apo ktisewj kosmou toij poihmasin nooumena kaqoratai h te aidioj autou dunamij kai qeiothj eij to einai autouj anapologhtouj Romans 1:20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:
1:21 dioti gnontej ton qeon oux wj qeon edocasan h euxaristhsan all emataiwqhsan en toij dialogismoij autwn kai eskotisqh h asunetoj autwn kardia 1:21 Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.
1:22 faskontej einai sofoi emwranqhsan 1:22 Professing themselves to be wise, they became fools,
1:23 kai hllacan thn docan tou afqartou qeou en omoiwmati eikonoj fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn 1:23 And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things.
1:24 dio kai paredwken autouj o qeoj en taij epiqumiaij twn kardiwn autwn eij akaqarsian tou atimazesqai ta swmata autwn en eautoij 1:24 Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves:
1:25 oitinej methllacan thn alhqeian tou qeou en tw yeudei kai esebasqhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta oj estin euloghtoj eij touj aiwnaj amhn 1:25 Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.
1:26 dia touto paredwken autouj o qeoj eij paqh atimiaj ai te gar qhleiai autwn methllacan thn fusikhn xrhsin eij thn para fusin 1:26 For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:
1:27 omoiwj te kai oi arsenej afentej thn fusikhn xrhsin thj qhleiaj ecekauqhsan en th orecei autwn eij allhlouj arsenej en arsesin thn asxhmosunhn katergazomenoi kai thn antimisqian hn edei thj planhj autwn en eautoij apolambanontej 1:27 And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error which was meet.
1:28 kai kaqwj ouk edokimasan ton qeon exein en epignwsei paredwken autouj o qeoj eij adokimon noun poiein ta mh kaqhkonta 1:28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;
1:29 peplhrwmenouj pash adikia porneia ponhria pleonecia kakia mestouj fqonou fonou eridoj dolou kakohqeiaj yiquristaj 1:29 Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers,
Romans 1:30 katalalouj qeostugeij ubristaj uperhfanouj alazonaj efeuretaj kakwn goneusin apeiqeij Romans 1:30 Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,
1:31 asunetouj asunqetouj astorgouj aspondouj anelehmonaj 1:31 Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful:
1:32 oitinej to dikaiwma tou qeou epignontej oti oi ta toiauta prassontej acioi qanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin toij prassousin 1:32 Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles