Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Romans 14

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 14

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Rom 14:1 ton de asqenounta th pistei proslambanesqe mh eij diakriseij dialogismwn Romans 14:1 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.
14:2 oj men pisteuei fagein panta o de asqenwn laxana esqiei 14:2 For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs.
14:3 o esqiwn ton mh esqionta mh ecouqeneitw kai o mh esqiwn ton esqionta mh krinetw o qeoj gar auton proselabeto 14:3 Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth: for God hath received him.
14:4 su tij ei o krinwn allotrion oikethn tw idiw kuriw sthkei h piptei staqhsetai de dunatoj gar estin o qeoj sthsai auton 14:4 Who art thou that judgest another man's servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand.
14:5 oj men krinei hmeran par hmeran oj de krinei pasan hmeran ekastoj en tw idiw noi plhroforeisqw 14:5 One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.
14:6 o fronwn thn hmeran kuriw fronei kai o mh fronwn thn hmeran kuriw ou fronei o esqiwn kuriw esqiei euxaristei gar tw qew kai o mh esqiwn kuriw ouk esqiei kai euxaristei tw qew 14:6 He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks.
14:7 oudeij gar hmwn eautw zh kai oudeij eautw apoqnhskei 14:7 For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.
14:8 ean te gar zwmen tw kuriw zwmen ean te apoqnhskwmen tw kuriw apoqnhskomen ean te oun zwmen ean te apoqnhskwmen tou kuriou esmen 14:8 For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's.
14:9 eij touto gar xristoj kai apeqanen kai anesth kai anezhsen ina kai nekrwn kai zwntwn kurieush 14:9 For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living.
Rom 14:10 su de ti krineij ton adelfon sou h kai su ti ecouqeneij ton adelfon sou pantej gar parasthsomeqa tw bhmati tou xristou Romans 14:10 But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.
14:11 gegraptai gar zw egw legei kurioj oti emoi kamyei pan gonu kai pasa glwssa ecomologhsetai tw qew 14:11 For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.
14:12 ara oun ekastoj hmwn peri eautou logon dwsei tw qew 14:12 So then every one of us shall give account of himself to God.
14:13 mhketi oun allhlouj krinwmen alla touto krinate mallon to mh tiqenai proskomma tw adelfw h skandalon 14:13 Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.
14:14 oida kai pepeismai en kuriw ihsou oti ouden koinon di eautou ei mh tw logizomenw ti koinon einai ekeinw koinon 14:14 I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean.
14:15 ei de dia brwma o adelfoj sou lupeitai ouketi kata agaphn peripateij mh tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou xristoj apeqanen 14:15 But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died.
14:16 mh blasfhmeisqw oun umwn to agaqon 14:16 Let not then your good be evil spoken of:
14:17 ou gar estin h basileia tou qeou brwsij kai posij alla dikaiosunh kai eirhnh kai xara en pneumati agiw 14:17 For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost.
14:18 o gar en toutoij douleuwn tw xristw euarestoj tw qew kai dokimoj toij anqrwpoij 14:18 For he that in these things serveth Christ is acceptable to God, and approved of men.
14:19 ara oun ta thj eirhnhj diwkwmen kai ta thj oikodomhj thj eij allhlouj 14:19 Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another.
Rom 14:20 mh eneken brwmatoj katalue to ergon tou qeou panta men kaqara alla kakon tw anqrwpw tw dia proskommatoj esqionti Romans 14:20 For meat destroy not the work of God. All things indeed are pure; but it is evil for that man who eateth with offence.
14:21 kalon to mh fagein krea mhde piein oinon mhde en w o adelfoj sou proskoptei h skandalizetai h asqenei 14:21 It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor any thing whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak.
14:22 su pistin exeij kata sauton exe enwpion tou qeou makarioj o mh krinwn eauton en w dokimazei 14:22 Hast thou faith? have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth.
14:23 o de diakrinomenoj ean fagh katakekritai oti ouk ek pistewj pan de o ouk ek pistewj amartia estin 14:23 And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles