Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Romans 11

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 11

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Rom 11:1 legw oun mh apwsato o qeoj ton laon autou mh genoito kai gar egw israhlithj eimi ek spermatoj abraam fulhj beniamin Romans 11:1 I say then, Hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
11:2 ouk apwsato o qeoj ton laon autou on proegnw h ouk oidate en hlia ti legei h grafh wj entugxanei tw qew kata tou israhl legwn 11:2 God hath not cast away his people which he foreknew. Wot ye not what the scripture saith of Elias? how he maketh intercession to God against Israel, saying,
11:3 kurie touj profhtaj sou apekteinan kai ta qusiasthria sou kateskayan kagw upeleifqhn monoj kai zhtousin thn yuxhn mou 11:3 Lord, they have killed thy prophets, and digged down thine altars; and I am left alone, and they seek my life.
11:4 alla ti legei autw o xrhmatismoj katelipon emautw eptakisxiliouj andraj oitinej ouk ekamyan gonu th baal 11:4 But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal.
11:5 outwj oun kai en tw nun kairw leimma kat ekloghn xaritoj gegonen 11:5 Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
11:6 ei de xariti ouketi ec ergwn epei h xarij ouketi ginetai xarij ei de ec ergwn ouketi estin xarij epei to ergon ouketi estin ergon 11:6 And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace: otherwise work is no more work.
11:7 ti oun o epizhtei israhl toutou ouk epetuxen h de eklogh epetuxen oi de loipoi epwrwqhsan 11:7 What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded
11:8 kaqwj gegraptai edwken autoij o qeoj pneuma katanucewj ofqalmouj tou mh blepein kai wta tou mh akouein ewj thj shmeron hmeraj 11:8 (According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear;) unto this day.
11:9 kai dabid legei genhqhtw h trapeza autwn eij pagida kai eij qhran kai eij skandalon kai eij antapodoma autoij 11:9 And David saith, Let their table be made a snare, and a trap, and a stumblingblock, and a recompence unto them:
Rom 11:10 skotisqhtwsan oi ofqalmoi autwn tou mh blepein kai ton nwton autwn diapantoj sugkamyon Romans 11:10 Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back alway.
11:11 legw oun mh eptaisan ina peswsin mh genoito alla tw autwn paraptwmati h swthria toij eqnesin eij to parazhlwsai autouj 11:11 I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy.
11:12 ei de to paraptwma autwn ploutoj kosmou kai to htthma autwn ploutoj eqnwn posw mallon to plhrwma autwn 11:12 Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles; how much more their fulness?
11:13 umin gar legw toij eqnesin ef oson men eimi egw eqnwn apostoloj thn diakonian mou docazw 11:13 For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office:
11:14 ei pwj parazhlwsw mou thn sarka kai swsw tinaj ec autwn 11:14 If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them.
11:15 ei gar h apobolh autwn katallagh kosmou tij h proslhyij ei mh zwh ek nekrwn 11:15 For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be, but life from the dead?
11:16 ei de h aparxh agia kai to furama kai ei h riza agia kai oi kladoi 11:16 For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.
11:17 ei de tinej twn kladwn eceklasqhsan su de agrielaioj wn enekentrisqhj en autoij kai sugkoinwnoj thj rizhj kai thj piothtoj thj elaiaj egenou 11:17 And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree;
11:18 mh katakauxw twn kladwn ei de katakauxasai ou su thn rizan bastazeij all h riza se 11:18 Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee.
11:19 ereij oun eceklasqhsan oi kladoi ina egw egkentrisqw 11:19 Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in.
Rom 11:20 kalwj th apistia eceklasqhsan su de th pistei esthkaj mh uyhlofronei alla fobou Romans 11:20 Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but fear:
11:21 ei gar o qeoj twn kata fusin kladwn ouk efeisato mhpwj oude sou feishtai 11:21 For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee.
11:22 ide oun xrhstothta kai apotomian qeou epi men touj pesontaj apotomian epi de se xrhstothta ean epimeinhj th xrhstothti epei kai su ekkophsh 11:22 Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off.
11:23 kai ekeinoi de ean mh epimeinwsin th apistia egkentrisqhsontai dunatoj gar estin o qeoj palin egkentrisai autouj 11:23 And they also, if they abide not still in unbelief, shall be graffed in: for God is able to graff them in again.
11:24 ei gar su ek thj kata fusin ecekophj agrielaiou kai para fusin enekentrisqhj eij kallielaion posw mallon outoi oi kata fusin egkentrisqhsontai th idia elaia 11:24 For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?
11:25 ou gar qelw umaj agnoein adelfoi to musthrion touto ina mh hte par eautoij fronimoi oti pwrwsij apo merouj tw israhl gegonen axrij ou to plhrwma twn eqnwn eiselqh 11:25 For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.
11:26 kai outwj paj israhl swqhsetai kaqwj gegraptai hcei ek siwn o ruomenoj kai apostreyei asebeiaj apo iakwb 11:26 And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob:
11:27 kai auth autoij h par emou diaqhkh otan afelwmai taj amartiaj autwn 11:27 For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins.
11:28 kata men to euaggelion exqroi di umaj kata de thn ekloghn agaphtoi dia touj pateraj 11:28 As concerning the gospel, they are enemies for your sakes: but as touching the election, they are beloved for the fathers' sakes.
11:29 ametamelhta gar ta xarismata kai h klhsij tou qeou 11:29 For the gifts and calling of God are without repentance.
Rom 11:30 wsper gar kai umeij pote hpeiqhsate tw qew nun de hlehqhte th toutwn apeiqeia Romans 11:30 For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief:
11:31 outwj kai outoi nun hpeiqhsan tw umeterw eleei ina kai autoi elehqwsin 11:31 Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy.
11:32 sunekleisen gar o qeoj touj pantaj eij apeiqeian ina touj pantaj elehsh 11:32 For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all.
11:33 w baqoj ploutou kai sofiaj kai gnwsewj qeou wj anecereunhta ta krimata autou kai anecixniastoi ai odoi autou 11:33 O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!
11:34 tij gar egnw noun kuriou h tij sumbouloj autou egeneto 11:34 For who hath known the mind of the Lord? or who hath been his counsellor?
11:35 h tij proedwken autw kai antapodoqhsetai autw 11:35 Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again?
11:36 oti ec autou kai di autou kai eij auton ta panta autw h doca eij touj aiwnaj amhn 11:36 For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles