Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Romans 16

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16

Romans Chapter 16

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Rom 16:1 sunisthmi de umin foibhn thn adelfhn hmwn ousan diakonon thj ekklhsiaj thj en kegxreaij Romans 16:1 I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:
16:2 ina authn prosdechsqe en kuriw aciwj twn agiwn kai parasthte auth en w an umwn xrhzh pragmati kai gar auth prostatij pollwn egenhqh kai autou emou 16:2 That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also.
16:3 aspasasqe priskillan kai akulan touj sunergouj mou en xristw ihsou 16:3 Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus:
16:4 oitinej uper thj yuxhj mou ton eautwn traxhlon upeqhkan oij ouk egw monoj euxaristw alla kai pasai ai ekklhsiai twn eqnwn 16:4 Who have for my life laid down their own necks: unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles.
16:5 kai thn kat oikon autwn ekklhsian aspasasqe epaineton ton agaphton mou oj estin aparxh thj axaiaj eij xriston 16:5 Likewise greet the church that is in their house. Salute my wellbeloved Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ.
16:6 aspasasqe mariam htij polla ekopiasen eij hmaj 16:6 Greet Mary, who bestowed much labour on us.
16:7 aspasasqe andronikon kai iounian touj suggeneij mou kai sunaixmalwtouj mou oitinej eisin epishmoi en toij apostoloij oi kai pro emou gegonasin en xristw 16:7 Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.
16:8 aspasasqe amplian ton agaphton mou en kuriw 16:8 Greet Amplias my beloved in the Lord.
16:9 aspasasqe ourbanon ton sunergon hmwn en xristw kai staxun ton agaphton mou 16:9 Salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys my beloved.
Rom 16:10 aspasasqe apellhn ton dokimon en xristw aspasasqe touj ek twn aristoboulou Romans 16:10 Salute Apelles approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household.
16:11 aspasasqe hrodiwna ton suggenh mou aspasasqe touj ek twn narkissou touj ontaj en kuriw 16:11 Salute Herodion my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord.
16:12 aspasasqe trufainan kai trufwsan taj kopiwsaj en kuriw aspasasqe persida thn agaphthn htij polla ekopiasen en kuriw 16:12 Salute Tryphena and Tryphosa, who labour in the Lord. Salute the beloved Persis, which laboured much in the Lord.
16:13 aspasasqe roufon ton eklekton en kuriw kai thn mhtera autou kai emou 16:13 Salute Rufus chosen in the Lord, and his mother and mine.
16:14 aspasasqe asugkriton flegonta erman patroban ermhn kai touj sun autoij adelfouj 16:14 Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them.
16:15 aspasasqe filologon kai ioulian nhrea kai thn adelfhn autou kai olumpan kai touj sun autoij pantaj agiouj 16:15 Salute Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them.
16:16 aspasasqe allhlouj en filhmati agiw aspazontai umaj ai ekklhsiai tou xristou 16:16 Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you.
16:17 parakalw de umaj adelfoi skopein touj taj dixostasiaj kai ta skandala para thn didaxhn hn umeij emaqete poiountaj kai ekklinate ap autwn 16:17 Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
16:18 oi gar toioutoi tw kuriw hmwn ihsou xristw ou douleuousin alla th eautwn koilia kai dia thj xrhstologiaj kai eulogiaj ecapatwsin taj kardiaj twn akakwn 16:18 For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.
16:19 h gar umwn upakoh eij pantaj afiketo xairw oun to ef umin qelw de umaj sofouj men einai eij to agaqon akeraiouj de eij to kakon 16:19 For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.
Rom 16:20 o de qeoj thj eirhnhj suntriyei ton satanan upo touj podaj umwn en taxei h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meq umwn amhn Romans 16:20 And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
16:21 aspazontai umaj timoqeoj o sunergoj mou kai loukioj kai iaswn kai swsipatroj oi suggeneij mou 16:21 Timotheus my workfellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.
16:22 aspazomai umaj egw tertioj o grayaj thn epistolhn en kuriw 16:22 I Tertius, who wrote this epistle, salute you in the Lord.
16:23 aspazetai umaj gaioj o cenoj mou kai thj ekklhsiaj olhj aspazetai umaj erastoj o oikonomoj thj polewj kai kouartoj o adelfoj 16:23 Gaius mine host, and of the whole church, saluteth you. Erastus the chamberlain of the city saluteth you, and Quartus a brother.
16:24 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meta pantwn umwn amhn 16:24 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
16:25 tw de dunamenw umaj sthricai kata to euaggelion mou kai to khrugma ihsou xristou kata apokaluyin musthriou xronoij aiwnioij sesighmenou 16:25 Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began,
16:26 fanerwqentoj de nun dia te grafwn profhtikwn kat epitaghn tou aiwniou qeou eij upakohn pistewj eij panta ta eqnh gnwrisqentoj 16:26 But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith:
16:27 monw sofw qew dia ihsou xristou h doca eij touj aiwnaj amhn 16:27 To God only wise, be glory through Jesus Christ for ever. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles