Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Romans 7

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 7

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Rom 7:1 h agnoeite adelfoi ginwskousin gar nomon lalw oti o nomoj kurieuei tou anqrwpou ef oson xronon zh Romans 7:1 Know ye not, brethren, (for I speak to them that know the law,) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth?
7:2 h gar upandroj gunh tw zwnti andri dedetai nomw ean de apoqanh o anhr kathrghtai apo tou nomou tou androj 7:2 For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband.
7:3 ara oun zwntoj tou androj moixalij xrhmatisei ean genhtai andri eterw ean de apoqanh o anhr eleuqera estin apo tou nomou tou mh einai authn moixalida genomenhn andri eterw 7:3 So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man.
7:4 wste adelfoi mou kai umeij eqanatwqhte tw nomw dia tou swmatoj tou xristou eij to genesqai umaj eterw tw ek nekrwn egerqenti ina karpoforhswmen tw qew 7:4 Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ; that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.
7:5 ote gar hmen en th sarki ta paqhmata twn amartiwn ta dia tou nomou enhrgeito en toij melesin hmwn eij to karpoforhsai tw qanatw 7:5 For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death.
7:6 nuni de kathrghqhmen apo tou nomou apoqanontoj en w kateixomeqa wste douleuein hmaj en kainothti pneumatoj kai ou palaiothti grammatoj 7:6 But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held; that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter.
7:7 ti oun eroumen o nomoj amartia mh genoito alla thn amartian ouk egnwn ei mh dia nomou thn te gar epiqumian ouk hdein ei mh o nomoj elegen ouk epiqumhseij 7:7 What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet.
7:8 aformhn de labousa h amartia dia thj entolhj kateirgasato en emoi pasan epiqumian xwrij gar nomou amartia nekra 7:8 But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin was dead.
7:9 egw de ezwn xwrij nomou pote elqoushj de thj entolhj h amartia anezhsen egw de apeqanon 7:9 For I was alive without the law once: but when the commandment came, sin revived, and I died.
Rom 7:10 kai eureqh moi h entolh h eij zwhn auth eij qanaton Romans 7:10 And the commandment, which was ordained to life, I found to be unto death.
7:11 h gar amartia aformhn labousa dia thj entolhj echpathsen me kai di authj apekteinen 7:11 For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.
7:12 wste o men nomoj agioj kai h entolh agia kai dikaia kai agaqh 7:12 Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good.
7:13 to oun agaqon emoi gegonen qanatoj mh genoito alla h amartia ina fanh amartia dia tou agaqou moi katergazomenh qanaton ina genhtai kaq uperbolhn amartwloj h amartia dia thj entolhj 7:13 Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by the commandment might become exceeding sinful.
7:14 oidamen gar oti o nomoj pneumatikoj estin egw de sarkikoj eimi pepramenoj upo thn amartian 7:14 For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin.
7:15 o gar katergazomai ou ginwskw ou gar o qelw touto prassw all o misw touto poiw 7:15 For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I.
7:16 ei de o ou qelw touto poiw sumfhmi tw nomw oti kaloj 7:16 If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good.
7:17 nuni de ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia 7:17 Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.
7:18 oida gar oti ouk oikei en emoi tout estin en th sarki mou agaqon to gar qelein parakeitai moi to de katergazesqai to kalon oux euriskw 7:18 For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but how to perform that which is good I find not.
7:19 ou gar o qelw poiw agaqon all o ou qelw kakon touto prassw 7:19 For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.
Rom 7:20 ei de o ou qelw egw touto poiw ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia Romans 7:20 Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.
7:21 euriskw ara ton nomon tw qelonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai 7:21 I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me.
7:22 sunhdomai gar tw nomw tou qeou kata ton esw anqrwpon 7:22 For I delight in the law of God after the inward man:
7:23 blepw de eteron nomon en toij melesin mou antistrateuomenon tw nomw tou nooj mou kai aixmalwtizonta me tw nomw thj amartiaj tw onti en toij melesin mou 7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.
7:24 talaipwroj egw anqrwpoj tij me rusetai ek tou swmatoj tou qanatou toutou 7:24 O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death?
7:25 euxaristw tw qew dia ihsou xristou tou kuriou hmwn ara oun autoj egw tw men noi douleuw nomw qeou th de sarki nomw amartiaj 7:25 I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles