Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Romans 3

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 3

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Rom 3:1 ti oun to perisson tou ioudaiou h tij h wfeleia thj peritomhj Romans 3:1 What advantage then hath the Jew? or what profit is there of circumcision?
3:2 polu kata panta tropon prwton men gar oti episteuqhsan ta logia tou qeou 3:2 Much every way: chiefly, because that unto them were committed the oracles of God.
3:3 ti gar ei hpisthsan tinej mh h apistia autwn thn pistin tou qeou katarghsei 3:3 For what if some did not believe? shall their unbelief make the faith of God without effect?
3:4 mh genoito ginesqw de o qeoj alhqhj paj de anqrwpoj yeusthj kaqwj gegraptai opwj an dikaiwqhj en toij logoij sou kai nikhshj en tw krinesqai se 3:4 God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged.
3:5 ei de h adikia hmwn qeou dikaiosunhn sunisthsin ti eroumen mh adikoj o qeoj o epiferwn thn orghn kata anqrwpon legw 3:5 But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man)
3:6 mh genoito epei pwj krinei o qeoj ton kosmon 3:6 God forbid: for then how shall God judge the world?
3:7 ei gar h alhqeia tou qeou en tw emw yeusmati eperisseusen eij thn docan autou ti eti kagw wj amartwloj krinomai 3:7 For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?
3:8 kai mh kaqwj blasfhmoumeqa kai kaqwj fasin tinej hmaj legein oti poihswmen ta kaka ina elqh ta agaqa wn to krima endikon estin 3:8 And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just.
3:9 ti oun proexomeqa ou pantwj prohtiasameqa gar ioudaiouj te kai ellhnaj pantaj uf amartian einai 3:9 What then? are we better than they ? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin;
Rom 3:10 kaqwj gegraptai oti ouk estin dikaioj oude eij Romans 3:10 As it is written, There is none righteous, no, not one:
3:11 ouk estin o suniwn ouk estin o ekzhtwn ton qeon 3:11 There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.
3:12 pantej eceklinan ama hxreiwqhsan ouk estin poiwn xrhstothta ouk estin ewj enoj 3:12 They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one.
3:13 tafoj anewgmenoj o larugc autwn taij glwssaij autwn edoliousan ioj aspidwn upo ta xeilh autwn 3:13 Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips:
3:14 wn to stoma araj kai pikriaj gemei 3:14 Whose mouth is full of cursing and bitterness:
3:15 oceij oi podej autwn ekxeai aima 3:15 Their feet are swift to shed blood:
3:16 suntrimma kai talaipwria en taij odoij autwn 3:16 Destruction and misery are in their ways:
3:17 kai odon eirhnhj ouk egnwsan 3:17 And the way of peace have they not known:
3:18 ouk estin foboj qeou apenanti twn ofqalmwn autwn 3:18 There is no fear of God before their eyes.
3:19 oidamen de oti osa o nomoj legei toij en tw nomw lalei ina pan stoma fragh kai upodikoj genhtai paj o kosmoj tw qew 3:19 Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God.
Rom 3:20 dioti ec ergwn nomou ou dikaiwqhsetai pasa sarc enwpion autou dia gar nomou epignwsij amartiaj Romans 3:20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.
3:21 nuni de xwrij nomou dikaiosunh qeou pefanerwtai marturoumenh upo tou nomou kai twn profhtwn 3:21 But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets;
3:22 dikaiosunh de qeou dia pistewj ihsou xristou eij pantaj kai epi pantaj touj pisteuontaj ou gar estin diastolh 3:22 Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference:
3:23 pantej gar hmarton kai usterountai thj dochj tou qeou 3:23 For all have sinned, and come short of the glory of God;
3:24 dikaioumenoi dwrean th autou xariti dia thj apolutrwsewj thj en xristw ihsou 3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus:
3:25 on proeqeto o qeoj ilasthrion dia thj pistewj en tw autou aimati eij endeicin thj dikaiosunhj autou dia thn paresin twn progegonotwn amarthmatwn 3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God;
3:26 en th anoxh tou qeou proj endeicin thj dikaiosunhj autou en tw nun kairw eij to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pistewj ihsou 3:26 To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.
3:27 pou oun h kauxhsij ecekleisqh dia poiou nomou twn ergwn ouxi alla dia nomou pistewj 3:27 Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith.
3:28 logizomeqa oun pistei dikaiousqai anqrwpon xwrij ergwn nomou 3:28 Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.
3:29 h ioudaiwn o qeoj monon ouxi de kai eqnwn nai kai eqnwn 3:29 Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also:
Rom 3:30 epeiper eij o qeoj oj dikaiwsei peritomhn ek pistewj kai akrobustian dia thj pistewj Romans 3:30 Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith.
3:31 nomon oun katargoumen dia thj pistewj mh genoito alla nomon istwmen 3:31 Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles