Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Romans 9

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 9

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Rom 9:1 alhqeian legw en xristw ou yeudomai summarturoushj moi thj suneidhsewj mou en pneumati agiw Romans 9:1 I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost,
9:2 oti luph moi estin megalh kai adialeiptoj odunh th kardia mou 9:2 That I have great heaviness and continual sorrow in my heart.
9:3 huxomhn gar autoj egw anaqema einai apo tou xristou uper twn adelfwn mou twn suggenwn mou kata sarka 9:3 For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh:
9:4 oitinej eisin israhlitai wn h uioqesia kai h doca kai ai diaqhkai kai h nomoqesia kai h latreia kai ai epaggeliai 9:4 Who are Israelites; to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises;
9:5 wn oi paterej kai ec wn o xristoj to kata sarka o wn epi pantwn qeoj euloghtoj eij touj aiwnaj amhn 9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen.
9:6 oux oion de oti ekpeptwken o logoj tou qeou ou gar pantej oi ec israhl outoi israhl 9:6 Not as though the word of God hath taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel:
9:7 oud oti eisin sperma abraam pantej tekna all en isaak klhqhsetai soi sperma 9:7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be called.
9:8 tout estin ou ta tekna thj sarkoj tauta tekna tou qeou alla ta tekna thj epaggeliaj logizetai eij sperma 9:8 That is, They which are the children of the flesh, these are not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed.
9:9 epaggeliaj gar o logoj outoj kata ton kairon touton eleusomai kai estai th sarra uioj 9:9 For this is the word of promise, At this time will I come, and Sara shall have a son.
Rom 9:10 ou monon de alla kai rebekka ec enoj koithn exousa isaak tou patroj hmwn Romans 9:10 And not only this; but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac;
9:11 mhpw gar gennhqentwn mhde pracantwn ti agaqon h kakon ina h kat ekloghn tou qeou proqesij menh ouk ec ergwn all ek tou kalountoj 9:11 (For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth;)
9:12 errhqh auth oti o meizwn douleusei tw elassoni 9:12 It was said unto her, The elder shall serve the younger.
9:13 kaqwj gegraptai ton iakwb hgaphsa ton de hsau emishsa 9:13 As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated.
9:14 ti oun eroumen mh adikia para tw qew mh genoito 9:14 What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid.
9:15 tw gar mwsh legei elehsw on an elew kai oikteirhsw on an oikteirw 9:15 For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.
9:16 ara oun ou tou qelontoj oude tou trexontoj alla tou eleountoj qeou 9:16 So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy.
9:17 legei gar h grafh tw faraw oti eij auto touto echgeira se opwj endeicwmai en soi thn dunamin mou kai opwj diaggelh to onoma mou en pash th gh 9:17 For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that i might shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth.
9:18 ara oun on qelei eleei on de qelei sklhrunei 9:18 Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth.
9:19 ereij oun moi ti eti memfetai tw gar boulhmati autou tij anqesthken 9:19 Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find fault? For who hath resisted his will?
Rom 9:20 menounge w anqrwpe su tij ei o antapokrinomenoj tw qew mh erei to plasma tw plasanti ti me epoihsaj outwj Romans 9:20 Nay but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus?
9:21 h ouk exei ecousian o kerameuj tou phlou ek tou autou furamatoj poihsai o men eij timhn skeuoj o de eij atimian 9:21 Hath not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel unto honour, and another unto dishonour?
9:22 ei de qelwn o qeoj endeicasqai thn orghn kai gnwrisai to dunaton autou hnegken en pollh makroqumia skeuh orghj kathrtismena eij apwleian 9:22 What if God, willing to shew his wrath, and to make his power known, endured with much longsuffering the vessels of wrath fitted to destruction:
9:23 kai ina gnwrish ton plouton thj dochj autou epi skeuh eleouj a prohtoimasen eij docan 9:23 And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory,
9:24 ouj kai ekalesen hmaj ou monon ec ioudaiwn alla kai ec eqnwn 9:24 Even us, whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles?
9:25 wj kai en tw wshe legei kalesw ton ou laon mou laon mou kai thn ouk hgaphmenhn hgaphmenhn 9:25 As he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people; and her beloved, which was not beloved.
9:26 kai estai en tw topw ou errhqh autoij ou laoj mou umeij ekei klhqhsontai uioi qeou zwntoj 9:26 And it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people; there shall they be called the children of the living God.
9:27 hsaiaj de krazei uper tou israhl ean h o ariqmoj twn uiwn israhl wj h ammoj thj qalasshj to kataleimma swqhsetai 9:27 Esaias also crieth concerning Israel, Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved:
9:28 logon gar suntelwn kai suntemnwn en dikaiosunh oti logon suntetmhmenon poihsei kurioj epi thj ghj 9:28 For he will finish the work, and cut it short in righteousness: because a short work will the Lord make upon the earth.
9:29 kai kaqwj proeirhken hsaiaj ei mh kurioj sabawq egkatelipen hmin sperma wj sodoma an egenhqhmen kai wj gomorra an wmoiwqhmen 9:29 And as Esaias said before, Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and been made like unto Gomorrha.
Rom 9:30 ti oun eroumen oti eqnh ta mh diwkonta dikaiosunhn katelaben dikaiosunhn dikaiosunhn de thn ek pistewj Romans 9:30 What shall we say then? That the Gentiles, which followed not after righteousness, have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith.
9:31 israhl de diwkwn nomon dikaiosunhj eij nomon dikaiosunhj ouk efqasen 9:31 But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness.
9:32 dia ti oti ouk ek pistewj all wj ec ergwn nomou prosekoyan gar tw liqw tou proskommatoj 9:32 Wherefore? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. For they stumbled at that stumblingstone;
9:33 kaqwj gegraptai idou tiqhmi en siwn liqon proskommatoj kai petran skandalou kai paj o pisteuwn ep autw ou kataisxunqhsetai 9:33 As it is written, Behold, I lay in Sion a stumblingstone and rock of offence: and whosoever believeth on him shall not be ashamed.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles