Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Romans 13

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 13

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Rom 13:1 pasa yuxh ecousiaij uperexousaij upotassesqw ou gar estin ecousia ei mh apo qeou ai de ousai ecousiai upo tou qeou tetagmenai eisin Romans 13:1 Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.
13:2 wste o antitassomenoj th ecousia th tou qeou diatagh anqesthken oi de anqesthkotej eautoij krima lhyontai 13:2 Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.
13:3 oi gar arxontej ouk eisin foboj twn agaqwn ergwn alla twn kakwn qeleij de mh fobeisqai thn ecousian to agaqon poiei kai eceij epainon ec authj 13:3 For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:
13:4 qeou gar diakonoj estin soi eij to agaqon ean de to kakon poihj fobou ou gar eikh thn maxairan forei qeou gar diakonoj estin ekdikoj eij orghn tw to kakon prassonti 13:4 For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil.
13:5 dio anagkh upotassesqai ou monon dia thn orghn alla kai dia thn suneidhsin 13:5 Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake.
13:6 dia touto gar kai forouj teleite leitourgoi gar qeou eisin eij auto touto proskarterountej 13:6 For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.
13:7 apodote oun pasin taj ofeilaj tw ton foron ton foron tw to teloj to teloj tw ton fobon ton fobon tw thn timhn thn timhn 13:7 Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
13:8 mhdeni mhden ofeilete ei mh to agapan allhlouj o gar agapwn ton eteron nomon peplhrwken 13:8 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.
13:9 to gar ou moixeuseij ou foneuseij ou kleyeij ou yeudomarturhseij ouk epiqumhseij kai ei tij etera entolh en toutw tw logw anakefalaioutai en tw agaphseij ton plhsion sou wj eauton 13:9 For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Rom 13:10 h agaph tw plhsion kakon ouk ergazetai plhrwma oun nomou h agaph Romans 13:10 Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.
13:11 kai touto eidotej ton kairon oti wra hmaj hdh ec upnou egerqhnai nun gar egguteron hmwn h swthria h ote episteusamen 13:11 And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.
13:12 h nuc proekoyen h de hmera hggiken apoqwmeqa oun ta erga tou skotouj kai enduswmeqa ta opla tou fwtoj 13:12 The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.
13:13 wj en hmera eusxhmonwj peripathswmen mh kwmoij kai meqaij mh koitaij kai aselgeiaij mh eridi kai zhlw 13:13 Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying.
13:14 all endusasqe ton kurion ihsoun xriston kai thj sarkoj pronoian mh poieisqe eij epiqumiaj 13:14 But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles