Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Romans 15

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 15

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Rom 15:1 ofeilomen de hmeij oi dunatoi ta asqenhmata twn adunatwn bastazein kai mh eautoij areskein Romans 15:1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.
15:2 ekastoj gar hmwn tw plhsion aresketw eij to agaqon proj oikodomhn 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification.
15:3 kai gar o xristoj oux eautw hresen alla kaqwj gegraptai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepeson ep eme 15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me.
15:4 osa gar proegrafh eij thn hmeteran didaskalian proegrafh ina dia thj upomonhj kai thj paraklhsewj twn grafwn thn elpida exwmen 15:4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.
15:5 o de qeoj thj upomonhj kai thj paraklhsewj dwh umin to auto fronein en allhloij kata xriston ihsoun 15:5 Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus:
15:6 ina omoqumadon en eni stomati docazhte ton qeon kai patera tou kuriou hmwn ihsou xristou 15:6 That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ.
15:7 dio proslambanesqe allhlouj kaqwj kai o xristoj proselabeto hmaj eij docan qeou 15:7 Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.
15:8 legw de ihsoun xriston diakonon gegenhsqai peritomhj uper alhqeiaj qeou eij to bebaiwsai taj epaggeliaj twn paterwn 15:8 Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers:
15:9 ta de eqnh uper eleouj docasai ton qeon kaqwj gegraptai dia touto ecomologhsomai soi en eqnesin kai tw onomati sou yalw 15:9 And that the Gentiles might glorify God for his mercy; as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy name.
Rom 15:10 kai palin legei eufranqhte eqnh meta tou laou autou Romans 15:10 And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his people.
15:11 kai palin aineite ton kurion panta ta eqnh kai epainesate auton pantej oi laoi 15:11 And again, Praise the Lord, all ye Gentiles; and laud him, all ye people.
15:12 kai palin hsaiaj legei estai h riza tou iessai kai o anistamenoj arxein eqnwn ep autw eqnh elpiousin 15:12 And again, Esaias saith, There shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles; in him shall the Gentiles trust.
15:13 o de qeoj thj elpidoj plhrwsai umaj pashj xaraj kai eirhnhj en tw pisteuein eij to perisseuein umaj en th elpidi en dunamei pneumatoj agiou 15:13 Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.
15:14 pepeismai de adelfoi mou kai autoj egw peri umwn oti kai autoi mestoi este agaqwsunhj peplhrwmenoi pashj gnwsewj dunamenoi kai allhlouj nouqetein 15:14 And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.
15:15 tolmhroteron de egraya umin adelfoi apo merouj wj epanamimnhskwn umaj dia thn xarin thn doqeisan moi upo tou qeou 15:15 Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind, because of the grace that is given to me of God,
15:16 eij to einai me leitourgon ihsou xristou eij ta eqnh ierourgounta to euaggelion tou qeou ina genhtai h prosfora twn eqnwn euprosdektoj hgiasmenh en pneumati agiw 15:16 That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost.
15:17 exw oun kauxhsin en xristw ihsou ta proj qeon 15:17 I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God.
15:18 ou gar tolmhsw lalein ti wn ou kateirgasato xristoj di emou eij upakohn eqnwn logw kai ergw 15:18 For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, by word and deed,
15:19 en dunamei shmeiwn kai teratwn en dunamei pneumatoj qeou wste me apo ierousalhm kai kuklw mexri tou illurikou peplhrwkenai to euaggelion tou xristou 15:19 Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.
Rom 15:20 outwj de filotimoumenon euaggelizesqai oux opou wnomasqh xristoj ina mh ep allotrion qemelion oikodomw Romans 15:20 Yea, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation:
15:21 alla kaqwj gegraptai oij ouk anhggelh peri autou oyontai kai oi ouk akhkoasin sunhsousin 15:21 But as it is written, To whom he was not spoken of, they shall see: and they that have not heard shall understand.
15:22 dio kai enekoptomhn ta polla tou elqein proj umaj 15:22 For which cause also I have been much hindered from coming to you.
15:23 nuni de mhketi topon exwn en toij klimasin toutoij epipoqian de exwn tou elqein proj umaj apo pollwn etwn 15:23 But now having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you;
15:24 wj ean poreuwmai eij thn spanian eleusomai proj umaj elpizw gar diaporeuomenoj qeasasqai umaj kai uf umwn propemfqhnai ekei ean umwn prwton apo merouj emplhsqw 15:24 Whensoever I take my journey into Spain, I will come to you: for I trust to see you in my journey, and to be brought on my way thitherward by you, if first I be somewhat filled with your company.
15:25 nuni de poreuomai eij ierousalhm diakonwn toij agioij 15:25 But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints.
15:26 eudokhsan gar makedonia kai axaia koinwnian tina poihsasqai eij touj ptwxouj twn agiwn twn en ierousalhm 15:26 For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem.
15:27 eudokhsan gar kai ofeiletai autwn eisin ei gar toij pneumatikoij autwn ekoinwnhsan ta eqnh ofeilousin kai en toij sarkikoij leitourghsai autoij 15:27 It hath pleased them verily; and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things.
15:28 touto oun epitelesaj kai sfragisamenoj autoij ton karpon touton apeleusomai di umwn eij thn spanian 15:28 When therefore I have performed this, and have sealed to them this fruit, I will come by you into Spain.
15:29 oida de oti erxomenoj proj umaj en plhrwmati eulogiaj tou euaggeliou tou xristou eleusomai 15:29 And I am sure that, when I come unto you, I shall come in the fulness of the blessing of the gospel of Christ.
Rom 15:30 parakalw de umaj adelfoi dia tou kuriou hmwn ihsou xristou kai dia thj agaphj tou pneumatoj sunagwnisasqai moi en taij proseuxaij uper emou proj ton qeon Romans 15:30 Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me;
15:31 ina rusqw apo twn apeiqountwn en th ioudaia kai ina h diakonia mou h eij ierousalhm euprosdektoj genhtai toij agioij 15:31 That I may be delivered from them that do not believe in Judaea; and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints;
15:32 ina en xara elqw proj umaj dia qelhmatoj qeou kai sunanapauswmai umin 15:32 That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.
15:33 o de qeoj thj eirhnhj meta pantwn umwn amhn 15:33 Now the God of peace be with you all. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles