Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Romans 2

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 2

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Rom 2:1 dio anapologhtoj ei w anqrwpe paj o krinwn en w gar krineij ton eteron seauton katakrineij ta gar auta prasseij o krinwn Romans 2:1 Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
2:2 oidamen de oti to krima tou qeou estin kata alhqeian epi touj ta toiauta prassontaj 2:2 But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
2:3 logizh de touto w anqrwpe o krinwn touj ta toiauta prassontaj kai poiwn auta oti su ekfeuch to krima tou qeou 2:3 And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?
2:4 h tou ploutou thj xrhstothtoj autou kai thj anoxhj kai thj makroqumiaj katafroneij agnown oti to xrhston tou qeou eij metanoian se agei 2:4 Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?
2:5 kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizeij seautw orghn en hmera orghj kai apokaluyewj dikaiokrisiaj tou qeou 2:5 But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;
2:6 oj apodwsei ekastw kata ta erga autou 2:6 Who will render to every man according to his deeds:
2:7 toij men kaq upomonhn ergou agaqou docan kai timhn kai afqarsian zhtousin zwhn aiwnion 2:7 To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:
2:8 toij de ec eriqeiaj kai apeiqousin men th alhqeia peiqomenoij de th adikia qumoj kai orgh 2:8 But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,
2:9 qliyij kai stenoxwria epi pasan yuxhn anqrwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ellhnoj 2:9 Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;
Rom 2:10 doca de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to agaqon ioudaiw te prwton kai ellhni Romans 2:10 But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:
2:11 ou gar estin proswpolhyia para tw qew 2:11 For there is no respect of persons with God.
2:12 osoi gar anomwj hmarton anomwj kai apolountai kai osoi en nomw hmarton dia nomou kriqhsontai 2:12 For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
2:13 ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi para tw qew all oi poihtai tou nomou dikaiwqhsontai 2:13 (For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.
2:14 otan gar eqnh ta mh nomon exonta fusei ta tou nomou poih outoi nomon mh exontej eautoij eisin nomoj 2:14 For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:
2:15 oitinej endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en taij kardiaij autwn summarturoushj autwn thj suneidhsewj kai metacu allhlwn twn logismwn kathgorountwn h kai apologoumenwn 2:15 Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)
2:16 en hmera ote krinei o qeoj ta krupta twn anqrwpwn kata to euaggelion mou dia ihsou xristou 2:16 In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.
2:17 ide su ioudaioj eponomazh kai epanapauh tw nomw kai kauxasai en qew 2:17 Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,
2:18 kai ginwskeij to qelhma kai dokimazeij ta diaferonta kathxoumenoj ek tou nomou 2:18 And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law;
2:19 pepoiqaj te seauton odhgon einai tuflwn fwj twn en skotei 2:19 And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness,
Rom 2:20 paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn exonta thn morfwsin thj gnwsewj kai thj alhqeiaj en tw nomw Romans 2:20 An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.
2:21 o oun didaskwn eteron seauton ou didaskeij o khrusswn mh kleptein klepteij 2:21 Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?
2:22 o legwn mh moixeuein moixeueij o bdelussomenoj ta eidwla ierosuleij 2:22 Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
2:23 oj en nomw kauxasai dia thj parabasewj tou nomou ton qeon atimazeij 2:23 Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God?
2:24 to gar onoma tou qeou di umaj blasfhmeitai en toij eqnesin kaqwj gegraptai 2:24 For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
2:25 peritomh men gar wfelei ean nomon prasshj ean de parabathj nomou hj h peritomh sou akrobustia gegonen 2:25 For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.
2:26 ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulassh ouxi h akrobustia autou eij peritomhn logisqhsetai 2:26 Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?
2:27 kai krinei h ek fusewj akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatoj kai peritomhj parabathn nomou 2:27 And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?
2:28 ou gar o en tw fanerw ioudaioj estin oude h en tw fanerw en sarki peritomh 2:28 For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:
2:29 all o en tw kruptw ioudaioj kai peritomh kardiaj en pneumati ou grammati ou o epainoj ouk ec anqrwpwn all ek tou qeou 2:29 But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles