Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Acts 22

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28

ACTS CHAPTER 22

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 22:1 Viri fratres, et patres, audite quam ad vos nunc reddo rationem. Acts 22:1 andrej adelfoi kai paterej akousate mou thj proj umaj nun apologiaj Acts 22:1 Men, brethren, and fathers, hear ye my defence which I make now unto you.
22:2 Cum audissent autem quia hebræa lingua loqueretur ad illos, magis præstiterunt silentium. 22:2 akousantej de oti th ebraidi dialektw prosefwnei autoij mallon paresxon hsuxian kai fhsin 22:2 (And when they heard that he spake in the Hebrew tongue to them, they kept the more silence: and he saith,)
22:3 Et dicit: Ego sum vir Judæus, natus in Tarso Ciliciæ, nutritus autem in ista civitate, secus pedes Gamaliel eruditus juxta veritatem paternæ legis, æmulator legis, sicut et vos omnes estis hodie: 22:3 egw men eimi anhr ioudaioj gegennhmenoj en tarsw thj kilikiaj anateqrammenoj de en th polei tauth para touj podaj gamalihl pepaideumenoj kata akribeian tou patrwou nomou zhlwthj uparxwn tou qeou kaqwj pantej umeij este shmeron 22:3 I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day.
22:4 qui hanc viam persecutus sum usque ad mortem, alligans et tradens in custodias viros ac mulieres, 22:4 oj tauthn thn odon ediwca axri qanatou desmeuwn kai paradidouj eij fulakaj andraj te kai gunaikaj 22:4 And I persecuted this way unto the death, binding and delivering into prisons both men and women.
22:5 sicut princeps sacerdotum mihi testimonium reddit, et omnes majores natu: a quibus et epistolas accipiens, ad fratres Damascum pergebam, ut adducerem inde vinctos in Jerusalem ut punirentur. 22:5 wj kai o arxiereuj marturei moi kai pan to presbuterion par wn kai epistolaj decamenoj proj touj adelfouj eij damaskon eporeuomhn acwn kai touj ekeise ontaj dedemenouj eij ierousalhm ina timwrhqwsin 22:5 As also the high priest doth bear me witness, and all the estate of the elders: from whom also I received letters unto the brethren, and went to Damascus, to bring them which were there bound unto Jerusalem, for to be punished.
22:6 Factum est autem, eunte me, et appropinquante Damasco media die, subito de cælo circumfulsit me lux copiosa: 22:6 egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti th damaskw peri meshmbrian ecaifnhj ek tou ouranou periastrayai fwj ikanon peri eme 22:6 And it came to pass, that, as I made my journey, and was come nigh unto Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me.
22:7 et decidens in terram, audivi vocem dicentem mihi: Saule, Saule, quid me persequeris? 22:7 epeson te eij to edafoj kai hkousa fwnhj legoushj moi saoul saoul ti me diwkeij 22:7 And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me?
22:8 Ego autem respondi: Quis es, domine? Dixitque ad me: Ego sum Jesus Nazarenus, quem tu persequeris. 22:8 egw de apekriqhn tij ei kurie eipen te proj me egw eimi ihsouj o nazwraioj on su diwkeij 22:8 And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest.
22:9 Et qui mecum erant, lumen quidem viderunt, vocem autem non audierunt ejus qui loquebatur mecum. 22:9 oi de sun emoi ontej to men fwj eqeasanto kai emfoboi egenonto thn de fwnhn ouk hkousan tou lalountoj moi 22:9 And they that were with me saw indeed the light, and were afraid; but they heard not the voice of him that spake to me.
Acts 22:10 Et dixi: Quid faciam, domine? Dominus autem dixit ad me: Surgens vade Damascum: et ibi tibi dicetur de omnibus quæ te oporteat facere. Acts 22:10eipon de ti poihsw kurie o de kurioj eipen proj me anastaj poreuou eij damaskon kakei soi lalhqhsetai peri pantwn wn tetaktai soi poihsai Acts 22:10 And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said unto me, Arise, and go into Damascus; and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do.
22:11 Et cum non viderem præ claritate luminis illius, ad manum deductus a comitibus, veni Damascum. 22:11 wj de ouk eneblepon apo thj dochj tou fwtoj ekeinou xeiragwgoumenoj upo twn sunontwn moi hlqon eij damaskon 22:11 And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus.
22:12 Ananias autem quidam vir secundum legem, testimonium habens ab omnibus cohabitantibus Judæis, 22:12 ananiaj de tij anhr eusebhj kata ton nomon marturoumenoj upo pantwn twn katoikountwn ioudaiwn 22:12 And one Ananias, a devout man according to the law, having a good report of all the Jews which dwelt there,
22:13 veniens ad me et astans, dixit mihi: Saule frater, respice. Et ego eadem hora respexi in eum. 22:13 elqwn proj me kai epistaj eipen moi saoul adelfe anableyon kagw auth th wra anebleya eij auton 22:13 Came unto me, and stood, and said unto me, Brother Saul, receive thy sight. And the same hour I looked up upon him.
22:14 At ille dixit: Deus patrum nostrorum præordinavit te, ut cognosceres voluntatem ejus, et videres justum, et audires vocem ex ore ejus: 22:14 o de eipen o qeoj twn paterwn hmwn proexeirisato se gnwnai to qelhma autou kai idein ton dikaion kai akousai fwnhn ek tou stomatoj autou 22:14 And he said, The God of our fathers hath chosen thee, that thou shouldest know his will, and see that Just One, and shouldest hear the voice of his mouth.
22:15 quia eris testis illius ad omnes homines eorum quæ vidisti et audisti. 22:15 oti esh martuj autw proj pantaj anqrwpouj wn ewrakaj kai hkousaj 22:15 For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard.
22:16 Et nunc quid moraris? Exsurge, et baptizare, et ablue peccata tua, invocato nomine ipsius. 22:16 kai nun ti melleij anastaj baptisai kai apolousai taj amartiaj sou epikalesamenoj to onoma tou kuriou 22:16 And now why tarriest thou? arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord.
22:17 Factum est autem revertenti mihi in Jerusalem, et oranti in templo, fieri me in stupore mentis, 22:17 egeneto de moi upostreyanti eij ierousalhm kai proseuxomenou mou en tw ierw genesqai me en ekstasei 22:17 And it came to pass, that, when I was come again to Jerusalem, even while I prayed in the temple, I was in a trance;
22:18 et videre illum dicentem mihi: Festina, et exi velociter ex Jerusalem: quoniam non recipient testimonium tuum de me. 22:18 kai idein auton legonta moi speuson kai ecelqe en taxei ec ierousalhm dioti ou paradecontai sou thn marturian peri emou 22:18 And saw him saying unto me, Make haste, and get thee quickly out of Jerusalem: for they will not receive thy testimony concerning me.
22:19 Et ego dixi: Domine, ipsi sciunt quia ego eram concludens in carcerem, et cædens per synagogas eos qui credebant in te: 22:19 kagw eipon kurie autoi epistantai oti egw hmhn fulakizwn kai derwn kata taj sunagwgaj touj pisteuontaj epi se 22:19 And I said, Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue them that believed on thee:
Acts 22:20 et cum funderetur sanguis Stephani testis tui, ego astabam, et consentiebam, et custodiebam vestimenta interficientium illum. Acts 22:20 kai ote ecexeito to aima stefanou tou marturoj sou kai autoj hmhn efestwj kai suneudokwn th anairesei autou kai fulasswn ta imatia twn anairountwn auton Acts 22:20 And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him.
22:21 Et dixit ad me: Vade, quoniam ego in nationes longe mittam te. 22:21 kai eipen proj me poreuou oti egw eij eqnh makran ecapostelw se 22:21 And he said unto me, Depart: for I will send thee far hence unto the Gentiles.
22:22 Audiebant autem eum usque ad hoc verbum, et levaverunt vocem suam, dicentes: Tolle de terra hujusmodi: non enim fas est eum vivere. 22:22 hkouon de autou axri toutou tou logou kai ephran thn fwnhn autwn legontej aire apo thj ghj ton toiouton ou gar kaqhkon auton zhn 22:22 And they gave him audience unto this word, and then lifted up their voices, and said, Away with such a fellow from the earth: for it is not fit that he should live.
22:23 Vociferantibus autem eis, et projicientibus vestimenta sua, et pulverem jactantibus in aërem, 22:23 kraugazontwn de autwn kai riptountwn ta imatia kai koniorton ballontwn eij ton aera 22:23 And as they cried out, and cast off their clothes, and threw dust into the air,
22:24 jussit tribunus induci eum in castra, et flagellis cædi, et torqueri eum, ut sciret propter quam causam sic acclamarent ei. 22:24 ekeleusen auton o xiliarxoj agesqai eij thn parembolhn eipwn masticin anetazesqai auton ina epignw di hn aitian outwj epefwnoun autw 22:24 The chief captain commanded him to be brought into the castle, and bade that he should be examined by scourging; that he might know wherefore they cried so against him.
22:25 Et cum astrinxissent eum loris, dicit astanti sibi centurioni Paulus: Si hominem Romanum et indemnatum licet vobis flagellare? 22:25 wj de proeteinan auton toij imasin eipen proj ton estwta ekatontarxon o pauloj ei anqrwpon rwmaion kai akatakriton ecestin umin mastizein 22:25 And as they bound him with thongs, Paul said unto the centurion that stood by, Is it lawful for you to scourge a man that is a Roman, and uncondemned?
22:26 Quo audito, centurio accessit ad tribunum, et nuntiavit ei, dicens: Quid acturus es? hic enim homo civis Romanus est. 22:26 akousaj de o ekatontarxoj proselqwn aphggeilen tw xiliarxw legwn ora ti melleij poiein o gar anqrwpoj outoj rwmaioj estin 22:26 When the centurion heard that, he went and told the chief captain, saying, Take heed what thou doest: for this man is a Roman.
22:27 Accedens autem tribunus, dixit illi: Dic mihi si tu Romanus es? At ille dixit: Etiam. 22:27 proselqwn de o xiliarxoj eipen autw lege moi ei su rwmaioj ei o de efh nai 22:27 Then the chief captain came, and said unto him, Tell me, art thou a Roman? He said, Yea.
22:28 Et respondit tribunus: Ego multa summa civilitatem hanc consecutus sum. Et Paulus ait: Ego autem et natus sum. 22:28 apekriqh te o xiliarxoj egw pollou kefalaiou thn politeian tauthn ekthsamhn o de pauloj efh egw de kai gegennhmai 22:28 And the chief captain answered, With a great sum obtained I this freedom. And Paul said, But I was free born.
22:29 Protinus ergo discesserunt ab illo qui eum torturi erant. Tribunus quoque timuit postquam rescivit, quia civis Romanus esset, et quia alligasset eum. 22:29 euqewj oun apesthsan ap autou oi mellontej auton anetazein kai o xiliarxoj de efobhqh epignouj oti rwmaioj estin kai oti hn auton dedekwj 22:29 Then straightway they departed from him which should have examined him: and the chief captain also was afraid, after he knew that he was a Roman, and because he had bound him.
Acts 22:30 Postera autem die volens scire diligentius qua ex causa accusaretur a Judæis, solvit eum, et jussit sacerdotes convenire, et omne concilium: et producens Paulum, statuit inter illos. Acts 22:30 th de epaurion boulomenoj gnwnai to asfalej to ti kathgoreitai para twn ioudaiwn elusen auton apo twn desmwn kai ekeleusen elqein touj arxiereij kai olon to sunedrion autwn kai katagagwn ton paulon esthsen eij autouj Acts 22:30 On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles