Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Mark 2

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

MARK CHAPTER 2

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Mark 2:1 Et iterum intravit Capharnaum post dies, et auditum est quod in domo esset, Mark 2:1 kai palin eishlqen eij kapernaoum di hmerwn kai hkousqh oti eij oikon estin Mark 2:1 And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised that he was in the house.
2:2 et convenerunt multi, ita ut non caperet neque ad januam, et loquebatur eis verbum. 2:2 kai euqewj sunhxqhsan polloi wste mhketi xwrein mhde ta proj thn quran kai elalei autoij ton logon 2:2 And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them.
2:3 Et venerunt ad eum ferentes paralyticum, qui a quatuor portabatur. 2:3 kai erxontai proj auton paralutikon ferontej airomenon upo tessarwn 2:3 And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four.
2:4 Et cum non possent offerre eum illi præ turba, nudaverunt tectum ubi erat: et patefacientes submiserunt grabatum in quo paralyticus jacebat. 2:4 kai mh dunamenoi proseggisai autw dia ton oxlon apestegasan thn steghn opou hn kai ecorucantej xalwsin ton krabbaton ef w o paralutikoj katekeito 2:4 And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay.
2:5 Cum autem vidisset Jesus fidem illorum, ait paralytico: Fili, dimittuntur tibi peccata tua. 2:5 idwn de o ihsouj thn pistin autwn legei tw paralutikw teknon afewntai soi ai amartiai sou 2:5 When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee.
2:6 Erant autem illic quidam de scribis sedentes, et cogitantes in cordibus suis: 2:6 hsan de tinej twn grammatewn ekei kaqhmenoi kai dialogizomenoi en taij kardiaij autwn 2:6 But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts,
2:7 Quid hic sic loquitur? blasphemat. Quis potest dimittere peccata, nisi solus Deus? 2:7 ti outoj outwj lalei blasfhmiaj tij dunatai afienai amartiaj ei mh eij o qeoj 2:7 Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only?
2:8 Quo statim cognito Jesus spiritu suo, quia sic cogitarent intra se, dicit illis: Quid ista cogitatis in cordibus vestris? 2:8 kai euqewj epignouj o ihsouj tw pneumati autou oti outwj dialogizontai en eautoij eipen autoij ti tauta dialogizesqe en taij kardiaij umwn 2:8 And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts?
2:9 Quid est facilius dicere paralytico: Dimittuntur tibi peccata tua: an dicere: Surge, tolle grabatum tuum, et ambula? 2:9 ti estin eukopwteron eipein tw paralutikw afewntai soi ai amartiai h eipein egeirai kai aron sou ton krabbaton kai peripatei 2:9 Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?
Mark 2:10 Ut autem sciatis quia Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata (ait paralytico), Mark 2:10 ina de eidhte oti ecousian exei o uioj tou anqrwpou afienai epi thj ghj amartiaj legei tw paralutikw Mark 2:10 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,)
2:11 tibi dico: Surge, tolle grabatum tuum, et vade in domum tuam. 2:11 soi legw egeirai kai aron ton krabbaton sou kai upage eij ton oikon sou 2:11 I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house.
2:12 Et statim surrexit ille: et, sublato grabato, abiit coram omnibus, ita ut mirarentur omnes, et honorificent Deum, dicentes: Quia numquam sic vidimus. 2:12 kai hgerqh euqewj kai araj ton krabbaton echlqen enantion pantwn wste ecistasqai pantaj kai docazein ton qeon legontaj oti oudepote outwj eidomen 2:12 And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion.
2:13 Et egressus est rursus ad mare, omnisque turba veniebat ad eum, et docebat eos. 2:13 kai echlqen palin para thn qalassan kai paj o oxloj hrxeto proj auton kai edidasken autouj 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them.
2:14 Et cum præteriret, vidit Levi Alphæi sedentem ad telonium, et ait illi: Sequere me. Et surgens secutus est eum. 2:14 kai paragwn eiden leuin ton tou alfaiou kaqhmenon epi to telwnion kai legei autw akolouqei moi kai anastaj hkolouqhsen autw 2:14 And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him.
2:15 Et factum est, cum accumberet in domo illius, multi publicani et peccatores simul discumbebant cum Jesu et discipulis ejus: erant enim multi, qui et sequebantur eum. 2:15 kai egeneto en tw katakeisqai auton en th oikia autou kai polloi telwnai kai amartwloi sunanekeinto tw ihsou kai toij maqhtaij autou hsan gar polloi kai hkolouqhsan autw 2:15 And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.
2:16 Et scribæ et pharisæi videntes quia manducaret cum publicanis et peccatoribus, dicebant discipulis ejus: Quare cum publicanis et peccatoribus manducat et bibit Magister vester? 2:16 kai oi grammateij kai oi farisaioi idontej auton esqionta meta twn telwnwn kai amartwlwn elegon toij maqhtaij autou ti oti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei kai pinei 2:16 And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners?
2:17 Hoc audito Jesus ait illis: Non necesse habent sani medico, sed qui male habent: non enim veni vocare justos, sed peccatores. 2:17 kai akousaj o ihsouj legei autoij ou xreian exousin oi isxuontej iatrou all oi kakwj exontej ouk hlqon kalesai dikaiouj alla amartwlouj eij metanoian 2:17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance.
2:18 Et erant discipuli Joannis et pharisæi jejunantes: et veniunt, et dicunt illi: Quare discipuli Joannis et pharisæorum jejunant, tui autem discipuli non jejunant? 2:18 kai hsan oi maqhtai iwannou kai oi twn farisaiwn nhsteuontej kai erxontai kai legousin autw dia ti oi maqhtai iwannou kai oi twn farisaiwn nhsteuousin oi de soi maqhtai ou nhsteuousin 2:18 And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?
2:19 Et ait illis Jesus: Numquid possunt filii nuptiarum, quamdiu sponsus cum illis est, jejunare? Quanto tempore habent secum sponsum, non possunt jejunare. 2:19 kai eipen autoij o ihsouj mh dunantai oi uioi tou numfwnoj en w o numfioj met autwn estin nhsteuein oson xronon meq eautwn exousin ton numfion ou dunantai nhsteuein 2:19 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.
Mark 2:20 Venient autem dies cum auferetur ab eis sponsus: et tunc jejunabunt in illis diebus. Mark 2:20 eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioj kai tote nhsteusousin en ekeinaij taij hmeraij Mark 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days.
2:21 Nemo assumentum panni rudis assuit vestimento veteri: alioquin aufert supplementum novum a veteri, et major scissura fit. 2:21 kai oudeij epiblhma rakouj agnafou epirraptei epi imatiw palaiw ei de mh airei to plhrwma autou to kainon tou palaiou kai xeiron sxisma ginetai 2:21 No man also seweth a piece of new cloth on an old garment: else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse.
2:22 Et nemo mittit vinum novum in utres veteres: alioquin dirumpet vinum utres, et vinum effundetur, et utres peribunt: sed vinum novum in utres novos mitti debet. 2:22 kai oudeij ballei oinon neon eij askouj palaiouj ei de mh rhssei o oinoj o neoj touj askouj kai o oinoj ekxeitai kai oi askoi apolountai alla oinon neon eij askouj kainouj blhteon 2:22 And no man putteth new wine into old bottles: else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred: but new wine must be put into new bottles.
2:23 Et factum est iterum Dominus sabbatis ambularet per sata, et discipuli ejus cœperunt progredi, et vellere spicas. 2:23 kai egeneto paraporeuesqai auton en toij sabbasin dia twn sporimwn kai hrcanto oi maqhtai autou odon poiein tillontej touj staxuaj 2:23 And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn.
2:24 Pharisæi autem dicebant ei: Ecce, quid faciunt sabbatis quod non licet? 2:24 kai oi farisaioi elegon autw ide ti poiousin en toij sabbasin o ouk ecestin 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?
2:25 Et ait illis: Numquam legistis quid fecerit David, quando necessitatem habuit, et esuriit ipse, et qui cum eo erant? 2:25 kai autoj elegen autoij oudepote anegnwte ti epoihsen dabid ote xreian esxen kai epeinasen autoj kai oi met autou 2:25 And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him?
2:26 quomodo introibit in domum Dei sub Abiathar principe sacerdotum, et panes propositionis manducavit, quos non licebat manducare, nisi sacerdotibus, et dedit eis qui cum eo erant? 2:26 pwj eishlqen eij ton oikon tou qeou epi abiaqar tou arxierewj kai touj artouj thj proqesewj efagen ouj ouk ecestin fagein ei mh toij iereusin kai edwken kai toij sun autw ousin 2:26 How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him?
2:27 Et dicebat eis: Sabbatum propter hominem factum est, et non homo propter sabbatum. 2:27 kai elegen autoij to sabbaton dia ton anqrwpon egeneto oux o anqrwpoj dia to sabbaton 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:
2:28 Itaque Dominus est Filius hominis, etiam sabbati. 2:28 wste kurioj estin o uioj tou anqrwpou kai tou sabbatou 2:28 Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles