Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Mark 13

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

MARK CHAPTER 13

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Mark 13:1 Et cum egrederetur de templo, ait illi unus ex discipulis suis: Magister, aspice quales lapides, et quales structuræ. Mark 13:1 kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eij twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai Mark 13:1 And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here!
13:2 Et respondens Jesus, ait illi: Vides has omnes magnas ædificationes? Non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur. 13:2 kai o ihsouj apokriqeij eipen autw blepeij tautaj taj megalaj oikodomaj ou mh afeqh liqoj epi liqw oj ou mh kataluqh
13:2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
13:3 Et cum sederet in monte Olivarum contra templum, interrogabant eum separatim Petrus, et Jacobus, et Joannes, et Andreas: 13:3 kai kaqhmenou autou eij to oroj twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwtwn auton kat idian petroj kai iakwboj kai iwannhj kai andreaj 13:3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,
13:4 Dic nobis, quando ista fient? et quod signum erit, quando hæc omnia incipient consummari? 13:4 eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh panta tauta sunteleisqai 13:4 Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?
13:5 Et respondens Jesus cœpit dicere illis: Videte ne quid vos seducat: 13:5 o de ihsouj apokriqeij autoij hrcato legein blepete mh tij umaj planhsh 13:5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you:
13:6 multi enim venient in nomine meo, dicentes quia ego sum: et multos seducent. 13:6 polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontej oti egw eimi kai pollouj planhsousin 13:6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
13:7 Cum audieritis autem bella, et opiniones bellorum, ne timueritis: oportet enim hæc fieri: sed nondum finis. 13:7 otan de akoushte polemouj kai akoaj polemwn mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw to teloj
13:7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet.
13:8 Exsurget enim gens contra gentem, et regnum super regnum, et erunt terræmotus per loca, et fames. Initium dolorum hæc. 13:8 egerqhsetai gar eqnoj epi eqnoj kai basileia epi basileian kai esontai seismoi kata topouj kai esontai limoi kai taraxai arxai wdinwn tauta
13:8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows.
13:9 Videte autem vosmetipsos. Tradent enim vos in consiliis, et in synagogis vapulabitis, et ante præsides et reges stabitis propter me, in testimonium illis. 13:9 blepete de umeij eautouj paradwsousin gar umaj eij sunedria kai eij sunagwgaj darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn axqhsesqe eneken emou eij marturion autoij 13:9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.
Mark 13:10 Et in omnes gentes primum oportet prædicari Evangelium. Mark 13:10 kai eij panta ta eqnh dei prwton khruxqhnai to euaggelion Mark 13:10 And the gospel must first be published among all nations.
13:11 Et cum duxerint vos tradentes, nolite præcogitare quid loquamini: sed quod datum vobis fuerit in illa hora, id loquimini: non enim vos estis loquentes, sed Spiritus Sanctus. 13:11 otan de agagwsin umaj paradidontej mh promerimnate ti lalhshte mhde meletate all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeij oi lalountej alla to pneuma to agion
13:11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.
13:12 Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium: et consurgent filii in parentes, et morte afficient eos. 13:12 paradwsei de adelfoj adelfon eij qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneij kai qanatwsousin autouj 13:12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.
13:13 Et eritis odio omnibus propter nomen meum. Qui autem sustinuerit in finem, hic salvus erit. 13:13 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaj eij teloj outoj swqhsetai 13:13 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
13:14 Cum autem videritis abominationem desolationis stantem, ubi non debet, qui legit, intelligat: tunc qui in Judæa sunt, fugiant in montes: 13:14 otan de idhte to bdelugma thj erhmwsewj to rhqen upo danihl tou profhtou estwj opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eij ta orh 13:14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:
13:15 et qui super tectum, ne descendat in domum, nec introëat ut tollat quid de domo sua: 13:15 o de epi tou dwmatoj mh katabatw eij thn oikian mhde eiselqetw arai ti ek thj oikiaj autou 13:15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house:
13:16 et qui in agro erit, non revertatur retro tollere vestimentum suum. 13:16 kai o eij ton agron wn mh epistreyatw eij ta opisw arai to imation autou 13:16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment.
13:17 Væ autem prægnantibus et nutrientibus in illis diebus. 13:17 ouai de taij en gastri exousaij kai taij qhlazousaij en ekeinaij taij hmeraij 13:17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days!
13:18 Orate vero ut hieme non fiant. 13:18 proseuxesqe de ina mh genhtai h fugh umwn xeimwnoj 13:18 And pray ye that your flight be not in the winter.
13:19 Erunt enim dies illi tribulationes tales quales non fuerunt ab initio creaturæ, quam condidit Deus usque nunc, neque fient. 13:19 esontai gar ai hmerai ekeinai qliyij oia ou gegonen toiauth ap arxhj ktisewj hj ektisen o qeoj ewj tou nun kai ou mh genhtai 13:19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be.
Mark 13:20 Et nisi breviasset Dominus dies, non fuisset salva omnis caro: sed propter electos, quos elegit, breviavit dies. Mark 13:20 kai ei mh kurioj ekolobwsen taj hmeraj ouk an eswqh pasa sarc alla dia touj eklektouj ouj ecelecato ekolobwsen taj hmeraj Mark 13:20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days.
13:21 Et tunc si quis vobis dixerit: Ecce hic est Christus, ecce illic, ne credideritis. 13:21 kai tote ean tij umin eiph idou wde o xristoj h idou ekei mh pisteushte
13:21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not:
13:22 Exsurgent enim pseudochristi et pseudoprophetæ, et dabunt signa et portenta ad seducendos, si fieri potest, etiam electos. 13:22 egerqhsontai gar yeudoxristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata proj to apoplanan ei dunaton kai touj eklektouj 13:22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect.
13:23 Vos ergo videte: ecce prædixi vobis omnia. 13:23 umeij de blepete idou proeirhka umin panta 13:23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things.
13:24 Sed in illis diebus, post tribulationem illam, sol contenebrabitur, et luna non dabit splendorem suum: 13:24 all en ekeinaij taij hmeraij meta thn qliyin ekeinhn o hlioj skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoj authj 13:24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,
13:25 et stellæ cæli erunt decidentes, et virtutes, quæ in cælis sunt, movebuntur. 13:25 kai oi asterej tou ouranou esontai ekpiptontej kai ai dunameij ai en toij ouranoij saleuqhsontai 13:25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.
13:26 Et tunc videbunt Filium hominis venientem in nubibus cum virtute multa et gloria. 13:26 kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou erxomenon en nefelaij meta dunamewj pollhj kai dochj 13:26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory.
13:27 Et tunc mittet angelos suos, et congregabit electos suos a quatuor ventis, a summo terræ usque ad summum cæli. 13:27 kai tote apostelei touj aggelouj autou kai episunacei touj eklektouj autou ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghj ewj akrou ouranou 13:27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.
13:28 A ficu autem discite parabolam. Cum jam ramus ejus tener fuerit, et nata fuerint folia, cognoscitis quia in proximo sit æstas: 13:28 apo de thj sukhj maqete thn parabolhn otan authj hdh o kladoj apaloj genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti egguj to qeroj estin 13:28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:
13:29 sic et vos cum videritis hæc fieri, scitote quod in proximo sit, in ostiis. 13:29 outwj kai umeij otan tauta idhte ginomena ginwskete oti egguj estin epi quraij 13:29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors.
Mark 13:30 Amen dico vobis, quoniam non transibit generatio hæc, donec omnia ista fiant. Mark 13:30 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mexrij ou panta tauta genhtai Mark 13:30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done.
13:31 Cælum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt. 13:31 o ouranoj kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin 13:31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.
13:32 De die autem illo vel hora nemo scit, neque angeli in cælo, neque Filius, nisi Pater. 13:32 peri de thj hmeraj ekeinhj kai thj wraj oudeij oiden oude oi aggeloi oi en ouranw oude o uioj ei mh o pathr 13:32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.
13:33 Videte, vigilate, et orate: nescitis enim quando tempus sit. 13:33 blepete agrupneite kai proseuxesqe ouk oidate gar pote o kairoj estin 13:33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.
13:34 Sicut homo qui peregre profectus reliquit domum suam, et dedit servis suis potestatem cujusque operis, et janitori præcepit ut vigilet, 13:34 wj anqrwpoj apodhmoj afeij thn oikian autou kai douj toij douloij autou thn ecousian kai ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh 13:34 For the Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.
13:35 vigilate ergo (nescitis enim quando dominus domus veniat: sero, an media nocte, an galli cantu, an mane), 13:35 grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurioj thj oikiaj erxetai oye h mesonuktiou h alektorofwniaj h prwi
13:35 Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:
13:36 ne, cum venerit repente, inveniat vos dormientes. 13:36 mh elqwn ecaifnhj eurh umaj kaqeudontaj 13:36 Lest coming suddenly he find you sleeping.
13:37 Quod autem vobis dico, omnibus dico: Vigilate. 13:37 a de umin legw pasin legw grhgoreite 13:37 And what I say unto you I say unto all, Watch.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles